sesja i - Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

advertisement
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Zacznij od nowa”
realizowanego w ramach Działania 7.2.1 POKL, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Część I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zakres i warunki udzielanego wsparcia
w ramach projektu : „Zacznij od nowa”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach, jako Beneficjenta na podstawie Umowy nr ………………………………..
z Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), Priorytet VII.
Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2011 do 30 września 2011 r.
Część II
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Realizacja szkolenia zawodowego i poradnictwa zawodowego wraz ze wsparciem
psychologicznym oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych.
Pomoc przewidziana w ramach tego działania realizowana jest na podstawie podpisanej
z Uczestnikiem projektu Umowy o udzielenie wsparcia psychologiczno – doradczego
oraz szkoleniowego (załącznik nr 1).
Profile szkoleń:




Podstawy obsługi komputera– 14 osób
Pracownik działu kadr i rachuby płac – 14 osób
Operator wózków akumulatorowych i spalinowych – 10 osób
Spawanie podstawowe i ponadpodstawowe metoda MAG – 10 osób
Szkolenia realizowane będą w gr. około 15 os , w blokach ok.5-8h/dzień. Uczestnicy będą mogli
otrzymywać stypendium w kwocie 4zł brutto/h.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze co najmniej
70% liczby godzin przewidzianych na dane szkolenie. Nieobecność na zajęciach w wymiarze
większym niż 30% łącznej liczby godzin zajęć, wynikająca z winy uczestnika,
jest jednoznaczna z przerwaniem i będzie skutkować obciążeniem go kosztami usługi
szkoleniowej lub doradztwa.
Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi
sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być:
a) zwolnienie lekarskie,
b) pisemne wyjaśnienie nieobecności złożone przez uczestnika projektu.
1
Każde ze szkoleń poprzedza lub kończy się realizacją modułu:
- doradztwa zawodowego połączonego z warsztatami rozwijającymi i kompetencje społeczne
uczestników-25h(5dni);
- psychologiczne-15h (3 dni).
Zadanie zostanie zlecone, zgodnie z Ustawą PZP, wyspecjalizowanej jednostce szkoleniowodoradczej.
W trakcie szkolenia i wsparcia psychologiczno – doradczego dla uczestników projektu
zapewniony będzie catering. Osoby dojeżdżające mogą się starać o refundacje kosztów przejazdu.
Kobietom uczestniczącym w projekcie, aby ułatwić pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym
mogą być zwracane z koszty opieki nad dzieckiem.
Część III
ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW
PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO MIEJSCA REALIZACJI
WSPARCIA
1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania
do miejsca szkolenia oraz wsparcia psychologiczno-doradczego.
2. Warunkiem przyznania zwrotu kosztów jest złożenie przez uprawnionego rozliczenia kosztów
dojazdu wraz z wymaganymi załącznikami ( załącznik nr 2).
3. Rozliczenie dotyczy kosztów rzeczywiście poniesionych w okresie wsparcia szkoleniowego
lub doradczo-psychologicznego, udokumentowanych poprzez załączenie biletu miesięcznego,
wszystkich biletów jednorazowych, a w przypadku dojazdu samochodem – faktury za paliwo,
umowy użyczenia pojazdu, kserokopii dowodu rejestracyjnego dojazdu oraz kserokopii prawa
jazdy.
4. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za dni, w których uprawniony faktycznie uczestniczył
w szkoleniu zgodnie z listą obecności. W przypadku biletów miesięcznych i okresowych
do zwrotu zalicza się również soboty i niedziele oraz dni świąteczne.
5. Wysokość zwrotu kosztów dojazdu nie może przekroczyć 100% faktycznie poniesionych
kosztów lecz nie więcej niż wysokość kosztów biletu miesięcznego na danej trasie,
najtańszym środkiem transportu publicznego.
Część IV
ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW
OPIEKI NAD DZIECKIEM
1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie
uczestnictwa w szkoleniu oraz wsparciu psychologiczno-doradczym.
2. Warunkiem przyznania zwrotu kosztów jest złożenie przez uprawnionego rozliczenia
faktycznie poniesionych kosztów opieki na dzieckiem (załącznik nr 3).
3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, przysługuje za dni faktycznego uczestnictwa oraz
za dni nieobecności usprawiedliwionej poprzez przedstawienie zwolnienie lekarskiego
w formie druku ZUS ZLA.
4. Za koszt opieki nad dzieckiem uznaje się opłaty za pobyt w przedszkolu lub żłobku, innej
instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, lub koszty wynikające z legalnych
umów cywilno prawnych z opiekunami (spełniających wymagania nałożone odrębnymi
2
przepisami – podatkowe, ubezpieczeń społecznych). Dowodem poniesienia wydatku przez
uczestnika projektu jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej
wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.
5. Kwota refundowanych kosztów opieki na dzieckiem jest równa kwocie faktycznie
poniesionych kosztów, jednak w przypadku uczestnictwa w projekcie przez niepełny miesiąc
kalendarzowy naliczana będzie proporcjonalnie do ilości dni faktycznego uczestnictwa.
Część V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany niniejszego regulaminu
spowodowane zmianami w dokumentach programowych i wytycznych do Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przepisami prawa dotyczącymi realizacji projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2011 r.
3
Download