Kryteria przyznawania zwrotu kosztów dojazdu

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy
Plac Wolności 1
22-400 Zamość
Kryteria
przyznawania zwrotu kosztów dojazdu bezrobotnym aktywizowanym
przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Podstawa prawna
Art. 45 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
/tj Dz.U. z 2013r. poz. 674/
Warunki przyznawania zwrotu kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu:
Starosta może dokonywać zwrotu kosztów przejazdu przez okres do 12 m-cy najtańszym środkiem
transportu zbiorowego (publicznego lub prywatnego).
W przypadku, gdy nie ma możliwości dogodnego przejazdu środkami transportu zbiorowego,
dopuszczono możliwość korzystania z własnego lub użyczonego środka transportu.
Zwrot kosztów przejazdu może być przyznany po złożeniu stosownego wniosku.
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu przysługuje
osobie bezrobotnej, która spełnia łącznie następujące warunki:
złożyła wniosek o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu na staż,

otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy,

uzyskuje wynagrodzenie
wynagrodzenia za pracę.
w
wysokości
nieprzekraczającej
200%
minimalnego
PUP w Zamościu o rozpatrzeniu wniosku, poinformuje pisemnie w ciągu 30 dni od daty
wpływu.
===================================================================
1. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje dla osób zamieszkujących poza miejscem, w którym
zorganizowany jest staż po złożeniu następujących dokumentów:

zaświadczenie od przewoźnika o wysokości ceny biletu miesięcznego na danej trasie:
zaraz po zakończonym miesiącu:
Wniosek o refundację poniesionych kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu oraz:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
ksero listy obecności,
bilet miesięczny, (ksero legitymacji z biletu miesięcznego) , lub
osoby dojeżdżające BUSAMI bilet miesięczny z dowodem wpłaty lub faktura VAT, lub
faktury VAT za paliwo, dla osób dojeżdżających własnym samochodem, lub
bilety jednorazowe z danego miesiąca / odzwierciedlające czas pracy/, potwierdzające faktycznie
poniesione koszty, lub
2 bilety /odzwierciedlające czas pracy/ z jednego dnia pracującego w danym miesiącu.
Wysokość zwrotu kosztów dojazdu nie może przekroczyć kosztu biletu miesięcznego środkiem komunikacji
publicznej na danej trasie,
Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu środkiem transportu własnym lub użyczonym, jeżeli uprawnieni do
zwrotu kosztów dojazdu ze względu na ich miejsce zamieszkania, lub miejsca odbywania stażu, nie posiadają
możliwości dogodnego dojazdu środkami komunikacji publicznej.
2. Warunkiem zwrotu kosztów bezrobotnemu, który dojeżdża własnym środkiem transportu
jest przedstawienie:

ksero prawa jazdy,

ksero aktualnego dowodu rejestracyjnego,

umowa użyczenia jeżeli jest to samochód pożyczony od członka rodziny zamieszkującego w tej samej
miejscowości,

zaświadczenie od przewoźnika ile kosztuje bilet miesięczny z miejsca zamieszkania do miejsca
odbywania stażu.
zaraz po zakończonym miesiącu:
Wniosek o refundację poniesionych kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu oraz:
a.
ksero listy obecności,
b.
faktura VAT za paliwo wystawiona na osobę, która odbywa staż,
Wysokość zwrotu kosztów dojazdu nie może przekroczyć kwoty zakupu paliwa wynikającej z przedłożonej faktury,
ale jednocześnie nie może przekroczyć ceny biletu miesięcznego na środek komunikacji publicznej oferowanej
przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej na danej trasie.
3. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje dla osób zamieszkujących w tym samym miejscu w
którym zorganizowany jest staż po złożeniu następujących dokumentów:
zaraz po zakończonym miesiącu:
Wniosek o refundację poniesionych kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu oraz:
a.
b.
c.
ksero listy obecności
bilet miesięczny MZK, ksero legitymacji z biletu miesięcznego, lub
w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia stażu w połowie miesiąca bilety jednorazowe z danego miesiąca
/ odzwierciedlające czas pracy/, potwierdzające faktycznie poniesione koszty.
Refundacja przekazana będzie, jeżeli cena biletu/ów/ w ciągu miesiąca wyniesie, co najmniej 30,00 zł..
Maksymalna wysokość zwrotu kosztów dojazdu nie może przekroczyć 300,00 zł miesięcznie.
Jeżeli bezrobotny przerwie (oprócz podjęcia pracy) zwraca koszty dojazdu za miesiące, które były refundowane.
Na podstawie art. 41 ust. 6 z dnia 20 kwietnia, 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (art. 2 ust.
1 pkt. 12 , art. 53 ust 6 ).
Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za dni, w których bezrobotny faktycznie odbywał staż zgodnie z listą obecności.
W przypadku biletów miesięcznych i okresowych do refundacji zalicza się również soboty i niedziele oraz dni
świąteczne.
Wysokość zwrotu kosztów dojazdu przysługuje za dni, w których bezrobotny faktycznie odbywał staż,
zgodnie z listą obecności i nie może przekroczyć ceny biletu miesięcznego oferowanej przez przewoźnika
komunikacji publicznej na danej trasie.
Powiatowy Urząd Pracy może odmówić dokonania zwrotu przejazdu w przypadku niespełnienia przez osobę
ubiegającą się o dokonanie zwrotu warunków określonych w niniejszych kryteriach oraz niewłaściwego
dokumentowania poniesionych kosztów lub zwłoki w złożeniu wniosku, przedłożenia nieczytelnych biletów.
Informacje pod numerem telefonu 84 6383344.
Zwrot kosztów dojazdu (z pełnym kompletem niezbędnych dokumentów)
dokonywany będzie po złożeniu w terminie do 5 każdego miesiąca za poprzedni
miesiąc. Liczy się data wpływu do sekretariatu PUP w Zamościu.
Po upływie tego terminu wnioski o refundację nie będą rozpatrywane.
Download