Projekt pt

advertisement
Głos Seniora
Spis treści
Spis treści ................................................................................................................................... 1
Wstęp:..................................................................................................................................... 2
Wizerunek psychologiczny grupy docelowej: ....................................................................... 2
Działania orientacyjne: ........................................................................................................... 3
1. ocena wydolności środowiska lokalnego. .................................................................. 3
Działania ideacyjne ................................................................................................................ 5
1. Wizja .......................................................................................................................... 5
2. Misja ........................................................................................................................... 8
3. Metody/strategia ......................................................................................................... 8
4. Uzasadnienie .............................................................................................................. 9
5. Cele (hierarchia) ....................................................................................................... 10
6. Krytria sukcesu ......................................................................................................... 15
7. Przebieg działalności ................................................................................................ 15
8. Wykonawcy .............................................................................................................. 15
9. Kosztorys .................................................................................................................. 15
10.
Formy ewaluacji ................................................................................................... 16
1
Projekt pt. „Głos seniora”
Autorzy: Katarzyna Fiedler, Maria Frydrychewicz, Błażej Kroll
Opiekun projektu: mgr Szymon Hejmanowski
Wstęp:
Autorzy projektu podczas realizacji rozmów z pracownikami różnych ośrodków
pomocy społecznej oraz organizacjach wolontariackich w Poznaniu, zauważyli potrzebę
integracji osób starszych w ich środowiskach.
Wśród wielu instytucji, które zaoferowały nam współpracę warto nadmienić otwartość i chęć
kooperacji Regionalnego Centrum Stowarzyszenia Wolontariatu. Ich pomoc jest kluczowa dla
realizacji naszego projektu oraz pozwoli na rozszerzenie obszaru jego potencjalnego
działania.
Dodatkowo z rozmów, z osobami zajmującymi się, na co dzień opieką nad osobami
starszymi, dowiedzieliśmy się o potrzebie większego dostępu do informacji oraz
sprawniejszej i skuteczniejszej animacji środowisk osób starszych, szczególnie tych, którzy
nie mogą korzystać lub nie korzystają z istniejących form pomocy (tj. organizacje pomocy
działające na rzecz osób starszych: Domy Pomocy Społecznej, Kluby Seniora, Dzienne Domy
Pomocy Społecznej, Grupy Duszpasterskie, itp.).
Wizerunek psychologiczny grupy docelowej:
Grupę docelową stanowią osoby starsze zamieszkujące swoje środowisko, które nie mogą
korzystać lub nie korzystają z istniejących form pomocy (tj. organizacji pomocy działających
na rzecz osób starszych: Domy Pomocy Społecznej, Kluby Seniora, Dzienne Domy Pomocy
Społecznej, Grupy Duszpasterskie, itp.).
Jest to spowodowane brakiem informacji o dostępnych formach wsparcia albo
fizycznej możliwości. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest pogłębiająca się alienacja
społeczna, różne choroby psychosomatyczne, depresja, samotność i poczucie bycia
niepotrzebnym, nieuczestniczenie w życiu społecznym. Osoby te, zważywszy na swój stan
psychofizyczny nie podejmują aktywnych prób zmiany swojego położenia, nie korzystając
2
również z dostępnych zasobów środowiska lokalnego. Przez to stawiają siebie na pozycji
samotnie zmagających się z przeciwnościami losu, bez możliwości uzyskania potrzebnego im
wsparcia. Wśród tej grupy istnieje również tendencja do nie proszenia o pomoc, gdyż jest to
traktowane jako przejaw bezradności i bycia jedynie ciężarem dla innych osób.
Podczas rozmów z podopiecznymi wizytowanych przez nas instytucji oraz z własnych
doświadczeń autorów wnioskujemy, iż ich główne potrzeby skupiają się wokół obszarów:
-
zapewnienie podstawowych warunków bytowych i medycznych
-
potrzeby bycia przydatnym, afiliacji społecznej, uczestnictwa w kulturze i
lokalnym środowisku
-
potrzeba szacunku i zainteresowania (dostrzeżenia)
-
dostępu do informacji o lokalnych i dostępnych im akacjach, działaniach,
możliwości uzyskania pomocy.
Dane demograficzne o grupie docelowej
…
Działania orientacyjne:
1. ocena wydolności środowiska lokalnego.
a. wydolne, potrzebuje animacji, wsparcia,
b. analiza dostępnych na rynku mediów wykazała brak adekwatnych
odpowiadających potrzebom osób starszych środków masowego przekazu; z
drugiej strony widzimy duży potencjał do wykorzystania;
c. w środowisku znajdują się studenci chętni do współpracy w projekcie oraz
wolontariusze zrzeszeni w Centrum Wolontariatu posiadający odpowiednie
przeszkolenia do pracy z osobami starszymi;
d. w otoczeniu organizowane są różne wydarzenia kulturalne, np. festyny, koncerty,
kiermasze;
e. na terenie zamieszkania znajdują się muzea, kina, galerie, teatry, parki;
3
f. istnieje wiele placówek typu przedszkola organizujące przedstawienia dla
starszych osób;
g. na terenie środowiska lokalnego znajduje się również Uniwersytet Trzeciego
wieku;
h. organizowane są różnego rodzaju akcje medyczne, drzwi otwarte przychodni,
możliwości zbadania własnego stanu zdrowia;
i. policja i straż miejska dbające o bezpieczeństwo na osiedlach;
j. pomoc prawna i inne usługi w „Poznańskim Centrum Seniora”;
2. wnioski
a. środowisko jest bogate w zasoby, które można w łatwy sposób wykorzystać na
rzecz polepszenia funkcjonowania ludzi w starszym wieku;
b. wnioskujemy, że potrzebny jest środek komunikacji zawierający wszystkie
dostępne informacje dotyczące życia osób w podeszłym wieku, do których będą
mogli spokojnie zajrzeć, gdy zajdzie potrzeba;
c. dodatkowym atutem naszego projektu jest umożliwienie studentom
dziennikarstwa(i nie tylko) rozwijania swoich umiejętności i
zainteresowań(również kompetencji społecznych);
d. ważnymi dla naszego projektu zasobami są: czas, wiedza i doświadczenie osób
starszych, oraz przeświadczenie, że dzielenie się nimi zaspokoi ich potrzebę bycia
przydatnym;
3. konkluzje
a. analizując wydolność środowiska lokalnego doszliśmy do wniosku, iż brak jest
informacji docierających bezpośrednio do zainteresowanych;
b. zamierzamy z powyższym stworzyć gazetę przeznaczoną dla osób starszych
odpowiadającą ich potrzebom;
c. pragniemy usprawnić przepływ informacji między osobami starszymi a
instytucjami zajmującymi się tą grupą społeczną;
4
d. zamierzamy zwiększyć poczucie przynależności do społeczności lokalnej i
odpowiedzialności za jej członków;
e. dodatkowo umożliwimy osobom starszym zabranie głosu w debacie publicznej
oraz zaistnienie twórcze w przestrzeni medialnej;
f. mamy na celu również uwrażliwienie innych członków społeczeństwa na
problemy osób starszych;
g. kolejnym pozytywnym aspektem naszej pracy będzie propagowanie pozytywnych
postaw wśród młodzieży szkolnej i akademickiej;
Działania ideacyjne
1. Wizja
Po realizacji naszego projektu, wszyscy członkowie społeczności osób starszych miasta
Poznania, realizują w pełni swoje potrzeby i dzięki temu czują się pełnoprawnymi
uczestnikami społeczeństwa obywatelskiego. Są wyposażeni w wiedzę oraz mechanizmy do
jej poszerzania. Dzięki temu są skłonni dzielić się nią z innymi, by poszerzać świadomość,
rozszerzać horyzonty innych członków lokalnych wspólnot osób starszych.
Seniorzy czują się poinformowanymi i w pełni uczestniczącymi członkami społeczeństwa.
Są to osoby z łatwym dostępem do informacji o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, w
których mogą uczestniczyć oraz o badaniach bezpłatnych czy też o sprawach prawnych ich
dotyczących(również jak składać wnioski, np. o darmowe środki higieny, pieniądze z opieki
itd.). Dzieje się to dzięki zainicjowanemu przez nas projektowi Głos Seniora, którego
efektem jest działające na szeroką skalę konsorcjum medialne. Integruje ono środowisko osób
starszych oraz wpływa na polepszenie komunikacji pomiędzy pokoleniami. Osoby starsze
realizują swój potencjał twórczy, piszą artykuły do gazety, którą stworzyliśmy specjalnie z
myślą o nich, a pomagają im studenci, którzy ćwiczą redagowanie tekstu do gazety oraz są
osobami towarzyszącymi wysłuchującymi ich ciekawe historie życia. Dzięki artykułom w
gazecie osoby starsze mogą poznać się nawzajem a w redakcji znajdują się ich adresy i
telefony kontaktowe umożliwiające im kontakt i nawiązanie nowych znajomości.(TU BYŁO
BEZ SENSU ZDANIE, WIĘC JE WYCIĘŁAM) Dzięki utworzeniu nowych możliwość
realizacji stają się osobami, które mimo przeżytych już lat są nadal aktywni, twórczy, marzą i
realizują swe cele. Studenci dziennikarstwa oraz filologii polskiej prowadzą rozmowy z
osobami starszymi, podczas których zbierają informację do artykułów o historiach ich życia
5
drukowanych w formie ciekawych wspominek z przeszłości, humorystycznych zdarzeń. Staną
się one podstawą do wydania książki, zawierającej opowieści, które wywołały największy
oddźwięk pośród czytelników naszej gazety.
Głos Seniora jest cieszącą się dobrą renomą gazetą adekwatną do oczekiwań osób
starszych. Współpracuje ona z lokalnymi rozgłośniami radiowymi. Na falach eteru można
codziennie wysłuchać, czytanych przez lektorów, artykułów z gazety oraz radio informuje o
ukazywaniu się gazety.(W MISJI NIEM MAMY NIC O WSPÓŁPRACY Z RADIO I
TV_TRZEBA TO UZUPEŁNIĆ) Telewizja lokalna reklamuje nowe źródło informacji dla
osób starszych oraz zachęca opiekunów tych osób do włączenia się w ten projekt.
Wydawnictwo(TO SIĘ TAK CHYBA NIE NAZYWA RACZEJ POWINNO BYĆ
REDAKCJA BO WYDAWNICTWO TO KSIĄŻEK) ma stałe i wciąż rozszerzające się
grono odbiorców i twórców, głównie w środowisku osób starszych(STUDENCI PISZĄ
ARTYKUŁY>) i studentów.
Głos Seniora, jest rozsyłany do wszelkich miejsc, dostępnych seniorom, takich jak
parafie, biblioteki, kluby seniora, aptek, przychodni. Jest też rozsyłany do potencjalnych
sponsorów wraz z listem informującym o możliwości współpracy. Dzięki szerokim
kontaktom z domami pomocy społecznej, firmami dowożącymi materiały higieniczne oraz
dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, dostęp do Głosu Seniora jest znacznie ułatwiony
również dla osób niesprawnych fizycznie, ponieważ jest on dostarczany bezpośrednio do ich
domów.(<TU TEŻ COŚ POZMIENIAŁAM)
Centrum gazety ma swoją siedzibę w lokalu uzyskanym od władz miasta lub w
zaaranżowanym do tego celu pomieszczeniu w klubie seniora, siedzibie gazety lub domu
pomocy społecznej.(<TAKIE COŚ CHYBA NIE MOŻE BYĆ ZA BARDZO, ŻE MOŻE
JEST TU A MOŻE TU) Niezbędne do pracy sprzęty w postaci komputera i innych biurowych
akcesoriów posiadamy od sponsorów lub firm, które zaoferują nam swoją pomoc.
Pierwszy numer starter, zawiera głównie informacje o Głosie Seniora(COŚ TU NIE
PASUJE TRZEBA TO DOOKREŚLIĆ), prezentuje się jako plastyczny, otwarty środek
przekazu, czekający na ludzi chcących z entuzjazmem nadawać mu najbardziej adekwatny do
potrzeb kształt. W pierwszym numerze opisane są propozycje współpracy, instytucje i osoby,
które już zaangażowały się w projekt, planowanie działania, jak i konkretne osoby (adresy,
telefony), z którymi należy skontaktować się w celu podjęcia współpracy. Gazeta utrzymuje
się z reklam zamieszczonych na jej łamach.(<ZAPOMNIELIŚMY TEGO DODAĆ)
6
W społeczności, w której przeprowadziliśmy(CZAS PRZESZŁY CHYBA NIE MOŻE
BYĆ_POZA TYM TO KŁAMSTWO BO MY GO JESZCZE NIE
PRZEPROWADZILIŚMY) nasz projekt, osoby starsze czerpią radość z intensywnego życia
towarzyskiego. Mają możliwość spotkań i rozmów o sprawach ich dotyczących w
zaaranżowanym przez nas lokalu, przystosowanym do ich potrzeb. Jest to miejsce, do którego
mogą przyjść i włączyć się w tworzenie gazety, jak też pomóc przy jej kolportowaniu.
Są w dobrym stanie zdrowa dzięki stałemu i łatwemu dostępowi do pomocy medycznej,
jak i darmowych badań. W Głosie Seniora odnajdują informacje o wszelkich akcjach
dotyczących różnych schorzeń i działań profilaktycznych. Dzięki organizowanym czasowo
przez gazetę akcjom prewencyjnych(<CHYBA POWINNO TU BYĆ INNE OKREŚLENIE)
środowisko osób starszych aktywnie pomaga w akcjach społecznych (zbiórkach żywności,
akcjach humanitarnych, doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych – np. zapewnienie
wyżywienie czy noclegu pogorzelcom)(<TO TEŻ TRZEBA ZMIENIĆ_STARSZE OSOBY
DLA KTÓRYCH JEST GAZETA SĄ ZAZWYCZAJ BIEDNI I SCHOROWANI MAJĄ
MAŁE RENTY I ENERYTURY<A POZA TYM CI POGORZELCY…). Uczestniczą w
projektach długofalowych, jak akcje edukacyjne w przedszkolach(PRZEDSZKOLA TO
MOŻE PRZESADA ALE SZKOŁY JUŻ PRĘDZEJ) i szkołach, podczas których poszerzają
świadomość na temat zmian w życia, jakie niesie z sobą wiek starszy(<PRÓBOWAŁAM
COŚ Z TYM ZDANIEM ZROBIĆ). Dzięki temu osoby młode mogą rozwijać w sobie
szacunek i zrozumienie dla specyficznych potrzeb i niedomagań (<ALBO TE SŁOWO
ALBO TYLKO POTRZEB) wieku późnej dorosłości.
Jak również są równorzędnymi partnerami zgłaszającymi swoje propozycje praw i
przywilejów – biorą aktywny udział w stanowieniu państwa prawa. (<TEGO BYM NIE
PISAŁA)
Dzięki aktywnej obecności „Głosu seniora” w świecie mediów, ma on duży wpływ na
kształtowanie obrazu osoby starszej w świadomości opinii publicznej.
Cała społeczność jest zjednoczona, dobrze zintegrowana i zadowolona z swego
funkcjonowania.(<TO TEŻ JUŻ NACIĄGANIE)
(TRZEBA TEŻ NAPISAĆ O TYM UNIWERSYTECIE III WIEKU TAK
KONKRETNIEJ)(NO TO NA RAZIE TYLE ZMIAN PO SZYBKIM PRZECZYTANIU)
7
2. Misja
-
Stworzenie nowego środka masowego przekazu (nośnika informacji), na terenie
Poznania, który wypełniłby lukę na rynku wydawniczym, odpowiedział na
potrzeby osób starszych i służył polepszeniu jakości ich życia
-
Zaangażowanie w projekt środowisk związanych z seniorami, władz lokalnych,
samych osób starszych, studentów, uczniów, wolontariuszy i różnych instytucji.
-
Zapewnienie płynności finansowej gazety (sponsorzy).
Gazeta stworzona przez nas, a przeznaczona dla osób starszy ma być adekwatną do ich
potrzeb, łatwo dostępną, darmową-dołączoną do większej gazety lokalnej, roznoszoną przez
wolontariuszy. Dla osób swobodnie poruszających się jest możliwość odbioru kolejnego
egzemplarza w placówkach Domów Społecznych, parafiach, przychodniach, klubach seniora.
Gazeta będzie utrzymywana z reklam zamieszczanych na jej łamach, dzięki uzyskanym
finansom z Unii Europejskiej oraz dobrowolnemu wsparciu osób korzystających z niej.
Informacje do gazety zbierane są przez wolontariusz i studentów oraz przesyłane z placówek i
organizatorów imprez kulturalnych. Ponadto studenci odwiedzają osoby starsze rozmawiając
z nimi i spisując ich opowieści, które się ukazują w gazecie. Dodatkowo mogą zrobić drobne
zakupy, pomóc w sprzątaniu lub poinformować instytucje pomagające o potrzebach danych
3. Metody/strategia
-
stworzenie ulotki informacyjnej przedstawiającej nasz projekt
-
poinformowanie o akcji i zainteresowanie nią władz lokalnych i władz uczelni,
policji, straży miejskiej, parafii itp. i zaangażowanie w nią konkretnych osób (np.
posłów)
-
pozyskanie: a) wydawcy
b) chętnych do pracy w gazecie
c) chętnych do podjęcia za nią odpowiedzialności
-
dotarcie do środowisk związanych z osobami starszymi: stowarzyszeń, klubów,
domów i przedstawienie im naszej oferty
-
dotarcie i zainteresowanie ofertą podmiotów środowiska lokalnego, takich, jak
przychodnie, apteki, instytucje organizujące życie kulturalne
8
-
pozyskanie wolontariuszy z Centrum Wolontariatu, ze szkół i uczelni, chętnych do
rozprowadzania naszej gazety i podejmowania innych, związanych z nią działań
-
zdobycie informacji o miejscach najczęściej odwiedzanych przez seniorów, w
których mogliby dostawać gazetę
-
zdobycie informacji o osobach starszych przebywających w domach, którym
gazetę dostarczaliby wolontariusze
-
ewentualne zlecenie wolontariuszom zaprojektowania audycji w lokalnym radiu,
która polegałaby na czytaniu na antenie naszej gazety i byłaby formą jej promocji
-
dotarcie do potencjalnych reklamodawców i sponsorów
4. Uzasadnienie
Na terenie Poznania mieszka wiele osób starszych. Jest też wiele instytucji i ludzi
działających na ich rzecz, ale jedni i drudzy czasami nie wiedzą o sobie, a
przynajmniej nie utrzymują ze sobą stałych kontaktów i współpracy. Trzeba, więc
wykorzystać istniejące zasoby, usprawnić komunikację, stworzyć przestrzeń do
wymiany informacji. Tą przestrzenią będzie gazeta, prowokująca jej twórców i
czytelników do spotkań, rozmów i współpracy środowisk związanych z seniorami i
nimi samymi. Będzie ona obszarem otwartym na nowe inicjatywy, bezpośrednio
wypływające z potrzeb osób starszych. Będzie trwałym nośnikiem informacji, do
którego odbiorcy będą mogli wielokrotnie wracać. Jeśli okaże się to adekwatne do
rzeczywistych potrzeb, odbiorcy będą mogli stać równocześnie współtwórcami gazety.
W projekt zostaną też zaangażowani młodzi wolontariusze, co będzie służyło
budowaniu wspólnoty, poczucia przynależności i odpowiedzialności za środowisko
lokalne, oraz promowaniu pozytywnych postaw w społeczeństwie.
Wydawnictwo to usprawni komunikację i zintegruje rozmaite ogniwa sieci społecznej,
co ostatecznie przyczyni się do podniesienia jakości życia osób starszych,
mieszkających na terenie Poznania.
9
5. Cele (hierarchia)
10
A CO1: dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi
A.1 CS 1: pozyskanie lokalu
A.1.1 CO 1: Potrafimy wybrać lokal najlepiej odpowiadający celom gazety
A.1.1.1 Zadanie: Wewnętrzne spotkanie służące podjęciu decyzji o wyborze optymalnego
lokalu
A.1.2 CO 2: Posiadamy wiedze nt. lokali oferowanych nam i będących w dyspozycji
(np. redakcji gazet)
A.1.2.1 Zadanie: Przegląd oferowanych nam lokali
A.1.3 CO 3: gazety są przychylnie nastawione do projektu i świadome potrzeb
lokalowych związanych z funkcjonowaniem gazety
A.1.3.1 Zadanie: Przeprowadzenie wstępnego spotkania z redakcja
A.2 CS 2: przystosowanie lokalu
A.2.1 CO 1: Posiadamy wiedze na temat niezbędnych do pracy gazety przyłączy
A.2.1.1 Zadanie: zasięgamy informacji nt. dostępnych przyłączy
A.2.2 CO 2: Posiadamy optymalny projekt rozmieszczenia mebli i sprzętów w
lokalu redakcji
A.2.2.1 Zadanie: Wewnętrzne spotkanie w celu stworzenia projektu aranżacji wnętrza
A.2.3 CO 3: Właściciele redakcji są świadomi potrzeb lokalowych gazety
A.2.3.1 Zadanie: rozmowa i uzyskanie ich zgody i akceptacji
B CO2: dysponowanie odpowiednim wyposażeniem
B.1 CS 1: pozyskanie adekwatnego sprzętu
B.1.1 COp 1: potrafimy ustalić zbiór potrzebnych sprzętów
B.1.1.1 Zadanie: Wewnętrzne spotkanie służące podjęciu decyzji o wyborze optymalnych
mebli i wyposażenia
B.1.2 COp 2: Posiadamy wiedze nt. ergonomii pracy w warunkach biurowych oraz
sprzętów będących w dyspozycji redakcji
B.1.2.1 Zadanie: Zapoznanie się z parametrami i cenami dostępnych na rynku sprzętu
B.1.3 COp 3: Właściciele redakcji są świadomi potrzeb sprzętowych lokalu
przeznaczonego na potrzeby naszej gazety
B.1.3.1 Zadanie: Przeprowadzenie spotkania z właścicielami lokalu
11
B.2 CS 2: zamontowanie dostępnego nam sprzętu
B.2.1 COp 1: Posiadamy wiedze na temat niezbędnych do prac montażowych
narzędzi
B.2.1.1 Zadanie: Wewnętrzne spotkanie służące podjęciu decyzji o wyborze optymalnego
lokalu
B.2.2 COp 2: Posiadamy wiedze o sposobach montażu sprzętu
B.2.2.1 Zadanie: Przegląd oferowanych nam lokali
C CO 1: Dysponowanie kontaktami z instytucjami i ludźmi zajmującymi się osobami
starszymi
C.1 CS 1: Zaszczepienie idei promowanej przez projekt GLOS SENIORA
C.1.1 COp 1: Potrafimy przejrzyście przedstawić wizje naszego projektu
C.1.1.1 Zadanie: Konkretyzujemy leżące u podstaw naszego projektu wartości i cele
C.1.2 COp 2: Potrafimy odpowiednio ukształtować motywacje ludzi
zaangażowanych w gazetę
C.1.2.1 Zadanie: Przeprowadzamy spotkanie, na którym budujemy w uczestnikach poczucie
zaangażowania i odpowiedzialności za projekt
C.2 CS 2: Pozyskanie osób chętnych do współpracy
C.2.1 COp 1: Jesteśmy świadomi wymaganych do pracy w gazecie umiejętności
C.2.1.1 Zadanie: Spotkanie osób odpowiedzialnych za projekt w celu ustalenia
wymaganych kompetencji i warunków podjęcia współpracy
C.2.2 COp 2: Posiadamy kontakty z osobami gotowymi do zaangażowania się w
projekt
C.2.2.1 Zadanie: Docieramy i zapoznajemy się z osobami, które wyraziły chęć współpracy
C.2.3 COp 3: Potrafimy adekwatnie przydzielić osoby do zadań
C.2.3.1 Zadanie: Na podstawie rozmowy z osobami ustalamy formy współpracy
D CO 2: Kompletowanie grupy osób koordynujących prace zespołu redakcyjnego
D.1 CS 1: Utworzenie początkowego zespołu odpowiedzialnego za kształt gazety
D.1.1 COp 1: Potrafimy dostrzec do osób kompetentnych i gotowych do
zaangażowania się w prace w gazecie
D.1.1.1 Zadanie: Przeprowadzamy akcje informacyjna gromadząca wolontariuszy
D.1.2 COp 2: Potrafimy odpowiednio przydzielić osoby do istniejących zadań
12
D.1.2.1 Zadanie: Przydział następuje w wyniku poznania kompetencji osób
zainteresowanych (wywiad, zadania)
D.2 CS 2: Odpowiedzialne zarządzanie rotacja osób na stanowiskach w zespole
D.2.1 COp 1: Jesteśmy zorientowani w istniejących stanowiskach oraz
wymaganych na nich kompetencjach
D.2.1.1 Zadanie: Organizujemy spotkania, na których ustalamy zakres obowiązków dla
poszczególnych stanowisk
D.2.2 COp 2: Posiadamy wiedze, na temat potrzeb osobowych na poszczególnych
stanowiskach
D.2.2.1 Zadanie: Na bieżąco monitorujemy ilość pracy, jaka musza wykonywać osoby na
poszczególnym stanowisku
D.2.3 COp 3: Posiadamy wiedze o planowanej przez pracowników długości ich
współpracy
D.2.3.1 Zadanie: w rozmowie z pracownikami, zbieramy informacje, na temat ich planów
rezygnacji z pracy
D.2.4 COp 4: Potrafimy zapewnić stała rotacje osób na stanowiskach
D.2.4.1 Co semestr organizujemy nabór nowych osobo do współpracy
E CO1: istnieje zewnętrzne źródło finansowania
E.1 CS 1: pozyskanie sponsorów prywatnych
E.1.1 CO 1: Potrafimy przedstawić nasz projekt jako działanie, w które warto się
zaangażować
E.1.1.1 Zadanie: Organizujemy spotkania ze sponsorami i w atrakcyjnej formie
przedstawiamy nasza ofertę
E.1.2 CO 2: Posiadamy informacje o firmach i osobach mogących wspomóc nasz
projekt
E.1.2.1 Zadanie: Szukamy informacji i nawiązujemy kontakt z osobami i firmami, które
mogą wspomóc projekt
E.1.3 CO 3: Potrafimy stworzyć wokół projektu atmosferę profesjonalizmu i
rzetelności
E.1.3.1 Zadanie: Zdobywamy formalne poparcie naszych działań u osób i instytucji
cieszących się autorytetem
E.2 CS 2: wykorzystanie dotacji rządowych i unijnych
E.2.1 CO 1: Stale dysponujemy informacjami o możliwościach uzyskania wsparcia
finansowego z dotacji rządowych
13
E.2.1.1 Zadanie: Zapoznajemy się z przepisami i dostepnymi formami wsparcia
E.2.2 CO 2: Potrafimy nawiazac kontakt z instytucjami, ktore ułatwią nam
pozysknie funduszy z dotacji
E.2.2.1 Zadanie: Kontaktujemy się z przedstawicielami instytucji, ktore zajmują się
pozyskiwaniem funduszy
E.2.3 CO 3: Osoby są przychylnie nastawione do naszego projektu i postrzegają
nasze działania jako realne i warte udzielenia wsparcia
E.2.3.1 Zadanie: Organizujemy spotkania z osobami władnymi udzielenia nam wsparcia, na
których w sposób profesjonalny zapoznajemy ich z projektem
F CO2: istnieje wewnętrzne źródło dochodów
F.1 CS 1: gazeta jest finansowana z zamieszczanych w niej reklam
F.1.1 COp 1: Informacja jest dostępna potencjalnym reklamodawcom
F.1.1.1 Zadanie: Rozsyłamy maile i spotykamy się z przedstawicielami podmiotów
gospodarczych mogących zainteresować się współpracą z naszym wydawnictwem
F.1.2 COp 2: Mamy wiedze na temat lokalnego rynku reklamowego
F.1.2.1 Zadanie: Wyznaczamy branże potencjalnych klientów i negocjujemy warunki i
wysokość opłat
F.1.3 COp 3: Organizujemy proces zamieszczania reklam w gazecie
F.1.3.1 Zadanie: Wyznaczamy kompetentna osobę oraz wyposażamy ja w sprzęt i miejsce,
w którym będzie przyjmować klientów
F.2 CS 2: istnieje otwartość na nowe źródła i formy finansowania
F.2.1 COp 1: Jesteśmy w posiadaniu wiedzy na temat zmian w ustawodawstwie, w
kontekście zapewnienia płynności finansowej gazecie
F.2.1.1 Zadanie: Na bieżąco śledzimy efekty działań władzy ustawodawczej, dotyczące
finansowania projektów pozarządowych
F.2.2 COp 2: Potrafimy elastycznie przystosować się do niespodziewanych ofert
wsparcia finansowego (np. spadek, darowizna)
F.2.2.1 Zadanie: Jesteśmy w kontakcie ze specjalistami gotowymi udzielić nam pomocy w
razie niekonwencjonalnych ofert wsparcia
F.2.3 COp 3: Posiadamy wiedze i umiejętności pozwalające nam aktywnie
poszukiwać nowych źródeł i form finansowania
F.2.3.1 Zadanie: regularnie urządzamy "burze mózgów", podczas których nie używamy
piorunochronów i aktywnie poszukujemy elektryzujących pomysłów, na świetlaną
przyszłość naszej gazety
14
Cel ogólny
Cel szczegółowy
Termin realizacji
Cel szczegółowy
Kryterium sukcesu
6. Kryteria sukcesu
Cel ogólny
7. Przebieg działalności
Zadanie
Czas realizacji
8. Wykonawcy
- redaktor naczelny gazety – jego kompetencje(wykonawca bezpośredni)
- wolontariusze dziennikarstwa, polonistyki i inni – ich kompetencje minimalne, jakie muszą
posiadać(wykonawcy bezpośredni?)
- osoby starsze(pośredni)
- sponsorzy(?)
- roznoszący gazetę wolontariusze(bezpośredni)
9. Kosztorys
trzeba zaplanować wydatki gdybyśmy dostali fundusze od kogoś
15
- lokal
- sprzęt
- płaca dla redaktora?
10.
Formy ewaluacji
- efektów cząstkowych
- efektu końcowego
- efektu odroczonego
Wybrać lub opracować metody zbierania informacji o realizacji planu
16
Download