Załącznik do prot - Huta Cynku "Miasteczko Śląskie"

advertisement
OGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Miasteczku Śląskim
działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu
w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz.476 ze zm.) § 25 ust. 2 Statutu Spółki ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:
Prezesa Zarządu
Członka Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20.04.2012 r. w siedzibie
Spółki w Miasteczku Śląskim, ul. Woźnicka 36 w godz. 730 – 1400, pok. 101.
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- ukończone wyższe studia o kierunku technicznym, ekonomicznym lub prawniczym, zakończone
uzyskaniem tytułu co najmniej magistra,
- co najmniej 5 letni staż pracy oraz doświadczenie związane z zarządzaniem dużym przedsiębiorstwem,
- pożądane doświadczenie w pracy w hutnictwie, w tym w branży metali nieżelaznych,
- dyspozycyjność,
- wskazana znajomość języków obcych.
Kandydat powinien złożyć oryginały lub poświadczone odpisy następujących dokumentów:
- życiorys (CV),
- wskazanie stanowiska, o które ubiega się kandydat,
- oświadczenie o ukończeniu wyższych studiów,
- oświadczenie o co najmniej 5-letnim stażu pracy,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe i prokuratorskie,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na stanowiskach kierowniczych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania
kwalifikacyjnego.
Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien złożyć syntetyczne, pisemne opracowanie koncepcji
kierowania Spółką.
Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata
w oryginałach lub poświadczonych odpisach. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może
przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub
urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego
postępowania kwalifikacyjnego.
Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczane osobiście w siedzibie Spółki w pokoju nr 101
w godzinach 730 – 1400 lub przesłane listem poleconym na adres Spółki: Huta Cynku „Miasteczko
Śląskie” Spółka Akcyjna, ul. Woźnicka 36, 42- 610 Miasteczko Śląskie w terminie do dnia 20.04.2012 r,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Huty
Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim” bądź „Postępowanie
kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych Huty Cynku
„Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim” .
Termin wpływu dokumentów do Spółki mija 20.04.2012 r. o godz. 14.00
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów
określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2012 r. w siedzibie Spółki.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone od dnia 7.05.2012 do dnia 31.05.2012
w siedzibie Spółki w Miasteczku Śląskim; ul. Woźnicka 36 w pokoju nr 202. O terminie przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie indywidualnie
poinformowany telefonicznie na co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy.
Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:
1) ze wszystkimi kandydatami:
 zakres działalności spółki oraz problematyka sektora hutnictwa metali nieżelaznych, ze
szczególnym uwzględnieniem hutnictwa cynku i ołowiu,
 znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 praktyczna znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne,
 znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 doświadczenie niezbędne do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega oraz
dodatkowe udokumentowane kwalifikacje kandydata i jego zdolności interpersonalne,
2) dodatkowo z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu:
 koncepcja funkcjonowania Spółki i jej rozwoju- propozycje kandydata,
 wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z
przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej,
systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
3) dodatkowo z kandydatami na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych:
 wiedza z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów
przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 znajomość zagadnień ryzyka towarowego, walutowego oraz umiejętność stosowania
instrumentów pochodnych,
 doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem towarowym, walutowym i umiejętność stosowania
instrumentów pochodnych oraz znajomość rachunkowości zabezpieczeń,
 wiedza z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży oraz public
relations.
Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w terminie do dnia 20.04.2012 r. w siedzibie spółki
w Miasteczku Śląskim w pok. nr 210 w godz. 730 – 1300.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie
bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym
o jego wynikach.
Download