ANKIETA

advertisement
ANKIETA
Strategia Rozwoju Gminy Krynice na lata 2014-2022
Konsultacje społeczne
Szanowni Państwo
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Krynice na lata 20142022, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie
się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych
i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z rozwojem gminy. Czynny udział w konsultacjach
pozwoli na opracowanie dokumentu strategicznego uwzględniającego opinie i sugestie mieszkańców,
przedsiębiorców i turystów oraz koncentrującego się na ważnych z ich punktu widzenia kwestiach.
Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych
w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane
wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.
1. Profil osoby będącej udział w badaniu: prosimy o zaznaczenie właściwych odpowiedzi
znakiem X.
Płeć:
kobieta
Wiek:
poniżej 18 lat
Status zawodowy:
uczeń/student
mężczyzna
18-44 lata
rolnik
45-59 lat
przedsiębiorca
60-64 lata
osoba pracująca
65 lat i więcej
osoba bezrobotna
inne (jakie?) .........................................
Miejsce zamieszkania:
na terenie Gminy Krynice
poza obszarem Gminy Krynice
UWAGA: w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „poza obszarem Gminy Krynice” należy dodatkowo
odpowiedzieć na poniższe pytanie:
Cel przebywania na terenie Gminy Krynice:
turystyczny
służbowy
rodzinny
inny
1
2. Prosimy o dokonanie oceny stanu obecnego poszczególnych elementów związanych z jakością
życia na terenie Gminy Krynice za pomocą poniższego formularza, zaznaczając odpowiednio: 1
(ocena: bardzo złe), 2 (złe), 3 (średnie), 4 (dobre), 5 (bardzo dobre).
Przy niektórych elementach w nawiasach podano pytania pomocnicze, wskazujące, na co należy
zwrócić szczególną uwagę w trakcie oceny.
Infrastruktura techniczna
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Poziom rozwoju sieci wodociągowej
Poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej
Jakość dróg
Gospodarka odpadami
Edukacja, kultura i rekreacja
Poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
(boiska, place zabaw, itp.)
Poziom rozwoju infrastruktury kulturalnej (domy kultury,
biblioteki, itp.)
Liczba wydarzeń kulturalno-rozrywkowych odbywających
się na terenie Gminy (czy wydarzenia tego typu odbywają się
dostatecznie często?)
Jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych
odbywających się na terenie Gminy (czy poziom wydarzeń
jest zadowalający i czy oferta kulturalno-rozrywkowa
uwzględnia wydarzenia różnego typu?)
Kultywowanie lokalnych tradycji oraz dbałość o
dziedzictwo historyczne i kulturowe Gminy
Liczba placówek edukacyjnych (czy liczba szkół na terenie
Gminy jest wystarczająca?)
Funkcjonowanie placówek edukacyjnych i ich warunki
lokalowe (czy poziom nauczania i warunki stworzone
uczniom są zadowalające?)
Dostępność zajęć dodatkowych dla uczniów
Poziom rozwoju opieki przedszkolnej
Sfera przestrzenna
Stan i jakość terenów rekreacyjnych (miejsc spacerowych,
deptaków, ścieżek rowerowych, itp.)
Estetyka otoczenia i ład przestrzenny
Organizacja zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych
(parków, rezerwatów, zieleni użytkowej i ozdobnej, itp.)
Stan środowiska naturalnego i jego ochrona
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poszczególnych
miejscowości (czy miejscowości Gminy są dostatecznie
wyposażone w parkingi, place, chodniki, elementy drobnej
architektury, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie uliczne, itp.)
Gospodarka i rynek pracy
Lokalny rynek pracy (czy na terenie Gminy tworzonych jest
dużo nowych miejsc pracy? Czy łatwo znaleźć pracę poza
rolnictwem?)
Atrakcyjność inwestycyjna obszaru Gminy (czy Gmina
posiada cechy, dzięki którym jest atrakcyjna dla inwestorów
2
z zewnątrz, np. dogodne położenie, dobry stan lokalnej
gospodarki, istnienie terenów przeznaczonych pod
inwestycje?)
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
(dostępność lokali, udogodnienia dla przedsiębiorców
lokujących działalność na terenie Gminy, itp.)
Rozwój sektora przemysłu i usług pozarolniczych na
terenie Gminy (w tym dostępność podstawowych usług –
np. handlu)
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (czy na terenie
Gminy istnieją organizacje zajmujące się promowaniem
przedsiębiorczości i wspieraniem osób, które chcą założyć
własną działalność, czy łatwo zdobyć informacje na temat
zakładania własnej działalności?)
Dostępność i jakość terenów inwestycyjnych
Warunki do prowadzenia i rozwoju działalności rolnej (czy
na terenie Gminy istnieją grupy producenckie? Czy rolnicy
mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach? Czy rolnicy
mają dostęp do informacji na temat specjalizacji lub zmiany
profilu upraw?)
Turystyka
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Atrakcyjność turystyczna Gminy (czy Gmina posiada
zabytki, miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym
i inne cechy, którymi można zachęcić turystów do przyjazdu?
Czy zabytki i miejsca atrakcyjne przyrodniczo są w dobrym
stanie?)
Poziom rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej (czy
wystarczająca jest liczba hoteli, punktów gastronomicznych,
obiektów rekreacyjnych?)
Promocja Gminy, działania mające na celu pozyskanie
potencjalnych turystów
Rola turystyki w lokalnej gospodarce (czy dużo osób pracuje
w turystyce na terenie Gminy? Czy generuje ona duże
dochody? Czy jest ważnym sektorem gospodarki,
umożliwiającym jej rozwój?)
Poziom rozwoju i różnorodność usług turystycznych (czy
w Gminie dominuje jeden typ usług turystycznych, czy jest ich
wiele? Czy popularna jest agroturystyka? Czy na terenie
Gminy można uprawiać różne formy turystyki?)
Sfera społeczna
Aktywność społeczna mieszkańców Gminy i innych
podmiotów, ich udział w życiu kulturalnym i społecznym
Dostępność do usług ochrony zdrowia w gminie
(podstawowa opieka medyczna, apteki, stomatolog)
Istnienie organizacji pozarządowych, działających w celach
społecznych
Dostęp do Internetu
Bezpieczeństwo
Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
aktywizacja grup mieszkańców szczególnie zagrożonych
występowaniem negatywnych zjawisk społecznych
3
3. Prosimy o podanie najpoważniejszych problemów związanych obecnie z jakością życia
w Gminie Krynice (czego brak/niedostatek/niewłaściwe funkcjonowanie jest odczuwalne
najbardziej?):
a) ………………………………………………………………..…………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
c) ………………………………………………………………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
f) …………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Prosimy o wskazanie, które kierunki działań powinny zostać uznane za priorytetowe
w procesie programowania rozwoju Gminy Krynice (wybraną odpowiedź należy zaznaczyć
znakiem X, można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, jakość dróg, itp.)
Rozwój i podniesienie dostępności infrastruktury rekreacyjno-sportowej
(budowa i modernizacja boisk, hal sportowych, placów zabaw)
Rozwój infrastruktury i rozszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej
Poprawa jakości przestrzeni publicznej i wzrost jej funkcjonalności
Wzrost dostępności terenów inwestycyjnych
Rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej
Rozwój turystyki jako ważnej gałęzi lokalnej gospodarki, wykorzystanie
turystycznego potencjału Gminy
Aktywizacja życia społecznego
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej
5. Prosimy o wskazanie jakie inne kierunki rozwoju oraz inwestycje uznane są przez Państwa
za niezbędne do podjęcia w latach obowiązywania Strategii Rozwoju (2014-2022):
a) ………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
e) ………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym
4
Download