pomiar rezystancji - PB Wydział Elektryczny

advertisement
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
KATEDRA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I METROLOGII
Instrukcja do zaj
laboratoryjnych z przedmiotu:
Systemy pomiarowe
Kod przedmiotu: KS 04456
Ćwiczenie nr 3
POMIAR REZYSTANCJI
(multimetr, metoda techniczna, mostek)
Opracował:
dr in . Arkadiusz Łukjaniuk
Białystok 2010
Wszystkie prawa zastrze one.
Wszystkie nazwy handlowe i towarów wyst puj ce w niniejszej
instrukcji s znakami towarowymi zastrze onymi lub nazwami
zastrze onymi odpowiednich firm odno nych wła cicieli.
Laboratorium Systemów pomiarowych
2
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
Cel ćwiczenia: Studenci zapoznaj si z metodami pomiaru rezystancji oraz
wdra aj umiej tno ci poprawnego wyboru metody pomiaru
w zale no ci od warto ci mierzonej rezystancji oraz wymaganej
dokładno ci wyniku pomiaru
1.
WSTĘP
Pomiary rezystancji s zagadnieniami bardzo wa nymi zarówno
w przemy le jak i yciu codziennym. Od poprawnego pomiaru tej wielko ci
zale y prawidłowe działanie wielu urz dze , systemów zabezpiecze , szybkie
przeprowadzenie napraw urz dze , itp..
Pomiary rezystancj mo emy wykona za pomoc :
multimetrem cyfrowym (funkcja pomiaru rezystancji);
mostkiem (technicznym lub laboratoryjnym);
metod techniczn .
Wybór metody pomiaru zale y od wielu czynników, np.: jaki rz d
wielko ci reprezentuje badana rezystancja, dokładno , z jak chcemy j
zmierzy , czy te posiadany do dyspozycji sprz t pomiarowy.
2. CYFROWY POMIAR REZYSTANCJI
Cyfrowy pomiar rezystancji polega na przetworzeniu jej na napi cie stałe.
Potrzebny spadek napi cia wywoływany jest na mierzonej rezystancji przez
pr d pochodz cy z wbudowanego do multimetru ródła pr dowego. Sposób
podł czenia przewodów do multimetru podczas pomiaru rezystancji pokazany
jest na rys.1. Przeł cznik funkcyjny powinien znajdowa si w pozycji
oznaczonej symbolem „ ”. Przed rozpocz ciem pomiarów sprawdzamy
działanie przyrz du poprzez zwarcie przewodów podł czeniowych (wtedy na
wy wietlaczu powinna pokaza si warto „0.000” lub „0.001” – rys.1) oraz
rozwarcie przewodów (na wy wietlaczu powinna pokaza si warto „0.L” i
warto jednostki M ).
Laboratorium Systemów pomiarowych
3
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
Rys. 1. Widok multimetru BM 202 przygotowanego do pomiaru rezystancji
Pomiar rezystancji, tak jak i innych wielko ci mierzonych multimetrem,
obarczony jest pewnym bł dem. U ytkownik powinien umie (na podstawie
parametrów metrologicznych przyrz du) okre li przedział niepewno ci
zmierzonej rezystancji. W tabeli 1 przedstawione zostały (podane przez
producenta) parametry metrologiczne przy pomiarze rezystancji multimetrem
BM 202. Przykład 1 ilustruje sposób okre lenia przedziału niepewno ci
mierzonej rezystancji.
Tabela 1
BM202
Zakres
Dokładno
250
±(0,6%w.m.+8c)
2,5k
±(0,4% w.m.+5c)
25k ,250k , 2,5M
±(0,4% wm+2c)
25 M
±(1% wm+4c)
Przykład 1: Obliczy bł d maksymalny (graniczny), z jakim mierzona
jest rezystancja RX = 380 na zakresie pomiarowym Rn =2,5k .
Laboratorium Systemów pomiarowych
4
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
Rozwiązanie:
Dla BM 202 producent podaje (tabela 1):
∆RX = ± (%wart. mierzonej + ilość cyfr).
W naszym przypadku wartość mierzona= 380 , wartość jednej cyfry
na zakresie 2,500kΩ wynosi 0,001kΩ, czyli 1Ω, st d:
∆RX= ± (0,4%·380 +5·1 )= ±(0,004·380 +5 )= ±(1,52 +5 )= ±6,52
7Ω.
Zało ono tu skrajnie niekorzystny przypadek, gdy oba składniki bł du
maj ten sam znak. Znajomo tego bł du pozwala na okre lenie przedziału,
w którym z wysok ufno ci (P = 0,9973) zawiera si warto rzeczywista
mierzonej rezystancji:
380Ω – 7Ω ≤ Rx ≤ 380Ω + 7Ω
st d:
373Ω ≤ Rx ≤ 387Ω.
Ostatecznie wynik pomiaru rezystancji powinien być zapisany w postaci:
Rx=(380±7) Ω
Przy pomiarze „małych” rezystancji stosowana jest metoda
czteropunktowa pomiaru. Polega ona na zasileniu mierzonego rezystora
z oddzielnego źródła prądowego (wbudowanego do multimetru) o prądzie
znamionowym 10 mA i pomiarze wywołanego tym prądem spadku napięcia
woltomierzem na zakresie pomiarowym 100 mV. To dodatkowe źródło prądowe
„generuje” prąd o natęŜeniu 100 razy większym niŜ źródło wykorzystywane
przy pomiarze duŜych rezystancji. Zaciski wyjściowe tego źródła znajdują się na
tylnej ściance przyrządu. W tej metodzie wymagane jest uŜycie czterech
przewodów łączących. Dwa z nich doprowadzają do rezystora prąd ze źródła
prądowego, dwa pozostałe doprowadzają zaś powstały spadek napięcia do
zacisków woltomierza (rys.2).
IP =10mA
ZACISKI
WYJŚCIOWE
ŹRÓDŁA
PRĄDOWEGO
RX
UX
V560
ZACISKI
WEJŚCIOWE
WOLTOMIERZA
UN = 100 mV
Rys. 2. Schemat układu do pomiaru rezystancji metodą czteropunktową (multimetr V560).
Laboratorium Systemów pomiarowych
5
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
3. METODY ZEROWE (MOSTKI)
Pomiar rezystancji mostkami zalicza się do metod zerowych. Cechą
metod zerowych jest eliminacja wpływu elektrycznych przyrządów zarówno
wskazówkowych jak i cyfrowych na wartość błędu pomiaru rezystancji.
Mostki do pomiaru rezystancji dzielą się na:
Wheatstone’a (pomiar z wysoką dokładnością rezystancji
z przedziału od ok. 1 Ω do ok. 10 M Ω);
Thomsona (Kelvina) - pozwala na pomiar rezystancji w zakresie
0,000001 Ω – 10 Ω.
Wymienione mostki mogą być laboratoryjne lub techniczne. Na rys. 3
przedstawiony jest schemat ideowy mostka Wheatstone’a. Oprócz rezystora
mierzonego Rx występują w nim trzy rezystory wewnętrzne: R2, R3, R4
o regulowanych wartościach. W przekątnej pionowej A, B mostka znajduje się
detektor zera (galwanometr magnetoelektryczny G). Zadaniem galwanometru
jest wskazywanie stanu równowagi mostka, to znaczy stanu, w którym róŜnica
potencjałów między punktami A, B staje się równa zeru. Stan ten otrzymuje się
w wyniku regulacji rezystancji R2, R3, R4, zaś sam proces regulacji nazywany
jest równowaŜeniem mostka.
Rys.3. Schemat ideowy mostka Wheatstone’a
W stanie równowagi mostka mierzona rezystancja Rx jest określona
zaleŜnością:
Rx =
Laboratorium Systemów pomiarowych
R 2 R3
.
R4
6
(1)
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
Uwaga: warunkiem równowagi mostka jest równość: UAB = 0.
ZaleŜność (1) nie jest zupełnie dokładna, bowiem nie uwzględnia spadków
napięć na odcinkach przewodów łączących poszczególne rezystancje w układ
mostkowy.
Nieścisłość we wzorze (1) nie powoduje znaczących błędów tak długo, jak
długo rezystancje oporników mostka znacznie przewyŜszają rezystancje
przewodów łączących. Na przykład rezystancja miedzianego przewodu
łączącego o długości 1 m i polu przekroju poprzecznego 1,5 mm2 ma rezystancję
ok. 12 mΩ. Stanowi to 0,012 % wartości 100 omowego rezystora.
Błąd nieczułości mostka
Oprócz błędu podstawowego, pomiar rezystancji mostkiem Wheatstone’a
obarczony jest jeszcze błędem nieczułości.
Bezwzgl dnym bł d nieczuło ci ∆n nazywa się największy przyrost
rezystancji mierzonej ∆Rx, przy którym wskazanie galwanometru jest jeszcze
równe zeru. Określenie to ma znaczenie jedynie teoretyczne, bowiem
niemoŜliwe jest wyznaczenie przyrostu ∆R1 bez drobnej choćby zmiany
wskazania galwanometru, dlatego w praktyce stosowane jest inne określenie
tego błędu.
Bezwzgl dnym bł dem nieczuło ci ∆n nazywa się przyrost rezystancji
mierzonej ∆R1, wywołujący najmniejsze dostrzegalne przemieszczenie
wskazówki galwanometru ∆a. Umownie przyjmuje się ∆a = 0,1 mm. Tak więc:
∆ n = ∆Rx ,
gdy ∆a = 0,1 mm.
Techniczny mostek Wheatstone’a MW-4
Techniczny mostek Wheatstone’a MW-4 pozwala na szybki pomiar
rezystancji w zakresie od 0,5Ω do 500kΩ. Dokładność pomiaru jest jednak
o wiele mniejsza niŜ mostka laboratoryjnego i wynosi:
na zakresie 0,5-5Ω –±2%;
na zakresie 5Ω-500kΩ -±1%.
Na rysunku 4 przedstawiony jest uproszczony schemat takiego mostka.
Laboratorium Systemów pomiarowych
7
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
R2
Rx
×1 ×10 ×100
1
X0
2
Rb
P1
P2
X
1
Rd
P3
G
R3
R4
Pd
W
U
Rys. 4. Uproszczony układ technicznego mostka Wheatstone’a: P1 - przełącznik zmiany
zakresów pomiarowych; P2 - przełącznik czułości mostka; Pd - potencjometr drutowy.
RównowaŜenie mostka odbywa się przez obrót suwaka potencjometru
drutowego Pd. Oznacza to zmianę ilorazu R3/R4 aŜ do osiągnięcia stanu
równowagi. Wynik pomiaru odczytuje się z połoŜenia obrotowej podziałki,
połączonej z pokrętłem potencjometru oraz z uwzględnieniem mnoŜnika
zakresu. Wartości rezystancji części regulowanej i części stałych są tak dobrane,
aby iloraz R3/R4 mógł zmieniać się w granicach zapewniających zachodzenie
na siebie zakresów pomiarowych, nastawionych przełącznikiem P1. Obecnie
techniczne mostki Wheatstone’a tracą swoje znaczenie, gdyŜ ich funkcje
przejmują cyfrowe mierniki uniwersalne zawierające omomierze (multimetry
cyfrowe).
W przypadku konieczności pomiaru rezystancji Rx<1Ω stosowanie
mostka Wheatstone’a daje wyniki obarczone duŜymi błędami pomiarowymi.
Błędy te są rezultatem wpływu rezystancji przewodów łączeniowych,
rezystancji w gałęziach mostka oraz rezystancji styków. Wartości
wymienionych rezystancji są porównywalne z wartościami mierzonymi.
Eliminacje tych błędów dokonuje się w zmodyfikowanym mostku Wheatstone’a
do postaci sześcioramiennej zw. mostkiem Thomsosa (Kirchhoffa). Modyfikacja
mostka Wheatstone’a (rysunek 5) polega na zastąpieniu rezystorów R3 i R4
drutem ślizgowym, kalibrowanym ze stopu oporowego (manganinu, nikrothalu)
o długości 0.5m (czasem 1m). Stan równowagi tego mostka, przy Rp=const,
osiąga się ustawiając w odpowiednim połoŜeniu suwak na listwie z drutem
oporowym.
Laboratorium Systemów pomiarowych
8
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
R4
R3
K
G
R3’
R4’
R1=RX
R2=Rp
r
Rr
W
U Rw
Rys. 5. Schemat technicznego mostka Thomsona: R1=RX - rezystor mierzony; R2=RP rezystor porównawczy (wzorcowy); R3 i R3’ oraz R4 i R4’ - rezystancje ilorazowe (nastawne)
– sprzęŜone; r - rezystancja mała przewodu łączącego zacisk prądowy A rezystora
mierzonego Rx z zaciskiem prądowym B rezystora porównawczego (wzorcowego) R2(Rp).
Rezystancję mierzoną Rx (R1) oraz porównawczą Rp (R2), o wartościach
zbliŜonych do R1, przyłącza się do mostka zewnątrz, przy czym wyróŜnia się tu
zaciski prądowe (masywne) i napięciowe (o małym przekroju). Regulując
wartościami rezystorów ilorazowych (sprzęŜonych) R3 i R3’ oraz R4 i R4’
osiąga się stan równowagi mostka objawiający się zerowym wychyleniem
galwanometru (αg=0) a takŜe słuszna jest zaleŜność:
Rx = R1 = Rp
R3
R3'
= R2
R4
R4'
4. METODA TECHNICZNA
Metoda techniczna pozwala na pomiar rezystancji przy Ŝądanym
natęŜeniu prądu w elemencie badanym. Ma to zasadnicze znaczenie przy
pomiarze rezystancji zaleŜnych od prądu, kiedy to wymagana jest regulacja
prądu pomiarowego w stosunkowo szerokim zakresie w celu wyznaczenia
charakterystyki prądowo - napięciowej badanego elementu. We wszystkich
pozostałych metodach natęŜenie prądu narzucane jest przez układ pomiarowy
albo zmienia się w niewielkim zakresie albo ma wartość stałą.
Metoda techniczna polega na pomiarze natęŜenia prądu IX płynącego
przez element badany oraz napięcia UX panującego na jego zaciskach.
Poszukiwaną wartość rezystancji RX oblicza się następującej według zaleŜności:
RX =
Laboratorium Systemów pomiarowych
9
UX
.
IX
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
Pomiar dokonywany jest najczęściej przy zasilaniu układu napięciem
stałym, moŜe być jednak realizowany takŜe przy zmiennym napięciu
zasilającym, wtedy symbole UX , IX w powyŜszym wzorze oznaczają wartości
skuteczne napięcia i prądu.
Metoda techniczna moŜe być realizowana w jednym z dwóch układów
pomiarowych: w układzie „z dokładnym pomiarem prądu” (rys.6) albo
w układzie „z dokładnym pomiarem napięcia” (rys. 7).
4.1. Układ z dokładnym pomiarem prądu (DPP)
UA
IA
A
IX
UZ
V
RX
UV
UX
Rys.6. Układ z dokładnym pomiarem prądu.
Z prawa Ohma wynika, Ŝe:
RX =
gdzie:
U X UV − U A UV
=
=
− RA ,
IX
IA
IA
(2)
UV,, IA - wskazania przyrządów;
RA - rezystancja wewnętrzna amperomierza;
UA - spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej amperomierza.
ZaleŜność (2) uwzględnia spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej
amperomierza, który powiększa wskazania woltomierza. JeŜeli okaŜe się, Ŝe
pierwszy składnik (UV/IA) wyraŜenia (2) jest duŜo większy od RA, moŜna
pominąć tę rezystancję w obliczeniach. Wzór (2) przyjmie wtedy postać (3):
RX =
Laboratorium Systemów pomiarowych
UV
IA
10
(3)
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
4.2. Układ z dokładnym pomiarem napięcia (DPN)
IA
IX
A
A
IV
UZ
RX
V
UV
RX
UX
Rys. 7. Układ z dokładnym pomiarem napięcia.
Zgodnie z prawem Ohma:
RX =
UV
UX
=
=
IX
I A − IV
UV
,
UV
IA −
RV
(4)
gdzie:
IV - prąd pobierany przez woltomierz;
RV - rezystancja wewnętrzna woltomierza.
Wzór (4) uwzględnia prąd IV pobierany przez woltomierz. JeŜeli jest on
duŜo mniejszy od prądu IA, zaleŜność (4) moŜna uprościć do postaci (5):
U
RX = V .
(5)
IA
5.
WYZNACZANIE
REZYSTANCJI
NIEPEWNOŚCI
POMIARU
Błąd pomiaru jest to róŜnica między wartością dokładną a wielkością
zmierzoną. Niestety wartości dokładnej nigdy nie poznamy, więc i nie poznamy
dokładnego błędu pomiaru. Jednak celem kaŜdego pomiaru wykonywanego
przez inŜyniera (i nie tylko) jest podanie wielkości mierzonej wraz z pewną
miarą niedokładności pomiaru. Jak wyznaczyć tą niedokładność?
Laboratorium Systemów pomiarowych
11
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
W teorii pomiarów ta niedokładność nazywana jest niepewnością
(uncertainty) i definiowana jest jako: „parametr, związany z wynikiem pomiaru,
charakteryzujący rozrzut wartości, które moŜna w uzasadniony sposób przypisać
wielkości mierzonej”.
RozróŜniamy niepewność standardową i standardową złoŜoną.
Niepewność standardowa (standard uncertainty) jest to niepewność
lub
wyniku pomiaru wyraŜona jako odchylenie standardowe
, jeŜeli wariancja jest nieznana.
pierwiastek z estymaty wariancji
Niepewność standardowa złoŜona (combined uncertainty) wyznacza się
jako wartość funkcji innych wielkości zwanych wejściowymi, wyraŜoną
w postaci zaleŜności od wariancji lub estymat wariancji (to jest od kwadratów
niepewności) wartości wielkości wejściowych przyjmowanych do obliczenia
wyniku pomiaru.
Niepewność standardową oblicza się stosując dwie metody:
metodę typu A opartą na rozkładach częstości;
metodę typu B opartą na rozkładach danych lub przyjętych
a priori.
Niepewność typu A ocenia się za pomocą metod statystycznych. Na
podstawie serii N niezaleŜnych pomiarów
wielkości mierzonej Xi oblicza się
wyniku pomiaru:
wartość średnią
(6)
Niepewność standardowa typu A wyznacza się jako odchylenie
standardowe z średniej:
.
(7)
Do wyznaczenia niepewności typu B niezbędne są informacje
o parametrach metrologicznych aparatury pomiarowej (najczęściej wystarczy
znajomość wartości błędu granicznego). Przy załoŜonym jednostajnym
rozkładzie błędów aparatury niepewność typu B oblicza się z zaleŜności:
;
Laboratorium Systemów pomiarowych
lub
12
,
(8)
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
gdzie: ∆g błąd graniczny przyrządu pomiarowego (podany przez producenta).
ZłoŜoną niepewność standardową wyznacza się z zaleŜności:
.
(9)
Wielkość zmierzona powinna być przedstawiona w postaci:
.
Wielkość
z wyraŜenia:
(10)
jest nazywana niepewnością rozszerzoną i oblicza się
,
(11)
gdzie: kp – współczynnik rozszerzenia (przy poziomie ufności p=0,95- kp=2,
a dla p=0,9973 – kp=3).
, to niepewność rozszerzona
(dla p=0,9973),
JeŜeli
natomiast gdy: wtedy niepewność rozszerzoną wyznaczamy z (11).
Przykład 2. Omomierzem cyfrowym o zakresie 2,5 kΩ i błędzie
granicznym ±(0,4% wm +5c) zmierzono pięciokrotnie rezystancję. Wyniki
pomiaru: 0,381kΩ, 0,380kΩ, 0,381kΩ, 0,382kΩ, 0,380kΩ. Obliczyć
niepewność pomiaru rezystancji:
Rozwiązanie:
Wartość
rezystancji
średnia
zgodnie
z
(10)
wynosi
.
Niepewność standardowa typu A wg wzoru (11): UA=0,374Ω.
Niepewność standardowa typu B: w naszym przypadku wartość średnia
rezystancji
, wartość jednej cyfry na zakresie
2,500kΩ wynosi 0,001kΩ, czyli 1Ω, stąd:
.
PoniewaŜ
, to niepewność rozszerzona wyniesie:
.
Laboratorium Systemów pomiarowych
13
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
Ostatecznie wynik pomiaru moŜna zapisać:
.
6. PRZEBIEG POMIARÓW
6.1. Pomiar dwóch wskazanych przez prowadz cego rezystancji przy
pomocy multimetru BM 202 (kaŜdy student wykonuje oddzielnie pomiar kaŜdej
z rezystancji i wyniki pomiaru zapisuje w tabeli 2).
Tabela 2.
Metoda pomiaru
rezystancji
Rx1i
Ω
R1= Rx1± R2= Rx2±
±
±
Rx2i
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
X X X X
Wartość
średnia
…………
Wartość
średnia
…………
X X X X
Wartość
średnia
…………
Wartość
średnia
…………
Multimetr BM202
(zakres pomiarowy
…………………
…………………..)
Mostek techniczny Wh
(zakres pomiarowy
…………………
…………………..)
Metoda techniczna DPN
(R”x)
Metoda techniczna DPP
(R”x)
6.2. Pomiar tych samych rezystancji za pomoc mostka technicznego
Wheatstone’a (kaŜdy student wykonuje oddzielnie pomiar kaŜdej z rezystancji
i wyniki pomiaru zapisuje w tabeli 2).
Kolejność operacji przy pomiarze mostkiem technicznym Wheatstone’a:
zasilić mostek napięciem stałym z zasilacza stabilizowanego (typ 5331)
o wartości dostosowanej do pomiaru wskazanej rezystancji (odpowiednie
wartości napięć są wskazane na tylnej płycie mostka) i przyłączyć do
Laboratorium Systemów pomiarowych
14
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
zacisków Rx, a następnie pokrętłami P1 i Rp ustawić na przybliŜonym
zakresie wartość mierzonej rezystancji (np. jeŜeli Rx=1287Ω z pomiaru
w p. 6.1, to P1 ustawiamy na mnoŜnik 10, a Rp na wartość 129, czyli
P1·Rp≈Rx);
włączyć przyciskiem G galwanometr oraz zasilanie i zrównowaŜyć
mostek poprzez sprowadzenie wskazówki galwanometru do „0” poprzez
pokręcenie pokrętła Rp;
wartość rezystancji zapisać w Tabeli 2.
6.3. Pomiar rezystancji metod techniczn .
Połącz układ pomiarowy z DPP (rys.8);
Oblicz odpowiednią wartość napięcia zasilającego z zaleŜności:
,
gdzie: P=0,5 Pdop=0,125 W;
Nastaw odpowiedni do wyliczonego napięcia zasilania zakres pomiarowy
woltomierza ZV i zapisz w Tabeli 3;
Nastaw zakres miliamperomierza ZA = 7500 mA;
Ustaw regulator napięcia zasilacza w pozycji zerowej;
Zamknij wyłącznik W;
Włącz zasilacz stabilizowany i przy pomocy regulatora napięcia nastaw
obliczone napięcie UV;
Zmniejszaj stopniowo zakres pomiarowy miliamperomierza ZA aŜ do
uzyskania moŜliwie największego wskazania tego przyrządu (zanotuj
wybrany w ten sposób zakres pomiarowy w Tabeli 3);
Odczytaj wskazania przyrządów (kaŜdy ze studentów wykonuje po
jednym pomiarze) i zapisz wyniki w Tabeli 3;
Powtórz wyŜej wymienione czynności przy pomiarze drugiej rezystancji;
Połącz układ z DPN (rys. 9) i powtórz pomiary dla obu rezystancji.
Laboratorium Systemów pomiarowych
15
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
UA
W
IA
A
IX
RA
UZ
ZS
V
RX
UV
UX
Rys. 8. Schemat układu z dokładnym pomiarem prądu
W
IA
IX
A
IV
UZ
ZS
RV
V
UV
RX
UX
Rys. 9. Schemat układu z dokładnym pomiarem napięcia
ZS -zasilacz stabilizowany o napięciu wyjściowym nie mniejszym niŜ 30V;
V - woltomierz magnetoelektryczny typu LM-3;
A - miliamperomierz magnetoelektryczny typu LM-3;
RX - rezystancja mierzona (wskaŜe prowadzący);
W - wyłącznik jednobiegunowy;
Tabela 3.
RezyMetoda
stancja
ZV
UV
ZA
IA
RA
R’Xi
R”Xi
V
V
mA
mA
Ω
Ω
Ω
Rx1sr Rx2sr
Ω
Ω
DPN
Rx1
DPP
Laboratorium Systemów pomiarowych
16
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
DPN
Rx2
DPP
Obliczenia dla obwodu z dokładnym pomiarem prądu (DPP)
Oblicz rezystancję wewnętrzną miliamperomierza wg następującego
wzoru: R A =
23
+ 0,004Ω ;
Z A [mA]
Oblicz poszukiwaną wartość rezystancji R’xi wg formuły (2) i R”xi wg
formuły (3);
Oblicz wartości średnią Rxsr i wpisz do Tabeli 2.
W sprawozdaniu nale y:
Skomentować róŜnicę między wynikami obliczeń rezystancji Rxi według
wzoru ścisłego (2) i uproszczonego (3).
Obliczenia dla obwodu z dokładnym pomiarem napi cia (DPN)
Oblicz rezystancję wewnętrzną woltomierza. Rezystancję tę oblicza się
wg następującego wzoru: RV = χZV (χ = 1000 Ω/V);
Oblicz poszukiwaną wartość rezystancji R’xi wg formuły R’xi (4) i R”xi wg
formuły (5);
Oblicz wartości średnią Rxsr i wpisz do Tabeli 2.
W sprawozdaniu nale y:
Skomentować róŜnicę między wynikami obliczeń rezystancji według
wzoru ścisłego R’xi (4) i uproszczonego R”xi (5).
Uzupełnić Tabelę 2 (przykładowe obliczenia podane są w rozdziale 5).
Laboratorium Systemów pomiarowych
17
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
Polecenie dodatkowe
Dla kaŜdego pomiaru rezystancji oblicz rezystancję graniczną:
R g = RV R A .
Pozwoli to zrozumieć róŜnice w wynikach pomiarów badanych
rezystancji metodą techniczną.
7. PYTANIA I ZADANIA KONTROLNE
1. Objaśnij istotę metody technicznej pomiaru rezystancji.
2. Narysuj schemat ideowy układu z dokładnym pomiarem prądu i omów
przyczyny błędów pomiaru.
3. Narysuj schemat ideowy układu z dokładnym pomiarem napięcia i omów
przyczyny błędów pomiaru.
4. Który z dwóch układów pomiarowych zastosowałbyś, mając do dyspozycji
woltomierz cyfrowy i dlaczego?
5. Omów budowę i zasadę pomiaru technicznym mostkiem Wheatstone’a.
6. Omów zasadę pomiaru rezystancji multimetrem cyfrowym.
7. Omów metodę wyznaczania niepewności rozszerzonej.
LITERATURA
1. Lebson S. Podstawy miernictwa elektrycznego WNT, Warszawa 1972.
2. Chwaleba A. i inni Metrologia elektryczna WNT Warszawa 2003.
3. Wyra anie niepewno ci pomiaru. Przewodnik. Główny Urząd Miar, 1999,
ISBN 83-906546-1-x.
Laboratorium Systemów pomiarowych
18
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
WYMAGANIA BHP
Warunkiem przystąpienia do praktycznej realizacji ćwiczenia jest
zapoznanie się z instrukcją BHP i instrukcją przeciw poŜarową oraz
przestrzeganie zasad w nich zawartych. Wybrane urządzenia dostępne na
stanowisku laboratoryjnym mogą posiadać instrukcje stanowiskowe. Przed
rozpoczęciem pracy naleŜy zapoznać się z instrukcjami stanowiskowymi
wskazanymi przez prowadzącego.
W trakcie zajęć laboratoryjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad.
♦ Sprawdzić, czy urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym są w
stanie kompletnym, nie wskazującym na fizyczne uszkodzenie.
♦ Sprawdzić prawidłowość połączeń urządzeń.
♦ Załączenie napięcia do układu pomiarowego moŜe się odbywać po
wyraŜeniu zgody przez prowadzącego.
♦ Przyrządy pomiarowe naleŜy ustawić w sposób zapewniający stałą
obserwację, bez konieczności nachylania się nad innymi elementami
układu znajdującymi się pod napięciem.
♦ Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przełączeń oraz wymiana
elementów składowych stanowiska pod napięciem.
♦ Zmiana konfiguracji stanowiska i połączeń w badanym układzie moŜe się
odbywać wyłącznie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
♦ W przypadku zaniku napięcia zasilającego naleŜy niezwłocznie wyłączyć
wszystkie urządzenia.
♦ Stwierdzone
wszelkie braki w wyposaŜeniu stanowiska oraz
nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu naleŜy przekazywać
prowadzącemu zajęcia.
♦ Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z
urządzeń nie naleŜących do danego ćwiczenia.
♦ W przypadku wystąpienia poraŜenia prądem elektrycznym naleŜy
niezwłocznie wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych za pomocą
wyłącznika bezpieczeństwa, dostępnego na kaŜdej tablicy rozdzielczej w
laboratorium. Przed odłączeniem napięcia nie dotykać poraŜonego.
Laboratorium Systemów pomiarowych
19
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
Laboratorium Systemów pomiarowych
20
Ćwiczenie nr 3: Pomiar rezystancji
Download