Przewodnik produktowy

advertisement
Dział urządzeń elektrycznych Eaton (Electrical) jest światowym liderem
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, systemów zasilania gwarantowanego, sterowania i automatyki, urządzeń monitorujących oraz produktów i usług zarządzania energią elektryczną. Dzięki globalnym seriom produktów elektrycznych Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®,
Holec®, MEM® i Santak® firma Eaton może dziś sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w obszarze zarządzania energią elektryczną.
Korporacja Eaton posiada ponad 100 lat doświadczeń w wielu aspektach zarządzania energią. Dzięki zdywersyfikowanemu portfolio produktów, swoim klientom dostarcza szereg energooszczędnych rozwiązań,
które umożliwiają im efektywnie zarządzać energią elektryczną, mechaniczną i hydrauliczną. W roku 2011 osiągnęła poziom sprzedaży wynoszący 16,0 miliardów dolarów. Firma Eaton jest światowym liderem
w zakresie produkcji komponentów elektrycznych, systemów i usług dla
dystrybucji i sterowania energią elektryczną. Ponadto produkuje komponenty hydrauliczne, opracowuje systemy i usługi dla urządzeń przemysłowych i przenośnych, oferuje także układy paliwowe, hydrauliczne
i pneumatyczne dla lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz wydajne,
bezpieczne i ekonomiczne układy napędowe dla samochodów osobowych i ciężarowych. Eaton zatrudnia około 72 000 pracowników i sprzedaje swoje produkty w ponad 150 krajach.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.eaton.eu
Centrala
Biura regionalne
Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 GDAŃSK
ul. Galaktyczna 30
tel. (0-58) 554 79 00, 10
fax (0-58) 554 79 09, 19
e-mail: [email protected]
Internet: www.moeller.pl
NIP: 584-10-22-327
Warszawa
02-146 Warszawa
ul. 17 Stycznia 45a
tel. 22 320 50 50
fax 22 320 50 51
e-mail: [email protected]
Katowice
40-203 Katowice
ul. Roździeńskiego 188b
tel. (0-32) 258 02 90
tel. (0-32) 258 02 98,99
fax (0-32) 258 01 98
e-mail: [email protected]
Poznań
Malta Office Park
60-131 Poznań
Ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 bud. C
tel./fax (0-61) 863 83 55
tel./fax (0-61) 867 75 44
e-mail: [email protected]
© Eaton Electric Sp. z o.o.
Eaton jest zarejestrowanym
znakiem towarowym firmy Eaton
Corporation.
Wrzesień 2012
Wszystkie znaki towarowe są
własnością ich właścicieli.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydrukowano w Polsce
Ponieważ nasze produkty są
stale udoskonalane, zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzenia
zmian w wyglądzie i danych
technicznych bez wcześniejszego
uprzedzenia. Dane zawarte w
niniejszej publikacji służą jedynie
celom informacyjnym i nie mogą
być podstawą roszczeń
prawnych.
XIRIA
Przewodnik produktowy
Spistreści
Przewodnik produktowy Xiria
1.
Opis Ogólny ............................................................................................................................................3
1.1.
Brakkoniecznościkonserwacji ....................................................................................................................4
1.2.
Bezpieczeństwo ..........................................................................................................................................4
1.3.
Kompaktowa budowa...................................................................................................................................4
1.4.
Przystosowaniedosiecizautomatyzowanych .............................................................................................5
1.5.
Wykonanieprzyjaznedlaśrodowiska ..........................................................................................................5
1.6.
Obudowa......................................................................................................................................................5
1.7.
Mechanizmroboczy .....................................................................................................................................6
1.8.
Sterowanieręczne .......................................................................................................................................8
1.9.
Sterowanieelektryczne.Opcjezdalne .........................................................................................................8
1.10.
Schematyobwodówwtórnych ...................................................................................................................12
1.10.1. Polerozłącznikowe ....................................................................................................................................12
1.10.2. Polewyłącznikowe .....................................................................................................................................14
1.11.
Blokady ......................................................................................................................................................17
1.12.
Wskazaniepołożeniałączników ................................................................................................................19
1.13.
Przedziałgłówny ........................................................................................................................................20
1.14.
Przedziałkablowy ......................................................................................................................................21
1.15.
Warunki pracy ............................................................................................................................................22
2.
RozwiązaniepRzyjaznedlaśRodowiska .................................................................................23
2.1.
InicjatywaGreenSwitching ........................................................................................................................23
2.2.
Deklaracjaśrodowiskowa ..........................................................................................................................23
3.
pRzeglądichaRakteRystykapól...............................................................................................24
3.1.
Polerozłącznikowe ....................................................................................................................................24
3.2.
Polewyłącznikowe .....................................................................................................................................25
4.
wskaźnikiobecnościnapięcia......................................................................................................28
4.1.
Systemdetekcjinapięcia ...........................................................................................................................28
4.2.
Parametrytechniczne ................................................................................................................................28
4.3.
Testowanie .................................................................................................................................................28
5.
danetechniczne.................................................................................................................................29
5.1.
Parametryogólne.......................................................................................................................................29
5.2.
KlasyfikacjazgodnieznormąIEC62271-200 ...........................................................................................29
5.3.
Systemszynzbiorczych.............................................................................................................................29
5.4.
Wyłączniki ..................................................................................................................................................29
5.5.
Rozłączniki .................................................................................................................................................30
5.6.
Opcjezdalnegosterowania........................................................................................................................30
5.7.
Zmiananapięciapracy ...............................................................................................................................30
6.
zgodnośćznoRmamiiceRtyfikaty ............................................................................................31
www.eaton.eu
www.moeller.pl
1
Spistreści
Przewodnik produktowy Xiria
2
7.
pomiaReneRgiielektRycznej .......................................................................................................32
7.1.
Polepomiarowedostawiane ......................................................................................................................32
7.2.
Polepomiarowezintegrowane(max.24kV) .............................................................................................32
7.3.
Polepomiarowezintegrowane(max.12kV) .............................................................................................33
8.
danetRanspoRtowe .........................................................................................................................34
8.1.
Transportiobchodzeniesięzrozdzielnicą ................................................................................................34
8.2.
Wymiaryiwagijednostektransportowych .................................................................................................34
9.
instalacja.............................................................................................................................................35
9.1.
Planyposadowienia ...................................................................................................................................35
9.2.
Pomieszczenierozdzielni...........................................................................................................................39
9.3.
PodłączeniekabliSN .................................................................................................................................41
10.
zastosowanie ......................................................................................................................................44
10.1.
Przykładyzastosowania.............................................................................................................................44
11.
akcesoRiaiopcjedodatkowe......................................................................................................46
11.1.
Akcesoria ...................................................................................................................................................46
11.2.
Osprzętdlawcześniejszychwersji(dostępny)...........................................................................................49
12.
konseRwacja.......................................................................................................................................50
13.
szablonyspecyfikacjiRozdzielnicyXiRia ..............................................................................51
www.moeller.pl
www.eaton.eu
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.
Opis ogólny
RozdzielnicaXiriaprodukcjiEATONjestrozdzielnicą
pierścieniowąnowejgeneracjiprzeznaczonądopracyprzynapięciachdo24kV.Charakteryzujesięwy-
sokimpoziomembezpieczeństwaobsługiorazmałymigabarytami.Jakorozdzielnicakompaktowa
dostępnajestwwykonaniu2,3,4i5-polowym.
Obwodypierwotneorazmechanizmyroboczerozdzielnicyumieszczonesąwszczelniezamkniętej,
metalowejobudowie,dziękiczemuniesąnarażone
nanegatywnywpływczynnikówzewnętrznych.Podczaskonfigurowaniarozdzielnicydowyborumamy
dwarodzajepól:
• Poleliniowezrozłącznikiempróżniowym(poletypuK).
Obudowa
• Polezabezpieczającezwyłącznikiempróżniowym
iautonomicznymprzekaźnikiemzabezpieczeniowym(poletypuT).
Kolejnośćikombinacjapóljestdowolna.
Mechanizmroboczy
Obwody pierwotne
Xiriajestrozdzielnicąbardzonowoczesną,wktórej
funkcjezabezpieczeniowesąrealizowanepoprzez
układwyłącznikaiwspółpracującegoznimelektronicznegoprzekaźnikazabezpieczeniowego.System
tenjestbezpiecznąielastycznąalternatywądlatypowychrozwiązańzrozłącznikamibezpiecznikowywww.eaton.eu
mi.Dodatkowopozwalanapełnąautomatyzację
wsieciachsterowanychzdalnie.Wszystkietezalety
powodują,żeXiriaidealniewpisujesięzarówno
waktualnejakiprzyszłościowewymaganiazwiązanezdystrybucjąenergiielektrycznej.
www.moeller.pl
3
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.1. Brakkoniecznościkonserwacji
1.2. Bezpieczeństwo
RozdzielnicaXiriazostałazaprojektowanajakosystem„fitandforgot”czyli
zainstalujizapomnij.Całyobwódpierwotnywrazznapędamiumieszczono
wszczelniezamkniętejmetalowej
obudowie,wktórejznajdujesięsuchepowietrzepod
ciśnieniematmosferycznym.Zatemdowszystkich
elementówwewnątrzszczelnejobudowyniemamy
dostępuprzezcałyokresużytkowania.Dziękitemu
pracaurządzeniazostałarównieżodizolowana
iuniezależnionaodniesprzyjającychwarunkówzewnętrznych,takichjakpyłczywilgoć.Mechanizm
napędowyłącznikówskładasięzminimalnejliczby
elementów.Skonstruowanyzostałtak,abyniezawodniefunkcjonowałpodługichokresachprzestoju.
Poprawnapracanapędówniewymagastosowania
smarów,corównieżwpływanabezpieczeństwoobsługi.Zastosowanerozwiązanieznacznieogranicza
kosztyzwiązanezprzeglądamiiczynnościamikonserwacyjnymiprzyjednoczesnymzachowaniubezpieczeństwaipewnościpracysieci.Wczasachwolnegorynkuenergiielektrycznejjesttobardzoistotne
dladystrybutorówenergiielektrycznej.
Podczaswykonywaniaczynnościłączeniowychorazpracprzykablach
SNistotneznaczeniemajednoznaczneokreśleniepołożeniałączników.
DlategoteżwkażdympolurozdzielnicyXiria,pozastandardowymdiagramemmimicznymodwzorowującympołożeniełączników,zastosowanospecjalnewziernikiinspekcyjneumożliwiające
stwierdzeniewidocznejprzerwyizolacyjnejpomiędzykablamiSNaszynamizbiorczymi.Bezpieczeństwoiniezawodnośćurządzeniazapewnionejest
poprzezzamknięciewszystkichelementówprzewodzącychwszczelnejobudowie.Dziękizastosowaniu
najnowocześniejszychtechnologiiposzczególnefazywewnątrzobudowyzostałyodizolowaneodsiebie.Wtensposóbwyeliminowanozjawiskoprzebiciaizwarciamiędzyfazowego.Rozdzielnicaposiada
zintegrowanąblokadęmechaniczną,któragwarantujewykonywaniewszystkichczynnościłączeniowychpolegającychnaprzerywaniuizamykaniutoru
prądowegowkomorachpróżniowychprodukcji
EATONHOLEC.RównieżuziemianiekabliSNrealizowanejestpoprzezrozłącznikilubwyłącznikipróżniowe.Zuwaginaichwysokązdolnośćłączeniową
(prądzałączalny40kA)operacjatajestwpełnibezpiecznadlaoperatoraisamejrozdzielnicywprzypadkuomyłkowegouziemieniakablaSNznajdującegosiępodnapięciem.Dodatkowo
bezpieczeństwoobsługizwiększałukoochronna
obudowa,któraprzeszłapozytywniebadaniawlaboratoriumKEMA.
Zastosowaniezabezpieczeniaelektronicznego
wpolutransformatoraeliminujekoniecznośćwymianybezpiecznikówiingerencjęwobwódpierwotny.
1.3. Kompaktowa budowa
RozdzielnicaXiriajestjednąznajmniejszychrozdzielnicpierścieniowychdostępnychnarynkuoraznajmniejsząrozdzielnicąwizolacji
stało-powietrznej.UzyskanietakmałychgabarytówbyłomożliwedziękipołączeniugłównychtechnologiistosowanychprzezEATON:kontrolirozkładupolaelektrycznego,izolacjistałej
iłączeniawpróżni.Szerokośćjednostki2-polowejto
jedynie760mmnatomiast5-polowej1810mm.Głębokośćiwysokośćdlakażdegozestawuwynoszą
odpowiednio600mmi1305mm.Łatwytransport
iposadowienieorazniewielkailośćmiejscawymaganegonazabudowęprzekładająsięnakorzyści
finansowezarównodlainwestorówjakidlafirmwykonawczych.
4
www.moeller.pl
www.eaton.eu
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.4. Przystosowaniedosiecizautomatyzowanych
Xiriajestwpełniprzygotowanadozastosowaniawsieciachsterowanych
zdalnie.Wzależnościodpoziomuautomatyzacjisieciiwymaganychsygnalizacji,sterowańlubpomiarówdo
dyspozycjimamykilkaopcji.Dużązaletąjestmożliwośćrozbudowykażdegopolaoakcesorianiezbędnedozdalnegosterowaniatakżewprzyszłości.Pozwalatonazastosowaniestandardowych
rozdzielnicwprzypadkuprzyszłościowejautomatyzacjisieci.Pełnesterowaniezdalneuzyskanodzięki
zastosowaniupólwyłącznikowychzautonomicznymiprzekaźnikamizabezpieczeniowymi.Wporównaniuzbezpiecznikamiśredniegonapięciarozwiązanietooferujewiększemożliwościwzakresienastaw
iselektywności.Przekaźnikautonomicznyniewymagadodatkowegoźródłazasilania.Zasilanyjest
zprzekładnikówprądowychzabudowanychwprzedzialekablowym.Nastawymogąbyćwprowadzane
ręczniepoprzezprzełącznikilubprzezkomputer
(opcja).Zabezpieczenieniewymagakonserwacji.
Przewidzianejestdociągłejnieprzerwanejpracy
przez25latwprzedzialetemperaturpomiędzy
–40°Ca+85°C.
1.5. Wykonanieprzyjaznedlaśrodowiska
RozdzielnicaXiriaspełniawymagania
normyISO14001.Wykonanajest
zmateriałówbezpiecznychdlaśrodowiskanaturalnego,któresąłatworozpoznawalnepodemontażu.Zastosowanemediumizolacyjnetoczystesuchepowietrze.
Gaszeniełukuodbywasięwkomorachpróżniowych.Rozdzielnicaniezawieraoleju,PVCorazgazuSF6.Nieemitujerównieżzanieczyszczeńwtrakcieużytkowania.Dziękiłatwemuibezpiecznemu
procesowirecyclinguunikniesięwysokichkosztów
orazpodatkówśrodowiskowychwmomenciewycofaniaurządzeniazużytku.
www.eaton.eu
1.6. Obudowa
Obudowarozdzielnicywykonanajestzblachystalowejpokrytejwarstwąochronnąnaniesionąpoprzez
malowanieproszkowezwykorzystaniemtechnologii
termoutwardzalnej.Przedmalowaniemelementy
metaloweumieszczanewtunelunatryskowymsą
odtłuszczane,oczyszczanewodądejonizowaną
ipoddanepasywacji.
Pokrywy metalowe
Warstwazewnętrzna
Stopieńpołysku
Grubośćwarstwy
Przyleganie
Elastyczność
Próbawmglesolnej
Obudowa metalowa
Warstwazewnętrzna
Stopieńpołysku
Grubośćwarstwy
Przyleganie
Elastyczność
Próbawmglesolnej
Kolory
Pokrywymetalowe
Obudowa
Panelsterowniczy
Żywicaepoksydowapoliestrowa
60–70%podkątem60°
Średnio80μm,min.50μm
Przyleganieszkła,ISO2409(Gto)
Testodkształcenia,ISO1520gł.4,2mm
zwarstwą80μm
ASTMD1654-92240po240godzinach0mm
ipo600godzinachmax.3mm
Żywicaepoksydowa
60–70%podkątem60°
Średnio130μm,min.100μm
Przyleganieszkła,ISO2409(Gto)
Testodkształcenia,ISO1520gł.4,2mm
zwarstwą80μm
ASTMD1654-92240po1500godzinach
max.2mm
RAL7047(TeleGrey4)
RAL7001(SilverGrey)
RAL3005(WineRed)iRAL7001(SilverGrey)
www.moeller.pl
5
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.7. Mechanizmroboczy
Blokadasprzęgniętajestrównieżzmechanicznym
selektoremwyborutrybupracy.Zuwaginazastosowanełącznikipróżniowemechanizmyroboczesą
bardzoergonomiczne,dziękiczemusterowanienimi
niewymagadużejenergii.
Mechanizmroboczyłącznikówpróżniowychjestmechanizmemzasobnikowymsprężynowym.Możebyć
sterowanyręcznielubelektrycznie.Mechanizmroboczyodłączniko-uziemnikajeststerowanytylko
ręcznie.Manewrowanieodbywasiępoprzezdwa
wałyobrotoweumieszczonewprzedniejczęścirozdzielnicy.Dosterowaniaręcznegowykorzystujesię
specjalnądźwignięmanewrową,którąumieszcza
sięwotworachznajdującychsięnapulpiciesterowniczym.Wkażdympolupracawałównapędowych
łącznikapróżniowegoiodłączniko-uziemnikauwarunkowanajestwewnętrznąblokadąmechaniczną,
którazapobiegawykonywaniubłędnychoperacji.
Manewrowanieodłączniko-uziemnikiemjestmożliwetylkowtedy,gdyłącznikpróżniowyjestotwarty.
5
6
7
Pulpitsterowniczy
Pulpitsterowniczywyposażonyjestwczarno-biały
schematmimicznyodwzorowującypołożeniestyków
rozłącznika/wyłącznikapróżniowegoorazodłączniko-uziemnika.Umieszczonewdolnejczęścipanela
sterowniczegowziernikiinspekcyjneumożliwiająnaocznesprawdzeniepołożeniastykówgłównych
odłączniko-uziemnikaorazodwzorowaniepołożenia
stykuruchomegokomorypróżniowej.
8
9 10
11
Pole wyłącznikowe
4
12
3
2
1
13
Pole rozłącznikowe
14
15
16
1. Blokadakłódkowapozycjiuziemionej(dlakłódkimax.12mm)
2. Blokadakłódkowaprzyciskuwyłączającego
3. Przyciskwyłączającyzklapką
4. Elektrycznyprzyciskzałączającyprzynapędzieelektrycznym(opcja)
5. Wskaźnikpozycjiwyłącznika/rozłącznika
6. Otwórmanewrowywyłącznika/rozłącznika
7. Wskaźnikfunkcjiodłączniko-uziemnika
8. Selektorwyborusterowaniałącznikami
9. Otwórmanewrowyodłączniko-uziemnika
10. Wskaźnikpozycjiodłączniko-uziemnika
11. Wskaźnikzadziałaniawyłącznika(opcja)
12. Amperomierz(opcja)
13. Wskaźnikobecnościnapięciaodstronykabla
14. Wskaźnikzwarcia(opcja)
15. Okienkokontrolne(wziernik)
16. Wskaźnikwilgotności
6
www.moeller.pl
www.eaton.eu
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
Zamykanie
Zamykanierozłącznikaiwyłącznikapróżniowego
wiążesięzjednoczesnymzbrojeniemsprężynymechanizmuzasobnikowego.Możebyćrealizowane
ręcznielubpoprzeznapędsilnikowy.
Otwieranie
Otwarcierozłącznika/wyłącznikapróżniowegonastępujepoprzeznaciśnięciemechanicznegoczerwonegoprzyciskuznajdującegosięnapulpiciesterowniczym.Uwolnionazostajewtensposóbenergia
mechanizmusprężynowego.Wprzypadkupólwyłącznikowychzzabezpieczeniemautonomicznym
uwolnienietejenergiimożenastąpićtakżepoprzez
niskoenergetycznącewkęotwierającą.Wpodobny
Mechanizmroboczy
sposóbnastępujerównieżotwarcierozłącznikalub
wyłącznikawprzypadkusterowaniaelektrycznego.
Rozłącznikwyposażonyjestwmechanizmantyrefleksyjny,któryuniemożliwiaotwarcierozłącznika
podczastrwaniaoperacjizamykaniaoraz3s.pozamknięciu.Wprzypadkuzamknięciarozłącznikiem
obwodu,wktórympopłynieprądzwarciowyniemożemymiećmożliwościodruchowegootwarciarozłącznika,gdyżsłużyontylkodoprzerywaniaprądów
roboczych.Prądzwarciowypowinienzostaćwykryty
przezzabezpieczenieiwyłączonywpoluwyłącznikowym.
Diagrammimiczny
Pulpitsterowniczy
Odłączniko-uziemnik
Wziernikiinspekcyjne
Komorapróżniowa
Szynyzbiorcze
Głowicekablowe
www.eaton.eu
www.moeller.pl
7
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.8. Sterowanieręczne
Sterowanieręczneodbywasięzwykorzystaniem
jednejdźwigni,którąumieszczasięwotworachmanewrowychrozłącznika/wyłącznikalubodłączniko-uziemnika.Abyzamknąćrozłącznik/wyłączniknależynajpierwodsłonićotwórmanewrowyrozłącznika/
wyłącznikaprzesuwającselektorwprawo.Następniedźwigniemanewrowąumieszczamywlewym
otworzeiprzekręcamyzgodniezruchemwskazówekzegara.Otwarcienastępujeponaciśnięciu
czerwonegoprzyciskuOTWÓRZ.
Manewrowanieodłączniko-uziemnikiemjestmożliwetylkowsytuacji,gdyrozłącznik/wyłącznikjest
otwarty.Tylkowtedymożemyodsłonićotwórmanewrowyodłączniko-uziemnikaprzesuwającselektorwlewo.Abyodłączniko-uziemnikprzełączyć
zpozycjiszynzbiorczychwpozycjęuziemieniapo
umieszczeniudźwignimanewrowejwprawymotworzeprzekręcamyjązgodniezruchemwskazówek
zegara.Operacjaodwrotna(obrótwlewo)powoduje
powrótzpozycjiuziemieniadopozycjiszynzbiorczych.
Pozycja pracy
Prze³¹czanie od³¹czniko-uziemnika do szyny
uziemiaj¹cej,
pozycja neutralna
Dźwignia
Uziemianie kabla i blokowanie
pozycji uziemionej
£¹czenie z pozycji uziemionej do pozycji pracy
£¹czenie z pozycji pracy do pozycji uziemionej
Otwieranie
wy³¹cznika/
roz³¹cznika
Pozycja uziemiona
zablokowana
Zniesienie uziemienia,
pozycja neutralna
Prze³¹czanie od³¹czniko-uziemnika do szyn
zbiorczych
Dźwignia
Zamykanie wy³¹cznika/
roz³¹cznika w pozycji pracy
Dźwignia
Dźwignia
1.9. Sterowanie elektryczne.
Opcjezdalne
Polarozłącznikoweiwyłącznikowesterowaneręczniemogąbyćzawszedoposażonewopcjezdalne.
Akcesoriaobwodówwtórnychtakiejakstykipomocnicze,cewkaotwierająca,napędsilnikowy,sterownikwewnętrzny,konwerternapięćitp.zabudowane
sąwprzedzialewałównapędowychumieszczonym
wgórnejczęścipola.Przedziałtenjestdostępnypo
zdemontowaniupokrywygórnej.
8
www.moeller.pl
Zdalnasygnalizacja
Zdalnasygnalizacjawpolachrozłącznikowychrealizowanajestpoprzezstykipomocniczerozłącznika
próżniowego(Q1.1,Q1.2)orazodłączniko-uziemnika(Q2.1,Q2.2).Wpolachwyłącznikowychpoza
stykamipomocniczymistanupołożeniałączników
(wyłącznik–Q1.1,Q1.2,odłączniko-uziemnik–
Q2.1,Q2.2),mamydodyspozycjitakżestykpomocniczywskaźnikazadziałaniazabezpieczeniaautonomicznegotypuSZ5H(H1,X1.9-X1.10).Dodatkową
możliwościądlaobydwurodzajówpóljestwybór
wskaźnikaobecnościnapięciatypuWEGA2.2,który
posiadawbudowanedwastykipomocniczesygnalizująceobecnośćnapięcianaprzepustachkablowych.
www.eaton.eu
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
Zdalnewyłączenie
Każdepolewyłącznikowestandardowowyposażone
jestwmechanicznywskaźnikzadziałaniazabezpieczeniatypuSZ4H,niskoenergetycznącewkęotwierająca(Y2)orazstykipomocnicze(S2–stykpomocniczyblokadypozycjiuziemienia,S6–styk
pomocniczydrzwiprzedziałukablowego),zapomocąktórychzrealizowanoblokadyelektryczneuniemożliwiająceelektryczneotwarciewyłącznika(odziemieniepola)wprzypadku,gdypolezablokowane
jestwpozycjiuziemienia,orazwsytuacji,gdyotwartesądrzwidoprzedziałukablowego.
Wprzypadkuwyboruzdalnegowyłączeniazarówno
wpolurozłącznikowymjakiwyłącznikowympojawiająsiędodatkowestykipomocnicze
(Q1.3,Q1.4,Q2.3)wykorzystanedlawewnętrznych
obwodówpola,sterownikelektronicznypola(K7)zabezpieczonybezpiecznikiem(F7)orazstykpomocniczyselektorawyborutrybupracy(S4).Wpolurozłącznikowymzabudowanajestcewkaotwierająca
(Y2)sterowananapięciempomocniczym24VDC
orazstykipomocnicze(S2)i(S6)pełniąceidentycznefunkcjejakwpoluwyłącznikowym.Dodyspozycji
mamytakżewejściezdalnegowyłączenia(X1.15-X1.16)orazstykpomocniczysygnalizacjigotowości
układudozdalnegowyłączenia(X1.17-X1.18).Aby
wpoluwyłącznikowymcewkęotwierającąwspółpracującązzabezpieczeniemautonomicznymwykorzystaćdozdalnegowyłączeniazastosowanoprzekaźnikczasowy(K8).
Y2
Q1
Q2
www.eaton.eu
Y5
U10
M1
K7
K8
Zdalnewyłączeniewyłącznika(opcjatylkodlanapięciapomocniczego24VDC)
Wyłącznikmożebyćrównieżwyposażonywprostą
funkcjęzdalnegowyłączenia.Wtymceluwykorzystujesięistniejącącewkęotwierającą(Y2)oraz
przekaźnikczasowy(K8).Dlapoprawnejpracyukładuwprowadzonotakżestykpomocniczywyłącznika
(Q1.6),którypozwalanawyzwolenietylkowsytuacji
gdywyłącznikjestzamknięty.Rozwiązanietakiedostępnejestdlanapięciapomocniczego24VDC.
Zdalnesterowanie
Pełnyukładzdalnegosterowaniauzupełnionyjest
onapędsilnikowy(M1)(Upom=24VDC)zbrojenia
sprężynyizamykaniarozłącznika/wyłącznikaoraz
cewkęblokującą(Y5).Napulpiciesterowniczym
umieszczonyjestwówczasprzyciskumożliwiający
lokalneelektrycznezamknięcierozłącznika/wyłącznikazestykiempomocniczym(S1).Pozawejściem
zdalnegowyłączenia(X1.15-X1.16),orazsygnalizacjągotowościpoladozdalnegosterowania(X1.17-X1.18)mamyrównieżwejściezdalnegozałączenia
(X1.13-X1.14).Opcjonalnieistniejerównieżmożliwośćzdalnegoresetowaniawskaźnikazadziałania
zabezpieczeniaautonomicznegoSZ5H(impulselektryczny24VDC,0,01Ws).
Wprzypadku,gdywymaganyjestpomiaroraztransmisjaparametrówelektrycznychtakichjaknapięcie,
prąd,współczynnikmocy,czykierunekprzepływu
mocy,poledoposażasięwewskaźnikzwarciatypu
ComPassBorazwspółpracująceznimprzekładniki
prądoweiwskaźnikobecnościnapięcia
WEGA1.2C.KomunikacjawskaźnikaComPassB
zkoncentratoremdanychmożesięodbywaćzapośrednictwemprotokołuModbus.
H1
www.moeller.pl
9
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
WyKaz sygnalizacji, sterOWań i POmiaróW dOstęPnych W POlach rOzdzielnicy Xiria
Pole rozłącznikowe
Rozłącznikotwarty
Rozłącznikzamknięty
Odłączniko-uziemnikwpozycjiszynzbiorczych
Odłączniko-uziemnikwpozycjiuziemienia
Obecnośćnapięcianaprzepustachkablowych
Gotowośćdosterowaniazdalnego
Zamknięcierozłącznika
Otwarcierozłącznika
Napięcie
Prąd
Współczynnikmocy
Kierunekprzepływumocy
Pole wyłącznikowe
sygnalizacje
Wyłącznikotwarty
Wyłącznikzamknięty
Odłączniko-uziemnikwpozycjiszynzbiorczych
Odłączniko-uziemnikwpozycjiuziemienia
Obecnośćnapięcianaprzepustachkablowych
Gotowośćdosterowaniazdalnego
ZadziałaniezabezpieczeniaWIC1/WIB1
sterowania
Zamknięciewyłącznika
Otwarciewyłącznika
Zdalnyresetwskaźnikazadziałaniazabezpieczenia
Pomiary
Napięcie
Prąd
Współczynnikmocy
Kierunekprzepływumocy
Wybórtrybupracy.Blokady
Polawyposażonewelementyzdalnegosterowania
sąwpełniprzystosowanedowspółpracyiwymiany
informacjizsystememnadrzędnym.Selektor
umieszczonypomiędzyotworamimanewrowymi
rozłącznika/wyłącznikaiodłączniko-uziemnikajest
sprzęgniętyzwewnętrznąblokadąmechaniczną,
którauniemożliwiamanewrowanieodłączniko-uziemnikiemwsytuacji,gdyrozłączniklubwyłącznikjestzamknięty.Jesttozgodnezideąpracyrozdzielnicy,którapoleganaprzerywaniuizamykaniu
toruprądowegowkomorachpróżniowychrozłącznikówiwyłączników.Dodatkowoselektorsłużytakże
do wyboru trybu pracy rozdzielnicy. Sterowanie zdalne(elektryczne)polajestmożliwetylkowtedy,gdy
spełnionesątrzywarunki:selektorustawionywpozycjiśrodkowej,odłączniko-uziemnikwpozycjiszyn
zbiorczych,obecnośćnapięciapomocniczegona
wewnętrznymsterownikupola(K7).Wtedyrównież
zamkniętyjeststykpomocniczysygnalizującygotowośćpoladozdalnegosterowania(X1.17-X1.18).
Poustawieniuselektorawpozycjiśrodkowejblokują
sięotworymanewroweodłączniko-uziemnikairozłącznika/wyłącznika.Nadaljednak,zewzględów
bezpieczeństwa,mamymożliwośćlokalnego,ręcznegootwarciarozłącznika/wyłącznika.Wpoluzzablokowanąpozycjąuziemienianiemamożliwości
zdalnegoilokalnego(równieżpoprzezmechaniczny
przyciskwyłączenia)otwarciarozłącznika/wyłącznika.Elektryczneotwarciewyłącznikairozłącznika
jestzablokowanerównieżwtedy,gdywpoluotwarte
sądrzwidoprzedziałukablowego.Sterowanieelektryczne(lokalneizdalne)jestzablokowanewprzypadku,gdyodłączniko-uziemnikznajdujesięwpozycjiuziemienia.Uziemienielubodziemieniepola
10
www.moeller.pl
(otwarcielubzamknięcierozłącznika/wyłącznika)
możebyćwykonanetylkoręcznie.Eliminujetoryzykoprzypadkowegozdalnegouziemienialubodziemienia pola.
Zasilanieobwodówpomocniczych
StandardowenapięciepomocniczeobwodówwtórnychrozdzielnicyXiriawynosi24VDC.Wprzypadkuinnejwartościnapięciapomocniczegokonieczne
jestzastosowaniewkażdympoluzopcjamizdalnymikonwerteranapięć(U10).
www.eaton.eu
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1
Listwyzaciskoweioprzewodowanie
Polazopcjamizdalnegosterowaniaisygnalizacji
wyposażonesąrównieżwoprzewodowaniewewnętrzneorazlistwęzaciskową(X1)umieszczoną
wprzedzialeobwodówwtórnych.Przedziałznajduje
sięponiżejpulpitusterowniczegoiwziernikówinspekcyjnych.Dostępdoniegouzyskujemypozdjęciupokrywyprzedniejprzykręcanejśrubami(opcjonalniepokrywaprzedniamożebyćwykonanajako
uchylnazuchwytamizawiasowymi).Istniejemożliwośćwykonaniarozdzielnicyzgłębszymprzedziałemobwodówwtórnych(115mm)opuszczanymna
uchwytachzawiasowych.Przewodypomocnicze
wprowadzasiępoprzezotworyznajdującesięzbokurozdzielnicynawysokościprzedziałuobwodów
pomocniczych.
Przedziałobwodówpomocniczychpolawyłącznikowegozezdalnym
sterowaniem
Przedziałobwodówpomocniczychpolarozłącznikowegozezdalnym
sterowaniem
Zastosowanie
Możliwośćzdalnegosterowaniaimonitorowania
pracypowoduje,żerozdzielnicaXiriaznakomicie
nadajesiędostacjiwyposażonychwukładytelemechanikiitransmisjidanych.Sygnalizacje,sterowania
ipomiarymogązostaćwprowadzonedodowolnego
sterownikaobiektowegolubkoncentratoraiprzesłanedosystemunadzoru.
RozdzielnicamożerównieżwspółpracowaćzautomatykąSZR.DodetekcjiobecnościnapięciazasilającegonajczęściejwykorzystujesięwskaźnikiobecnościnapięciatypuWEGA2.2wyposażonewstyki
pomocnicze.Opcjonalnieinformacjaonapięciumożepochodzićzprzekładnikównapięciowychpólpomiarowych.
Wybórsamejsygnalizacji(stykipomocnicze)często
spowodowanyjestwymogiemmonitorowaniapołożeniałącznikówwsystemieBMS.
www.eaton.eu
www.moeller.pl
11
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.10. Schematyobwodówwtórnych
1.10.1.Polerozłącznikowe
12
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
www.eaton.eu
1
www.moeller.pl
13
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.10.2.Polewyłącznikowe
14
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
www.eaton.eu
1
www.moeller.pl
15
1
16
www.moeller.pl
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
www.eaton.eu
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1
1.11. Blokady
RozdzielnicaXiriawyposażonajestwzintegrowane
wewnętrzneblokadymechaniczneorazopcjonalne
dodatkoweblokadynożycoweikłódkowe.Zapobiegająonebłędnymoperacjomłączeniowym.
Blokadyzintegrowane
• Blokadachroniącaprzeddostępemdoprzedziału
kablowegowsytuacji,gdykableSNniesąuziemione.Uwaga:Pouziemieniukablaiotwarciu
drzwidoprzedziałukablowegoistniejemożliwość
otwarciarozłącznika/wyłącznikaiprzerwaniatoru
prądowegouziemienia.Pozwalatonawykonanie
próbynapięciowejkabliSN.
• Blokadazabezpieczającaprzedmanewrowaniem
odłączniko-uziemnikiemwprzypadku,gdyrozłączniklubwyłącznikjestzamknięty.
• Blokadazapobiegającamanewrowaniemrozłącznikiemlubwyłącznikiemwsytuacji,gdyodłączniko-uziemnikniejestwpozycjikońcowej(szyn
zbiorczychlubuziemienia)
• Dźwigniamanewrowamożezostaćwyciągnięta
zotworumanewrowegotylkowtedy,gdyłącznik
znajdujesięwpozycjikońcowej(rozłącznik/wyłącznikotwartylubzamknięty,odłączniko-uziemnikwpozycjiszynzbiorczychlubuziemienia).
Blokadykłódkowe
• Blokadazabezpieczającaprzedniepowołanym
odziemieniempola.Możebyćzałożonatylkowtedy,gdyodłączniko-uziemnikjestwpozycjiuziemienia,rozłącznik/wyłącznikwpozycjizamkniętej
orazzamkniętesądrzwidoprzedziałukablowego.
Powysunięciuelementumetalowegoprzezdostępnyotwórprzekładamykłódkęblokującą.
Wtakzablokowanympoluniemamożliwościodziemieniapolazarównoręcznie(poprzeznaciśnięcieczerwonegoprzyciskuOTWÓRZ)jakipoprzezsterowanieelektryczne.
• Blokadachroniącaprzedniepowołanymotwarciemwyłącznika/rozłącznikapoprzeznaciśnięcie
czerwonegoprzyciskuOTWÓRZ.Przycisk
umieszczonyjestpodtransparentnąosłoną.Przekładająckłódkęprzezotwórponiżejblokujemy
możliwośćpodniesieniaosłonyinaciśnięciaprzycisku.Uwaga:nadaljednakmożliwejestotwarcie
poprzezsterowanieelektryczneorazprzekaźnik
zabezpieczeniowywpoluwyłącznikowym.
www.eaton.eu
www.moeller.pl
17
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
• Blokadazabezpieczającaprzedzamknięciemwyłącznika/rozłącznika.Możebyćzastosowana
wprzypadku,gdyodłączniko-uziemnikjestwpozycjiszynzbiorczychlubwpozycjiuziemienia.Po
przesunięciuselektorawprawowotworzemanewrowymrozłącznikaumieszczamyblokadęnożycową,którąblokujemykłódką.
Blokladaprzedziałukablowegotypu„Castelllock”
Blokowaniepola:
1. Uziemićpole(odłączniko-uziemnikwpozycji
uziemienia,rozłącznik/wyłącznikzamknięty).
2. Zdjąćdrzwiprzedziałukablowego.
3. Wyciągnąćkluczzblokady.
4. Drzwiprzedziałukablowegoniemogązostać
założonedomomentuponownegoumieszczenia
klucza w zamku.
5. Poleniemożezostaćzałączonedomomentu
zamknięciadrzwiprzedziałukablowego.
Odblokowywaniepola:
1. Uziemićpole(odłączniko-uziemnikwpozycji
uziemienia,rozłącznik/wyłącznikzamknięty).
2. Kluczumieścićwzamkublokady.
3. Założyćdrzwiprzedziałukablowego.
4. Polemożezostaćzałączone.
18
www.moeller.pl
www.eaton.eu
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.12. Wskazaniepołożeniałączników
Napanelusterowniczymkażdegozpólznajdujesię
czarno-białyschematmimicznyodwzorowującypołożenierozłącznika/wyłącznikaiodłączniko-uziemnika.Położeniestykówodłączniko-uziemnikaorazod-
Pole zamknięte
Pole otwarte
wzorowaniepołożeniastykuruchomegorozłącznika/
wyłącznikamożnasprawdzićrównieżpoprzez
umieszczonewdolnejczęścipanelasterowniczego
wziernikiinspekcyjne.
Pole odłączone
Pole uziemione
Panel
przedni
Schemat
pola
Położenie
łączników
Okienko
inspekcyjne
www.eaton.eu
www.moeller.pl
19
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.13. Przedziałgłówny
Przedziałgłównyjestprzedziałemszczelniezamkniętym.Znajdująsięwnimelementyobwodów
pierwotnychtakiejakaparaturałączeniowaiszyny
zbiorczeorazmechanizmyrobocze.
Szyny zbiorcze
Mieszek
Stykstały
Osłona
Szynyzbiorczewykonanesąjakorurymiedziane
łączonepoprzezsiłęściskającąpoprowadzonego
wewnątrznagwintowanegoprętastalowego.Rozwiązanietogwarantujeodpowiedniąprzewodność
stykupomiędzyposzczególnymiszynami.Szyny
zbiorczesąwpełnizaizolowane,bezmożliwości
rozbudowy.
Komorypróżniowe
Komorypróżniowerozłącznikówiwyłączników
wrozdzielnicyXiriacharakteryzująsięosiowymrozkładempolamagnetycznego(AxialMagneticField
–AMF).Dziękidyfuzji(rozproszeniu)łukuelektrycznegoosiągniętobardzodobreparametryzarówno
dlamałychjakidużychprądówłączeniowychprzy
pomijalnejerozjistyków.Bardzoniskipoziomzużyciastykówgłównych,ichdługażywotnośćiwysoka
wytrzymałośćelektrycznapozwoliłynazastąpienie
łącznikówwysuwnychłącznikamistacjonarnymi,
któremogąpracowaćwniewymagającychczynnościkonserwacyjnychsystemachszczelniezamkniętych.
Stykruchomy
Dodatkowy obwód
magnetyczny
Ponieważpowyżej10kAłukelektrycznywykazuje
silnątendencjędokoncentracjiwkonstrukcjistyków
głównychpólwyłącznikowychwprowadzonododatkowyobwódmagnetyczny,którypodczasprzerywaniaprąduzwarciowegowytwarzadodatkoweosiowe
polemagnetycznepotęgującezjawiskodyfuzji.Obwódtenskładasięzkilkuwarstwpłytekstalowych
mającychkształtpodkowy.
Dyfuzjałukuelektrycznego
Osiowepolemagnetyczne
20
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1
1.14. Przedziałkablowy
Przedziałkablowyznajdujesąwprzedniejdolnej
częścipola.Wceluzwiększeniabezpieczeństwa
obsługidrzwiprzedziałukablowegosąłukochronne.
Wbudowanablokadamechanicznapozwalanazdjęciedrzwitylkowtedy,gdypoleznajdujesięwpozycji
uziemienia.Wewnątrzprzedziałuumieszczonesą
żywiczneizolatoryprzepustoweostożkachłączeniowychtypuCiAumożliwiającepodłączeniekabli
SN.Przepustyułożonesąszeregowo,najednejwysokości,dziękiczemumontażgłowickablowychjest
bardzołatwy.PlastikoweuchwytykablowezapewniająodpowiedniepodtrzymaniegłowicikabliSN
orazchroniąprzezelektrodynamicznymiskutkami
prądówzwarciowych.Wprzypadku,gdywymagana
jestwiększaprzestrzeńnawykonaniepołączeńkablowychrozdzielnicamożebyćwyposażonawcokół
owysokości250mmlub500mm.Dlazabudowy
podwójnejgłowicykątowej(2kablenafazę)lubgłowicyzogranicznikiemprzepięćmożliwejestzastosowaniewypukłychdrzwiprzedziałukablowego.
Opcjonalniemogąbyćtodrzwizwiększającegłębokośćprzedziałukablowegoo20mmlub100mm.
Wzależnościodtypupólzastosowanesąprzepusty
konektorowedlagłowicnanapięciado24kVzestykiemskręcanym(stożektypuC)istykiemwtykowym
(stożektypuA).Zuwaginaniewielkieodstępyizolacyjnedlanapięćpowyżej12kVpowinnybyćużywanegłowicezuziemionąpowłokązewnętrzną(bezpiecznedotykowo).Wewnątrzprzedziałukablowego
znajdująsięrównieżprzekładnikiprądoweoraznagwintowaneotworydowykonaniauziemieniażyłpowrotnychkabliSN(opcjonalniemiedzianaszyna
uziemiająca).
UziemienieżyłpowrotnychkabliSN
Wstandardowymwykonaniuprzedziałukablowego
uziemienieżyłpowrotnychkabliSNwykonujesię
poprzezbezpośredniepołączeniezobudową.
Wtymceluwobudowiezostałyprzygotowanespecjalneotworyzgwintemwewnętrznym.Podłączenie
instalacjiuziemiającejrealizowanejestpoprzezwystającezobustronrozdzielnicyszynymiedziane
odługości50mmzotworemprzygotowanymdla
wykonaniapołączeniaśrubowego(M12).
Opcjonalniewtylnejczęściprzedziałumożezostać
umieszczonamiedzianaszynauziemiająca.ŻyłypowrotnekabliSNiekranygłowickablowychłączysię
wówczasznagwintowanyminaszynieotworami
(M10).
www.eaton.eu
www.moeller.pl
21
1
Opis ogólny
Przewodnik produktowy Xiria
1.15. Warunki pracy
Temperatura
Wysokośćinstalacji
RozdzielnicaXiriaprzeznaczonajestdozastosowań
wnętrzowychizgodnieznormąIEC62271-1posiadaklasę„minus25°C”.Oznaczato,żetemperatura
otoczenia,wktórejmożepracowaćpowinnamieścić
sięwprzedzialeod–25°Cdo+40°C(przymaksymalnejśredniejtemperaturzewciągudoby+35°C).
Dlatakiegozakresutemperaturyotoczeniapodaje
sięrównieżparametryznamionowe.Prądznamionowyciągłyszynzbiorczychorazpólzrozłącznikami
próżniowymiwynosi630A.Polawyłącznikowedostępnesąwdwóchwersjach,oprądachznamionowychciągłych200Alub500A.Wprzypadkuwyższychtemperaturpracy,koniecznejestodpowiednie
obniżenieprąduznamionowegopólrozłącznikowych.
Rozdzielnicazostałazaprojektowanadopracy
w„warunkachnormalnych”,tj.nawysokościachnie
przekraczających1000mn.p.m.Wprzypadku,gdy
rozdzielnicaprzeznaczonajestdoinstalacjipowyżej
tejgranicypodczaspróbnapięciowychnależy
uwzględnićdodatkowywspółczynnikKapodwyższającywartościnapięćprobierczych.
Średnia temp.
maks. temp.
otoczenia
otoczenia
w ciągu doby
+40°C
+45°C
+50°C
+55°C
+35°C
+40°C
+45°C
+50°C
Prąd znamio­
nowy ciągły (ir)
pola rozłączni­
kowego
630A
605A
577A
555A
Prąd znamio­
nowy ciągły (ir)
pola wy
łącznikowego
200Alub500A
200Alub500A
200Alub500A
200Alub500A
Ka = e(H–1000)/8150
gdzie:
H–wysokośćinstalacji
Przykładowewartościwspółczynnika
Wysokość (m n.p.m.)
1000
2000
3000
Współczynnik Ka
1
1,13
1,28
Wpraktyceoznaczato,żedlainstalacjipowyżej
1000mn.p.m.,rozdzielniceonapięciuznamionowym24kVpowinniśmytraktować,jakorozdzielnice
17,5kV.
Stopieńochrony
Stopieńochronyobudowyrozdzielnicywwarunkach
pracywynosiIP31D.Oznaczatoochronęprzed
przedostaniemsięciałobcychośrednicy≥2,5mm,
ochronęprzedporażeniemprądemelektrycznym
powstałympoprzezdotyknarzędziemośrednicy
≥1mmorazochronęprzedkroplamiwodypadającymipionowo.Wprzypadkuściągnięciapokrywy
przedniejlubgórnejobudowachroniprzedprzedostaniemsięciałobcychośrednicy≥12,5mmoraz
przedporażeniemprądemelektrycznymwskutek
dotknięciapalcem(IP2X).Należytujednakzaznaczyć,żeprzedział,wktórymznajdujągłówneelementyobwodówpierwotnych,takiejakaparaturałączeniowaiszynyzbiorczeorazmechanizmy
roboczejestprzedziałemszczelniezamkniętym,wypełnionymsuchympowietrzem.Dziękitemuelementyteniesąnarażonenanegatywnywpływ
czynnikówzewnętrznychtakichjakwilgoćipył.
22
www.moeller.pl
www.eaton.eu
2
Rozwiązanieprzyjaznedlaśrodowiska
Przewodnik produktowy Xiria
2.
Rozwiązanieprzyjaznedlaśrodowiska
RozdzielnicaXiria,podobniejakwszystkiesystemy
średnichnapięćzaprojektowaneiprodukowane
przezEATONHolec,bazujenaprzyjaznychdlaśrodowiskatechnologiachłączeniawpróżniorazizolacjistało-powietrznej.StanowialternatywędlarozwiązańzawierającychgazSF6.
2.1. InicjatywaGreenSwitching
Zewzględunarosnącezainteresowaniekwestią
wpływuglobalnegoocieplenianaśrodowiskonaturalnekilkuoperatorówelektroenergetycznychsieci
dystrybucyjnychpodjęłowspółpracęzfirmąEaton
wramachinicjatywyGreenSwitchingdotyczącej
ekologicznegorozdziałuenergii.GreenSwitching
stanowiplatformędlaużytkowników,producentów,
organizacjipozarządowychorazinnychuczestników
programuzaniepokojonychcorazczęstszymwykorzystywaniemSF6wurządzeniachśrednionapięciowych.Uczestnicyinicjatywydzieląprzekonanie,że
stosowaniugazuSF6należyprzeciwdziałaćwszędzietam,gdzierynekbranżowyoferujedostępne
rozwiązaniaalternatywne.UczestnicyplatformyGreenSwitchingopublikowalioficjalnądeklaracjędotyczącąswojegostanowiskawpowyższejkwestiioraz
kilkadokumentówtowarzyszących.Wwitrynieinternetowejprogramumożnarównieżznaleźćartykuły
naukoweitechnicznenatematSF6ialternatywnych
rozwiązań.Więcejinformacjimożnaznaleźćwwitrynie:www.greenswitching.pl.
WwynikupowstaniaprogramuGreenSwitchingodnotowanoznaczącywzrostświadomościbranży
dystrybucjienergiiwkwestiistosowaniagazuSF6.
Operatorzysiecielektrycznych,użytkownicyprzemysłowi,właścicieleinfrastrukturykolejowejimetra
orazprywatniinwestorzysferypublicznejzsektora
ochronyzdrowiastająsięcorazbardziejświadomi
ważnychaspektówBHPdotyczącychgazuSF6ijegotoksycznychproduktówubocznych,jakrównież
wpływutychsubstancjinakwestięglobalnegoocieplenia.ZmianatapozwoliłanawykształcenieostrożniejszegopodejściadostosowaniagazuSF6
wurządzeniachśredniegonapięcia.
www.eaton.eu
2.2. Deklaracjaśrodowiskowa
1. WrozdzielnicachtypuXirianiezostałyzastosowaneżadnemateriałytrujące,niebezpieczne,
wpływająceszkodliwienawarstwęozonowąoraz
mogącewywoływaćefektcieplarniany.
2. RozdzielnicaXiriazawieramateriały,któremogą
zostaćpowtórniewykorzystane.Elementy
zżywicyepoksydowejmogązostaćoddzielone.
Materiałytakiejakmiedź,aluminiumczyblacha
stalowamogązostaćpowtórniewykorzystane.
3. Powycofywaniurozdzielnicyzeksploatacjiprace
związanezjejdemontażem,wywozemirecyclingiemmożnazlecićfirmieEaton.
4. Listamateriałówwykorzystanychdoprodukcji
3-polowejrozdzielnicyXiria:
metale
Blachastalowa
Blachastalowaocynkowana
Aluminium
Miedź
Ceramika
Srebro
Żywicaepoksydowa
Waga całkowita
Waga [kg]
335,0
11,0
0,5
30,0
3,0
0,5
19,00
399,0
tworzywa sztuczne
PE
EPDM
PP
PC
TPU
Waga całkowita
Waga [kg]
16,0
0,5
1,0
5,0
0,5
23,0
całość
Metale
Tworzywasztuczne
Waga całkowita
Waga [kg]
399,0
23,0
422,0
www.moeller.pl
23
3
3.
Przeglądicharakterystykapól
Przewodnik produktowy Xiria
przeglądicharakterystykapól
SystemrozdzielnicXiriazawieradwarodzajepól:
polezrozłącznikiempróżniowymjakopoleliniowe
orazpolezwyłącznikiempróżniowymjakopolezabezpieczającedlatransformatorówiliniikablowych
SN.
• Konwerternapięćpomocniczych(wprzypadku,
gdydostępnenapięciepomocniczejestróżneniż
24VDC).
• Głębszedrzwiprzedziałukablowego(+20mmlub
+100mm).
3.1. Polerozłącznikowe
Polarozłącznikowewykonanesąnaprądznamionowy 630 A.
Standardowewyposażeniepolarozłącznikowego
• Rozłącznikpróżniowy630Aznapędemręcznym.
• Mechanizmroboczyrozłącznikapróżniowego
znapędemzasobnikowymsprężynowym.
• MechanicznyprzyciskOTWÓRZrozłącznikapróżniowego.
• Odłączniko-uziemnik(pozycjaszynzbiorczych/
pozycjauziemienia).
• WskaźnikobecnościnapięciatypuWEGA1.2.
• Standardowyprzedziałobwodówwtórnych.
• Przedziałkablowywyposażonyw:
–standardowedrzwiprzedziałukablowego,
–przepustykonektorowezestożkiemtypuC
(bezgłowickablowych),
–uchwytykablowe,
–otworydobezpośredniegopołączeniażyłpowrotnychkabliSNzobudową(opcjonalniemiedzianąszynęuziemiającą).
Wyposażenieopcjonalne
• WskaźnikzwarciatypuSIGMA.
• WskaźnikzwarciatypuAlpha-M.
• WskaźnikzwarciatypuComPassB.
• WskaźnikzwarciatypuEKA-3.
• WskaźnikobecnościnapięciatypuWEGA2.2ze
stykiempomocniczym.
• Zdalnasygnalizacja(stykipomocniczerozłącznika
1NO+1NCiodłączniko-uziemnika1NO+1NC,
oprzewodowanieilistwazaciskowa).
• Zdalnewyłączenie(stykipomocniczerozłącznika
1NO+1NC,stykipomocniczeodłączniko-uziemnika1NO+1NC,cewkaotwierająca24VDC,oprzewodowanieilistwazaciskowa).
• Zdalnesterowanie(stykipomocniczerozłącznika
1NO+1NC,stykipomocniczeodłączniko-uziemnika1NO+1NC,cewkaotwierająca24VDC,silnik
napęduzamykaniaizbrojeniasprężynyrozłącznika24VDC,oprzewodowanieilistwazaciskowa).
24
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Przeglądicharakterystykapól
Przewodnik produktowy Xiria
3.2. Polewyłącznikowe
Polawyłącznikowestandardowowykonanesąna
prądznamionowy200A.
Standardowewyposażeniepolawyłącznikowego
• Wyłącznikpróżniowy200Aznapędemręcznym.
• Mechanizmroboczywyłącznikapróżniowego
znapędemzasobnikowymsprężynowym.
• MechanicznyprzyciskOTWÓRZwyłącznikapróżniowego.
• Autonomicznyprzekaźnikzabezpieczeniowytypu
WIC1-2PE(wprowadzanienastawpoprzezprzełącznikitypuDIP).
• MechanicznywskaźnikzadziałaniatypuSZ4H.
• Cewkaotwierająca.
• Odłączniko-uziemnik(pozycjaszynzbiorczych/
pozycjauziemienia).
• WskaźnikobecnościnapięciatypuWEGA1.2.
3
• Zdalnasygnalizacja(stykipomocniczewyłącznika
1NO+1NCiodłączniko-uziemnika1NO+1NC,
oprzewodowanieilistwazaciskowa).
• Zdalnewyłączenie(stykipomocniczewyłącznika
1NO+1NC,stykipomocniczeodłączniko-uziemnika1NO+1NC,cewkaotwierająca24VDC,oprzewodowanieilistwazaciskowa).
• Zdalnesterowanie(stykipomocniczewyłącznika
1NO+1NC,stykipomocniczeodłączniko-uziemnika1NO+1NC,cewkaotwierająca24VDC,silnik
napęduzamykaniaizbrojeniasprężynywyłącznika24VDC,oprzewodowanieilistwazaciskowa).
• Konwerternapięćpomocniczych(wprzypadku,
gdydostępnenapięciepomocniczejestróżneniż
24VDC).
• Głębszedrzwiprzedziałukablowego(+20mmlub
+100mm).
• AmperomierzwfazieL2wrazzprzekładnikiem
prądowymumieszczonymwprzedzialekablowym.
• Standardowyprzedziałobwodówwtórnych.
• Przedziałkablowywyposażonyw:
–standardowedrzwiprzedziałukablowego,
–przepustywtykowezestożkiemtypuA
(bezgłowickablowych),
–uchwytykablowe,
–3przekładnikiprądowefazowewspółpracujące
zzabezpieczeniemautonomicznym,
–otworydobezpośredniegopołączeniażyłpowrotnychkabliSNzobudową(opcjonalniemiedzianąszynęuziemiającą)
Wyposażenieopcjonalne
• Wyłącznikpróżniowyoprądzieznamionowym
500 A.
• PrzepustykonektorowetypuC(wymaganedlaobciążalnościprądowej500A).
• Autonomicznyprzekaźnikzabezpieczeniowytypu
WIC1-1PE(wprowadzanienastawpoprzezkomputer).
• Autonomicznyprzekaźnikzabezpieczeniowytypu
WIC1-3PE(wprowadzanienastawpoprzezprzełącznikitypuHEX).
• Autonomicznyprzekaźnikzabezpieczeniowytypu
WIB1-2PE(wprowadzanienastawpoprzezprzełącznikitypuDIP).
• MechanicznywskaźnikzadziałaniatypuSZ5Hwyposażonywstykpomocniczy.
• WskaźnikobecnościnapięciatypuWEGA2.2ze
stykiempomocniczym.
www.eaton.eu
www.moeller.pl
25
3
Przeglądicharakterystykapól
Przewodnik produktowy Xiria
Przekaźnikizabezpieczenioweiwspółpracujące
znimiprzekładnikiprądowe
PrzekaźnikizabezpieczeniowetypuWIC1iWIB1są
przekaźnikamiautonomicznymizasilanymizprzekładnikówprądowych.Zabudowanesąwprzedziale
obwodówwtórnych.Wprzypadkupojawieniasię
prąduzakłóceniowegogenerująoneimpuls,który
wysyłanyjestdocewkiotwierającej.
Dostępnesąnastępującewersjeprzekaźników:
PrzekaźnikWIC1realizujedwustopniowezabezpieczenienadprądowe(przeciążenieizwarcie)oraz
jednostopniowezabezpieczenieziemnozwarciowe.
PrzekaźnikWIB1realizujedwustopniowezabezpieczenienadprądowe(przeciążenieizwarcie)oraz
dwustopniowezabezpieczenieziemnozwarciowe
(człondrugizestałązwłokączasową0,1s).Dla
obydwutypówprzekaźnikówprądziemnozwarciowy
obliczanyjestzsumyprądówfazowych(układ
Holmgreena).
• WIC1-1PE–przekaźnikprzeciążeniowy,zwarciowyiziemnozwarciowyzwprowadzaniemnastaw
poprzez komputer
DostępnefunkcjezabezpieczenioweizakresynastawprzekaźnikaWIC1.
• WIC1-2PE–przekaźnikprzeciążeniowy,zwarciowyiziemnozwarciowyzwprowadzaniemnastaw
poprzezprzełącznikiDIP
Wartość
nastawiana
I>
zakres
nastaw
0,9–2,5xIS
• WIC1-3PE–przekaźnikprzeciążeniowy,zwarciowyiziemnozwarciowyzwprowadzaniemnastaw
poprzezprzełącznikiHEX
t>
0,04–300s
I>>
t>>
1–20xIS
0,04–3s
Niezależna(DEFT)
IE>
tE>
0,2–2,5xIS
0,1–20s
Niezależna(DEFT)
• WIB1-2PE–przekaźnikprzeciążeniowy,zwarciowyiziemnozwarciowyzwprowadzaniemnastaw
poprzezprzełącznikiDIP
dostępne
charakterystyki
Niezależna(DEFT)
Normalniezależna(NINV)
Silniezależna(VINV)
Ekstremalniezależna(EINV)
Małozależna(RI-INV)
Długoczasowozależna(LI-INV)
Bezpiecznikowa(HV-Fuse)
Bezpiecznikowapełnozakresowa
(FR-Fuse)
DostępnefunkcjezabezpieczenioweizakresynastawprzekaźnikaWIB1.
WIC1-1PE
WIC1-3PE
26
www.moeller.pl
WIC1-2PE
WIB1-2PE
Wartość
nastawiana
I>
zakres
nastaw
0,9–2,5xIS
dostępne
charakterystyki
Niezależna(DEFT)
Normalniezależna(NINV)
Silniezależna(VINV)
Ekstremalniezależna(EINV)
t>
0,1–2s
I>>
t>>
1–20xIS
0,04–3s
Niezależna(DEFT)
IE>
0,2–2,5xIS
tE>
0,1–2s
Niezależna(DEFT)
Normalniezależna(NINV)
Silniezależna(VINV)
Ekstremalniezależna(EINV)
IE>>
tE>
1–7xIS
0,1s(nastałe)
Niezależna(DEFT)
www.eaton.eu
3
Przeglądicharakterystykapól
Przewodnik produktowy Xiria
Szczegółoweinformacjedotyczącesposobuwprowadzanianastawdostępnesąwinstrukcjachobsługiprzekaźników.
Pomiarprądówodbywasięwdedykowanychprzekładnikachprądowychozakresach8–28A,
16–56A,32–112A,64–224A,128–448AdlaprzekaźnikówWIC1i8–15A,16–30A,32–60A,
64–120A,128-240AdlaprzekaźnikówWIB1.Przekładnikiozakresach16–56A,32–112A,64–224A
i128–448A(16–30A,32–60A,64–120A
i128–240A)zabudowanesąnaizolatorachprzepustowych.Przekładnikiozakresach8–28A(8–15A)
umieszczonesąnaspecjalnychwspornikach
wprzedzialekablowym.Podczasmontażugłowic
wpolunależyprzeznieprzeprowadzićkableSN.
Wskaźnikzadziałaniazabezpieczenia
Standardowokażdepolewyłącznikowewyposażone
jestwmechanicznywskaźnikzadziałaniaSZ4H
umieszczonynapanelusterowniczym.Opcjonalnie
możnazastosowaćwskaźniktypuSZ5H,któryma
dodatkowowbudowanystykpomocniczy.Pozadziałaniuzabezpieczenianawskaźnikupojawiasięczerwonaflaga.Wskaźnikmożnazresetowaćręcznie
poprzezznajdującysięnajegoelewacjiprzycisk.
WskaźniktypuSZ5Hmożebyćresetowanyrównież
sygnałemelektrycznym.
AmperomierzzprzekładnikiemprądowymwfazieL2
Dlaodczytuprądówpłynącychwpoluwyłącznikowymmożliwejestzastosowanieamperomierzaanalogowegopołączonegozjednymprzekładnikiem
prądowymkablowymzainstalowanymwprzedziale
kablowym.Amperomierzumieszczonyjestwprawymgórnymrogupanelusterowniczego.Pomiar
prąduodbywasiętylkowjednejfazie(L2).
amperomierz analogowy
Typ
BIV72,miernikbimetalowyzezwłoką8min,
prod.ELEQ
Wymiary
72x72mm
Skala
15A,25A,40A,60A,100A,200A,500A
Przekładnik prądowy
Typ
Wymiary
Zewn.średnicakabla
Klasa
Oprzewodowanie
Temperaturapracy
PrądcieplnyIth
RM120-E6A,prod.ELEQ
120x145x64mm(szer.xgł.xwys.)
max.50mm
kl.3
bezhalogenowe2,5mm2
–40°C…+85°C
20kA–1s
Przekładnikprądowyiamperomierz
www.eaton.eu
www.moeller.pl
27
4
4.
Wskaźnikiobecnościnapięcia
Przewodnik produktowy Xiria
wskaźnikiobecnościnapięcia
4.1. Systemdetekcjinapięcia
4.3. Testowanie
KażdepolerozdzielnicyXiriaposiadawskaźnik
obecnościnapięciaumieszczonynapanelusterowniczym.
Wskaźniktenpołączonyjestzczujnikamipojemnościowymiznajdującymisięnaprzepustachkonektorowych.Wskaźnikpokazujeobecnośćnapięciawe
wszystkichtrzechkablach(fazach)SNprzyłączonychdopola.
Wyświetlaczwskaźnikamożebyćtestowanypoprzeznaciśnięcieprzyciskupiezoelektrycznego
„DisplayTest”znajdującegosięnajegoelewacji.
Pełnytestfunkcjonalnywykonujesięprzyużyciutesterafunkcjonalnego,któryjestdostępnyjakoopcja.
Zintegrowanysystemdetekcjiobecnościnapięcia
(WEGA1.2prod.Horstmann)przeznaczonyjestdo
pracyciągłej.Obecnośćnapięciasygnalizowanajest
nawyświetlaczuLCD.
4.2. Parametrytechniczne
Parametry techniczne
Napięcieznamionowe
Temperaturapracy
Sposób zasilania
Interfejs
3kV…36kV(znamionowenapięcie
rozdzielnicy)
–25°C…+55°C(wedługzakresutemperaturypracyrozdzielnicy)
poprzeznapięcietestowane
gniazdoLRMdlakażdejfazy
ZapośrednictwemwskaźnikaWEGAzrealizować
możnatakżeporównaniefaz.Wtymcelustosujesię
zewnętrzneuzgadniaczefaztypuORION3.0lub
ORIONCompare.Urządzeniatepodłączasiędo
gniazdLRM(gniazdouziemieniaiwybranegniazdo
fazowe).Gniazdatestowesądostępnepozdjęciu
zaślepkiochronnej.
SzczegółydotyczącedziałaniairealizowanychfunkcjiznajdująsięwinstrukcjiobsługiWEGA1.2
iORION.
Wskazania wyświetlacza
Strzałka
Oznacza„obecnośćnapięcia”.Wskaźnik
pojawiasięwzakresie0,1–0,45Un.
Kropka
Oznaczaprzepływprąduprzezsystem
kontrolinapięciaispełnieniewymagańdla
integrowanychsystemówkontrolinapięcia
normyVDE0682część415.Ciągły
monitoringsprawia,żetestserwisowynie
jestkonieczny.
Brakwskazań
Wszystkiesymbolesąwyłączone,
wszystkiefazywrozdzielnicysąwyłączone/
odłączone.
28
www.moeller.pl
www.eaton.eu
5
Danetechniczne
Przewodnik produktowy Xiria
5.
danetechniczne
5.1. Parametryogólne
Napięcieznamionowe
Napięcieprobierczeudarowe
Napięcieprobierczeoczęstotliwościsieciowej
Częstotliwośćznamionowa
Stopieńochronywwarunkachpracy
Stopieńochronypozdjęciupokryw(przedniej/górnej)
kV
kV
kV-1min
Hz
3,6
40
10
50/60
IP31D
IP2X
7,2
60
20
50/60
IP31D
IP2X
12
75/95
28/38/42
50/60
IP31D
IP2X
17,5
95
38
50/60
IP31D
IP2X
24
125
50
50/60
IP31D
IP2X
LSC2B
PM
AFL
LSC2B
PM
AFL
LSC2B
PM
AFL
LSC2B
PM
AFL
LSC2B
PM
AFL
kA-s
kA-s
20-1
16-1
20-1
16-1
20-1
16-1
16-1
16-1
16-1
16-1
kA-s
kA-s
16-1
20-1
16-1
20-1
16-1
20-1
16-1
16-1
16-1
16-1
°C
mn.p.m.
W
dB(A)
–25…+40
1000
100
<70
–25…+40
1000
100
<70
–25…+40
1000
100
<70
–25…+40
1000
100
<70
–25…+40
1000
100
<70
A
kA-s
kA-s
kA
630
20-1
20-3
50
630
20-1
20-3
50
630
20-1
20-3
50
630
16-1
16-3
40
630
16-1
16-3
40
A
kA
kA
200/500
20
50
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
E2
20-1
20-3
80
200/500
200/500
20
20
50
50
C2
C2
31,5
31,5
45
45
<20
<20
M1
M1
M1
M1
M0
M0
E2
E2
E2
E2
20-1
20-1
20-3
20-3
80
80
O-3min-CO-3min-CO
200/500
16
40
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
E2
16-1
16-3
80
200/500
16
40
C2
31,5
45
<20
M1
M1
M0
E2
E2
16-1
16-3
80
5.2. KlasyfikacjazgodnieznormąIEC62271-200
Utrataciągłościpracy
Klasaprzedziałów
Klasyfikacjapodkątemodpornościnawewnętrznyłukelektryczny
(IAC)
Odpornośćnawewnętrznyłukelektryczny–montażstandardowy
Odpornośćnawewnętrznyłukelektryczny–montażzkominem
absorbcyjnym
Odpornośćnawewnętrznyłukelektrycznyprzedziałukablowego
Odpornośćnawewnętrznyłukelektrycznyprzedziałukablowego
(opcja)
Zakrestemperaturypracy
Maksymalnawysokośćinstalacji
Średnipoziomstratmocyna1pole
Emisjahałasu
5.3. Systemszynzbiorczych
Prądznamionowyciągły
Prądznamionowykrótkotrwaływytrzymywany
Prądznamionowykrótkotrwaływytrzymywany(opcja)
Prądznamionowyszczytowywytrzymywany
5.4. Wyłączniki
Prądznamionowyciągły
Prądznamionowywyłączalny
Prądznamionowyzałączalny
Znamionowaklasałączeniowaprądówpojemnościowych
Znamionowyprądwyłączalnyliniikablowej
Stałaczasowaskładowejnieokresowej
Zawartośćskładowejnieokresowej
Klasawytrzymałościmechanicznej
Klasawytrzymałościmechanicznejjakouziemnik
Klasawytrzymałościmechanicznejodłącznika
Klasawytrzymałościelektrycznej
Klasawytrzymałościelektrycznejjakouziemnik
Prądznamionowykrótkotrwaływytrzymywany
Prądznamionowykrótkotrwaływytrzymywany(opcja)
Minimalnyczaswyłączenia
Szeregprzestawieniowymechanizmuroboczego
www.eaton.eu
A
ms
%
kA-s
kA-s
ms
www.moeller.pl
29
5
Danetechniczne
Przewodnik produktowy Xiria
5.5. Rozłączniki
Prądznamionowyciągły
Prądznamionowyczynnywyłączalny
Prądznamionowyzałączalny
Prądznamionowykrótkotrwaływytrzymywany
Prądznamionowykrótkotrwaływytrzymywany(opcja)
Znamionowyprądwyłączalnyliniikablowej
Klasawytrzymałościmechanicznej
Klasawytrzymałościmechanicznejjakouziemnik
Klasawytrzymałościmechanicznejodłącznika
Klasawytrzymałościelektrycznej
Klasawytrzymałościelektrycznejjakouziemnik
A
A
kA
kA-s
kA-s
A
630
630
50
20-1
20-3
31,5
M25000x
M0
M0
E3
E2
630
630
50
20-1
20-3
31,5
M25000x
M0
M0
E3
E2
630
630
50
20-1
20-3
31,5
M25000x
M0
M0
E3
E2
630
630
40
16-1
16-3
31,5
M25000x
M0
M0
E3
E2
630
630
40
16-1
16-3
31,5
M25000x
M0
M0
E3
E2
5.6. Opcjezdalnegosterowania
Standardowenapięciepomocnicze
Zakresnapięćpomocniczychprzyzastosowaniukonwerteranapięć
Tolerancjawartościnapięćpomocniczych
StratymocysterownikaelektronicznegoK7
Pobórmocynapędusilnikowego
Pobórmocycewkiotwierającej
24VDC
36–72VDCi36–60VAC
100–353VDCi100–240VAC
–30%…+10%
5W(ciągłypobórmocywstaniespoczynku)
55W15s
40W100ms
5.7. Zmiananapięciapracy
Wprzypadku,gdyrozdzielnicawprzyszłościbędziepracowałaprzynapięciuwyższymniżpodczaspoczątkowegookresueksploatacji,koniecznejestjejwyprodukowanieiprzebadaniezgodniezwymaganiaminapięciawyższego.Dlategoteżmożliwośćprzyszłościowejzmianynapięciapracynawyższepowinnabyćzawszezgłaszana
dodziałutechnicznegoEATON.Rozdzielnicamożenatomiastpracowaćprzynapięciuniższymniżto,naktóre
zostaławyprodukowanaiprzebadana.Przykażdorazowejzmianienapięcianależypamiętaćozweryfikowaniu
zdolnościzwarciowejrozdzielnicyorazzainstalowanychwskaźnikówobecnościnapięciaiprzekładników(prądowychinapięciowych).Wprzypadku,gdypozmianienapięciaelementyteniebędąodpowiadaćnowymparametromnależyjewymienić.
30
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Zgodnośćznormamiicertyfikaty
Przewodnik produktowy Xiria
6.
6
zgodnośćznormamiicertyfikaty
RozdzielnicaXiriaspełniawymaganianastępującychnorm:
IEC62271-1
IEC62271-100
IEC62271-102
IEC62271-103
IEC62271-200
IEC62271-304
IEC60529
IEC60044-1
IEC60044-2
EN50181
ISO9001-2000
ISO14001
Wysokonapięciowaaparaturarozdzielczaisterownicza.
Część1:Postanowieniawspólne
Wysokonapięciowaaparaturarozdzielczaisterownicza.
Część100:Wyłącznikiwysokiegonapięciaprąduprzemiennego
Wysokonapięciowaaparaturarozdzielczaisterownicza.
Część102:Odłącznikiiuziemnikiwysokiegonapięciaprąduprzemiennego
Wysokonapięciowaaparaturarozdzielczaisterownicza.
Część103:Rozłącznikionapięciuznamionowymwyższymniż1kVdo52kVwłącznie
Wysokonapięciowaaparaturarozdzielczaisterownicza.
Część200:Rozdzielniceprąduprzemiennegowosłonachmetalowychnanapięciaznamionowepowyżej1kVdo52kVwłącznie
Dodatkowewymaganiadlarozdzielnicwosłonachmetalowychnanapięciaznamionoweod1kVdo72,5kVstosowanych
wsurowychwarunkachklimatycznych.
Stopnieochronyzapewnianejprzezobudowy(KodIP).
Przekładniki–Przekładnikiprądowe.
Przekładniki–Przekładnikinapięcioweindukcyjne.
Wtykoweizolatoryprzepustowenanapięciapowyżej1kVdo52kVorazprądyod250Ado2,50kAdourządzeńinnychniż
transformatorynapełnianecieczą.
Systemzarządzaniajakością–Wymagania.
Systemyzarządzaniaśrodowiskowego–Wymaganiaiwytycznestosowania.
BadaniatypurozdzielnicyzostałyprzeprowadzonewlaboratoriumKEMA.Rozdzielnicauzyskałarównieżpoświadczeniewłaściwościtechnicznychorazprzydatnościdostosowaniawkrajowychprzedsiębiorstwachenergetycznychnr016/2009wydaneprzezInstytutEnergetykizWarszawy.
www.eaton.eu
www.moeller.pl
31
7
7.
Pomiarenergiielektrycznej
Przewodnik produktowy Xiria
pomiarenergiielektrycznej
WrozdzielnicachtypuXiriamogąbyćrównieżstosowaneprzekładnikiprądoweinapięciowewykorzystywanedopomiarurozliczeniowegoenergiielektrycznej.Dostępnychjestkilkaopcjipól
pomiarowych.
7.1. Polepomiarowedostawiane
Wpełnymzakresienapięć(do24kV)dostępnejest
polepomiaroweprzejściowezawierająceprzekładnikiprądoweinapięciowewwykonaniuwsporczym.
Poletojestdostawianedokompaktowejrozdzielnicy
XiriaiłączonezniązapomocąkabliSN.Podłączeniekabliodbywasięprzezgłowiceproste.Przekładnikinapięciowewyposażonesąwpodstawybezpiecznikowepostroniepierwotnej.Zastosowanie
typowychprzekładnikówwsporczychumożliwiadokładnypomiarprąduinapięcia(kl.0,2lub0,5)
wszerokimzakresiepracy,wykonaniaz2lub3
rdzeniami(uzwojeniamiwtórnymi)iopcjeprzełączalne.
Widok wewnętrzny z góry
Schemat elektryczny
3
600
560
2
412
500
∅1
0,5 A
611
650
7.2. Polepomiarowezintegrowane
(max.24kV)
Rozwiązaniezpolempomiarowymzintegrowanym
dostępnejestdlaXiri3i4-polowych.Wzestawach
takichostatniepole(zprawejstrony)wykonujesię
jakopolewyłącznikowezpodwójnymprzyłączem
kablowym.Jednoznichwykorzystujesięnawewnętrznepołączenie3przekładnikównapięciowych
zabudowanychwcokole.DrugiesłużydopodłączeniazewnętrznychkabliSN.Przekładnikiprądowe
pomiaroweizabezpieczeniowewykonanesąjako
pierścienioweiumieszczonewprzedzialekablowym.Zuwaginaograniczeniakonstrukcyjnedostępnesąnastępująceprzekładnikiprądoweinapięciowe:
Przekładnikiprądowepierścieniowe:
• 200/5A,5VA,0,2s,FS5
• 150/5A,5VA,0,2s,FS5
• 100/5A,5VA,0,2s,FS5
• 75/5A,5VA,0,2lub0,5s,FS5
• 50/5A,5VA,0,5s,FS5
• 120–60/5A,5VA,0,5s,FS5dla60/5A
i5VA,0,2s,FS5dla120/5A
• 100-50/5A,5VA,0,5s,FS5dla50/5A
i5VA,0,2s,FS5dla100/5A
Przekładnikinapięciowewsporcze:
3
• 10000:√3/100:√3/100:3V
• 10000:√3/110:√3/100:3V
• 11000:√3/100:√3/100:3V
• 11000:√3/110:√3/100:3V
Widok wewnętrzny z przodu
Widok z boku
• 13750:√3/110:√3/100:3V
• 20000:√3/100:√3/100:3V
760
• 20000:√3/110:√3/100:3V
• 22000:√3/100:√3/100:3V
• 22000:√3/110:√3/100:3V
1305
• 24200:√3/110:√3/100:3V
Iuzwojeniewtórne:10VA,kl.0,2
IIuzwojeniewtórne:30VA,kl.3P
700
32
www.moeller.pl
www.eaton.eu
7
Pomiarenergiielektrycznej
Przewodnik produktowy Xiria
UzwojeniapierwotneorazIuzwojeniawtórneprzekładnikównapięciowychpołączonesąwgwiazdę
zuziemionymipunktamineutralnymi.IIuzwojenia
wtórnepołączonesąwotwartytrójkątzwpiętym
układemdotłumieniaferrorezonansu.Rozdzielnica
Xiriawpolempomiarowymzintegrowanymposiada
głębszyprzedziałobwodówpomocniczych.Znajdują
sięwnimlistwyzaciskoweorazzabezpieczenia
stronywtórnejprzekładnikównapięciowych(bezpiecznikiDIN006Alub10A).
Przedziałobwodówpomocniczych
1555mm
Przekładnikiprądowezabezpieczeniowe
Przekładnikiprądowepomiarowe
Przekładnikinapięciowepomiarowe
7.3. Polepomiarowezintegrowane
(max.12kV)
Wpolupomiarowymzintegrowanymdlanapięćdo
12kVwykorzystanotakiesamorozwiązaniejakdla
napięćdo24kV.Różnicadotyczytylkotypuimiejscazainstalowaniaprzekładnikównapięciowych.
Zuwaginamniejszepoziomynapięćzastosowano
przekładniki,któremogłyzostaćzabudowanewtylnejczęścirozdzielnicy(zaprzedziałemkablowym).
Przekładnikitemogąposiadaćnastępująceparametry:
• 10000:√3/100:√3/100:3V
• 11000:√3/110:√3/100:3V
Iuzwojeniewtórne:10VA,kl.0,2
IIuzwojeniewtórne:30VA,kl.3P
1305mm
Przedziałobwodówpomocniczych
Przekładnikinapięciowepomiarowe
Przekładnikiprądowezabezpieczeniowe
Przekładnikiprądowepomiarowe
www.eaton.eu
www.moeller.pl
33
8
8.
Dane transportowe
Przewodnik produktowy Xiria
danetransportowe
8.1. Transportiobchodzeniesię
zrozdzielnicą
8.2. Wymiaryiwagijednostek
transportowych
Nazewnętrznejstronieopakowaniaznajdująsięinstrukcjenakazująceostrożneobchodzeniesięzjednostkątransportową(fragileequipment–delikatny
materiał),przechowywaniewsuchympomieszczeniu(nostorageinwetenvironments–nieprzechowywaćwpomieszczeniachwilgotnych)orazinformacjaośrodkuciężkości.
Wymiary
Transportmiędzynarodowysamochodemciężarowym/transportkontenerowy
Opakowanie rozdzielnicy
składasięzdrewnianejpaletyorazkartonutekturowego.
Wewnątrzkartonuznajdują
sięwypełniaczeochronne.
ilość
pól
2pola
3pola
4pola
5pól
Rozdzielnicaposadowiona
jestnadrewnianejpalecie
orazosłoniętafoliąochronną.
Wysokość
[mm]
760
1110
1460
1810
[mm]
1305
1305
1305
1305
ilość
pól
szerokość
Wysokość
[mm]
1200
1200
1550
1860
[mm]
1600
1600
1600
1600
Rozdzielnicaumieszczona
jestwspecjalnejdrewnianej
skrzyniwypełnionejdodatkowowypełniaczemochronnym.
głębokość
[mm]
600
600
600
600
Wysokość
z cokołem
250 mm
[mm]
1850
1850
1850
1850
głębokość
[mm]
800
770
770
800
Wagi
ilość pól
Transportmorskilublotniczy
Wysokość
z cokołem
250 mm
[mm]
1555
1555
1555
1555
Wymiaryzuwzględnieniemopakowania
2pola
3pola
4pola
5pól
Transportkrajowy
szerokość
2pola
2polazcokołem
3pola
3polazcokołem
4pola
4polazcokołem
5pól
5pólzcokołem
Bez opakowania
[kg]
350
410
430
520
550
670
660
810
z opakowaniem
[kg]
380
440
460
550
590
710
710
860
Podnoszenie
Podnoszenierozdzielnicy2-polowejmożebyćwykonaneprzyużyciuśrubyoczkowejznajdującejsięna
pokrywiegórnej.Jednostki3,4i5-poloweposiadają
natomiastspecjalneuchwytypodnoszącewyposażonewdwaotwory.Zarównośrubaoczkowajak
iuchwytypodnosząceniemogąbyćodkręcane,ponieważstanowiąelementymocującepokrywygórnej
rozdzielnicy.
34
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Instalacja
Przewodnik produktowy Xiria
9.
9
instalacja
9.1. Planyposadowienia
Planposadowienia2-polowejrozdzielnicyXiria
www.eaton.eu
www.moeller.pl
35
9
Instalacja
Przewodnik produktowy Xiria
Planposadowienia3-polowejrozdzielnicyXiria
36
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Instalacja
Przewodnik produktowy Xiria
9
Planposadowienia4-polowejrozdzielnicyXiria
www.eaton.eu
www.moeller.pl
37
9
Instalacja
Przewodnik produktowy Xiria
Planposadowienia5-polowejrozdzielnicyXiria
38
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Instalacja
Przewodnik produktowy Xiria
9
9.2. Pomieszczenierozdzielni
RozdzielnicaXiriamożebyćinstalowanazarówno
wstacjachzobsługąwewnętrzną(zkorytarzemobsługi)orazwstacjachzobsługązewnętrzną.Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
IEC62271-200zostałazaprojektowanawsposób
zapobiegającypowstawaniuzwarćwewnętrznych.
Xiriajestsystemem,wktórymwszystkiefazysą
wzajemnieodizolowanemateriałamiowysokiejjakości.Dodatkowoukładtenpracujewszczelniezamkniętejmetalowejobudowie,którachroniprzed
negatywnymwpływemwilgociipyłu.
Wpołączeniuzodpowiedniozaprojektowanymrozkładempolaelektrycznegouzyskanorozwiązanie
praktyczniewykluczająceryzykozwarciawewnętrznego.Praktycznedoświadczeniawskazująnaponad40-letniąpracęurządzeńwykonanychwoparciu
otechnologięizolacjistałej.Potwierdzająrównież
ichdużąniezawodnośćipomijalneryzykozwarć
wewnętrznych.Narynkumiędzynarodowympanuje
przekonanie,żenawet,gdyryzykozwarciawewnętrznegojestbardzoniskieniemożnagojednak
ignorować.NormaIEC62271-200szczególnyna-
www.eaton.eu
ciskkładzienabezpieczeństwopersoneluznajdującegosięwpobliżurozdzielnicypodczaswystąpienia
wewnętrznegozwarciałukowego.OdpowiednisposóbinstalacjirozdzielnicyXiriagwarantujerównież
spełnieniedodatkowychwymogówbezpieczeństwa
zawartychwewspomnianejnormie.Abyjespełnić
pomieszczenierozdzielnipowinnobyćwyposażone
wkanałwydmuchowy.RozdzielniceXiriawykonane
sązdwomaklapaminadciśnieniowymiiotworami
wydmuchowymiumieszczonymiwtylnejidolnej
częścirozdzielnicy.Tylneotworywydmuchowemogązostaćpołączonezkanałemwydmuchowymbudynku.Wprzypadku,kiedyrozdzielnicajestinstalowanatużprzyścianieitylnyotwórwydmuchowynie
jestwykorzystanynależygozaślepićspecjalnąosłoną.Kiedywbudynkuniemamymożliwościzrealizowaniawydmuchuzewnętrznegowówczasrozdzielnicęmożnawyposażyćwfabrycznykomin
wydmuchowymontowanywtylnejczęścirozdzielnicy.Posiadaonwbudowaneabsorberyceramiczne,
któreskuteczniepochłaniająenergięłukuelektrycznegoifiltrująpowstałewjegowynikugazy.
www.moeller.pl
39
9
Instalacja
Przewodnik produktowy Xiria
SposobymontażurozdzielnicyXiria
• Brakdostępnegokanałuwydmuchowego
• Dostępnywydmuchdokanałukablowego
• Tylnyotwórwydmuchowyzaślepiony
• Wydmuchdokanałukablowego
• Dostępnywydmuchpoprzezotwórtylnydopomieszczeniazaścianą
• Max.12kV–20kA/1slub24kV–16kA/1s
• Max.12kV–20kA/1slub24kV–16kA/1s
• Brakmożliwościwydmuchudokanałukablowego
• Brakmożliwościwydmuchudokanałukablowego
orazdopomieszczeniazaścianą
• Wydmuchpoprzezotwórtylnydopomieszczenia
zaścianą
• Max.12kV–20kA/1slub24kV–16kA/1s
40
www.moeller.pl
• Wydmuchdokominaabsorbcyjnego
• Max.12kV–16kA/1slub24kV–16kA/1s
www.eaton.eu
9
Instalacja
Przewodnik produktowy Xiria
9.3. PodłączeniekabliSN
Przyłączakablowe
RozdzielnicaXiriawyposażonajestwżywiczneizolatoryprzepustowewykonanezgodnieznormąEN50181.
Rozłącznikowe
stożek
przyłączeniowy
C
630
Wyłącznikowe
A
200
Wyłącznikowe
C
500
rodzaj pola
StożekprzyłączeniowytypuA
Polewyłącznikowe200Awyposażone
wzabezpieczenioweprzekładnikiprądowe
ir [a]
maksymalny prąd
zwarciowy krótkotrwały
17,5–24kV16kA-1i3s
3,6–12kV20kA-1i3s
17,5–24kV16kA-0,6s
3,6–12kV20kA-0,4s
17,5–24kV16kA-1i3s
3,6–12kV20kA-1i3s
StożekprzyłączeniowytypuC
Polewyłącznikowe500Awyposażone
wzabezpieczenioweprzekładnikiprądowe
głowica kablowa
Kabel sn
StykśrubowyM16
Cu/AlXLPE
Cu/AlXLPE
Cu/AlXLPE
Cu/AlXLPE
Cu/AlXLPE
Cu/AlXLPE
Styk wtykowy
7,9+0,02/–0,05mm
StykśrubowyM16
StożekprzyłączeniowytypuC
Polerozłącznikowe630A
bezprzekładnikówprądowych
Głowicekablowe
Dlanapięć17,5–24kVwymaganesągłowicezuziemionąpowłokązewnętrzną(bezpiecznedotykowo).Głowice
powinnyzostaćdobranedlastożkówprzyłączeniowychokreślonychnormąEN50181.DostępnesąstożkitypuA
(prądznamionowy250A–polewyłącznikowe200A)oraztypuC(prądznamionowy630A–polerozłącznikowe
630A,polewyłącznikowe500A).Podczasdoborugłowickablowychnależyuwzględnićichwymiaryorazprzestrzeńdostępnąwprzedzialekablowym.
Maksymalnewymiarydlagłowickablowychwprzedzialekablowymostandardowejgłębokości
typ pola
Wyłącznikowe
Wyłącznikowe
Rozłącznikowe
www.eaton.eu
200A
500A
630A
PrzepusttypuA–głowicawtykowa
PrzepusttypuC–śrubowagłowicakonektorowa
PrzepusttypuC–śrubowagłowicakonektorowa
Wykonanie przedziału kablowego
Łukochronne
Niełukochronne
A[mm]
A[mm]
238
240
195
197
277
279
Blokada drzwi
B[mm]
36
36
36
C[mm]
37
37
37
www.moeller.pl
41
9
Instalacja
Przewodnik produktowy Xiria
GłowicekablowedlapolarozłącznikowegozestożkiemtypuC(wgEN50181):630A,20kA-1s,gwintM16.
Producent
Euromold
NKT-F&G
ABB
3M
Tyco(Raychem)
Euromold
NKT-F&G
ABB
Tyco(Raychem)
3M
Pirelli
typ głowicy
400TB
440TB
400LB
430TB
ASTS10/630
ASTS15/630
AWK10/630
AWK15/630
CB12-630
SEHDT13.1
SEHDT12
KAP300/400
KAP630
92-EE9X5-4
RSTI
K400TB
K440TB
K400LB
K430TB
EASTS20/630
AWKS20/630
CB24-630
SEHDT23.1
SEHDT23
SOC630-1
SOC630-2
RSTI
RSTI
93-EE9X5-4
1550-30
FMCTs-400
napięcie znamionowe [kV]
12
12
12
12
12
17,5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
17,5
24
24
24
24
Osłona uziemienia
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Przekrój kabla [mm2]
70–300
185–630
50–300
25–300
25–240
35–240
25–300
25–300
25–300
70–300
400–500
25–300
25–300
50–400
25–300
25–300
185–630
25–300
25–300
95–240
25–240
25–300
25–240
300–500
50–120
150–300
25–300
25–300
25–400
25–400
25–300
Głowicekablowedlapolawyłącznikowego200AzestożkiemtypuA(wgEN50181):200A,20kA-0,4s.
Producent
3M
Euromold
Tyco(Raychem)
ABB
NKT-F&G
Tyco(Raychem)
Euromold
3M
NKT-F&G
ABB
Tyco(Raychem)
Pirelli
typ głowicy
92-EE8X5-2
158LR
RSES
SEHDW11.1
SEHDW11
EASW10/250
EASW15/250
RSES
K158LR
93-EE8X5
1550-10
EASW20/250
SEHDW21.1
SEHDW21
RSES
FMCE-250
FMCEm-250
napięcie znamionowe [kV]
10
12
12
12
10
12
17,5
17,5
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Osłona uziemienia
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Przekrój kabla [mm2]
25–120
10–150
25–120
25–70
120–150
25–95
35–95
25–120
10–150
25–120
16–120
25–70
25–70
95–150
25–120
16–95
16–95
Głowicekablowedlapolawyłącznikowego500AzestożkiemtypuC(wgEN50181):630A,20kA-1s,gwintM16.
Producent
ABB
Euromold
NKT-F&G
Tyco(Raychem)
42
www.moeller.pl
typ głowicy
SOC630-1
SOC630-2
AGT20/630
AGT20/630
CB24-630
RSTI-L
napięcie znamionowe [kV]
24
24
10
20
24
24
Osłona uziemienia
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Przekrój kabla [mm2]
50–120
150–300
150–240
95–300
25–300
25–300
www.eaton.eu
9
Instalacja
Przewodnik produktowy Xiria
Uchwytykablowe
Uchwytykabloweprzymocowanesądoramyzabudowanejwprzedzialekablowym.Istniejemożliwość
przestawieniaramyizmianywysokościmontażu
uchwytówkablowych.Ramawrazzuchwytamimożebyćrównieżzamontowanawcokolepodwyższającym.
Uwaga:wprzypadkupól,wktórychprądoweprzekładnikizabezpieczeniowelubpomiarowesąprzekładnikamipierścieniowymimontowanyminakablachSNnależyzwrócićuwagęnaśrednicę
wewnętrznegootworuprzekładników.Średnicawewnętrznaprzekładnikazabezpieczeniowegotypu
WE1H1(8–28A,8–15A)wynosi45mm.Średnica
wewnętrznaprzekładnikówprądowychpomiarowych
wynosi52mm.
Maksymalnymomentskręcającyorazdopuszczalne
obciążenia:
StożkiprzyłączeniowetypuC
Uchwytykablowe
Obciążenieuchwytówmocującychwkierunkupionowym
max.70Nm
max.20Nm
max.450kg
PłytyzaślepiająceotworywprowadzeniakabliSN
Kablejednofazowe(jednożyłowe)
DlakablijednofazowychzastosowanotrzypojedynczeuchwytytypuKOZośrednicachwewnętrznych
36–52mmi26–38mm.Przeznaczonesądomocowaniakabliomaksymalnychśrednicachzewnętrznychjakwponiższejtabeli:
napięcie
[kV]
6/10
8,7/15
18/30
Przekrój
[mm2]
3x1x500
3x1x400
3x1x240
Średnica zewnętrzna
[mm]
50
49
52
Kabletrójfazowe(trójżyłowe)
KabletrójfazowemocujesięzapomocąpojedynczegouchwytutypuKOZośrednicy66–90mmlub
50–75mm.Zuwaginawysokośćgłowicykablowej
wniektórychprzypadkachmożebyćkoniecznezastosowaniecokołupodwyższającegopodrozdzielnicą.Maksymalneśrednicekablitrójfazowychprzedstawionowponiższychtabelach:
kablewizolacjizpolietylenuusieciowanego
napięcie
[kV]
6/10
8,7/15
12/20
18/30
Przekrój
[mm2]
1x3x240Cu
1x3x240Cu
1x3x185Cu
1x3x150Cu
Średnica zewnętrzna
[mm]
85
91
90
99
Standardowowprowadzeniekabliodbywasiępoprzezjedenwspólnyotwórprostokątnyznajdujący
sięwpodstawiepola.Przedziałkablowyopcjonalnie
możnawyposażyćwdolnąpłytęzaślepiającą.Chronionaprzedprzedostawaniemsiędoprzedziałukablowegoróżnegorodzajuszkodnikówiczęściowo
takżewilgoci.Wpłytachtychnależywykonaćotwory
orazzabezpieczyćwprowadzeniekablidławnicami.
Cokółpodwyższający
Wprzypadku,gdywymaganajestwiększaprzestrzeńdlamontażugłowickablowychrozdzielnica
możebyćwyposażonawjedenlubdwacokołystaloweowysokości250mm.Ramamocującadla
uchwytówkablowychmożebyćzamontowana
w przedziale kablowym lub w cokole.
BadaniekabliSN
Badaniekablipowinnoodbywaćsięzgodniezwytycznymiproducentagłowickablowychorazprzy
użyciuprzeznaczonegodotegoosprzętu.WrozdzielnicachtypuXiriadopuszczalnesąnastępujące
poziomynapięćprobierczychdlabadaniakabliSN:
napięcie
znamionowe
24kV
17,5kV
12kV
7,2kV
napięcie probiercze (napięcie stałe lub
wartość szczytowa napięcia zmiennego)
60kV
45kV
30kV
30kV
kablewizolacjipapierowej
napięcie
[kV]
8/10
10/10
12,5/12,5
www.eaton.eu
Przekrój
[mm2]
1x3x240
1x3x240
1x3x185
Średnica zewnętrzna
[mm]
67
72
74
www.moeller.pl
43
10
Zastosowanie
Przewodnik produktowy Xiria
10. zastosowanie
RozdzielniceXiriaskładająsięzpólrozłącznikowychprzeznaczonychdlapołączeńliniikablowych
dopracywpierścieniuorazpólwyłącznikowychstosowanychnajczęściejwceluzabezpieczaniaodpływów.Polawyłącznikowemogązabezpieczaćzarównopojedynczetransformatoryjakicałelinie
zasilającekilkajednostektransformatorowych.
Zuwaginadowolnąkombinacjępólrozłącznikowychiwyłącznikowychorazdostępnośćzestawów
2,3,4i5-polowychspektrumzastosowańrozdzielnicyjestbardzoszerokie.
Dystrybucjaenergiielektrycznej
Typowyukładdystrybucjienergiielektrycznej,wktórymzrozdzielnigłównejzasilanychjestkilkapodstacjitransformatorowych.
Stacja
elektroenergetyczna
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
200 A
630 A
630 A
630 A
200 A
630 A
200 A
200 A
630 A
10.1. Przykładyzastosowania
Turbiny wiatrowe
Połączenieturbinywiatrowejzsieciąelektroenergetycznąpoprzezzastosowanie3-polowejrozdzielnicy
Xiriaskładającejsięzdwóchpólliniowychrozłącznikowych(połączeniewpierścień)sterowanychręcznieorazjednegopolawyłącznikowegozabezpieczającegozesterowaniemzdalnymdopołączenia
zgeneratoremturbiny.
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
200 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
200 A
630 A
630 A
630 A
200 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
200 A
200 A
630 A
200 A
630 A
630 A
Kompaktowestacjetransformatorowe
Małogabarytowestacjezobsługązewnętrznąlub
wewnętrznąskładającesięzrozdzielnicySN,transformatoraSN/nnorazrozdzielnicynn.
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
200 A
Rozdzielnica
nn
Siećpierścieniowa
Rozdzielnicaposiadającadwapolaliniowerozłącznikowesterowaneręcznieprzeznaczonedopołączeniawpierścieńorazjednolubwięcejpólodpływowych(transformatorowych).
44
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
200 A
200 A
www.moeller.pl
www.eaton.eu
10
Zastosowanie
Przewodnik produktowy Xiria
ZłączakabloweSN
Prefabrykowanezłączakablowewykorzystywane
przezenergetykęzawodowądorozgałęzieńkablowych.
Stacjeabonenckie
Stacjeabonenckiezdostawianympolempomiarowymwyposażonymwpomiaroweprzekładnikiprądoweinapięciowe.
3
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
200 A
0,5 A
3
Stacjezezintegrowanympolempomiarowym
Rozdzielnicezdwomapolamiliniowymirozłącznikowymiprzeznaczonymidopracywpierścieniuoraz
jednympolemwyłącznikowymtransformatorowym
wyposażonymwprzekładnikiprądoweinapięciowe
służącedopomiarówenergiielektrycznej.
Wprzypadkuwiększychodbiorcówenergiimożliwe
jestrównieżrozwiązaniezpolempomiarowymwykonanymjakopoleprzejściowe.
3
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
200 A
200 A
200 A
0,5 A
3
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
200 A
www.eaton.eu
www.moeller.pl
45
11
Akcesoriaiopcjedodatkowe
Przewodnik produktowy Xiria
11. akcesoriaiopcjedodatkowe
11.1. Akcesoria
nrkat.
668251
Opis
dźwigniamanewrowa
Standardowadźwigniamanewrowaodługości
135mmprzeznaczonadozamykaniarozłącznika/
wyłącznikaorazmanewrowaniaodłączniko-uziemnikiem.
668270
dźwigniamanewrowaodługości510mm
Dźwigniamanewrowaodługości510mmprzeznaczonadostosowaniawstacjachzograniczonym
dostępemdopanelusterowniczegorozdzielnicy.
688644
kieszeńboczna
Kieszeńbocznaprzeznaczonadoprzechowywania
dokumentacjiistandardowejdźwignimanewrowej.
665417
blokadanożycowa(bezkłódki)
Poumieszczeniuwotworzemanewrowym
rozłącznika/wyłącznikalubodłączniko-uziemnika
izablokowaniukłódkąuniemożliwiazamykanie
rozłącznika/wyłącznikalubmanewrowanie
odłączniko-uziemnikiem.
kłódka
Stosowanadlablokadynożycowej,podczas
blokowaniapolawpozycjiuziemienialubmechanicznegoprzyciskuOTWÓRZ.
665417
107079
6053494
6053495
6053496
6053497
46
ilustracja
tablicaostrzegawcza
Stosowanawprzypadkuuziemieniapola,gdy
operacjełączeniowesązabronione.
pokrywatylnegootworuwydmuchowego
Stosowana,gdywpomieszczeniurozdzielninie
matylnegokanałuwydmuchowego.
Dlarozdzielnicy2-polowej
Dlarozdzielnicy3-polowej
Dlarozdzielnicy4-polowej
Dlarozdzielnicy5-polowej
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Akcesoriaiopcjedodatkowe
Przewodnik produktowy Xiria
E6055889
adapterwic1-pc3
UmożliwiapołączenieprzekaźnikaWIC1-1PE
zkomputerem(portUSB)wceluwprowadzenia
nastaworazodczytaniaparametrówzdarzenia.
ZawieraprzewodyłączenioweorazpłytęCD
zoprogramowaniem.
E6055901
Urządzenietestującewic1-tU
UmożliwiasprawdzenieprzekaźnikówzabezpieczeniowychzseriiWIC1.
E6046006
Uzgadniaczfazorion3.0
Umożliwiasprawdzenieobecnościnapięcia,
uzgodnieniefazorazwykonanietestupoprawności
działaniawyświetlaczawskaźnikaobecności
napięciaWEGA.WskaźnikitypuWEGAzostały
wprowadzonedorozdzielnicXiriaodgrudnia2009.
E6046005
Uzgadniaczfazorioncompare
UproszczonawersjauzgadniaczaORION3.0.
Umożliwiasprawdzenieobecnościnapięcia,
uzgodnieniefazorazwykonanietestupoprawności
działaniawyświetlaczawskaźnikaobecności
napięciaWEGA.WskaźnikitypuWEGAzostały
wprowadzonedorozdzielnicXiriaodgrudnia2009.
E6046007
testerwyświetlaczalcdwskaźnikówobecnościnapięciawega
E6042323
wskaźnikprzepływuprąduzwarciowegotypu
sigma
Wykrywaprądyzwarciowewsieciachśredniego
napięcia.Składasięzwyświetlaczaumieszczonegowobudowiewtykowejprzystosowanejdo
montażupanelowegooraztrzechprzekładników
prądowych.
wskaźnikprzepływuprąduzwarciowegotypu
alpha-m
Wykrywaprądyzwarciowewsieciachśredniego
napięcia.Składasięzwyświetlaczaumieszczonegowobudowiewtykowejprzystosowanejdo
montażupanelowegooraztrzechprzekładników
prądowych.Wyposażonyjestwniewielkigenerator
mechanicznyumożliwiającyzresetowanieoraz
sprawdzeniedziałaniawskaźnika.
668002
www.eaton.eu
11
www.moeller.pl
47
11
Przewodnik produktowy Xiria
665868
665997
665867
668336
6054718
Uchwytykablowe
36–52mmdlakablijednofazowych
26–38mmdlakablijednofazowych
66–90mmdlakablitrójfazowych
50–75mmdlakablitrójfazowych
Ramamontażowadlauchwytówkablowych.
E6015230
E6015231
E6015232
E6015233
wskaźnikiobecnościnapięciatypuwega1.2
zwyświetlaczemciekłokrystalicznymlcd
3–4,15kV
6–7,2kV
10–15kV
17,5–24kV
EK06706
E6067055
E6067054
E6067096
6038501
E665445
E665446
E665447
E665448
E665265
E665266
E665245
E665246
E665258
48
Akcesoriaiopcjedodatkowe
wskaźnikiobecnościnapięciatypuwega2.2
zwyświetlaczemciekłokrystalicznymlcd
WykonaniejakdlawskaźnikaWEGA1.2zdodatkowymistykamipomocniczymiorazwymaganym
zasilaniempomocniczym.
3–7,2kV
10–15kV
17,5–24kV
Przewodyłączeniowedlastykówpomocniczych
izasilaniapomocniczego.
podstawamontażowawskaźnikówwega
WymaganapodczasmontażuwskaźnikówWEGA
wmiejscewskaźnikówLED.
amperomierzprod.eleQzprzekładnikiem
prądowymzabudowanymnafaziel2wprzedzialekablowym(tylkodlapólwyłącznikowych)
Zakresprądowy0–15A
Zakresprądowy0–25A
Zakresprądowy0–40A
Zakresprądowy0–60A
Zakresprądowy0–100A
Zakresprądowy0–200A
mechanicznywskaźnikwyzwoleniawyłącznika
SZ4H(bezstykupomocniczego)
SZ5H(zestykiempomocniczym)
przekaźnikautonomicznywic1-1pe
Wprowadzanienastawpoprzezkomputer
www.moeller.pl
www.eaton.eu
11
Akcesoriaiopcjedodatkowe
Przewodnik produktowy Xiria
E569882
przekaźnikautonomicznywic1-2pe
Wprowadzanienastawpoprzezprzełącznikitypu
DIP(suwaki)
E569884
przekaźnikautonomicznywic1-3pe
Wprowadzanienastawpoprzezprzełącznikitypu
HEX(potencjometry)
E6056904
przekaźnikautonomicznywib1-2pe
Wprowadzanienastawpoprzezprzełącznikitypu
DIP(suwaki)
E6056903
przekładnikiprądowededykowanedlaprzekaźnikówautonomicznychwic1iwib1
WE1H1
8–32A(8–15A)
MontażnakabluSN
E665267
E665251
E665252
E665253
E6014721
E6014719
E6014720
E6015274
WE2H1
W3H1
W4H1
W5H1
WE2H3
W3H3
W4H3
W5H3
16–56A(16–30A)
32–112A(32–60A)
64–224A(64–120A)
128–448A(128–240A)
16–56A(16–30A)
32–112A(32–60A)
64–224A(64–120A)
128–448A(128–240A)
MontażnastożkutypuA
MontażnastożkutypuA
MontażnastożkutypuA
MontażnastożkutypuA
MontażnastożkutypuC
MontażnastożkutypuC
MontażnastożkutypuC
MontażnastożkutypuC
11.2. Osprzętdlawcześniejszychwersji(dostępny)
nrkat.
612441
Opis
piezotestertypucl
Testerdlastarychwskaźnikówobecności
napięciatypuJBzdiodamiLED.Montaż
wskaźnikównapięciatypuJBzakończono
zkońcemroku2009.
E569987
Uzgadniaczfaztypuspc6000
Stosowanydlastarychwskaźnikówobecności
napięciatypuJBzdiodamiLED.Montaż
wskaźnikównapięciatypuJBzakończono
zkońcemroku2009.
www.eaton.eu
ilustracja
www.moeller.pl
49
12
Konserwacja
Przewodnik produktowy Xiria
12. konserwacja
RozdzielnicaXirianiewymagaczynnościkonserwacyjnych.Wszystkieelementyobwodówpierwotnych
umieszczonesąwszczelniezamkniętejobudowie
metalowej,bezmożliwościdostępu.Obudowachroniprzedszkodliwymwpływemczynnikówzewnętrznychtakichjakwilgoćipył.
Mechanizmyroboczezbudowanesązograniczonej
dominimumilościelementóworazniewymagają
stosowaniasmarów.Ichkonstrukcjazapewnianiezawodnefunkcjonowanietakżepodługichokresach
przestoju.Równieżpozostałeelementyrozdzielnicy
niewymagająkonserwacji.Wrozdzielnicymożna
wykonaćnastępująceprzeglądy:
• Sprawdzenieprzymocowaniakabliipołączeń
uziemiających
• Sprawdzenieobudowypodkątemuszkodzeńmechanicznychizanieczyszczeń
• Sprawdzenieprzekaźnikówzabezpieczeniowych
• Sprawdzenieczynnościłączeniowych
• Sprawdzeniepoprawnościdziałaniawskaźników
obecnościnapięcia
• Sprawdzeniepoprawnościdziałaniawskaźników
zwarcia(jeśliwystępują)
• Sprawdzeniewskaźnikawilgotności
Brakkoniecznościwykonywaniaczynnościkonserwacyjnychznacznieograniczakosztyeksploatacyjneprzyjednoczesnymzachowaniubezpieczeństwa
ipewnościpracysiecidystrybucyjnej.
50
www.moeller.pl
www.eaton.eu
SzablonyspecyfikacjirozdzielnicyXiria
Przewodnik produktowy Xiria
13
13. szablonyspecyfikacjirozdzielnicyXiria
SpecyfikacjarozdzielnicyXiria
Nazwarozdzielnicy: ....................................................................................................................................................
Sekwencjapólwrozdzielnicy(T–polewyłącznikowe,K–polerozłącznikowe,M–polepomiarowedostawiane):
.....................................................................................................................................................................................
parametrygłówne
NapięcieznamionoweUr
NapięciepracyUs
Prądznamionowykrótkotrwały
wytrzymywany Ik
NapięciepomocniczeUaux
3,6kV
7,2kV
12kV
17,5kV
24kV
3kV
6kV
10kV
15kV
20kV
16kA-1s
16kA-3s
20kA-1s(tylkodlaUrdo12kV)
20kA-3s(tylkodlaUrdo12kV)
24VDC
36–72VDCi36–60VAC
100–353VDCi100–240VAC
opcjegłówne
Kierunekwydmuchudlawynonaniaodpornego
nawewnętrznyłukelektrycznyzgodnieznormąIEC62271-200
Przedziałobwodówpomocniczych
Cokółpodnoszący
Przedziałkablowywwykonaniuodpornym
nałukwewnętrzny
Szynauziemiającadlapołączeniażył
powrotnychkabliSN
Płytyzaślepiająceotworynawprowadzenie
kabliSN
Wdół
Wtył
Wdółiwtył
Kominabsporbcyjny
Ostandardowejgłębokościprzykręcanyśrubami
Ostandardowejgłębokościopuszczanynazawiasach
Głębszy(115mm)opuszczanynazawiasach
Brak
250 mm
500 mm
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
akcesoria
Numerkatalogowy
1992031
668251
Nazwa
Opakowanienaakcesoria
Standardowadźwigniamanewrowa
Ilość[szt.]
1
1
……………………………….. ………………………………………………………………………… ………………..
……………………………….. ………………………………………………………………………… ………………..
……………………………….. ………………………………………………………………………… ………………..
www.eaton.eu
www.moeller.pl
51
13
SzablonyspecyfikacjirozdzielnicyXiria
Przewodnik produktowy Xiria
SpecyfikacjapolarozłącznikowegoK
Nazwarozdzielnicy: ....................................................................................................................................................
Numerpola .................................................................................................................................................................
Opcjezdalne
Wskaźnikzwarcia
Wskaźnikobecnościnapięcia
Uchwytykablowe
Głębszedrzwiprzedziałukablowego
Uwagi
Brak
Styki pomocnicze
Stykipomocnicze+cewkaotwierająca
Stykipomocnicze+cewkaotwierająca+silnikzamykający
Brak
Sigma
Alpha-M
EK-3
Sigmazestykamipomocniczymi
Alpha-Mzestykamipomocniczymi
EK-3zestykamipomocniczymi
CompassB
WEGA1.2
WEGA1.2C(wymaganydlaCompassB)
WEGA2.2
3szt.26–38mm
KablejednożyłoweXPLE3x1x
3szt.36–52mm
1szt.66–90mm
KabletrójżyłoweXPLE1x3x
1szt.50–75mm
1szt.66–90mm
KabletrójżyłowePILC1x3x
1szt.50–75mm
Nie
+20mm
+100mm
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
52
www.moeller.pl
www.eaton.eu
SzablonyspecyfikacjirozdzielnicyXiria
Przewodnik produktowy Xiria
13
SpecyfikacjapolawyłącznikowegoT
Nazwarozdzielnicy: ....................................................................................................................................................
Numerpola .................................................................................................................................................................
Prądznamionowy
200 A
500 A
StożektypuA
Przyłączakablowe
StożektypuC(wymaganydlaprąduznamionowego500A)
Brak(przekaźnikzewnętrzny)
Zabezpieczenie autonomiczne
WIC1-1PE(wprowadzanienastawpoprzezkomputer)
WIC1-2PE(wprowadzanienastawpoprzezprzełącznikiDIP)
WIC1-3PE(wprowadzanienastawpoprzezprzełącznikiHEX)
WIB1-2PE(wprowadzanienastawpoprzezprzełącznikiDIP)
8–28A(WIC1)
Przekładnikizabezpieczeniowedlaprzekaźnikaautonomicznego
16–56A(WIC1)
32–112A(WIC1)
64–224A(WIC1)
128–448A(WIC1)
8–15A(WIB1)
16–30A(WIB1)
32–60A(WIB1)
64–120A(WIB1)
128–240A(WIB1)
Brak
Wskaźnikzadziałaniazabezpieczenia
SZ4H
SZ5H(wymaganydlaopcjizdalnych)
Brak
Opcjezdalne
Styki pomocnicze
Stykipomocnicze+cewkaotwierająca
Stykipomocnicze+cewkaotwierająca+silnikzamykający
Brak
AmperomierzanalogowyzprzekładnikiemprądowymwfazieL2
0–15 A
0–25 A
0–40 A
0–60 A
0–100 A
0–200 A
WEGA1.2
Wskaźnikobecnościnapięcia
WEGA2.2
3szt.26–38mm
Uchwytykablowe
KablejednożyłoweXPLE3x1x
3szt.36–52mm
1szt.66–90mm
KabletrójżyłoweXPLE1x3x
1szt.50–75mm
1szt.66–90mm
KabletrójżyłowePILC1x3x
1szt.50–75mm
Nie
Głębszedrzwiprzedziałukablowego
+20mm
+100mm
Uwagi
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
www.eaton.eu
www.moeller.pl
53
13
SzablonyspecyfikacjirozdzielnicyXiria
Przewodnik produktowy Xiria
SpecyfikacjapolapomiarowegodostawianegoM
Nazwarozdzielnicy: ....................................................................................................................................................
Numerpola .................................................................................................................................................................
Połączeniekablowezrozdzielnicą
Xiria
Parametryprzekładnikówprądowych
Połączeniezlewejstrony
YHAKXs3x1x70mm2
YHAKXs3x1x120mm2
YHAKXs3x1x240mm2
Połączeniezprawejstrony
YHAKXs3x1x70mm2
YHAKXs3x1x120mm2
YHAKXs3x1x240mm2
Długośćkabli:………..m
Długośćkabli:………..m
Napięcieznamionowe: ................................................................................
Przekładnia: ................................................................................................
Ilośćrdzeniwtórnych: ..................................................................................
Prądkrótkotrwaływytrzymywany(1s): ........................................................
RdzeńI:
Klasadokładności:......................................................................................
Mocrdzenia: ...............................................................................................
Współczynnikbezpieczeństwa(dlardzenipomiarowych): .........................
Współczynnikdokładności(dlardzenizabezpieczeniowych):....................
RdzeńII(jeśliwymagany):
Klasadokładności:......................................................................................
Mocrdzenia: ...............................................................................................
Współczynnikbezpieczeństwa(dlardzenipomiarowych): .........................
Współczynnikdokładności(dlardzenizabezpieczeniowych):....................
RdzeńIII(jeśliwymagany):
Klasadokładności:......................................................................................
Mocrdzenia: ...............................................................................................
Współczynnikbezpieczeństwa(dlardzenipomiarowych): .........................
Współczynnikdokładności(dlardzenizabezpieczeniowych):....................
Parametryprzekładnikównapięcio- Napięcieznamionowe: ...............................................................................
wychwyposażonychwbezpieczniki Przekładnia: ................................................................................................
SN0,5Apostroniepierwotnej
Ilośćuzwojeńwtórnych:..............................................................................
UzwojeniewtórneI:
Klasadokładności:......................................................................................
Mocuzwojenia: ...........................................................................................
UzwojeniewtórneII(jeśliwymagane):
Klasadokładności:......................................................................................
Mocuzwojenia: ...........................................................................................
UzwojeniewtórneIII(jeśliwymagane):
Klasadokładności:......................................................................................
Mocuzwojenia: ...........................................................................................
Uwagi
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
54
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Notatki
Przewodnik produktowy Xiria
14. notatki
www.eaton.eu
www.moeller.pl
55
Notatki
Przewodnik produktowy Xiria
56
www.moeller.pl
www.eaton.eu
Dział urządzeń elektrycznych Eaton (Electrical) jest światowym liderem
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, systemów zasilania gwarantowanego, sterowania i automatyki, urządzeń monitorujących oraz produktów i usług zarządzania energią elektryczną. Dzięki globalnym seriom produktów elektrycznych Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®,
Holec®, MEM® i Santak® firma Eaton może dziś sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w obszarze zarządzania energią elektryczną.
Korporacja Eaton posiada ponad 100 lat doświadczeń w wielu aspektach zarządzania energią. Dzięki zdywersyfikowanemu portfolio produktów, swoim klientom dostarcza szereg energooszczędnych rozwiązań,
które umożliwiają im efektywnie zarządzać energią elektryczną, mechaniczną i hydrauliczną. W roku 2011 osiągnęła poziom sprzedaży wynoszący 16,0 miliardów dolarów. Firma Eaton jest światowym liderem
w zakresie produkcji komponentów elektrycznych, systemów i usług dla
dystrybucji i sterowania energią elektryczną. Ponadto produkuje komponenty hydrauliczne, opracowuje systemy i usługi dla urządzeń przemysłowych i przenośnych, oferuje także układy paliwowe, hydrauliczne
i pneumatyczne dla lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz wydajne,
bezpieczne i ekonomiczne układy napędowe dla samochodów osobowych i ciężarowych. Eaton zatrudnia około 72 000 pracowników i sprzedaje swoje produkty w ponad 150 krajach.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.eaton.eu
Centrala
Biura regionalne
Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 GDAŃSK
ul. Galaktyczna 30
tel. (0-58) 554 79 00, 10
fax (0-58) 554 79 09, 19
e-mail: [email protected]
Internet: www.moeller.pl
NIP: 584-10-22-327
Warszawa
02-146 Warszawa
ul. 17 Stycznia 45a
tel. 22 320 50 50
fax 22 320 50 51
e-mail: [email protected]
Katowice
40-203 Katowice
ul. Roździeńskiego 188b
tel. (0-32) 258 02 90
tel. (0-32) 258 02 98,99
fax (0-32) 258 01 98
e-mail: [email protected]om
Poznań
Malta Office Park
60-131 Poznań
Ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 bud. C
tel./fax (0-61) 863 83 55
tel./fax (0-61) 867 75 44
e-mail: [email protected]
© Eaton Electric Sp. z o.o.
Eaton jest zarejestrowanym
znakiem towarowym firmy Eaton
Corporation.
Wrzesień 2012
Wszystkie znaki towarowe są
własnością ich właścicieli.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydrukowano w Polsce
Ponieważ nasze produkty są
stale udoskonalane, zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzenia
zmian w wyglądzie i danych
technicznych bez wcześniejszego
uprzedzenia. Dane zawarte w
niniejszej publikacji służą jedynie
celom informacyjnym i nie mogą
być podstawą roszczeń
prawnych.
XIRIA
Przewodnik produktowy
Download