Uczeń zdolny

advertisement
Uczeń zdolny
Często podczas rozmów o uczniach z nauczycielami posługujemy się pojęciami dziecko
zdolne, słaby uczeń, mówimy o uczniach utalentowanych, inteligentnych, część uczniów określano
jako tzw. „zdolnych leni” (mógłby ale mu się nie chce….). Jak jednak rozumiemy te pojęcia? Zdarzało
się , że podczas szkolenia nauczyciele z bardzo długim stażem twierdzili, że w trakcie swojej długiej
kariery praktycznie nie spotkali wybitnie zdolnych dzieci. W tym samym czasie stażystka z klas
integracyjnych przekonywała, że ma wyjątkowo zdolną klasę i niemal jedna czwarta uczniów to mali
geniusze. Oczywiście różnice te wynikały ze sposobu budowania osobistych definicji zdolności. Ich
odzwierciedleniem jest podejście elitarne lub egalitarne (Limont, 2005, s.7). Wedle pierwszego z nich
o zdolnościach można mówić w odniesieniu do wybitnego talentu, którego potencjalnymi nosicielami
jest około 3-5% populacji. Według egalitarnego rozumienia zdolności, dotyczą około 25-30% osób, co
pozwala wyciągną wniosek, że niemal co 3 uczeń posiada wyróżniające go z otoczenia zdolności. Jaka
w tym kontekście jest moja własna ukryta definicja zdolności? Czy postrzegam swoich uczniów przez
pryzmat ich mocnych stron i zdolności? To ważne pytania, które na samym początku pracy z dziećmi
zdolnymi warto sobie zadać.
Czym jednak zdolności są według badaczy? Zdaniem Nęcki (2003) wyjaśnia się to pojęcie
współcześnie w trojaki sposób: jako potencjalne możliwości jednostki, zdolności rzeczywiście
realizowane lub jako poziom wykonania pewnych czynności. Posługujemy się tym pojęciem w
prawidłowo zarówno opisując nie w pełni przejawiane możliwości, jak i odnosząc je do osiągnięć
ucznia. W przeszłości zdolności najczęściej utożsamiano z wysokim ilorazem inteligencji. Za ważny ich
wyznacznik traktuje się też sukcesy w nauce oraz szybkość uczenia się. Możemy obserwować
uzdolnienia ogólne, ale też kierunkowe: muzyczne, sportowe, humanistyczne, matematyczne. Często
się zdarza, że uczeń „noga” z polskiego, czy historii, z powodzeniem roztrzaskuje najtrudniejsze
zadania z gwiazdką lub odwrotnie – pełne uroku opowiadania pisze uczeń, który ciągle nie potrafi
opanować tabliczki mnożenia. Współcześnie uważa się „że każda osoba posiada jakiś rodzaj
uzdolnień, który ujawnia się już teraz lub zostanie ujawniony w przyszłości”. (Limont, 2005, s.10).
Takie podejście – zakładające szerokie rozpowszechnienie różnego typu zdolności - pozwala nie
przegapić lub pozostać otwartym na ujawniane lub potencjalne zdolności naszych uczniów.
Nastawienie tego typu jest jak woda i słońce dla ziarna, które jeszcze w pełni nie wykiełkowało.
Jak jednak realnie odnaleźć talent? Na co zwracać uwagę? Co pomaga nam wyłonić grupę uczniów
szczególnie się wybijających?
Do pewnego stopnia taką rolę odgrywają sprawdziany wiedzy szkolnej, testy inteligencji,
konkursy. Sprawdziany mogą nam wiele powiedzieć szczególnie jeśli oprócz zadań odtwórczych
zawierają próby wymagające wykonania trudniejszych operacji intelektualnych. Ich wadą jest to, że
łatwo można przeoczyć dzieci, które z jakiś przyczyn nie przykładają się do nauki, są rozkojarzone itp.
Często w takich sytuacjach przychodzi z pomocą nauczycielska intuicja i umiejętność obserwacji.
Widzimy, że ten „zdolny leń” po kilku wskazówkach, które daliśmy mu przy tablicy rozwiązuje zadanie
w mig, a wcześniej dostał za nie pałkę na sprawdzianie. Czasem znajdujemy w pracy klasowej jakiś
karkołomny sposób rozwiązania problemu, inny niż ten którego nauczaliśmy, ale skuteczny. Ważna
jest też ogólna wiedza o funkcjonowaniu i cechach dzieci zdolnych. Sylwetka dziecka zdolnego często
się różni od obrazu szkolnego „kujona”. Takie obserwacje pomagają wyłonić szerszą grupę dzieci niż
jedynie etatowych „szóstkowiczów” (listy cech dzieci zdolnych znajdziecie państwo w dalszej części
skryptu). Właśnie wskazanie przez uważnego nauczyciela i rodzica jest jednym z najważniejszych
sposobów identyfikacji dzieci uzdolnionych.
Pewnym potwierdzeniem lub uzupełnieniem tych obserwacji może być wynik testów inteligencji,
które były traktowane na początku badań nad zdolnościami jako najważniejsze kryterium. To dzięki
nim jesteśmy w stanie wyłapać dzieci funkcjonujące znacznie poniżej własnych możliwości. Wiele
takich opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznych dostarczanych jest do szkół. Warto je dobrze
przeanalizować. Zdarza się bowiem, że w dzienniku od dołu do góry mierne, a iloraz inteligencji
powyżej przeciętnej. Niejednokrotnie stwierdza się też nieharmonijny rozwój, w którym oprócz
bardzo słabo rozwiniętych zdolności współwystępują wybitnie rozwinięte sfery. Te dzieci często
funkcjonują bardzo słabo, a ich talent nie jest dostrzegany. Takie wyniki dają do myślenia pokazując,
że inteligencja nie jest jedynym predykatorem sukcesu, zarówno szkolnego jak i życiowego
Przekonał się o tym w swoich badaniach Terman w latach 20-tych XX wieku. Jego praca polegała
na wyłonieniu wybitnie inteligentnych dzieci (iloraz inteligencji) oraz obserwacji ich dalszego losu. I
cóż się okazało? No cóż, na szczęście większość spośród nich osiągnęło znaczne sukcesy i wysokie
stanowiska, ale znalazła się także całkiem niemała grupa osób, która nigdy nie osiągnęła
wykształcenia i sukcesów na miarę własnych możliwości. Jakie, więc inne właściwości odgrywają rolę,
która zmienia potencjał w realny sukces życiowy? Otóż (Terman,1959, za: Strelau, 2002, s. 147) z
owej dużej grupy badanych przez Termana dzieci, po latach, badacz wyłonił 150 osób, które miały
największe osiągnięcia i 150 o najmniejszych osiągnięciach. Okazało się, że „największy kontrast
między obu grupami wystąpił, najogólniej rzecz ujmując, w przystosowaniu emocjonalnym i
społecznym oraz w potrzebie osiągnięć”.
Co ciekawsze część uczniów zbadanych przez Termana, ale nie „zaliczonych” do wybitnie zdolnych
(mieli za niskie wyniki w teście) osiągnęła znacznie większe sukcesy niż ich bardziej inteligentni
koledzy.
Dlatego też istotne w identyfikacji grupy dzieci zdolnych jest kierowanie się nie tylko wynikami
sprawdzianów, testów inteligencji, ale także branie pod uwagę wspomnianej wyżej nauczycielskiej
intuicji, a także motywacji i zainteresowania uczniów danym przedmiotem.
Inteligencja nie stanowi więc jedynego wyznacznika zdolności. Analiza coraz liczniejszych
wyników badań zmusiła badaczy do przeformułowania teorii zdolności oraz traktowania tego pojęcia
jako pewnego konglomeratu czynników. Renzulli (za: Sękowski, 2001, 2004;) uważa, że z wybitnymi
zdolnościami mamy do czynienia w sytuacji, gdy współdziałają ze sobą trzy czynniki: ponadprzeciętna
inteligencja i zdolności specjalne, duże zaangażowanie w zadanie oraz wysoki poziom zdolności
twórczych. Monks zauważył, że w modelu powyższym brakuje jeszcze jednego istotnego elementu
jakim jest znaczenie środowiska społecznego. Sternberg zwraca także uwagę na rolę metapoznania –
wiedzy na temat własnych procesów poznawczych. Otóż jedna z ważniejszych różnic między osobami
zdolnymi a tymi którzy ostatecznie osiągają sukcesy polega na tym, że osoby wybitnie zdolne
posiadają więcej zdolności metapoznawczych, lepiej i szybciej identyfikują problem, lepiej i
skuteczniej czerpią niezbędne informacje ze źródeł; łatwiej rozwiązują problem, stosują
skuteczniejsze strategie zapamiętywania.
Przyglądając się czynnikom, które odgrywają rolę w urzeczywistnieniu się potencjału uczniów
można je podzielić na te, które są specyficznym darem od losu oraz na takie, które możemy
stymulować, można także wydzielić takie, które stanowią komponentę poznawczą oraz emocjonalno
– motywacyjną. Najważniejsze z nich zebrane zostały w tabeli poniżej.
Czynniki zdolności
Uwagi
Rola nauczyciela/rodzica
1.
Iloraz inteligencji
Ponadprzeciętną inteligencję ogólną ma -Stawiać wymagania adekwatne do
ponad 15% uczniów (w tym 2-3% osiąga poziomu możliwości
wyniki na poziomie wysokim) .
2.
Zdolności
specjalne
U części uczniów można obserwować
wybitne zdolności specjalne: muzyczne,
humanistyczne,
matematyczne
itp.
Struktura uzdolnień każdego dziecka jest
zróżnicowana: występują w niej mocne
strony i nieco słabsze. W przypadku pewnej
części dzieci można mówić o bardzo istotnej
dysharmonii. W takim przypadku dziecko
może nas zaskakiwać bardzo niskim
poziomem wykonania pewnych czynności
przy niemal wybitnych wynikach w innych
sferach.
-Tworzyć warunki, w którym
dziecko może próbować różnych
zajęć, aby mogło odkryć swoje
mocne strony
Wedle hipotezy progu istnieje związek
między
zdolnościami
twórczymi
a
inteligencją, ale do pewnego progu -120 IQ.
Czyli im wyższa inteligencja tym wyższe
zdolności twórcze do progu 120 IQ, ale po
przekroczeniu tego progu już nie ma tego
powiązania. Czyli zdolności twórcze osoby z
IQ 122 może być większa niż kreatywność
osoby z IQ 150 (Nęcka, 2003).
Zdolności twórcze można do pewnego
stopnia stymulować:
3.
Zdolności twórcze
-Obserwować wrażliwość dziecka
oraz jego upodobania, co pomoże
w
identyfikacji
uzdolnień
specjalnych dziecka
-Umożliwić udział w zajęciach
rozwijających zdolności specjalne
-doceniając ciekawość, pomysłowość,
oryginalność ucznia;
-tworząc zadania pozwalające na
różnorodne rozwiązania (zadania
projektowe)
-pozwalając na niezależność myślenia i
działania
-wspierając postawę otwartości i
tolerancji wobec tego, co nowe,
nieznane, inne
-prowadząc warsztaty rozwijające
zdolności
twórcze,
wzbogacając
własne zajęcia o twórcze ćwiczenia
4.
Motywacja
i Ważne
jest
rozwijanie
nie
tylko
zainteresowania
zaangażowania bazującego na potrzebie
osiągnięć, czy związanego z pokonywaniem
własnych ograniczeń (choć to też ważne
komponenty
motywacji
sprzyjającej
osiągnięciom). Istotniejsze zdaje się
poszukiwanie
zainteresowań
które
wzbudzają motywację samoistną, czyli
polegającą na tym, że działanie w danej
-Dawanie możliwości podejmowania
różnorakich aktywności
-Obserwacja i otwartość na realne
zainteresowania i potrzeby dziecka
-Docenianie postępów dziecka, ale
zdając sobie sprawę, że nagroda
zewnętrzna może stać się w końcu
dziedzinie jest nagrodą samą w sobie (niesie ważniejsza niż przyjemność płynąca z
satysfakcję i przyjemność).
samej aktywności. Warto nagradzać
raczej poprzez wsparcie, opisanie
postępów w działaniu, które się u
dziecka zauważyło, a nie poprzez
nagrodę materialną, czy ocenę.
5.
Środowisko
społeczne
Nie ma większej mądrości niż ta płynąca ze
starych przysłów „Z kim przestajesz takim się
stajesz”, czy też „Niedaleko pada jabłko od
jabłoni”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie
tym na starość trąci”. Im większa dbałość i
waga przykładana do wykształcenia dzieci
przez rodziców i nauczycieli - tym większa
szansa, że dziecko rzeczywiście poważnie
potraktuje własny rozwój poznawczy oraz
nauczy się czerpać z niego satysfakcję.
Ogromne znaczenie ma także środowisko
rówieśnicze, dlatego wybór szkoły, czy
zachęcenie do udziału w działaniach grupy
dzieci
o podobnych zainteresowaniach
może być bardzo istotny dla dziecka.
-Dbałość o własny rozwój i rozwijanie
zainteresowań poznawczych
-Aktywne i twórcze spędzanie czasu z
dzieckiem
-Dbanie o to, aby w domu i w klasie były
dostępne niezbędne pomoce naukowe,
książki, albumy i aby były one często
używane…
-Umożliwianie kontaktu z osobami,
które odniosły sukces w danej
dziedzinie, zachęcanie do odwiedzania
muzeów, galerii, miejsc, w których mogą
rozszerzać wiedzę na interesujący je
temat.
-Umożliwienie udziału w kółkach
zainteresowań, organizacjach itp ale bez
nadmiernej ingerencji w środowisku
rówieśnicze dziecka
6.
Zdolności
metapoznawcze
Metapoznanie to wiedza na temat własnych
procesów poznawczych oraz umiejętność
korzystania i kontrolowania ich. Można ją
porównać
do
oprogramowania
w
komputerze. Nawet najlepszy procesor nie
wykona zadania jeśli nie zastosujemy
właściwego oprogramowania. Jest to jeden z
ważniejszych czynników, które decydują o
tym, czy dziecko inteligentne osiąga sukces.
-nauczyciel i rodzic od najmłodszych lat
mogą przekazywać dziecku nie tylko
wiedzę, ale również podpowiedzi
dotyczące sposobu uczenia się nowych
informacji
-pomocny może być udział d
dodatkowych zajęciach mających an
celu stymulowanie zdolności uczenia się,
czytania oraz analizowania informacji.
Jak pokazuje powyższa tabelka rola nauczycieli i rodziców jest bardzo duża. Nawet najlepsze ziarno i
najpiękniejszy kwiat może zginąć, jeśli nie zauważy się jego wartości i nie zapewni odpowiednich
warunków do wzrostu. Cały proces identyfikacji i pracy z dzieckiem zdolnym może być także
utrudniony przez specyficzne cechy osobowości dzieci zdolnych. Często zdarzają się klasy, w których
normą jest przeciętność, a wszelkie przejawy nadmiernego zaangażowania w naukę traktowane są
jako kucie i pracowicie przez grupę tępione. W takiej sytuacji niektóre dzieci zdolne mogą ulegając
presji grupy ukrywając swoje zdolności. Czasem sytuacja jest przeciwna to nasz mały geniusz ukrywa
swój potencjał, widząc że od zdolnych kolegów wymaga się nieco więcej…. Zdarza się też, że
monotonia przerabianego na lekcjach materiału, który już dawno został przez zdolne dziecko
zrozumiany prowadzi do uczucia nudy, a twórcze dziecko znajduje na nudę sposoby niekoniecznie
akceptowane przez dorosłych. Męczące dla części nauczycieli są liczne pytania, „wcinanie się” z
własną wizją przedstawianego tematu w samym środku lekcji, nadmierny perfekcjonizm, a czasem
krytykanctwo. Barwność osobowości dzieci zdolnych oraz nieco inne potrzeby niż u rówieśników to
jedne z przyczyn ich trudności szkolnych, które często są udziałem tej grupy.
Dzieci zdolne wymagają równie wiele opieki i wsparcia, aby w pełni wykorzystać własne talenty co
dzieci z trudnościami. W praktyce jednak uwagę przyciągają uczniowie słabsi, a o zdolnych sądzi się,
że „przecież i tak sobie poradzą”. Rzeczywiście – najczęściej jakoś sobie radzą – pytanie tylko czy
osiągają pułap swoich możliwości? Najgorszą opcją jest jednak taka, w którym z uwagi na specyficzny
dla wysokich zdolności styl zachowania - dziecko nie uzyskuje zrozumienia i nie jest mądrze
korygowane przez rodziców i nauczycieli. W takiej sytuacji niebezpieczeństwo znacznie zaniżonych
osiągnięć jest bardzo realne. Aby zrozumieć naszego zdolnego ucznia warto poznać całe spektrum
różnych możliwości zachowań. Może pośród opisanych przez panią Joannę Smolińską
(źródło:http://elitmat.pl/esm/index.php?title=Opracowanie_bazy_danych_odno%C5%9Bnie_r%C3%
B3%C5%BCnych_typ%C3%B3w_uczni%C3%B3w_zdolnych 1.02.2011) dzieci zdolnych rozpoznacie
państwo swoich uczniów?
Przebiegły intelektualista
Typ ten wie, że jest zdolny i wie, że dużo wie. Jego przebiegłość nie pozwala mu na wyjście z szeregu z
obawy, że ktoś to zauważy i zacznie oczekiwać od niego więcej niż on ma ochotę dać. Zatem zdaje
sobie sprawę z kosztów i konsekwencji ujawnienia się. Nie chce sie wyróżniać więc jest idealnie
średni.
Znudzony mądrala
Typ ten nie zrobi zadań łatwych, bo są dla niego zbyt nudne. W skomplikowanych zadaniach
większość rzeczy policzy w pamięci, bo nie opłaca mu sie pisać. Jest bardzo logiczny za to
niedokładny, dlatego mimo, że jest zdolny potrafi dostać dwóje z zadania, które jest dla niego
banalne.
Praktyczny kolekcjoner wiedzy
Typ ten to buntownik z wyboru. Charakteryzuje się wysoką inteligencją ale ciekawią go tylko rzeczy,
które z jego punktu widzenia są praktyczne. Typ o wszechstronnych zainteresowaniach jednak
selektywnie wybiera te fragmenty, które przydadzą się w życiu. Nie nauczy się listy dat z historii ale za
to chętnie rozwiąże trudne zadanie wymagające niestandardowego myślenia.
Twórczy marzyciel
Typ bardzo twórczy za to roztrzepany. Potrafi połączyć pozornie nie związane fragmenty wiedzy w
jedną spójną logicznie całość. Natychmiast przypomni sobie to, co go kiedyś zaciekawiło i w
odpowiedni sposób to wykorzysta. Ma elastyczny i otwarty umysł. Jest introwertyczny i wrażliwy. Ma
wysoka inteligencję emocjonalną i z łatwością czyta emocje ludzkie oraz potrafi je wykorzystać do
osiągnięcia własnych celów. Jest sympatyczny za to denerwujący, ponieważ gubi wszystko, co zgubić
można. Spóźnia się do szkoły, zapomina o pracach domowych.
Prowokujący konfrontator
Typ bardzo twórczy i inteligenty, za to najchętniej podrzucany komuś innemu. Nonkonformistyczny
prowokator. Uwielbia wyszukiwać luki w systemie lub w przejęzyczeniach nauczyciela natychmiast je
wyłapie, bo tak buduje swoje ego poprzez ścinanie się z autorytetem. Lekcje z nim nie należą do
najprzyjemniejszych. Gdyby nie fakt, że jest inteligenty i na wszystko znajdzie bystrą i szybką
odpowiedź łatwo można byłoby sobie z nim poradzić. Bywa agresywny i wyniosły. Charakteryzuje się
wysoką samooceną i pewnością siebie połączoną z bezczelnością. Uwielbia wprowadzać nauczyciela
w zakłopotanie, wtedy osiąga swój cel. Bardzo często przekracza granice norm i dobrego smaku a
jego rodzice często wzywani są do szkoły.
Kopalnia wiedzy
Typ ten jest uwielbiany przez nauczycieli. Jest zdolny i nie trudno zauważyć, że jest zdolny. Ma dobre
oceny, jest spokojny, konformistyczny, odrabia prace domowe, jest aktywny na lekcji. Charakteryzuje
go ciekawość poznawcza i dociekliwość. Mól książkowy, wszechwiedzący ekspert. Przez rówieśników
postrzegany jako "kujon". W grupie ma swoich zarówno zwolenników jak i przeciwników.
Oczywiście nasz uczeń zdolny może wykraczać poza nakreślone powyżej ramki. Każde dziecko jest
inne, a dziecko zdolne z uwagi na bogactwo świata wewnętrznego może stanowić skomplikowaną
zagadkę. Czasami też rozwój w sferze poznawczej wyprzedza rozwój emocjonalny, społeczny lub
fizyczny i wtedy dziecko wykazujące się dużą dojrzałością intelektualną może nas zaskoczyć
deficytami w innych sferach. Ma trudności w kontaktach z rówieśnikami, nie potrafi się odnaleźć w
pracy w grupie, z trudem znosi porażki i własne niedoskonałości.
Przykładowy zestaw cech zebrany poniżej na podstawie literatury może nam pomóc zobaczyć jak
szerokie spektrum zachowań jest możliwe u dzieci zdolnych. Spróbujmy przeanalizować ten zestaw,
myśląc o znanym nam uczniu:
Czy dziecko przejawia następujące cechy:
Jest ciekawe wszystkiego i wnikliwie poznaje nowe zagadnienia;
Wcześnie zaczyna czytać, pisać i liczyć;
Potrafi czerpać przyjemność z wykonywania zadań umysłowych;
Uczy się szybko i efektywnie;
Zna wiele słów i używa ich poprawnie;
Jasno wyraża swoje opinie i przemyślenia;
Zadaje bardzo dużo pytań;
TAK/NIE
Ma oryginalne, a czasem nieoczekiwane pomysły;
Zwykle lubi zajęcia twórcze, spędza czas na malowaniu, rzeźbieniu, twórczym
pisaniu;
Nudzi się, jeśli materiał jest zbyt prosty;
Ma bardzo dobra pamięć;
Nie lubi zadań rutynowych, powtarzających się;
Lubi czytać;
Jest bystrym obserwatorem, szybko wychwytuje szczegóły i wyciąga
poprawne wnioski z obserwacji;
Często jest liderem w grach i zabawach z rówieśnikami;
Bawiąc się z innymi dziećmi często podrzuca nowe pomysły i rozwiązania;
Ma kolegów i koleżanki wśród dzieci starszych od siebie;
Często ma dodatkowe obowiązki przydzielone przez nauczyciela lub
wychowawcę;
Ma dobre wyczucie perspektywy i szczegółu, gdy rysuje;
Rysuje oryginalne, pomysłowe i barwne rysunki, pełne akcji;
Ma dobre poczucie rytmu i lubi poruszać się w takt melodii;
Sprawnie wyraża nastrój i emocje poprzez ekspresywny ruch;
Ma dobrą koordynacje ruchów;
Lubi wystukiwać rytm, gdy gra muzyka;
Gdy wyzwanie jest trudne – nie zraża się szybko – czasem woli zadania
trudne niż łatwe;
Lubi rozwiązywać zagadki, rebusy, zadania liczbowe;
Pragnie poznać przyczynę zjawisk;
Bardzo pochłaniają je rzeczy, wobec których wykazuje zainteresowanie.
Bez przerwy eksperymentuje z nowymi rzeczami;
Woli samodzielnie rozwiązywać problemy niż robić to w grupie;
Potrafi odnaleźć nowe sposoby rozwiązywania zadania;
Ma bujną wyobraźnię;
Wymyśla pomysłowe opowiadania i lubi je opowiadać;
Jest ożywione, gdy rozwiązuje problem bądź dokonuje jakiegoś odkrycia;
Samo podaje pomysły nowych zadań, nie polega na innych przez cały czas;
Jest pewne siebie, przy rozwiązywaniu problemów umysłowych;
Jest zawsze skore do odkrywania nowego otoczenia;
Inni traktują je jako lidera;
Dostrzega błędy i niedoskonałości nauczyciela i zwraca na nie uwagę;
Potrafi przyjmować niezależną postawę wobec życia;
Przejawia zamiłowanie do zabaw językowych, gier słownych;
Zachowuje się niegrzecznie w chwilach znudzenia lub sfrustrowania;
Przejawia brak cierpliwości wobec kolegów wolniej myślących.
Przeważnie szybciej kończy zadania, a potem zajmuje się czymś innym itd.
Podsumowując warto podkreślić, że współczesne rozumienie zdolności zakłada strukturalne ich
rozumienie – w którym ważny jest nie tylko iloraz inteligencji, czy zdolności specjalne i twórcze, ale
także cechy emocjonalno – motywacyjne. Rozpoznanie talentu zakłada otwartość, która pomaga
szukać talentu nie tylko pośród grzecznych i poukładanych uczniów, ale także tych, którzy bywają
źródłem konfliktów i nauczycielskiego stresu. To często w tej grupie znajdziemy dzieci o największym
potencjale. Przy identyfikacji warto sięgnąć zarówno do kryteriów pedagogicznych (dotychczasowe
osiągnięcia dziecka) jak i psychologicznych (testy IQ oraz zdolności specjalnych), co pozwoli nie
przeoczyć dzieci mających zaniżone osiągnięcia. Pamiętając, że potencjał nie zawsze przekłada się na
sukces zawodowy i życiowy należy pomagać zdolnemu dziecku w rozwijaniu zainteresowań,
motywacji oraz umiejętności uczenia się, aby w pełni wykorzystało własne umiejętności.
Bibliografia:
Csikszentmihalyi M. (1996). Przepływ, jak poprawić jakość życia. Psychologia optymalnego
doświadczenia. Warszawa: Studio Emka
Firkowska- Mankiewicz A. (1999). Zdolnym być... Kariery i sukces życiowy warszawskich 30
– latków. Warszawa: IFiS PAN
Limont Wiesława (2005). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk:
GWP
Nęcka E. (2003). Inteligencja. Geneza, struktura, funkcja. Gdańska: GWP
Nęcka E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańska: GWP
Sękowski A. E. (2000). Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
Sękowski A. E. (2001). Współczesne tendencje w badaniach wybitnych zdolności. Roczniki
Psychologiczne, t.IV, 243 – 256 . Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
Partyka M. (2000). Zdolni, utalentowani, twórczy. Poradnik dla pedagogów, psychologów,
nauczycieli i rodziców. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej.
Rachwał J. (1997). Poczucie zadowolenia zawodowego i rodzinnego u osób wybitnie
zdolnych. Niepublikowana praca magisterska.
Siekańska M. (2003). Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób
zdolnych. Nie opublikowania praca doktorska. KUL: Lublin
Strelau J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Scholar.
Autorką artykułu jest Joanna Gołębiowska-Szychowska
Download