75.0203.2.2017 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu

advertisement
75.0203.2.2017
Komunikat nr 4
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 26 stycznia 2017 roku
w sprawie: realizacji zakupu wód mineralnych w butelkach typu PET dla potrzeb
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na
terenie miasta Krakowa (z wyłączeniem Collegium Medicum)
Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, w oparciu o postanowienia art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
na zakup i sukcesywną dostawę wód mineralnych w butelkach typu PET dla potrzeb wszystkich
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie miasta
Krakowa (z wyłączeniem Collegium Medicum) uprzejmie informuję, że najkorzystniejszą
ofertę złożył poniższy Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowe „BIURO PLUS” Włodzimierz Leszczyński
ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków
tel./fax: +48 12 296 49 46
Z powyższym Wykonawcą w dniu 21 grudnia 2016 r. została zawarta umowa
nr CRZP/UJ/227/2016 (nr SAP 7100000023) na okres dwóch lat, licząc od dnia udzielenia
zamówienia, tj. zawarcia umowy, lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej
w umowie, jednak nie dłużej niż przez okres 28 miesięcy.
Istotne postanowienia umowy:
1. Zamówienia na dostawę wód mineralnych w butelkach typu PET objętych postępowaniem
przetargowym będą składane za pomocą uruchomionej w systemie SAP (nr umowy
7100000023) platformy internetowej Zamawiającego (tzw. Wirtualny Magazyn
Zamawiającego), a utworzony na niej profil Zamawiającego obejmować będzie wyłącznie
katalog artykułów objętych ofertą. Zamawianie asortymentu spoza oferty przetargowej nie
będzie możliwe. Wygenerowany w systemie SAP formularz zamówienia zostanie
automatycznie przesłany Wykonawcy na adres [email protected] oraz osobie
składającej zamówienie na adres z domeny www.uj.edu.pl.
2. Wykonawca zapewnia przyjmowanie zleceń od poniedziałku do piątku, w godzinach od
7.30 do 15.30.
3. Wykonawca zapewnia bezpłatną (na własny koszt) dostawę artykułów do siedziby
jednostki Zamawiającego, która dokonała zamówienia (niezależnie od wartości
zamawianego artykułu) nie później niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia
zapotrzebowania.
Zaleca się zamawianie wody mineralnej w zgrzewkach ze względu na sposób jej pakowania
przez producenta (ilość sztuk w zgrzewce podana jest w załączniku do komunikatu).
4. Zawarta w ofercie Wykonawcy kalkulacja cenowa stanowi wiążący obie Strony umowy
cennik, obowiązujący przez cały okres trwania umowy. Za odstępstwa od wskazanych
w nim cen brutto przewidziano kary umowne. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień
umowy, a w szczególności zmiana ceny oferowanego artykułu, zmiana asortymentu na
tańszy i o gorszej jakości niż objęty postępowaniem przetargowym, a także oferowanie
asortymentu o gorszej jakości po ustalonej cenie przetargowej należy zgłosić niezwłocznie
pisemnie kierownikowi Sekcji Zakupów w Dziale Zaopatrzenia – Panu mgr. inż.
Grzegorzowi Furmankowi, adres e-mail: [email protected], tel.: 519 307 889.
5. Płatność za zamówione wody mineralne będzie realizowana po ich dostawie, przelewem na
konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT, w terminie do 30 dni, licząc od dnia
odbioru artykułów i doręczenia do siedziby jednostki składającej zamówienie prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Do faktury Wykonawca dołączy każdorazowo wydruk
zamówienia z platformy internetowej ze wskazaniem zamawianego asortymentu, jego
ilości oraz kwoty na jaką dokonano zamówienia. Brak wydruku zamówienia przy fakturze
VAT będzie traktowany jak zakup dokonany poza przetargiem.
6. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jak również za niezgodne lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy zostały przewidziane kary umowne.
W związku z tym wszelkie uchybienia w realizacji przedmiotu umowy należy niezwłocznie
zgłosić kierownikowi Sekcji Zakupów w Dziale Zaopatrzenia.
7. Rodzaj oferowanego asortymentu i ceny jednostkowe są określone w załączniku do komunikatu.
8. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do bezpośrednich kontaktów w trakcie
wykonywania umowy, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy, bieżący nadzór oraz weryfikację jest:
Pani Ewa Wrońska
tel.: +48 12 296 45 23
fax: +48 12 296 45 21
e-mail: [email protected]
W związku z powyższym zamówienia na wody mineralne w butelkach typu PET objęte
postępowaniem przetargowym winny być składane przez jednostki organizacyjne
Uniwersytetu u wskazanego Wykonawcy.
Przy składaniu zamówień można korzystać z pomocy Sekcji Zakupów w Dziale
Zaopatrzenia: tel.: 12 663 27 10 lub 663 27 11, e-mail: [email protected]
Z wyrazami szacunku
Kanclerz UJ
mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska
Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)
Załącznik do komunikatu nr 4 Kanclerza UJ z 26 stycznia 2017 r.
Nazwa handlowa
wody/producenta
J.m.
Lp.
Nazwa asortymentu
Opis
Opakowanie i pojemność
1.
Woda MUSZYNIANKA 1,5 l
niegazowana
butelka typu PET 1,5 l
zgrzewka 6 sztuk
Muszynianka
szt.
2.
Woda MUSZYNIANKA 1,5 l
gazowana
butelka typu PET 1,5 l
zgrzewka 6 sztuk
Muszynianka
szt.
3.
Woda MUSZYNIANKA 0,6 l
niegazowana
butelka typu PET 0,6 l
zgrzewka 8 sztuk
Muszynianka
szt.
4.
Woda MUSZYNIANKA 0,6 l
gazowana
butelka typu PET 0,6 l
zgrzewka 8 sztuk
Muszynianka
szt.
5.
Woda Pure Life Nestle 1,5 l
niegazowana
butelka typu PET 1,5 l
zgrzewka 6 sztuk
Nestle Aquarel/ Pure Life
szt.
6.
Woda Pure Life Nestle 1,5 l
gazowana
butelka typu PET 1,5 l
zgrzewka 6 sztuk
Nestle Aquarel/ Pure Life
szt.
7.
Woda Pure Life Nestle 0,5 l
niegazowana
butelka typu PET 0,5 l
zgrzewka 12 sztuk
Nestle Aquarel/ Pure Life
szt.
8.
Woda Pure Life Nestle 0,5 l
gazowana
butelka typu PET 0,5 l
zgrzewka 12 sztuk
Nestle Aquarel/ Pure Life
szt.
9.
Woda KROPLA BESKIDU 1,5 l
niegazowana
butelka typu PET 1,5 l
zgrzewka 6 sztuk
Kropla Beskidu
szt.
10.
Woda KROPLA BESKIDU 1,5 l
gazowana
Woda wysoko mineralizowana (suma
składników mineralnych od 1500 do 4000 mg
na 1 litr wody), o zawartości magnezu powyżej
100 mg/l, niegazowana
Woda wysoko mineralizowana (suma
składników mineralnych od 1500 do 4000 mg
na 1 litr wody), o zawartości magnezu powyżej
100 mg/l, gazowana
Woda wysoko mineralizowana (suma
składników mineralnych od 1500 do 4000 mg
na 1 litr wody), o zawartości magnezu powyżej
100 mg/l, niegazowana
Woda wysoko mineralizowana (suma
składników mineralnych od 1500 do 4000 mg
na 1 litr wody), o zawartości magnezu powyżej
100 mg/l, gazowana
Woda średnio mineralizowana (suma
składników mineralnych od 500 do 1500 mg na
1 litr wody), o niskiej zawartości sodu, tj.
poniżej 15 mg/l, niegazowana
Woda średnio mineralizowana (suma
składników mineralnych od 500 do 1500 mg na
1 litr wody), o niskiej zawartości sodu, tj.
poniżej 15 mg/l, gazowana
Woda średnio mineralizowana (suma
składników mineralnych od 500 do 1500 mg na
1 litr wody), o niskiej zawartości sodu, tj.
poniżej 15 mg/l, niegazowana
Woda średnio mineralizowana (suma
składników mineralnych od 500 do 1500 mg na
1 litr wody), o niskiej zawartości sodu, tj.
poniżej 15 mg/l, gazowana
Woda nisko mineralizowana (suma składników
mineralnych poniżej 500 mg na 1 litr wody),
niegazowana
Woda nisko mineralizowana (suma składników
mineralnych poniżej 500 mg na 1 litr wody),
gazowana
butelka typu PET 1,5 l
zgrzewka 6 sztuk
Kropla Beskidu
szt.
Cena
jednostkowa
netto (za 1
butelkę)
VAT w %
Wartość brutto
(kol. 7 + kol. 8)
1,67
23%
2,05
1,67
23%
2,05
1,19
23%
1,46
1,19
23%
1,46
0,92
23%
1,13
0,92
23%
1,13
0,74
23%
0,91
0,74
23%
0,91
1,42
23%
1,75
1,42
23%
1,75
Download