Biostymulatory i nawozy – Uprawy rolnicze

advertisement
2017
Biostymulatory,
adiuwanty
i inne
Uprawy rolnicze
zboża, rzepak, burak, kukurydza, ziemniak
Spis treści
Biostymulatory
Biostymulatory,
adiuwanty
i inne
6
Adiuwanty i inne
29
Nawozy dolistne
37
2017 | UPRAWY ROLNICZE | 3
BIOSTYMULATORY
Preparat
Uprawy
burak cukrowy
wyższy plonu buraków, wyższa zawartość cukru
kukurydza
wzrost plonu zielonej masy (kukurydza na paszę)
oraz plonu ziarna (kukurydza na ziarno) dzięki
większej ilości ziaren w kolbie i wzrostowi masy
tysiąca ziaren
pszenica
większa liczba źdźbeł kłosonośnych z jednostki
powierzchni, wzrost zawartości glutenu i białka
w ziarnach, wzrost plonu
Asahi SL
Aminoplant
Rooter
Korzyści
ADIUWANTY I INNE
Zalecana
dawka/
stężenie
katalog
str.
0,6 l/ha
katalog
str.
0,8-1 l/ha
str. 30
rośliny rolnicze
redukcja napięcia powierzchniowego cieczy
użytkowej, dokładne pokrycie liści i innych części
chronionych roślin, ograniczenie strat cieczy
roboczej
0,1 l/ha na 200300 l wody
str. 31
Silwet Stik
rośliny rolnicze
redukcja napięcia powierzchniowego cieczy
użytkowej, dokładne pokrycie liści i innych części
chronionych roślin, ograniczenie strat cieczy
roboczej
0,1 l/ha na 200300 l wody
str. 35
Pollinus
rzepak i inne
uprawy rolnicze
wymagające
zapylania przez
pszczoły
przywabienie pszczół i innych owadów
zapylających, poprawa zapylenia kwiatów, większa
liczba nasion
1 l/ha
str. 36
Uprawy
Elastiq Ultra
rzepak, groch
i inne rośliny
strączkowe
sklejenie łuszczyn i strąków zapobiegające
osypywaniu się nasion i stratom przed i w czasie
zbioru
zboża ozime i jare
ograniczenie porastania ziarna w kłosach i poprawa
jego jakości w złych warunkach pogodowych
Silwet Gold
str. 7
rzepak
większa liczba rozgałęzień I rzędu, wzrost liczby
łuszczyn, wyższa liczba nasion w łuszczynie, rośliny
rzepaku ozimego mniej narażone na przymrozki
i na suszę
ziemniak
mniej bulw małych i przerośniętych, a więcej bulw
handlowych, lepsze wiązanie bulw u odmian słabo
wiążących, wzrost plonu
0,5 l/ha
rzepak i inne rośliny
rolnicze
przyrost plonu i poprawa jego jakości, zwiększenie
odporności roślin na niekorzystne warunki,
poprawa przyswajania składników mineralnych,
przyspieszenie wchłaniania innych nawozów oraz
systemicznych pestycydów
1-1,5 l/ha
str. 20
rzepak, zboża
silnie rozbudowany system korzeniowy, większa
średnica szyjki korzeniowej, regeneracja systemu
korzeniowego wiosną, bardziej aktywne
pobieranie składników mineralnych z gleby, lepszy
wzrost i rozwój roślin wiosną, wyższy plon
1 l/ha
str. 22
4 | UPRAWY ROLNICZE | 2017
Zalecana
dawka/
stężenie
Preparat
Korzyści
NAWOZY DOLISTNE
Preparat
Uprawy
Arysta Siarka
rzepak, gorczyca,
kukurydza, burak
cukrowy, zboża
Korzyści
Zalecana
dawka/
stężenie
katalog
str.
uzupełnienie niedoborów siarki, zwiększenie
efektywności wykorzystania azotu, wpływ na
wysokość i jakość plonów
4-10 kg/ha
str. 38
2017 | UPRAWY ROLNICZE | 5
Asahi
SL
Asahi SL to unikalny biostymulator wpływający na lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny oraz wyższą produkcję biomasy roślin uprawnych. Wysokie parametry plonotwórcze są wynikiem lepszej
efektywności fotosyntezy, poprawnej gospodarki wodnej w roślinie
oraz wzrostu zawartości składników organicznych.
Pozytywne efekty działania Asahi SL są wynikiem zniwelowania wpływu
niekorzystnych warunków podczas wzrostu i rozwoju roślin.
Mechanizm działania – mechanizm sukcesu
Biostymulatory
Asahi SL ma unikalny mechanizm działania. Został on dogłębnie przebadany na poziomie genu, komórki, jak i całej rośliny.
Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi SL przechodzą łatwo do komórek
roślinnych, gdzie są metabolizowane do komponentów naturalnie występujących w roślinie. Działanie widoczne jest na każdym poziomie organizacyjnym rośliny, zaczynając od biochemicznych procesów zachodzących w komórkach roślinnych, poprzez procesy fizjologiczne wpływające
na poszczególne organy, aż do efektów widocznych na poziomie całej
rośliny.
Zmiany na poziomie molekularnym potwierdzone zostały dzięki obserwacji zmian w ekspresji genów (pomiar za pomocą mikromacierzy).
Wśród genów ze zmienioną ekspresją pod wpływem działania Asahi SL,
większość (>90%) wykazywało podwyższoną aktywność. Geny te w roślinie odpowiadają za wzrost i rozwój roślin zarówno wegetatywny, jak
i generatywny, fotosyntezę, gospodarkę hormonalną, transport oraz odporność na czynniki stresowe.
Zabieg Asahi SL wspomaga roślinę w odpowiedzi na różnego rodzaju
stresy abiotyczne jak: niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie,
zasolenie, obecność metali ciężkich, fitotoksyczność pestycydów i nawozów. Asahi SL przyczynia się do obniżenia stresu oksydacyjnego powodującego starzenie się i rozpad komórek, poprzez wzrost aktywności enzymów antyutleniających.
Rośliny potrafią samodzielnie przystosować się do niekorzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju, uruchamiając szereg szlaków metabolicznych.
Często reakcja roślin jest niewystarczająca i trwa zbyt długo, co przekłada
się na obniżenie wysokości i jakości plonu. Działanie Asahi SL polega na
wspomaganiu naturalnie zachodzących procesów, sprawiając, że reakcja
roślin jest bardziej energiczna.
Substancje
aktywne:
orto-nitrofenolan sodu
para-nitrofenolan sodu
5-nitroguajakolan sodu
Substancje aktywne biostymulatora Asahi SL
zostały w styczniu 2009 roku zarejestrowane
w oparciu o przepisy UE jako Środek Ochrony
Roślin (Aneks I Dyrektywa 91/414 EWG).
ASAHI
2017SL| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 7
Mechanizm działania Asahi SL na poziomie genu
25.500 oznaczonych genów
w Arabidopsis thaliana
3.400 genów
o zmienionej
aktywności
(13%)
po zabiegu
Asahi SL
oświadczenia wykonane na modelowej roślinie Arabidopsis thaliaD
na (rzodkiewnik pospolity) z wykorzystaniem wysoko zaawansowanej
technologii mikromacierzy (najnowocześniej technologii stosowanej
w biologii molekularnej) pokazały, że Asahi SL już po 24 godz. od zastosowania wykazuje działanie powodujące znaczące zmiany w ekspresji
genów.
Pośród genów ponad 90% wykazywała podwyższoną ekspresję, czyli
była bardziej aktywna po oprysku Asahi SL.
Geny o podwyższonej ekspresji związane są z kluczowymi procesami:
– wzrostem i rozwojem roślin zarówno wegetatywnym, jak i generatywnym,
– fotosyntezą,
– produkcją hormonów,
– transportem asymilatów,
– mechanizmami obronnymi.
Kategorie genów o zwiększonej ekspresji w Arabidopsis thaliana
(uprawa w otymalnych warunkach) oznaczonych po oprysku Asahi SL
4%
f otosyntezę poprzez
– z większenie powierzchni asymilacyjnej liści,
–w
zrost całkowitej zawartości chlorofilu,
– intensyfikację fotosyntezy (niższy opór aparatów szparkowych zapewniający lepszy przepływ CO2 do chloroplastów),
–p
oprawę parametrów fluorescencyjnych chlorofilu;
s zerokie możliwości stosowania
w wielu uprawach
dokumentowane wynikami
u
doświadczeń ścisłych
i polowych efekty działania
p
oprawę gospodarki wodnej poprzez:
–n
iższą oporność aparatów szparkowych,
–w
yższą intensywność transpiracji,
–w
yższy pobór wody przez korzenie;
r ejestracja substancji aktywnej
i wpis do Aneksu I Dyrektywy
91/414 WEG
z awartość składników organicznych:
–h
ormonów roślinnych,
– z awartość ligniny w ścianach komórkowych,
– z awartość białek, węglowodanów i minerałów;
p
oprawę integralności ścian komórkowych;
a ktywność enzymów;
Zawartość hormonu stresu (kwasu abscyzynowego) powstającego
w Arabidopsis thaliana pod wpływem działania suszy i zabiegu Asahi SL
w porównaniu do kontroli.
12%
25%
5
kontrola
4
Niesklasyfikowane funkcje
Procesy metaboliczne
i enzymatyczne, biosynteza
Transport w tym transport
elektronów i szlaki energetyczne
Transkrypcja i translacja,
metabolizma DNA, RNA
Rozwój roślin
Odpowiedź na stres, sygnały abiotyczne
i biotyczne
Organizacja i biogeneza komórek
Transdukcja sygnału
Hormony roślinne
Fotosynteza i oddychanie
Asahi SL
3
2
1
0
1 dzień
7 dni
14 dni
Brak suszy (65% MWC)
8 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ASAHI
2017SL
poznany mechanizm działania
1%
8%
Fragment płytki mikromacierzowej
z genami rzodkiewnika pospolitego
(Arabidopsis thaliana) służącej do
oceny zmian w profilu ekspresji genów.
Każda z kropek reprezentuje część
określonego genu, a ich kolory mówią
o aktywności lub jej braku albo różnym
poziomie ekspresji danego genu.
Biostymulator
Asahi SL:
k rążenie cytoplazmy.
41%
4%
Asahi SL wykazuje pozytywny wpływ na procesy roślinne zachodzące na
poziomie komórki:
Kwas abscyzynowy
(tzw. hormon stresu)
(nmol/gd.w.)
zielone punkty to geny
o zmienionej ekspresji
+ 95% genów o podwyższonej
aktywności - 5% genów
o obniżonej ekspresji
2%
2% 1%
Mechanizm działania Asahi SL na poziomie
komórki
1 dzień
7 dni
14 dni
Susza (25% MWC)
dni po
zabiegu
Asahi SL
MWC – Maksymalna Pojemność Wodna
ASAHI
2017SL| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 9
Mechanizm działania Asahi SL
na poziomie rośliny
Wyniki działania
Asahi SL
uzyskane na
Arabidopsis thaliana jako
roślinie modelowej
Asahi SL Kontrola
Powierzchnia
asymilacyjna
liści
191
164
Intensywność
fotosyntezy
9,0
7,3
Waga suchej
masy
2,6
2,0
Waga świeżej
masy
24,0
18,3
(cm2/roślinę)
(g/roślinę)
43,0
Liczba
łuszczyn
41,5
27,5
roślinę)
Wysokość
roślin (cm)
Liczba
kwiatów
(liczba/roślinę)
12,0
43,0
35,0
43,0
27,5
Korzyści:
Już kilka dni po zabiegu można
dostrzec różnicę w wyglądzie
i wigorze pomiędzy roślinami
opryskanymi Asahi SL a roślinami
kontrolnymi. Zastosowanie
biostymulatora prowadzi do
uzyskania:
wyższej liczby najbardziej
plonotwórczych rozgałęzień
I rzędu,
wzrostu liczby łuszczyn.
Ponadto biostymulacja
powstających w tym czasie
komórek zalążni i pylników
prowadzi do:
wyższej liczby nasion
w łuszczynie.
10 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ASAHI
2017SL
RZEPAK
Warunkiem uzyskania wysokich plonów rzepaku ozimego jest jego szybki
start wiosną, bezzwłoczny rozwój systemu korzeniowego i bujny wzrost
części nadziemnej. Jedynie rośliny w dobrej kondycji są w stanie wydać zadowalający plon. Rzepak charakteryzuje się bardzo wysokimi zdolnościami
regeneracyjnymi, jednakże zastosowanie Asahi SL dodatkowo wspomaga
rośliny we wzroście i rozwoju. Im łatwiej i szybciej rośliny przezwyciężą osłabienie po zimie, tym wydadzą wyższe plony. Asahi SL można również stosować przed kwitnieniem rzepaku w celu wzmocnienia łuszczyn i zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez pryszczarka kapustnika, jak również
jesienią w celu wzmocnienia systemu korzeniowego przed zimą.
Podstawowym zabiegiem w technologii uprawy rzepaku ozimego jest
jednorazowy oprysk Asahi SL po wznowieniu wegetacji wiosną, zanim
rośliny zaczną wybijać w pęd.
Dawka: 0,6 l/ha
Jedynie w przypadku plantacji w słabszej kondycji zaleca się wykonać
2. zabieg Asahi SL w dawce 0,6 l/ha po około 2 tygodniach od zabiegu
pierwszego.
na przymrozki,
a suszę dzięki silniej,
n
rozbudowanemu systemowi
korzeniowemu.
Zestawienie wyników
zaprezentowane
na wykresie pokazuje, że:
w
ponad 60% wszystkich badań
przyrost plonu był wyższy niż 10%
w stosunku do kontroli,
20
15
w
13 gospodarstwach uzyskano
przyrosty plonów powyżej 20%,
10
5
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
20-25%
>25%
jedynie w 11 lokalizacjach
odnotowano przyrost plonu niższy
niż 5%.
Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie doświadczeń łanowych
wykonanych w latach 2003-2006.
Średnie plony rzepaku ozimego (dt/ha)
60
Zalecenia stosowania
I. Po wznowieniu wegetacji wiosną
25
0
Po zastosowaniu Asahi SL rośliny
rzepaku ozimego są mniej
narażone:
ś rednio dla wszystkich 89
doświadczeń łanowych przyrost
plonu po jednokrotnym
zastosowaniu Asahi SL wyniósł 12%,
Przyrost plonu (%) po jednorazowym zastosowaniu Asahi SL
30
Liczba
kwitnących
pędów (liczba/
(liczba/roślinę)
Przez wiele lat w ośrodkach naukowych, doradczych i wielu wiodących
gospodarstwach prowadzone były doświadczenia dotyczące zastosowania Asahi SL w technologii uprawy rzepaku ozimego.
We wszystkich lokalizacjach stosowano ten sam układ doświadczenia –
dwie kombinacje:
kontrola (standardowe zabiegi ochrony),
Asahi SL (w dawce 0,6 l/ha po ruszeniu wegetacji rzepaku w terminie
standardowych zabiegów ochrony przed chowaczami).
W sumie wykonano łącznie 119 doświadczeń zlokalizowanych w całej
Polsce, w tym 89 łanowych (duże powierzchnie uprawne) i 30 ścisłych –
poletkowych.
liczba doświadczeń
(g/roślinę)
Doświadczenia
przyrost
7%
55
50
(dt/ha)
(µmol CO2/m2s)
Asahi SL wpływa na wzrost i rozwój we wszystkich stadiach rozwojowych
rośliny:
wzrost wegetatywny:
– lepsza energia i siła kiełkowania nasion,
– szybszy rozwój sadzonek,
– większa masa korzeni,
– więcej rozgałęzień;
wzrost generatywny:
– większa ilość kwiatów,
– szybszy wzrost łagiewki pyłkowej,
– większa ilość lepszej jakości owoców;
akumulacja biomasy (zarówno świeżej, jak i suchej masy) dająca w efekcie wzrost plonu.
Nowoczesna formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została
przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.
kontrola
przyrost
12%
45
40
35
30
przyrost
7%
Asahi SL
przyrost
12%
przyrost
18%
25
0
2003
– 12 dośw.
2004
– 36 dośw.
2005
– 28 dośw.
2006
– 13 dośw.
2003-2006
– 89 dośw.
Doświadczenia polowe wykonane w latach 2003-2006 (89 doświadczeń)
We wszystkich badanych
przypadkach uzyskano wyższy plon
rzepaku w kombinacji traktowanej
Asahi SL.
ASAHI
2017SL| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 11
obsada
(szt./m2)
liczba łuszczyn
(szt./rośl.)
liczba nasion
(szt./łuszcz.)
35
x
80
x
20
35
x
82
x
22
56 000
63 140
nasion
MTN (g)
PLON (dt/ha)
nasion
x
5,5
x
5,5
30
34
Proste opracowanie struktury plonu rzepaku oparte na rzeczywistych danych doświadczalnych pokazuje, że wzrost:
liczby łuszczyn jedynie o 2 sztuki/roślinę,
nasion tylko o 2 w łuszczynie, daje przyrost plonu rzędu 10-15%.
Kalkulacja zysków
Koszt jednokrotnego zabiegu Asahi SL wraz z odsetkami od inwestycji
zwraca się już przy przyroście plonu rzędu 0,4 dt/ha.
Kontrola
% uszkodzonych łuszczyn (2007)
120
100
80
30
34
Wartość plonu
4200 zł
4760
Wartość Asahi SL
- zł
63 zł
Przychód
4200 zł
4697 zł
497 zł
40
40
30
Korzyści
zrost odporności na
w
uszkodzenia powodowane
przez pryszczarka kapustnika
zrost odporności na
w
porażenie przez choroby
grzybowe łuszczyn
s tymulacja plonu przy niskim
porażeniu przez szkodniki
43
20
kontrola
lambdalambdatiachlopryd
-cyhalotryna -cyhalotryna + lambda+ acetamipryd -cyhalotryna
Asahi SL
Asahi SL
+ lambda-cyhalotryna
% przyrostu plonu (2007)
115
109
111
107
109
105
100
100
95
90
110
kontrola = 100%
109
110
II. Zabezpieczenie przed pryszczarkiem kapustnikiem
Zastosowanie biostymulatora Asahi SL zabezpiecza łuszczyny rzepaku
przed pryszczarkiem kapustnikiem (Dasyneura brassicae). Ta niewielka
muchówka przypominająca swoim wyglądem małego komara może
być przyczyną strat w plonie dochodzących nawet do 10 dt/ha. Samica
składa jaja do rozwijającej się łuszczyny, a wylęgające się z nich larwy
żerują na ścianie łuszczyn, powodując ich przedwczesne otwieranie się
i osypywanie nasion. Szczegółowe badania wykonane przez naukowców czeskich pokazały, że łuszczyny z roślin opryskanych biostymulatorem Asahi SL zawierają więcej lignin i celulozy, przez co stają się twardsze i samica pryszczarka kapustnika nie jest w stanie przebić łuszczyny,
aby złożyć do środka jaja. Dzięki zastosowaniu biostymulatora Asahi SL
roślina zostaje stymulowana do samodzielnego wytwarzania mechanizmów obronnych.
70
59
60
0
Do obliczeń przyjęto dane z 2014 r: Asahi SL – 105 zł/l; rzepak 1.400 zł/t
12 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ASAHI
2017SL
100
Asahi SL
Plon (dt/ha)
Zysk
Doświadczenia wykonane w Czechach w latach 2006-2011 wykazały, że
na plantacji rzepaku opryskiwanej Asahi SL na początku kwitnienia porażenie łuszczyn przez pryszczarka kapustnika jest istotnie mniejsze, a plon
istotnie wyższy niż na plantacji kontrolnej – nietraktowanej biostymulatorem. Skuteczność działania Asahi SL jest porównywalna ze skutecznością
insektycydów z grupy pyretroidów i z grupy neonikotynoidów.
kontrola = 100%
kontrola
Doświadczenia
kontrola = 100%
Struktura plonu rzepaku
Na podstawie szczegółowych analiz jednoznacznie określono, że wzrost
plonów rzepaku po zastosowaniu Asahi SL jest następstwem:
wzrostu liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I rzędu, a co za
tym idzie
wyższej liczby łuszczyn na roślinie
oraz
wyższej liczby nasion w łuszczynach.
109
108
kontrola
lambdalambdatiachlopryd
-cyhalotryna -cyhalotryna + lambda+ acetamipryd -cyhalotryna
Asahi SL
Asahi SL
+ lambda-cyhalotryna
Wpływ insektycydów i Asahi SL na poziom plonowania rzepaku,
średnia z 6 lat (18 lokalizacji)
109,6
108,6
108,6
108,3
107,3
107
106,8
106
105
acetamipryd tiachlopryd
lambda- azadyrachtyna
-cyhalotryna
Asahi SL
Asahi SL
+ pyretroid
Pryszczarek kapustnik
Naukowcy czescy zalecają wykonanie zabiegu w dawce 0,6 l/ha na
początku kwitnienia, najlepiej łącznie z zabiegiem fungicydowym, powszechnie wykonywanym w tej fazie rozwojowej rzepaku.
ASAHI
2017SL| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 13
Plantacje, na których
zastosowano Asahi SL, już kilka
dni po zabiegu są w lepszej
kondycji w porównaniu
z roślinami kontrolnymi.
Zastosowanie biostymulatora
prowadzi do uzyskania:
wyższego plonu,
wyższej zawartości cukru.
14 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ASAHI
2017SL
Względna masa siewek
Przez 5 kolejnych sezonów w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego i wielu
cukrowniach prowadzone były ścisłe doświadczenia dotyczące zastosowania biostymulatora Asahi SL w technologii uprawy buraka cukrowego.
We wszystkich lokalizacjach stosowano ten sam układ doświadczenia –
dwie kombinacje:
kontrola (standardowe zabiegi ochrony),
Asahi SL 2 × (w dawce 0,6 l/ha w terminie 2. i 3. nalistnego zabiegu herbicydowego zaś pozostałe zabiegi agrotechniczne jak w kontroli).
110
kontrola = 100%
11
55
50
45
10,2
10
60,2
(t/ha)
60
+ 9,8%
9,3
Wysokie plony o dobrej jakości
można uzyskać z plantacji, na
których burakom zapewni się
optymalne warunki od początku
wegetacji. Jedynie rośliny w dobrej
kondycji są w stanie wydać
zadowalający plon.
8
6
średnia 2002-2006
średnia 2002-2006
Asahi SL 2x
Wyniki doświadczeń ścisłych znalazły potwierdzenie w doświadczeniach
wdrożeniowych realizowanych przez cukrownie w latach 2004 i 2006. Doświadczenia prowadzone były każdego roku na 9 plantacjach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Doświadczenia podobnie jak
badania ścisłe obejmowały kombinacje:
kontrola (standardowe zabiegi ochrony),
Asahi SL 2 × (w dawce 0,6 l/ha w terminie 2. i 3. nalistnego zabiegu
herbicydowego).
Plon korzeni (t/ha)
65
60
Plon cukru biologicznego (t/ha)
63,5
11,4
11,5
+ 11,9%
11,0
56,7
+ 14,3%
10,5
55
50
10,0
9,9
9,5
Kontrola Asahi SL
8,5
średnia 2004 i 2006
herbicyd
8,0
średnia 2004 i 2006
herbicyd + Asahi SL 2x
90
80
60
herbicydy+Asahi
0
Dni po II zabiegu
herbicydowym
7
herbicydy
14
Koszty i zyski z zastosowania
biostymulatora Asahi SL:
9,0
45
100
70
Nawet niewielkie zahamowanie
we wzroście siewek buraka
cukrowego bywa przyczyną
zmniejszenia plonu korzeni oraz
obniżenia zawartości cukru.
9
7
kontrola
40
III zabieg herbicydowy
+ 8,7%
65,4
65
Podstawową technologią stosowania Asahi SL w uprawie buraka cukrowego jest dwukrotny oprysk Asahi SL najlepiej w terminie 2. i 3. nalistnego zabiegu herbicydowego.
Dawka: 0,6 l/ha
Na plantacjach w słabszej kondycji zaleca się wykonać trzy zabiegi, ostatni oprysk wykonując w terminie zabiegu fungicydem lub nawożenia
dolistnego. Jednokrotny oprysk Asahi SL nie zapewnia odpowiedniego
efektu. Nowoczesna formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin
i nawozami dolistnymi.
Plon cukru technologicznego (t/ha)
70
Zalecenia stosowania
Doświadczenia
Pierwsze pozytywne wyniki
obserwowano już we wczesnych
fazach wzrostu siewek buraka.
Przybierały one ciemnozielone
zabarwienie, szybko tworzyły
rozetę liściową. Ponadto precyzyjne
pomiary masy siewek przedstawione
obok na wykresie wyraźnie wskazują
na większy wigor roślin traktowanych
biostymulatorem Asahi SL.
Plon korzeni (t/ha)
(t/ha)
Korzyści
Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Lesznie (2002-2006 r.)
(t/ha)
W uprawie buraka cukrowego najistotniejsze dla kształtowania przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po skiełkowaniu roślin. Zapewnienie siewkom warunków do optymalnego wzrostu i rozwoju wpłynie na uzyskanie
wysokiego plonu o dobrej jakości. Obok niekorzystnych warunków pogodowych, szkodników i chorób czynnikiem osłabiającym wzrost buraka
jest zastosowanie herbicydów. Herbicydy pomagają ograniczyć występowanie chwastów, konkurujących z burakiem o wodę, składniki pokarmowe i przestrzeń życiową, jednakże wpływają również na osłabienie, a nawet uszkadzają młode rośliny buraka.
W każdym doświadczeniu dwukrotne zastosowanie Asahi SL w terminie
2. i 3. zabiegu herbicydowego prowadziło do uzyskania wyższego plonu
cukru biologicznego i technologicznego.
(t/ha)
BURAK CUKROWY
Plon
(t/ha)
54
60
Wartość
plonu
8748 zł
9720 zł
Wartość
Asahi SL
- zł
126 zł
Przychód
8748 zł
9594 zł
- zł
846 zł
kontrola
Kalkulacja zysków
Zysk
21
Koszt dwukrotnego zabiegu Asahi SL wraz ze zwrotem odsetek od inwestycji zwraca się już przy przyroście plonu rzędu 6 dt/ha.
Do obliczeń przyjęto dane z 2013: Asahi SL
– 105 zł/l; buraki – 162 zł/t
ASAHI
2017SL| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 15
PSZENICA
KUKURYDZA
W uprawie kukurydzy istotne dla wzrostu roślin i kształtowania przyszłego
plonu są pierwsze tygodnie po wschodach. W tym czasie występują często niskie temperatury hamujące wzrost roślin.
Również stosowane w tym okresie herbicydy dodatkowo osłabiają rozwój roślin, a fitotoksyczne działanie uwidacznia się w postaci żółto-czerwonych przebarwień.
Zastosowanie Asahi SL w tym okresie pozwala łatwiej znieść stres spowodowany chłodem i herbicydami.
Zalecenia stosowania
Formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana
do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.
Dawka: 0,6 l/ha
Zaleca się wykonać jeden zabieg w fazie krzewienia.
W warunkach niekorzystnych do rozwoju roślin można wykonać drugi
zabieg, nie później jednak niż do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy
liściowej.
Formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do
łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.
Doświadczenia
Doświadczenia rejestracyjne UP Poznań (2005, 2008, 2009 r.) Biotek
(2008 r.)
700
Doświadczenia
z większania ilości ziaren
w kolbie (lepsze wypełnienie
kolb)
Doświadczenia rejestracyjne: IUNG Puławy, UP Poznań, Agrostat, (20052008 r.).
Plon ziarna (t/ha)
10
8,9
300
8
g
(t/ha)
8,5
350
306
314
250
kontrola
16 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ASAHI
2017SL
100
5
Średnia z 4 doświadczeń
(odm. Sakwa, Zyta 2x, Sukces)
kontrola
11,8
Średnia z 7 doświadczeń
(odm. Castella, Glejt, Clarica,
Delitop, Birko, Ballade, San)
2005-2008
Asahi SL, termin AB x 0,6 l
12,8
5
Średnia z 3 doświadczeń
(odm. Sakwa, Zyta, Sukces)
kontrola
iększa liczba źdźbeł
w
kłosonośnych z jednostki
powierzchni
wzrost plonu
Średnia z 3 doświadczeń
(odm. Sakwa, Zyta, Sukces)
Asahi SL 0,6 l (BBCH 29)
Plon pszenicy ozimej (t/ha)
8
+ 8,4%
10
Korzyści
zrost zawartości glutenu
w
i białka w ziarnach
Zawartość białka w ziarnach (%)
15
(%)
Średnia z 7 doświadczeń
(odm. Castella, Glejt, Clarica,
Delitop, Birko, Ballade, San)
2005-2008
+ 8,1%
10
150
4
17,2
18,6
15
+ 2,7%
200
6
+ 10,6%
400
Masa tysiąca ziaren (g)
+ 4,7%
20
545
500
300
wzrostu masy tysiąca ziaren
603
600
zrost plonu ziarna jest
w
wynikiem:
Zawartość glutenu w ziarnach (%)
Liczba kłosów/m
2
(%)
zrost plonu zielonej masy
w
(kukurydza na paszę) oraz
plonu ziarna (kukurydza na
ziarno)
Zalecenia stosowania
(t/ha)
Korzyści
Dawka: 0,6 l/ha
Zaleca się wykonać jeden zabieg najlepiej w fazie 4-6 liści.
W warunkach niekorzystnych do rozwoju roślin można wykonać drugi
zabieg.
Moment krzewienia jest dla zbóż ważną fazą rozwojową, w której rośliny
są szczególnie wrażliwe na niekorzystne czynniki środowiska. To w tej fazie kształtuje się przyszły potencjał plonotwórczy rośliny. Zastosowanie
Asahi SL wpływa na lepszy rozwój roślin i uzyskanie większej liczby źdźbeł
kłosonośnych z jednostki powierzchni oraz na podniesienie zawartości
glutenu i białka w ziarniakach.
7
6,9
7,2
+ 4,7%
6
5
Średnia z 5 doświadczeń
(odm. Sakwa, Zyta x2, Sukces, Trend)
Asahi SL 0,6 l (BBCH 29)
ASAHI
2017SL| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 17
ZIEMNIAK
SŁONECZNIK
Rośliny ziemniaka są szczególnie wrażliwe w okresie wiązania bulw. Zastosowanie Asahi SL wpływa na lepsze wiązanie bulw w wypadku odmian
charakteryzujących się małą liczbą bulw oraz promuje lepsze wyrównanie
bulw szczególnie u odmian wiążących duże ilości bulw. Po zastosowaniu
Asahi SL obserwuje się mniej bulw małych i przerośniętych, a więcej bulw
handlowych. W przeprowadzonych doświadczeniach obserwowano
wzrost plonu bulw średnio o 7,2%.
Środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych
do momentu, gdy płatki kwiatów są widoczne między przylistkami, ale
kwiatostany są nadal zamknięte.
Zalecenia stosowania
lepsze wiązanie bulw
w wypadku odmian
charakteryzujących się małą
liczbą bulw
wzrost plonu
3,0
27,5
29,5
2,8
+ 7,3%
(%)
25,0
15,0
3,1
średnio
+ 10%
kontrola
ięcej kwiatów roślin
w
słonecznika na początku
kwitnienia
od koniec okresu kwitnienia
p
wyższa liczba wykształconych
koszyczków
3,0
2,9
Plon ziemniaka (t/ha)
35,0
3,3
3,3
Doświadczenia
Doświadczenia rejestracyjne AR Poznań (2005-2008 r.)
Korzyści
Plon słonecznika (t/ha)
3,4
3,2
5,0
18 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ASAHI
2017SL
Doświadczenia rejestracyjne (9 lokalizacji) Biotek Agriculture (2011-2012)
Formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do
łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.
yrównanie bulw szczególnie
w
u odmian wiążących duże ilości
bulw
niej bulw małych
m
i przerośniętych, a więcej bulw
handlowych
Dawka: 0,6 l/ha
Zaleca się wykonać 2 zabiegi w sezonie w odstępach 10-21 dni.
Doświadczenia
Dawka: 0,5 l/ha
Zaleca się wykonać 3-4 zabiegi. Pierwszy zabieg należy wykonać, gdy rośliny osiągną wysokość około 15 cm, następne zabiegi co 10-14 dni.
Korzyści
Zalecenia stosowania
Asahi SL
0,6 l/ha
większa średnica koszyczków
yższy plon niełupek
w
słonecznika (w 9
doświadczeniach
rejestracyjnych średni wzrost
o 10 % w porównaniu
z kombinacjami kontrolnymi)
kontrola
Asahi SL
Średnia z 7 doświadczeń
(odm. Ditta x3, Bila, Safin, Lord, Satina)
ASAHI
2017SL| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 19
Aminoplant
Biostymulator zawierający wolne aminokwasy i krótkie łańcuchy peptydowe. Poprzez korzystny wpływ na procesy metaboliczne przyczynia się do szybszego wzrostu i regeneracji roślin, zwiększa plon i poprawia jego jakość.
Zwiększenie aktywności enzymów
Przyspieszona synteza
cukrów i białek
Efektywniejsze pobieranie
i wykorzystywanie azotu i innych
składników mineralnych
Przyspieszenie
podziałów komórkowych
Przyspieszenie wzrostu
i rozwoju roślin
Spadek zawartości
azotanów w różnych
częściach roślin
Przeznaczony do stosowania w formie oprysku.
Wzrost wysokości i jakości
plonów
Korzyści
Aminoplant zawiera w składzie 18 L-aminokwasów – związków, z których
zbudowane są białka. Forma L-aminokwasów jest najefektywniej wykorzystywanej przez rośliny.
Zawartość w % poszczególnych aminokwasów w biostymulatorze
Aminoplant
35
ptymalna zawartość
O
L-aminokwasów, czyli
formy najefektywniej
wykorzystywanej przez rośliny.
30
zrost plonu i poprawa jego
W
jakości.
15
ożliwość stosowania w wielu
M
gatunkach roślin uprawnych.
20
Rozpuszczalność składników
pokarmowych: 100%
20 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |AMINOPLANT
2017
Uprawa
Dawka
5
Termin i cel stosowania
zboża ozime
jesień – 7 dni po zabiegu herbicydowym
(poprawa zimotrwałości)
zboża ozime i jare
wiosna – krzewienie, następnie co 10-14 dni
(pobudzenie wzrostu)
rzepak ozimy
jesień – od fazy 4-6 liści (poprawa zimo­trwa­łości),
wiosna – po ruszeniu wegetacji (szybsza
regeneracja roślin po zimie),
wiosna – przed kwitnieniem, następnie co 10-14
dni (stymulacja wzrostu)
10
rzepak jary
0
Skład:
azot całkowity – 8,5%,
zawartość substancji organicznej
w suchej masie >54%
(17,3% L-aminokwasy; 82,7%
bioaktywne peptydy)
Zalecenia stosowania
25
L-G
lic
y
L-P na
Kw
ro
lin
as
L-G L-Al a
a
l
n
L-H uta
in
yd min a
r
Kw ok ow
as syp y
As
r
pa olin
rg a
in
L-L owy
eu
cy
L-L na
i
L- zyn
L-F Wa a
l
en an
ylo ina
ala
L-A nin
r a
L-I gini
zo na
le
L-M ucy
et na
io
n
L-S ina
er
L-T yn
yro a
L-H zyn
ist a
yd
L-T yna
re
on
in
a
inimalizacja negatywnego
M
wpływu warunków
stresowych.
Zwiększenie plonu i poprawa jego jakości
Sposób działania
Aminoplant wzmaga aktywność
dehydrogenazy azotanowej (NR)
przekształcającej azot azotanowy
w łatwo przyswajalną przez
roślinę formę amonową, z której
roślina formuje większość
aminokwasów.
1-1,5 l/ha
wiosna – przed kwitnieniem, następnie co 10-14
dni (stymulacja wzrostu)
burak cukrowy
faza 4-6 liści – następnie co 10-14
dni (pobudzenie wzrostu po zabiegu
herbicydowym), w terminie zwalczania
chwościka (stymulacja polaryzacji cukru)
kukurydza
faza 2-4 liści – następne co 10-14 dni (stymulacja
wzrostu)
ziemniak
od fazy wytwarzania pędów bocznych
(następnie co 10-14 dni)
Pobrane przez roślinę gotowe aminokwasy wpływają stymulująco na:
funkcjonowanie enzymów,
syntezę hormonów roślinnych,
pobieranie i wykorzystanie składników mineralnych,
ziałanie mechanizmów obronnych w niekorzystnych warunkach, np.
d
presji chorób wirusowych.
Uwagi:
Aminoplant może być stosowany łącznie z większością nawozów i środków ochrony roślin (z wyjątkiem fungicydów miedziowych i siarkowych
oraz herbicydów sulfonomocznikowych).
W przypadku stosowania w mieszaninie, Aminoplant należy dodawać
do zbiornika jako ostatni przy włączonym mieszadle.
AMINOPLANT
2017 | |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 21
Rooter
ROOTER
6 powodów,
dlaczego należy
zastosować
Rooter
S ilnie aktywuje rozwój systemu
korzeniowego roślin rolniczych:
– z większa średnicę szyjki
korzeniowej rzepaku,
– poprawia krzewienie zbóż.
Jest skuteczny zarówno
w warunkach dużej wilgotności
gleby, jak i przy niedoborach
opadów.
P rzyspiesza regenerację
systemu korzeniowego wiosną.
większa efektywność
Z
nawożenia mineralnego.
ie stymuluje nadmiernego
N
wzrostu wegetatywnego i nie
powoduje wyższego osadzenia
pąka wierzchołkowego
rzepaku.
J est łatwy do zastosowania
i może być mieszany
z nawozami i wieloma ŚOR.
ROOTER
Pszenica ozima Bamberka. Po prawej
rośliny opryskiwane biostymulatorem
ROOTER w dawce 1 l/ha w fazie 2-3
liści. Zdjęcie wykonano 4 tygodnie
po oprysku.
Wzrost i rozwój systemu korzeniowego
Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki pokarmowe system
korzeniowy to gwarancja:
lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę,
bardziej efektywnego wykorzystania nawozów.
Korzyści w uprawachw jarych i innych uprawach:
s zybszy rozwój systemu korzeniowego ogranicza straty plonu powodowane przez wiosenne susze w uprawie zbóż jarych,
p
oprawa krzewienia pszenicy jarej przekłada się bezpośrednio na wzrost
plonu,
s ilny rozwinięty system korzeniowy kukurydzy to szybszy wzrost i akumulacja biomasy w fazie poprzedzającej kwitnienie – decydującej
o wielkości przyszłego plonu,
s zybszy wzrost w początkowych etapach uprawy buraka cukrowego
(dzięki lepiej rozwiniętemu systemowi korzeniowemu) stwarza lepsze
warunki dla budowy wyższego plonu,
w
uprawie roślin strączkowych lepiej rozwinięty system korzeniowy to
lepsze zawiązanie strąków i ograniczenie ich opadania w warunkach suszy dzięki lepszemu pobieraniu wody i składników mineralnych.
ROOTER
Korzyści w uprawach ozimych:
z warty pokrój roślin i nisko osadzony pąk wierzchołkowy w rzepaku to
lepsze przezimowanie roślin i szybsza regeneracja w przypadku uszkodzeń,
lepsze krzewienie zbóż to podstawa wyższego plonu,
o
ptymalne odżywienie i wysoka zawartość suchej masy jesienią to lepsze przezimowanie roślin i start wiosną,
w
iosną – lepszy, przyspieszony start po ruszeniu wegetacji dzięki bardziej efektywnemu pobieraniu składników pokarmowych, szczególnie
azotu (np. w trudnych warunkach pogodowych).
Co to jest ROOTER?
ROOTER to płynny preparat aktywujący wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie składników mineralnych z gleby.
Woda
+
składniki
mineralne
Światło
Odżywianie
mineralne
Enzymy
Fotosynteza
Masa
wegetatywna
CO2
Odżywianie
CO2
ODŻYWIANIE
Co zawiera ROOTER?
Rzepak Artoga F1. Po prawej rośliny
opryskiwane biostymulatorem
ROOTER w dawce 1 l/ha. Zdjęcie
wykonano 4 tygodnie po oprysku.
22 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ROOTER
2017
Podstawowym składnikiem jest GA 142 – biologicznie aktywny filtrat
z alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivator™. Preparat został również wzbogacony o składniki
mineralne – fosfor (13% m/m) i potas (5% m/m), ważne nie tylko dla
prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, ale i dla przyszłego plonowania.
Korzenie
Hormony
KWITNIENIE
(poliaminy)
Liście
Organy
generatywne
Plon
2017
ROOTER| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 23
ROOTER
Dzięki niezależnym badaniom
naukowym wiadomo, że
produkty oparte na technologii
PhysioActivator™ aktywują
kluczowe dla plonowania
procesy fizjologiczne w roślinie:
Co to jest technologia PhysioActivator™?
Jest to unikalna i opatentowana technologia opracowana przez francuską
firmę Goëmar produkującą od blisko czterdziestu lat preparaty aktywujące odżywianie mineralne roślin uprawnych.
Algi Ascophyllum nodosum są niezwykle bogatym źródłem substancji
biologicznie czynnych: oligosacharydów, aminokwasów, betain, witamin
i fitohormonów. Długoletnie doświadczenie pozwoliło opracować firmie
Goëmar technologię, która zapewnia ich maksymalne wykorzystanie.
kwitnienie i wiązanie owoców.
Enzymy
P
Nawozy
w glebie
ABSORPCJA
ABSORPCJA
Rozpuszczanie
Roztwór
glebowy
Stymulacja
aktywności
enzymów
W badaniach potwierdzono
korzystny wpływ biostymulatorów
na pobieranie azotu i fosforu oraz
innych makroelementów, a także
żelaza, manganu i boru, zarówno
w warunkach laboratoryjnych jak
i polowych.
24 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ROOTER
2017
Nawozy
w glebie
Roztwór
glebowy
Nawóz
Enzymy
Nawozy
w glebie
+
Mn Zn Fe
Fe
Uprawa +
Rzepak ozimy
w korzeniach roślin
np. reduktaza azotanowa
Termin stosowania
Enzymy
N jesienią w fazie 4-6 liści, wiosną po rozpoczęciu
1-2 zabiegi
wegetacji
ABSORPCJA
1-2 zabiegi od fazy 4-6 liści do początku wybijania w pęd
Rzepak jary Roztwór
glebowy
Zboża
1-2 zabiegi od fazy 3 liści do końca krzewienia
Kukurydza
1-2 zabiegi w fazie 4-8 liści
Burak cukrowy
1-2 zabiegi od fazy 4 liści do zakrycia międzyrzędzi
Groch, soja,
bobik, łubin
1-2 zabiegi od fazy 2-4 liści właściwych oraz od początku do pełni
kwitnienia
TM
+
Enzymy
N
Fe
Dawka 1 l/ha
ABSORPCJA
Roztwór
glebowy
Rozpuszczanie
Uwagi:
R
OOTER stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego.
ktaz y
Biostymulatory Goëmar
+
Rozpuszczanie
Aktywacja enzymów obecnych
w korzeniach roślin
np. reduktaza azotanowa
P
Fe
Enzymy
Strategia z wykorzystaniem technologii PhysioActivator
Nawóz
Ca Mg S
ZaleceniaAktywacja
stosowania
środka Rooter:
enzymów obecnych
P
Fe
Aktywacja enzymów
wydzielanych przez
korzenie do
gleby np. fosfataza
Enzymy
N
Nawóz
Enzymy
N
Rozpuszczanie
Strategia konwencjonalna
B
Aktywne pobieranie składników
pokarmowych i ich optymalne
wykorzystanie przez roślinę
gwarantuje poprawę wielkości
i jakości plonu.
Aktywacja enzymów
wydzielanych przez
korzenie do
gleby np. fosfataza
Enzymy
P
Nawozy
w glebie
K
P
Bardziej aktywne
pobieranie
składników
pokarmowych
Strategia z wykorzystaniem technologii PhysioActivatorTM
Nawóz
fotosyntezę,
N
100 = ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW
W ROŚLINACH
KONTROLNYCH
Wpływ filtratu GA 142 na pobieranie składników pokarmowych z roztworu.
Laboratorium Fizjologii Roślin w St Pol de Léon we Francji.
Strategia konwencjonalna
obieranie składników
p
mineralnych z gleby i ich
lepsze wykorzystanie (poprzez
stymulację aktywności
enzymów odpowiedzialnych za
odżywianie mineralne),
przyrost biomasy,
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
i redu
aktywnośc
3 x wzrost w liściach
ej
w
azotano
N
st aktyw
ności fo
sfataz y
NR
NR
NR
15 x wzrost ak
tywności reduk
taz y
azotanowej w
korzeniach
7 x wzro
Z
abieg wykonany rano lub wieczorem powinien zapewnić całkowite
zwilżenie roślin.
NR
NR
P
NR
PA
PA
NR
NR
PA
P
N
PA NR
N
P
P
N
W
przypadku stosowania w mieszaninie ze środkami ochrony roślin
i/lub nawozami dolistnymi dodawać do zbiornika jako ostatni (przy włączonym mieszadle).
R
OOTER może być stosowany łącznie z fungicydami i regulatorami
wzrostu m.in. tebukonazolem, metkonazolem i innymi substancjami
z grupy triazoli.
2017
ROOTER| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 25
ROOTER
Wyniki doświadczeń
Rzepak ozimy – Rooter stosowany jesienią
130%
125%
ROOTER
Wzrost świeżej masy systemu korzeniowego [%]
(kontrola = 100%); pomiary jesienią ok 45 dni po zabiegu
124%
123%
120%
120%
Wzrost masy systemu
korzeniowego o 20%
(średnia z 40 dośw.).
Wzrost długości korzenia
palowego o 7%
(średni przyrost z 6 dośw.).
Pomiarów dokonano 5-8 tygodni
po zabiegu.
115%
109%
110%
105%
100%
Doświadczenia ścisłe Doświadczenia ścisłe Doświadczenia
COBORU 2014 wdrożeniowe 2014
2010-2014 (9 dośw.
(22 dośw.
(9 dośw. w różnych
UP Poznań, UP Wrocław,
lokalizacjach)
KWS Lochow, ZDOO Masłowice) 18 lokalizacji)
Średnia
z 40 dośw.
2010-2014
Wzrost średnicy szyjki korzeniowej [%]
(kontrola =100%); pomiary jesienią ok 45 dni po zabiegu
Większa średnica szyjki
korzeniowej o 10%
(średni wynik z 40 dośw.).
Wzrost świeżej masy części
nadziemnej rzepaku o 24%
(średni przyrost z 40 dośw.).
118%
116%
114%
112%
110%
108%
106%
104%
102%
100%
116%
107%
Pszenica ozima – ROOTER stosowany jesienią
Doświadczenia ścisłe
Doświadczenia ścisłe Doświadczenia
Średnia
2010-2014 (9 dośw.
COBORU 2014
wdrożeniowe 2014 z 40 dośw.
UP Poznań, UP Wrocław,
(22 dośw.
(9 dośw. w różnych 2010-2014
KWS Lochow, ZDOO Masłowice) 18 lokalizacji)
lokalizacjach)
ROOTER
26 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ROOTER
2017
Pozytywny efekt zaobserwowano zarówno w przypadku odmian populacyjnych np. Californium, Vision, Sherlock jak i mieszańcowych np. Artoga
F1, DK Extorm F1, Rohan F1. Co ważne ROOTER wykazał pozytywne działanie zarówno w warunkach dużej wilgotności gleby jak i niedoborów
opadów. Zaobserwowano pozytywny efekt również w warunkach przedłużonej wegetacji jesienią w 2013 roku.
Wiosną rzepak lepiej i szybciej
się zregenerował dając:
więcej rozgałęzień bocznych
I rzędu (średni wzrost – 11%
w stosunku do kontroli)
oraz
więcej zawiązanych
łuszczyn (średni wzrost – 8%
w porównaniu do kontroli), co
przyczynia się do wzrostu plonu.
110%
109%
W doświadczeniach ROOTER stosowano w fazie 4-5 liści rzepaku w dawce
1 l/ha.
Gospodarstwo Rolne Ogardy, jesień
2015, odm. Impresja,
Roooter 1 l/ha 23.10.2015,
pomiar po 1 miesiącu;
średnia masa liści na 1 roślinę (g)
Rooter 56,7 g, kontrola 50,4 g
GR Warnice, jesień 2015,
odm. Minotaur;
Rooter 1 l/ha 24.10.15,
pomiar 19.11.15 (siew 18.08.15);
średnia masa liści na 1 roślinę
Rooter 90,4 g, kontrola 61,8 g;
średnia masa korzenia na roślinę
Rooter 22,8g, kontrola 18,9 g
Wzrost liczby rozkrzewień/roślinę [%]
(kontrola = 100%); pomiary na koniec wegetacji jesiennej
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Więcej rozkrzewień na roślinę
(średnio +0,3 rozkrzewienia).
Pomiarów dokonano 4-7 tygodni
po zabiegu.
136%
106%
Doświadczenia ścisłe 2012-2013
(7 dośw. ZDOO Masłowice,
UP Wrocław, KWS Lochow)
Doświadczenia
wdrożeniowe 2014
(3 dośw.)
118%
Średnia z 10 dośw.
2012-2014
Zastosowanie Rootera
jesienią wpłynęło pozytywnie
na wiosenny wzrost roślin.
Doświadczenia ścisłe wskazują
na wzrost:
ilości kłosów na m2 (średnio
o 5% więcej),
ilości ziarniaków na kłos
(średnio 5% więcej),
plonu (średnio 6% – 4,5 dt/ha
więcej).
Do wzrostu plonu przyczynia się
również wyższa masa 1000 ziaren.
2017
ROOTER| |UPRAWY
BIOSTYMULATOR
ROLNICZE | 27
ROOTER
Wzrost świeżej masy systemu korzeniowego [%]
(kontrola = 100%); pomiary na koniec wegetacji jesiennej
130%
128%
125%
122%
120%
Wzrost masy systemu
korzeniowego średnio o 22%
(średni przyrost z 10 doświadczeń).
Pomiary wykonano na koniec
wegetacji jesiennej 4-7 tygodni
po zabiegu.
115%
110%
110%
105%
100%
Doświadczenia ścisłe 2012-2013
(7 dośw. ZDOO Masłowice,
UP Wrocław, KWS Lochow)
Doświadczenia
wdrożeniowe 2014
(3 dośw.)
Średnia z 10 dośw.
2012-2014
W doświadczeniach Rooter stosowano w fazie 2-3 liści w dawce 1 l/ha.
Pszenica jara – ROOTER stosowany wiosną
Wzrost świeżej masy systemu
korzeniowego średnio o 12%
(średni przyrost z 4 dośw.).
Pomiary wykonano 3-4 tygodni
po zabiegu.
Więcej rozkrzewień – średnio
+0,5 rozkrzewienia/roślinę (średnia
z 4 dośw.), pomimo nietypowo
krótkiego okresu krzewienia po
zastosowaniu biostymulatora Rooter.
130%
Doświadczenia ścisłe 2013 (4 dośw.: ZDOO Masłowice, UP Wrocław)
127%
125%
120%
115%
112%
110%
Więcej kłosów – średnio o 6%
105%
Więcej ziarniaków na kłos – średnio
o 8% (średnia z 4 dośw.).
Do wzrostu plonu średnio 3,2 dt/ha)
przyczynił się również wzrost masy
1000 ziaren.
100%
wzrost świeżej masy systemu
korzeniowego (%); pomiary na
koniec krzewienia wiosną
wzrost liczby rozkrzewień/roślinę (%);
pomiary na koniec krzewienia wiosną
W doświadczeniach ROOTER stosowano w fazie 2-3 liści w dawce 1 l/ha.
Soja – ROOTER w fazie 3-4 liści właściwych
Wzrost liczby strąków do 12%
w zależności od dawki nawożenia
azotowego
Wzrost liczby nasion do 3%
w zależności od dawki nawożenia
azotowego
Wzrost plonu do 18% w zależności
od dawki nawożenia azotowego
Plon t/ha
Plon soi (t/ha) po zastosowaniu biostymulatora Rooter przy różnej
dawce N aplikowanego przedsiewnie, UP Wrocław, 2015
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
2,2
2,1
2,2
2,3
2,2
1,8
kontrola Rooter 1 l/ha
0 – bez azotu
kontrola Rooter 1 l/ha
30 kg N/ha
kontrola Rooter 1 l/ha
60 kg N/ha
Adiuwanty
i inne
Nawożenie azotem (kg/ha)
28 | BIOSTYMULATOR
UPRAWY ROLNICZE| |ROOTER
2017
| ADIUWANTY I INNE | 29
Korzyści
abezpieczenie łuszczyn
Z
rzepaku i strąków grochu przed
osypywaniem nasion.
graniczenie porastania ziarna
O
w kłosach.
P oprawa jakości ziarna podczas
złych warunków pogodowych.
% pękniętych łuszczyn
30,0
25,0
Skuteczność Elastiq Ultra
w zapobieganiu
osypywaniu się nasion
rzepaku odm. Californium
– % łuszczyn pękniętych
24,3%
20,0
15,0
11,1%
10,0
5,0
0,0
kontrola Elastiq Ultra
IOR Poznań
(RZD Winna Góra) 2011
Substancje
aktywne:
syntetyczny lateks – 45,6%,
etoksylowany alkohol – 10,1%
30 | ADIUWANTY I INNE | ELASTIQ ULTRA
Elastiq Ultra
Silwet Gold
Środek zalecany do stosowania przed zbiorem rzepaku i grochu. Skleja
łuszczyny i strąki, zapobiegając osypywaniu się nasion, a tym samym
stratom przed zbiorem i w jego trakcie. Ogranicza porastanie ziarna
w kłosach i poprawia jego jakość podczas złych warunków pogodowych.
Niejonowy, organosilikonowy surfaktant – preparat zwilżający i zwiększający przyczepność cieczy użytkowej środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów, herbicydów) i nawozów dolistnych.
Sposób działania
Siwet Gold, dodany do cieczy użytkowej, redukuje napięcie powierzchniowe, ułatwiając dokładne pokrycie liści i innych części chronionych roślin. Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków
pogodowych.
Po zastosowaniu Elastiq Ultra tworzy cienką warstwę lateksu, która szybko
wysycha i tworzy półprzepuszczalną membranę polimerową na roślinie.
Elastiq Ultra pozwala na transpirację wody z rośliny, ale zabezpiecza przed
jej penetracją do wnętrza tkanek. W efekcie łuszczyny nie ulegają kolejnemu nawilgoceniu i wysychaniu prowadzącemu do ich pękania oraz
zmniejsza się wilgotność nasion rzepaku. Elastyczna osłona zwiększa odporność łuszczyn i strąków na pękanie i zapobiega osypywaniu się nasion
rzepaku i grochu przed i podczas zbioru. W przypadku zbóż ogranicza
porastanie ziarna w kłosach, nie zmniejszając jego zdolności i energii kiełkowania.
Zalecenia stosowania
Uprawa
rzepak, groch
i inne rośliny
strączkowe
zboża ozime
i jare
Dawka
Termin stosowania
0,8-1 l/ha
w rzepaku stosować około 3-4 tygodnie przed
zbiorem rzepaku (łuszczyny rzepaku są żółtozielone,
elastyczne i można je zginać w kształcie litery U lub V
bez pękania łuszczyn);
w grochu środek stosować, gdy nasiona osiągają
gorzki smak
0,8-1 l/ha
zabieg przeprowadzić w fazie dojrzałości woskowej
ziarniaków
Uwagi:
W celu lepszego pokrycia łuszczyn, do cieczy roboczej można dodać
surfaktant Silwet Gold w dawce 0,1 l/ha.
Elastiq Ultra może być stosowany łącznie z desykantami (np. środkami
zawierającymi glifosat) w dawce 0,6-1 l/ha.
Zalecana ilość wody:
– rzepak, groch i inne rośliny strączkowe: 250-500 l/ha;
– zboża ozime i jare: 200-300 l/ha.
Sposób działania
Zwilżenie i zwiększenie
przyczepności śor i nawozów
dolistnych
Ulepszona formulacja, zawiera
substancje antypieniące
Zalecenia stosowania
Uprawa
rośliny rolnicze
Dawka
0,1 l/ha (100 ml w 200-300 l wody)
Uwagi:
Silwet Gold należy stosować w cieczy użytkowej o pH 5-8.
Ciecz użytkową należy wykorzystać w ciągu 24 godzin po przygotowaniu.
Kropla wody
Korzyści
graniczenie strat cieczy
O
użytkowej spowodowanej:
– spływaniem z powierzchni
rośliny,
– z noszeniem cieczy przez wiatr.
P oprawa efektywności
działania środków ochrony
roślin i nawozów:
– przyspieszanie wnikania do
tkanki rośliny,
– poprawa skuteczności
działania fungicydów
i desykantów,
– lepsze rozprowadzenie
pestycydów doglebowych,
– skuteczność przy
zredukowanej dawce wody.
S uperpokrycie opryskanej
powierzchni – 10x
większe w porównaniu do
konwencjonalnych adiuwantów.
Woda + Silwet
ie pieni się w odróżnieniu do
N
innych adiuwantów.
Substancja
aktywna:
Woda
Konwencjonalny adiuwant
Silwet Gold
zmodyfikowany
polialkilenotlenek
heptametylotrisiloksanu 806 g/l
SILWET GOLD | ADIUWANTY I INNE | 31
Zboża
Obniżenie zawartości mykotoksyn w ziarnie pszenicy
Zawartość mykotoksyn DON w ziarnie pszenicy ozimej odm. Ebi
Jednolite pokrycie całej powierzchni opryskanej rośliny
DON (µg/kg)
5000
kontrola
fungicyd
fungicyd + Silwet
4800
4000
3000
3000
2550
2400
2000
1600
2250
1500
1500
1300
1000
0
prochloraz
+ metkonazol
Idealne pokrycie – Silwet Gold
azoksystrobina
+ metkonazol
2005 Węgry
+ Silwet Gold
Fungicyd z dodatkiem Silwetu lepiej rozprzestrzenia się na powierzchni kłosów i wnika w trudno dostępne miejsca, zapewniając skuteczną ochronę.
Rzepak
Skuteczność działania fungicydu (prochloraz
+ tebukonazol) + Silwet w zwalczaniu chorób
grzybowych kłosa pszenicy ozimej odm. Bogatka
Fungicyd + Silwet
skuteczność (%)
87
Fungicyd
(propikonazol
+ cyprokonazol)
83
Plantacja produkcyjna Zbąszyń, zabieg BBCH 65
fungicyd (prochloraz
+ tebukonazol) 1 l
+ Silwet 0,05 l
kontrola – fungicyd
(prochloraz
+ tebukonazol) 1 l
Rzepak jest gatunkiem rośliny z woskowatą, trudną do zwilżenia powierzchnią. Dodatek Silwetu obniża napięcie powierzchniowe cieczy
roboczej i w ten sposób pomaga pokryć woskową powierzchnię liści rzepaku.
Dzięki temu uzyskujemy:
wyższą skuteczność stosowanych pestycydów,
możliwość zmniejszenia ilości rozpylanej cieczy.
Skuteczność Sumi-Alpha 050 EC + Silwet Gold w zwalczaniu chowacza
podobnika i pryszczarka kapustnika (%) w uprawie rzepaku ozimgo
odm. Bojan (IOR Poznań 2009)
Skuteczność działania Sumi-Alpha 050 EC
+ Silwet w zwalczaniu mszycy zbożowej
w pszenicy ozimej odm. Tonacja
skuteczność (%)
32 | ADIUWANTY I INNE | SILWET GOLD
84,2
84
Fungicyd + Silwet
Fungicyd + Silwet
fungicyd (prochloraz
+ tebukonazol) 1 l
+ Silwet 0,1 l
85
85
80
Fungicyd
(prochloraz
+ propikonazol)
86,7
86
82
Fungicyd
(metkonazol)
prochloraz
+famoksadon
+ flusilazol
bez adiuwantu
60
75,7
69,9
59,8
20
0
Sumi-Alpha 0,25 l
+ Silwet 0,1 l
Sumi-Alpha 0,2 l
+ Silwet 0,1 l
40
kontrola
– Sumi-Alpha 0,25 l
Plantacja produkcyjna Brodnica 2007
(ocena 10 dni po zabiegu)
88%
88
86
%
Niedokładne pokrycie – bez
adiuwanta
kontrola
Zastosowanie adiuwanta Silwet
Gold pozwala obniżyć zawartość
mykotoksyn DON w ziarnie
pszenicy. Spośród kilku rodzajów
mykotoksyn wytwarzanych
przez grzyby z rodzaju Fusarium,
najgroźniejszą dla zdrowia ludzi
i zwierząt jest deoxynivalenol
(DON).
84
85%
84%
83%
Silwet Gold + fungicyd – idealne
pokrycie
87%
84%
82
80
chowacz podobnik
pryszczarek kapustnik
ogółem
skuteczność [%]
Sumi-Alpha 050 EC
Sumi-Alpha 050 EC + Silwet Gold
Fungicyd
SILWET GOLD | ADIUWANTY I INNE | 33
Silwet Stik
Burak cukrowy
Wielokomponentowy adiuwant nowej generacji – preparat zwilżający
i zwiększający przyczepność, stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów, herbicydów) i nawozów dolistnych.
Sposób działania
Poprawa skuteczności zwalczania
chwościka
Fungicyd + Silwet
Fungicyd
Ziemniaki
Silwet zacznie zwiększa skuteczność pestycydów w wyniku równomiernego pokrycia roślin ziemniaka i ułatwieniu pokrycia także niższych partii
liści i łodyg.
Skuteczność fungicydów + Silwet w zwalczaniu zarazy ziemniaczanej (%)
80
%
60
40
72%
71%
44%
47%
20
0
badania rejestracyjne, Czechy
zoxamid 1,8 kg
zoxamid 1,8 kg + 0,1 l Silwet
mankozeb 2 kg
mankozeb 2 kg + 0,1 l Silwet
Dzięki zawartości trzech substancji aktywnych Siwet Stik redukuje napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, ułatwiając dokładne pokrycie
liści i innych części chronionych roślin, jak również zapewnia lepszą przyczepność cieczy roboczej na chronionych roślinach. Dzięki temu znacznie
ogranicza jej straty podczas zabiegów wykonywanych w niekorzystnych
warunkach pogodowych. Może być stosowany w okresach przeciągających się opadów deszczu oraz na plantacjach roślin intensywnie nawadnianych (np. deszczowanych).
Silwet Stik jest łatwy w stosowaniu dzięki systemowi kontroli piany. Ten
unikalny system redukuje do minimum ilość piany tworzącej się podczas
napełniania zbiornika opryskiwacza, co pozwala znacznie skrócić czas
przygotowywania cieczy użytkowej.
Zalecenia stosowania
Uprawa
rośliny rolnicze
Dawka
0,1 l/ha na 200-300 l wody
Zwilżenie i zwiększenie
przyczepności śor
i nawozów dolistnych
Korzyści
J edyny adiuwant na rynku
zawierający silikon i lateks!
Działanie zwilżające
i poprawiające przyczepność.
P oprawa skuteczności
zabiegów, szczególnie
w niekorzystnych warunkach
pogodowych.
Ł atwy w stosowaniu dzięki
systemowi kontroli piany.
Uwagi:
Silwet Stik należy stosować w cieczy użytkowej o pH 5-8.
Ciecz użytkową należy wykorzystać w ciągu 24 godzin po przygotowaniu.
Substancje
aktywne:
zmodyfikowany
polialkilenotlenek
heptametylotrisiloksanu – 16,8%,
syntetyczny lateks – 40%,
alkohol alkoksylowany – 9%
34 | ADIUWANTY I INNE | SILWET GOLD
SILWET STIK | ADIUWANTY I INNE | 35
Pollinus
Pollinus jest oryginalną kompozycją czterech związków zapachowych
pochodzenia roślinnego. Środek ze względu na walory zapachowe
służy przywabianiu pszczół do kwiatów roślin uprawnych, aby poprawić zapylenie.
Sposób działania
iększa masa tysiąca nasion
W
(MTN).
Pollinus imituje feromon wydzielany przez pszczołę – zwiadowczynię
i przywabia pszczoły i inne owady zapylające do odwiedzania opryskanych
kwiatów. Zastosowanie Pollinusa zwiększa aktywność zbierania pyłku przez
pszczoły, a tym samym ma wpływ na lepsze zapylenie roślin. Lepsze zapylenie
stymuluje powstawanie większej ilości lepszej jakości nasion w łuszczynach.
Pollinus zastosowany na plantacji rzepaku przyciągnie owady z plantacji
konkurencyjnych, kwitnących w tym samym czasie. Zastosowanie Pollinusa ma szczególne znaczenie w warunkach niesprzyjających oblotowi
owadów zapylających oraz w przypadku skrócenia okresu kwitnienia.
P ozytywny wpływ na parametry
jakościowe – zawartość tłuszczu
surowego w nasionach.
Zalecenia stosowania
Korzyści
iększa liczba zawiązanych
W
łuszczyn z większą liczbą
dobrze wykształconych nasion.
Uprawa
Pollinus
należy stosować
szczególnie:
warunkach niesprzyjających
w
oblotowi owadów zapylających,
rejonach uprawy plantacji
w
konkurujących o owady
zapylające (kwitnących
w tym samym czasie i równie
atrakcyjnych dla pszczół).
Skład:
substancje allelochemiczne
450 g/l (oryginalna kompozycja
czterech związków
zapachowych pochodzenia
roślinnego)
36 | ADIUWANTY I INNE | POLLINUS
rzepak i inne
uprawy
rolnicze
wymagające
zapylania
przez
pszczoły
Dawka
Termin stosowania
1 l/ha
Najlepiej wykonać 2 zabiegi:
– pierwszy zabieg na początku kwitnienia,
– drugi zabieg w pełni kwitnienia.
Zabieg można wykonać pasowo, co drugą ścieżkę – co
pozwoli opryskać dwa razy większą powierzchnię przy
zachowaniu zbliżonej skuteczności, jak w przypadku
oprysku całej powierzchni.
Zabieg najlepiej wykonać wczesnym przedpołudniem
w ciepły, bezdeszczowy i bezwietrzny dzień w czasie ładnej
pogody, sprzyjającej oblotowi owadów zapylających.
Doświadczenia
Badania przeprowadzone między innymi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wykazały, że zwyżka plonu w przypadku jednego zabiegu – na początku kwitnienia – wynosiła około 7,9-9,1%. Po wykonaniu
dwóch zabiegów (początek i pełnia kwitnienia) przyrost plonu mieścił się
w przedziale 10,6 do nawet 23%. Oprócz zwyżki plonu (na którą składała
się większa liczba zawiązanych łuszczyn z większą ilością dobrze wykształconych nasion) obserwowano również wpływ na zawartość tłuszczu surowego w nasionach (o ponad 1% większa w porównaniu do kombinacji
nieopryskiwanej preparatem Pollinus).
Nawozy
dolistne
Arysta Siarka
Nawóz siarkowy przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin sadowniczych, które charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na siarkę
oraz uprawianych na glebach ubogich w siarkę.
Arysta
Stosowanie nawozu polecane jest w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin uprawnych na siarkę, gdy na roślinach występują objawy
niedoborów tego składnika oraz w przypadku wysokiego poziomu nawożenia azotowego.
Nawóz zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny
wpływ na wysokość i jakość plonów.
SIARKA
Korzyści
Zalecenia stosowania
Uprawa
Dawka
6-10 kg/ha
jesień – 1 zabieg w fazie 5-8 liści
wiosna – 1-2 zabiegi, pierwszy zabieg po
wznowieniu wegetacji, drugi zabieg przed
kwitnieniem
4-6 kg/ha
2 zabiegi, pierwszy zabieg w fazie 6-8 liści,
drugi zabieg przed zwarciem międzyrzędz
zboża
4-8 kg/ha
jesień – 1 zabieg w fazie 3-4 liści
wiosna – 1-2 zabiegi, pierwszy zabieg do
końca krzewienia, drugi zabieg w fazie
strzelania w źdźbło
kukurydza
6-10 kg/ha
od stadium 4-6 liści
rzepak, gorczyca
Uzupełnia niedobory siarki.
większa efektywność
Z
nawożenia azotem oraz ma
korzystny wpływ na wysokość
i jakość plonów.
Termin stosowania
burak cukrowy
Uwagi:
Z
alecana ilość wody 200-400 l/ha.
Nie należy stosować nawozu w czasie wysokich temperatur oraz podczas silnej operacji
słonecznej ze względu na możliwość oparzenia liści.
N
ie stosować nawozu 14 dni przed i po zastosowaniu preparatów olejowych.
Oferta
W uprawie roślin rolniczych
polecamy również:
Herbicydy:
- Cliophar
- Pantera
- Select Super
- Targa Super
- Targa 10 EC
Insektycydy:
- Apacz
- Cyperkill MAX
- Super Cyper
- Sumi-Alpha
Fungicydy:
- Axidor
- Eminent
- Eminent Star
- Fantic M
- Fungazil
- Gwarant
- Indofil
- Moximate
- Starpro
Regulatory
wzrostu:
- Fazor
- Neo Stop
Zaprawy
nasienne:
- Rancona
- Rancona i-Mix
- Vitavax
Skład:
siarka (S) całkowita – 80%
38 | NAWÓZ DOLISTNY | ARYSTA SIARKA
2017 | UPRAWY ROLNICZE | 39
Przedstawiciele regionalni
region południowo-zachodni
region centralny
Dariusz Zieliński – menadżer regionu
tel. 505 055 374, [email protected]
Grzegorz Podrażka – z-ca dyrektora ds. sprzedaży
tel. 505 129 256, [email protected]
Grzegorz Pawlak – przedstawiciel regionalny
tel. 668 629 993, [email protected]
Krzysztof Joachim – przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 290, [email protected]
region północno-zachodni
region południowo-wschodni
Krzysztof Kowański – menadżer regionu
tel. 505 129 257, [email protected]
Andrzej Segit – menadżer regionu
tel. 505 129 255, [email protected]
Rafał Putinkowski – przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 258, [email protected]
Marian Buła – przedstawiciel regionalny
tel. 506 188 736, [email protected]
Benedykt Zabłocki – przedstawiciel regionalny
tel. 600 650 332, [email protected]
Bartłomiej Sobaszek – przedstawiciel regionalny
tel. 668 632 653, [email protected]
Marcin Króliczak – przedstawiciel regionalny
tel. 668 633 313, [email protected]
region północno-wschodni
cała Polska
Wojciech Fabisiewicz – menadżer regionu
tel. 505 129 261, [email protected]
Piotr Pawlak – menadżer
tel. 500 526 778, [email protected]
Maciej Lenkiewicz – przedstawiciel regionalny
tel. 601 593 517, [email protected]
Wojciech Binek – przedstawiciel regionalny
tel. 668 632 008, [email protected]
Jerzy Wicha – przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 262, [email protected]
Dominik Karaś – przedstawiciel regionalny
tel. 668 631 782, [email protected]
płn–zach
płn–wsch
centralny
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem
płd–zach
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., www.arysta.pl
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90
płd–wsch
Download