Burak cukrowy

advertisement
Burak cukrowy
Znaczenie gospodarcze
Burak cukrowy jest drugim po trzcinie cukrowej surowcem do produkcji cukru. Obecnie aż
75% cukru na świecie jest otrzymywane właśnie z trzciny cukrowej.
Przy przerobie korzeni buraka na cukier uzyskuje się cenne produkty uboczne: melasę i
wysłodki.
Melasa wykorzystywana jest do produkcji drożdży piekarskich i pastewnych oraz alkoholu.
Jest
także
doskonałą
paszą
energetyczną,
wykorzystywaną
do
produkcji
pasz
przemysłowych.
Wysłodki świeże są wodniste i ubogie w składniki pokarmowe. Natomiast wysłodki
suszone są wartościową paszą stosowaną w żywieniu krów mlecznych, bydła opasowego i
owiec.
Rozwój jednoetapowego zbioru buraków spowodował, że powszechne stało się
przyorywanie liści buraczanych, gdyż są one łatwo ulegającym mineralizacji nawozem
organicznym. Szacuje się, że w 10 t liści znajduje się średnio 30 kg azotu, 11 kg fosforu
(P205), 63 kg potasu (K20), 8 kg magnezu, 10 kg wapnia, 23 kg sodu oraz wiele cennych
mikroelementów: bor, miedź, mangan i cynk. Liście przeznaczane są również do skarmiania bydła. W nielicznych gospodarstwach są skarmiane świeże, a częściej w postaci
kiszonki. Kiszonka taka jednak pogarsza jakość mleka jako surowca do produkcji
niektórych wyrobów mleczarskich.
W związku z rozwojem produkcji biopaliw wzrasta zainteresowanie uprawą buraka jako
surowca do wytwarzania bioetanolu. Wynika to z faktu, że produkcja alkoholu z jednostki
powierzchni uprawy buraka jest duża, a koszt jednostkowy wytworzenia mały. Niestety,
pozyskiwanie surowca jest sezonowe i wiąże się z transportem dużej jego masy. Ponadto
kłopotem dla producenta jest znaczna ilość ścieków pozostająca po przerobie.
Burak cukrowy jest bardzo dobrą rośliną przedplonową, głównie dla zbóż jarych.
Przyorywanie liści po zbiorze buraka spowodowało jednak, że kłopotliwa jest uprawa po
nim jęczmienia jarego browarnego, bo azot uwalniający się z liści może pogarszać jakość
ziarna.
Uprawa buraka cukrowego w UE podlega limitowaniu. Poza tym na rynku światowym od
wielu lat jest nadmiar cukru. Dlatego w Polsce powierzchnia uprawy buraka cukrowego
systematycznie maleje, co wynika z ograniczania skali produkcji. Wielkość produkcji
buraka cukrowego w 2006 r. przedstawiono w tab.
W lipcu 2006 r. weszła w życie reforma unijnego rynku cukru, której celem jest
zmniejszenie produkcji cukru w UE z 18 do 12 mln t rocznie od roku 2006 do roku 2009.
Służyć temu mają: obniżenie cen cukru i skupu buraka, opłaty restrukturyzacyjne, premie
za zamykanie cukrowni. Oznacza to, że areał uprawy buraka cukrowego będzie się
zmniejszał, a utrzyma się jedynie w dużych gospodarstwach, które będą w stanie
produkować dużo i tanio.
Produkcja buraka cukrowego w Polsce w 2006 r.
Wyszczególnienie
Powierzchnia uprawy (tys. ha)
262
Plony (dt/ha)
438
Zbiory (tys. t)
11475
Charakterystyka biologiczna
Burak cukrowy (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima) jest rośliną dwuletnią z rodziny
komosowatych (Chenopodiaceae). W pierwszym roku wegetacji roślina wykształca rozetę
liściową i korzeń spichrzowy, a w drugim roku - pęd nasienny i nasiona. Kwiatostanem
buraka cukrowego jest kłos.
Budowa korzenia buraka cukrowego
Przez pierwsze 80 dni od siewu intensywnie rozwijają się liście, a później przez kolejne 80100 dni korzeń spichrzowy, w którym gromadzi się cukier, czyli sacharoza, a rozwój liści
powinien być ograniczony.
Korzeń spichrzowy składa się z trzech zasadniczych części:
 głowy, czyli epikotylu (część nadliściowa),
 szyi, czyli hypokotylu (część podliścieniowa),
 korzenia właściwego, z wyraźnymi dwiema bruzdami korzeniowymi.
Z głowy wyrasta nawet do 60 liści składających się z ogonka i blaszki liściowej. W
blaszkach zachodzi przede wszystkim fotosynteza, natomiast ogonki odpowiadają za
przekazywanie asymilatów do korzeni. Podczas zbioru głowa wraz z liśćmi jest odcinana.
Najwięcej cukru (rys.) znajduje się w części środkowej korzenia właściwego.
Prawidłowo wykształcone korzenie spichrzowe powinny mieć kształt klinowaty i masę
500-1000 g. Zarówno korzenie mniejsze, jak i większe są niepożądane, bo zawierają mniej
cukru, a więcej związków utrudniających jego wydobycie, nazywanych melasotworami.
Rozmieszczenie cukru w korzeniu
Niekiedy, pod wpływem silnych wiosennych przymrozków, niektóre rośliny przechodzą
jarowizację w I roku i wytwarzają pęd nasienny. Nazywa się je pośpiechami (fot.), a ich
obecność na plantacji jest niepożądana.
Pośpiech buraka
Wymagania klimatyczno-glebowe
■
Woda
Mimo że na wyprodukowanie 1 kg suchej masy burak cukrowe potrzebuje tylko 400 kg
wody, jego potrzeby wodne są duże, co wynika z wytwarzania obfitego plonu korzeni i
liści.
Największe zapotrzebowanie na wodę występuje podczas narastania głównej masy plonu,
co przypada na lipiec i sierpień. Niedobory wody w tym okresie znacznie obniżają plony
korzeni i ich jakość. Natomiast niedobór wody wiosną pogarsza wschody buraka i zwiększa
ich nierównomierność. Pożądana dla buraka suma opadów podczas wegetacji wynosi 600
mm.
Na nawadnianie burak reaguje zwyżką plonu korzeni. Wynosi ona najczęściej 20-30% w
porównaniu z plantacją niedeszczowaną. Nawadnianie należy wykonywać w lipcu i
sierpniu.
■
Temperatura
Burak nie wymaga wysokich temperatur podczas wegetacji. Najkorzystniejsza dobowa
temperatura wynosi 12-16°C. Jest natomiast wrażliwy na wiosenne przymrozki podczas
wschodów. Siewki są uszkadzane przy temperaturze poniżej -3°C. Burak pozostający w
glebie jest odporny na przymrozki jesienne. Dopiero wykopane i nieprzykryte korzenie są
uszkadzane przez ujemną temperaturę.
■
Światło
Burak ma duże wymagania świetlne i dlatego niekorzystnie reaguje na zacienienie, które
może być spowodowane zbyt dużą obsadą roślin lub zachwaszczeniem. W lata o
słonecznym lipcu i sierpniu gromadzi w korzeniach więcej cukru.
■
Gleba
Największe plony korzeni i cukru uzyskuje się na glebach najlepszych kompleksów
pszennego bardzo dobrego (kompleks 1), pszennego dobrego (kompleks 2) oraz żytniego
bardzo dobrego (kompleks 4), zaliczanych do klas I - IIIb. Gleby powinny być strukturalne,
żyzne, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych, zasobne w próchnicę i składniki
pokarmowe, o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6,5-7,0).
Odmiany
W lutym 2015 r. w Krajowym Rejestrze zarejestrowanych było 106 odmian buraka
cukrowego. Są to odmiany di- i triploidalne. Dla plantatorów i cukrowni istotny jest przede
wszystkim technologiczny plon cukru (tzw. cukier w worku). Poza tym dla rolnika ważna
jest odporność na wytwarzanie pośpiechów, tolerancja lub odporność na choroby (chwościk
buraka, rizomania). Najważniejsze cechy rolnicze najlepszych odmian polskich (P) i
zagranicznych (Z) przedstawiono w tabeli.
Rolnik może wybierać do uprawy odmiany spośród kilkunastu znajdującej się na liście
odmian przygotowanej wspólnie przez służby surowcowe cukrowni oraz działający przy
niej związek plantatorów.
Plonowanie i zawartość cukru w najlepszych odmianach w 2006 r.
w badaniach PDO* (COBORU 2007).
Odmiana
Plon korzeni
(dt/ha)
Zawartość
Plon
cukru
technologiczny
(%)
cukru (dt/ha)
(Z) Canyon Rh
782
17,0
115,0
(Z) Gesina Rh
739
17,3
112,8
(P)Jagoda Rh
736
17,0
108,2
(Z) Marcepan
701
17,7
108,6
(Z) Ra keta
684
18,1
108,7
(P) Soplica
736
17,6
112,3
(Z) Susanna
742
16,9
108,9
(Z) Torino
722
17,3
108,7
(Z) Traviata
715
17,7
110,4
(Z) Tunika
734
17,4
111,3
(P) Zawisza
729
17,3
108,9
*PDO - Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe sprawdza zachowanie się odmian,
które są już zarejestrowane.
Rh - deklarowana przez hodowcę odporność lub tolerancja na rizomanię.
Agrotechnika
Dobór przedplonu
Przerwa w uprawie buraka cukrowego na tym samym polu powinna wynosić 4 lata. Jej
skrócenie jest niebezpieczne z powodu „wyburaczenia" gleby, czyli namnożenia się
szkodliwych chorób i szkodników.
Burak najczęściej uprawiany jest po zbożach. W zdecydowanej większości po zbiorze zbóż
i przeprowadzeniu uprawy pożniwnej uprawiane są międzyplony ścierniskowe (głównie
odmiany mątwikobójczej gorczycy białej). Zboża są dobrym przedplonem dla buraka, gdyż
po ich zbiorze pozostaje dużo czasu na staranną uprawę jesienną.
Nieodpowiednim przedplonem dla buraka jest ziemniak, który pozostawia glebę
nadmiernie rozpyloną, co ułatwia wiosną jej zaskorupianie się i może powodować
występowanie zgorzeli siewek. Większe jest także zagrożenie ze strony drutowców, co jest
szczególnie niebezpieczne przy powszechnych siewach punktowych buraka.
Złymi przedplonami dla buraka są także rośliny strączkowe, np. bobik, ze względu na
występowanie szkodników glebowych niszczących siewki buraka, oraz rośliny z rodziny
kapustnych, np. rzepak, który jest, podobnie jak burak, rośliną żywicielską dla mątwika.
Uprawa roli
Ponieważ burak cukrowy najczęściej jest uprawiany po zbożach, więc po ich zbiorze
wykonuje się uprawę pożniwną. Obecnie coraz częściej rezygnuje się z wykonywania
tradycyjnej podorywki i bronowania na rzecz stosowania agregatów (gruberów)
ścierniskowych. Agregaty takie intensywnie mieszają resztki pożniwne z glebą, co
przyspiesza ich rozkład.
W wypadku gdy odczyn gleby jest zbyt kwaśny, na ściernisko rozsiewa się wapno
nawozowe i dokładnie miesza z glebą. Dawki nawozów wapniowych powinny być zgodne
z zaleceniami stacji
chemiczno-rolniczej. Przewapnowanie jest bowiem równie
niekorzystne jak zakwaszenie gleby.
W razie niedoboru magnezu w glebie należy zastosować nawozy wapniowe zawierające ten
składnik, ponieważ jest to najtańszy sposób jego uzupełnienia.
Obecnie odchodzi się do wapnowania wykonywanego raz na cztery lata, na rzecz
częstszego, ale przeprowadzonego mniejszymi dawkami nawozów wapniowych.
Coraz częściej jako nawóz organiczny stosuje się także słomę. Przed jej wymieszaniem z
glebą należy rozsiać nawóz azotowy w dawce 10 kg N na 1 t słomę. Słoma powinna być
dokładnie pocięta i rozrzucona przed przykryciem.
Obecnie powszechnie uprawia się międzyplony ścierniskowe. Przed uprawą ścierniska i
siewem należy pamiętać o wysianiu nawozów fosforowych i potasowych w dawkach
zalecanych dla buraka.
Orkę przedzimową należy wykonać do końca października, bo w listopadzie zwykle jest
zbyt mokro. Najlepiej jest ją wykonać za pomocą pługa obracalnego lub wahadłowego,
który pozostawi pole wyrównane. Jeśli powierzchnia pola po orce jest bardzo nierówna,
należy ją jeszcze przed zimą, podczas suchej pogody, wyrównać agregatem uprawowym.
Tylko w ten sposób wiosną można zapewnić wszystkim nasionom jednakowe warunki do
kiełkowania i wschodów. Przed orką należy rozrzucić obornik, rozsiać nawozy fosforowopotasowe i ewentualnie rozdrobnić międzyplony ścierniskowe.
W wypadku gdy przedplonem jest kukurydza, szczególnie uprawiana na ziarno, należy
pamiętać o rozsianiu nawozów azotowych (10 kg N na 1 t słomy) przed przyoraniem.
Dobrze jest zastosować do pługa przed- płużek, który ułatwia przykrycie słomy.
Uprawę wiosenną pod buraki należy zaczynać najwcześniej jak to tylko możliwe. Po
wysianiu nawozów azotowych i ewentualnie fosforowo-potasowych (o ile nie zastosowano
ich jesienią) miesza się je z glebą za pomocą agregatu uprawowego, składającego się z
kultywatora i wału strunowego.
Jeśli na zimę pozostawiono międzyplon jako mulcz, to wiosną trzeba pole uprawić
agregatem aktywnym.
Nawożenie
■
Potrzeby pokarmowe
Burak cukrowy ma duże potrzeby pokarmowe, szczególnie względem azotu i potasu. Aby
wytworzyć plon 40 t/ha korzeni z odpowiednią masą liści, burak musi pobrać 200 kg N, 80
kg P205, 320 kg K20, 104 kg Na2O, 60 kg MgO i 92 kg CaO.
Intensywne pobieranie składników pokarmowych rozpoczyna się po 60 dniach od siewu. W
okresie największych przyrostów masy, czyli w lipcu i w sierpniu, burak pobiera 3/4 azotu,
fosforu i potasu niezbędnego w 1. roku wegetacji.
Azot decyduje o wielkości korzeni. Nadmiar tego składnika sprzyja wytwarzaniu
nadmiernej masy liści przy jednoczesnym obniżeniu zawartości cukru w korzeniach.
Fosfor bierze udział w przemianach węglowodanów i korzystnie wpływa na
nagromadzanie cukru.
Potas reguluje gospodarkę wodną rośliny i zwiększa ich odporność na suszę i choroby.
Wpływa też na sprawniejsze odprowadzanie asymilatów z liści do korzeni.
Wapń decyduje o jakości i wysokości plonu korzeni.
Magnez jest składnikiem chlorofilu i bierze udział w procesie fotosyntezy.
Bor jest dla buraka najważniejszym mikroelementem. Jego niedobór objawia się zgorzelą
liści sercowych.
Azot i potas pochodzące z nawozów mineralnych wykorzystywane są przez buraki w 6070%, a fosfor w 25-30%.
■
Nawożenie nawozami naturalnymi i organicznymi
Nawozy organiczne wpływają na zawartość węgla organicznego w glebie i wyrównują w
dużym stopniu niedobory niektórych składników pokarmowych.
Ze względu na długi okres wegetacji burak cukrowy należy do roślin uprawnych najlepiej
wykorzystujących składniki pokarmowe znajdujące się w nawozach organicznych.
Najlepszym nawozem jest obornik. Nie wolno stosować obornika słomiastego, powinien
on być dobrze rozłożony. Nawóz ten rozrzuca się przed orką przedzimową w dawce nie
większej niż 30 t/ha, bo zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, w nawozach
organicznych nie wolno wnosić więcej niż 170 kg N/ha rocznie. Tymczasem obornik
zawiera przeciętnie 0,5% N. Obornik należy przyorać najlepiej w tym samym dniu, w
którym został wywieziony, a najpóźniej następnego dnia.
Przyrost plonu korzeni wynosi ok. 130 kg na 1 tonę obornika. Działanie obornika trwa
przez trzy lata. W pierwszym roku burak wykorzystuje 30% N, 40% P 205 i 70% K20
zawartych w tym nawozie.
Obornika nie wolno stosować wiosną, bo powoduje to przesuszenie gleby podczas jego
przykrycia i znacznie opóźnia siew.
Pod buraki można stosować także gnojowicę. Jest to nawóz przede wszystkim azotowopotasowy. Dlatego przy jego stosowaniu należy uzupełniać fosfor, wykorzystując nawozy
mineralne.
Gnojowicę rozlewa się albo jesienią na nieobsianą glebę, albo po siewie w międzyrzędzia
do końca maja. Aby ograniczyć straty azotu przez ulatnianie się amoniaku, należy
gnojowicę wywozić na pole w dni pochmurne i dżdżyste beczkowozem wyposażonym w
odpowiednie końcówki.
Coraz częściej po zbiorze zbóż, będących przedplonem dla buraka cukrowego, uprawia się
międzyplony ścierniskowe: gorczycę białą, rzodkiew oleistą, facelię. Uzyskuje się z nich
od 10 do 40 t/ha zielonej masy. Ocenia się, że przy plonie 30 t/ha zielonej masy wnosi się
do gleby 70 kg N, 30 kg P2O5, 130 kg K2O i 15 kg MgO. Pod wpływem tych nawozów
plony buraka cukrowego wzrastają o 2,4 t/ha w stosunku do nawożenia obornikiem. Poza
tym uprawa odmian mątwikobójczych gorczycy białej i rzodkwi oleistej przyczynia się do
znacznego ograniczenia liczebności mątwika w glebie.
■
Nawożenie nawozami mineralnymi
Nawożenie nawozami mineralnymi w bardzo dużym stopniu decyduje o wysokości plonu i
jakości surowca. Powinno być jednak racjonalne.
Stosunek N: P: K powinien wynosić 1,0: 0,8: 1,2. Wysokość dawek nawozów powinna być
uzależniona od zasobności gleby w składniki pokarmowe i wielkości oczekiwanego plonu.
Pod uwagę powinien być brany także fakt stosowania nawozów organicznych. Przy
ustalaniu dawek nawozów najlepiej jest opierać się na zaleceniach stacji chemicznorolniczych, opracowanych na podstawie analizy próbek gleby.
 Azot. Po zbożach i przy nawożeniu obornikiem stosuje się do 120 N kg/ha. Dawki
azotu do 100 kg/ha stosuje się w całości przed siewem. Większe dawki należy
podzielić: 2/3 przed siewem, a 1/3 w fazie 2-4 par liści. Zbyt duże przedsiewne dawki
azotu mogą pogorszyć kiełkowanie buraków. Zmniejszy się wówczas obsada roślin, a
tym samym zwiększy ilość azotu dostępnego dla pozostałych roślin.
Do stosowania przedsiewnego najodpowiedniejsze są nawozy saletrzane (saletra
wapniowo-magnezowa i saletrzak magnezowy) oraz saletrzano-amonowe (saletra
amonowa). Pod buraki przedsiewnie nie wolno stosować siarczanu amonu (zakwasza
glebę) i mocznika, który może pogarszać wschody buraków, zwłaszcza jeżeli
również przedsiewnie stosuje się herbicydy.
Zbyt późne pogłówne zastosowanie azotu działa niekorzystnie na plon korzeni i jego
jakość, gdyż powoduje wydłużenie okresu przyrostu liści przy jednoczesnym
zmniejszeniu plonu korzeni. Azot pogłównie stosuje się w nawozach łatwo i szybko
przyswajalnych przez rośliny (saletra amonowa, wapniowa lub potasowa). Podczas
chłodnej wiosny dobre efekty daje rzędowe nawożenie fosforanem amonu podczas
siewu.
 Fosfor. Dawki fosforu zależą od zasobności gleby i wynoszą 80-130 kg P205/ha. Na
glebach o odczynie zasadowym powinny być stosowane superfosfaty, które zawierają
łatwo przyswajalny fosfor. Stosowanie nawozów fosforowych zawierających ten
pierwiastek
w
związku
wolniej
działającym,
może
spowodować
jego
unieruchomienie, a tym samym niedostępność dla roślin. Nawozy fosforowe
powinny być stosowane przede wszystkim jesienią przed orką przedzimową.
 Potas. Dawki potasu wynoszą 140-180 kg K20/ha i zależą przede wszystkim od
zasobności gleby oraz oczekiwanego plonu. Rośliny odczuwające niedobór potasu są
bardzo wrażliwe na suszę. Niebezpieczne są także zbyt duże dawki nawozów
potasowych, bo powodują one nadmierną zawartość jonów K+ w korzeniu, co
utrudnia późniejszą krystalizację cukru w cukrowni. Nawozy potasowe, podobnie jak
fosforowe, powinny być stosowane przede wszystkim jesienią.
Ostatnio coraz częściej stosuje się przygotowane specjalnie dla buraka cukrowego nawozy
wieloskładnikowe, np. Lubofos pod buraki, Lubofoska pod buraki, Power 14-8-14 Beta.
Siew
■
Materiał siewny
Materiałem siewnym buraka cukrowego są jednonasienne owoce, zwane kłębkami. Owoce
te przed wysiewem są poddawane otoczkowaniu (fotografia).
Otoczkowane nasiona buraka cukrowego
Zabieg ten polega na pokryciu kłębków otoczką zawierającą specjalną masę wypełniającą,
składniki pokarmowe, fungicydy, a coraz częściej także insektycydy. Wcześniej kłębki są
ocierane. Skład i sposób przygotowania otoczki jest jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic
firm hodowlano-nasiennych.
Poza ochroną przed chorobami i szkodnikami atakującymi młode siewki buraka podczas
kiełkowania, otoczkowanie nadaje wszystkim nasionom jednakową wielkość, co jest ważne
przy siewie punktowym. Dostępne obecnie nasiona otoczkowane mają średnicę (kalibraż)
3,5-4,75 mm. Otoczki różnią się kolorami. Każda firma hodowlano- nasienna ma swój
zastrzeżony kolor otoczki, np. niemiecka firma KWS pomarańczowy, a Kutnowska
Hodowla Buraka Cukrowego - różowy.
Bardzo ważną cechą nasion buraka jest laboratoryjna zdolność kiełkowania (LZK) oceniana
po 4 i 10 dniach oraz połowa zdolność wschodów (PZW) określana na polu po 21 i 28
dniach od siewu. Laboratoryjna zdolność kiełkowania liczona po 10 dniach najczęściej jest
bliska 100%. Polowa zdolność wschodów jest porównaniem ilości wzeszłych roślin z
ilością wysianych nasion i jest wyrażona w procentach. W przypadku prawidłowej uprawy
przedsiewnej i wczesnego siewu polowa zdolność wschodów wynosi ponad 80%.
■
Termin i sposób siewu
Ponieważ nowe odmiany buraka są odporne na wytwarzanie pośpiechów, siew powinien
być przeprowadzony możliwie jak najwcześniej.
W ostatnich latach jest to nawet 3. dekada marca, choć zwykle przypada na 1. dekadę
kwietnia. Termin siewu decyduje o długości wegetacji, która powinna wynosić co najmniej
180 dni, aby plon cukru był wysoki. Przy wcześniejszym siewie, rośliny szybciej
wytwarzają liście, a tym samym lepiej mogą wykorzystać energię słoneczną docierającą do
powierzchni pola. Opóźnienie terminu siewu negatywnie wpływa na plon korzeni i cukru.
Efekty opóźnionego siewu buraka
Podczas siewu gleba na głębokości 10 cm powinna być ogrzana do 6°C. Odpowiada to
okresowi miedzy 8. a 10. dniem po rozwinięciu się liści agrestu, a przed zakwitnięciem
czereśni.
Nasiona buraka plantatorzy otrzymują z cukrowni. Są one sprzedawane w opakowaniach
zawierających po 100 tys. nasion w tzw. jednostkach siewnych. Na hektar wysiewa się 1,2
jednostki siewnej.
Obecnie stosuje się tzw. siew docelowy buraka, czyli bez konieczności stosowania
przerywki. W momencie siewu ustala się już końcową obsadę roślin, która powinna
wynosić ok. 100 tys. szt/ha, jeśli się uwzględni 10-15% ubytków roślin podczas wegetacji.
Rozstaw rzędów wynosi 45 lub 50 cm. Nasiona wysiewa się najczęściej w rzędzie co 18
cm, można także rzadziej - co 21, a nawet co 24 cm. Zależy to przede wszystkim od jakości
przygotowania przedsiewnego gleby. Rzadszy siew może być ryzykowny na glebach
cięższych, skłonnych do zaskorupiania się po ulewnych opadach. Głębokość siewu nasion
wynosi od 2 (gleby cięższe, wczesny siew) do 4 cm (gleby lżejsze, siew późny).
Coraz częściej na dużych plantacjach pozostawia się, podobnie jak w uprawie zbóż, ścieżki
przejazdowe, czyli nieobsiane rzędy. Wynika to z konieczności wielokrotnego
wykonywania oprysków przeciwko chorobom i szkodnikom, a także dolistnego
dokarmiania buraka podczas wegetacji.
Do wysiewu nasion otoczkowanych najlepiej jest używać siewników mechanicznych. Są
one prostsze w budowie, lżejsze i tańsze od siewników pneumatycznych oraz przewyższają
je jakością pracy. Dotyczy to szczególnie siewników mechanicznych, w których
zastosowano wewnętrzne napełnianie komórek tarczy wysiewającej.
■
Zabiegi pielęgnacyjne
Bezpośrednio po wschodach buraków należy przeprowadzić ich ocenę. Wielkość oraz
równomierność decydują bowiem o uzyskaniu dobrze zagęszczonej i wyrównanej plantacji.
Jest to podstawa wysokich plonów oraz małych strat podczas zbioru.
Niekiedy na plantacjach buraków cukrowych trzeba dokonywać przesiewów, czyli
ponownego siewu buraka. Muszą one być wykonane w miarę szybko, by straty
spowodowane opóźnieniem i skróceniem okresu wegetacji były jak najmniejsze. Rolnik,
który myśli o likwidacji plantacji buraków i wykonaniu przesiewu, musi powiadomić jak
najszybciej służby surowcowe cukrowni. Warto sprawdzić, czy w glebie są jeszcze nasiona
buraków zdolne do skiełkowania, bo wtedy lepiej pozostawić plantację. Przy przesiewach
trzeba brać pod uwagę możliwość dalszego zmniejszenia obsady roślin powodowanej przez
zaskorupienie gleby. Przy równomiernym rozmieszczeniu buraków plantację można
pozostawić, gdy na początku maja na 1 m2 znajdują się co najmniej 3 rośliny (30 tys.
szt/ha). Termin wykonania przesiewu nie może przekraczać drugiej dekady maja. Plantacje
pochodzące z przesiewów trzeba przeznaczać do jak najpóźniejszych zbiorów, aby okres
wegetacji wynosił co najmniej 160 dni.
Chwasty i ich zwalczanie
Chwasty konkurują z burakiem o wodę, składniki pokarmowe oraz światło, zmniejszając
plon korzeni i cukru. Utrudniają także przeprowadzenie zbioru. Niszczenie chwastów jest
szczególnie ważne ze względu na punktowy siew buraka.
Charakterystyki poszczególnych gatunków chwastów można znaleźć w atlasach chwastów
wydanych przez firmy chemiczne oraz w Internecie.
Chwasty zwalczane są obecnie wyłącznie chemicznie za pomocą herbicydów. Niekiedy
jednak trzeba je usuwać ręcznie.
Herbicydy do niedawna były stosowane przed siewem buraków, tuż po siewie i na
wschodzące chwasty. Obecnie zrezygnowano z oprysków przedsiewnych (doglebowych), a
stosuje się dwu-, a nawet trzykrotny oprysk na wschodzące chwasty.
Preparatów zarejestrowanych do stosowania w uprawie buraka jest bardzo dużo (ok. 200 w
2007 r.). Przykładowe mieszanki herbicydów przedstawiono w tabeli. Należy pamiętać, aby
zabiegi przeprowadzać zawsze zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie preparatu.
Przykładowe mieszanki herbicydów
do odchwaszczania buraka cukrowego (I0R 2006).
Herbicydy i ich Dawki preparatów
Uwagi
mieszanki
(kg/l/ha)
Betanal 160 EC +
Mieszanki do zwalczania
1,5 + 0,6
Agil 100 EC
chwastów jedno- i
dwuliściennych w trzech
Betanal 160 EC + Flirt
zabiegach. Podczas oprysku
460 SC + Focus Ultra
1,5 + 2 + 1
chwasty powinny znajdować się
100 EC
w fazie liściem do początku
Betanal 160 EC +
2+1
pierwszego liści właściwego,
Pantera 040 EC
jednoroczne chwasty
Betanal AM 11 160
jednoliścienne w fazie 2-4 liści.
EC + Flirt 460 SC +
2+2+1
Mieszankę z graminicydem
Focus Ultra 100 EC
należy stosować w 2. lub 3.
Betanal ELite 274 EC
1 + 0,6
zabiegu, pod warunkiem, że
+ Galant Plus 104 EC
burak wykształcił całkowicie 2
Betanal Progress 274
1 + 05
liście właściwe.
0F + Perenal 104 EC
1. zabieg - w momencie ukazania
Safari 50 WG +
się pierwszych chwastów, 2. i 3. 0,03 + 1
Pantera 040 EC
w odstępach 5-10 dni.
Szczególnym zagrożeniem na plantacjach są burakochwasty, czyli mieszańce dzikiego
jednorocznego podgatunku buraka nadmorskiego (Beta maritima) z burakiem cukrowym.
Zachwaszczają one pole na wiele lat. Jedynym skutecznym sposobem ich zwalczania jest
ręczne wyrywanie i usuwanie z plantacji.
Choroby i ich zwalczanie
Burak cukrowy atakowany jest przede wszystkim przez choroby grzybowe, a w mniejszym
stopniu przez wirusowe. Choroby korzeni i liści powodowane przez bakterie są bardzo
rzadkie.
■
Choroby grzybowe
 Zgorzel siewek jest wywoływana przez kilka grzybów. Już w kilka godzin po
rozpoczęciu kiełkowania rozwijające się zarodki mogą być atakowane przez grzyby.
Wtedy dochodzi do tzw. zgorzeli przedwschodowej. W późniejszym czasie inne
grzyby atakują rozwijające się siewki. Silnie porażone rośliny zamierają, a słabiej wolniej rosną. Przy dużym nasileniu choroby konieczne może być nawet
zlikwidowanie plantacji.
Zwalczanie: zaprawianie nasion fungicydami podczas otoczkowania, właściwa
agrotechnika, wczesny siew w dobrze uprawioną i nieprzesuszoną glebę, prawidłowe
nawożenie, właściwy płodozmian (najlepszy przed- plon to pszenica).
 Chwościk buraka (fot.) jest najgroźniejszą chorobą liści. Objawami porażenia są
małe, brunatne plamki o średnicy 2-4 mm otoczone czerwoną obwódką. Pojawiają
się początkowo na liściach najstarszych, potem na coraz młodszych. Wraz z
rozwojem tej choroby obwódki brunatnieją, plamki łączą się, a liście zasychają.
Roślina odtwarza liście kosztem gromadzonego w korzeniu cukru. W wyniku tego
masa korzeni przestaje przyrastać i następują znaczne straty cukru.
Plantacja buraka zaatakowana chwościkiem buraka
Zwalczanie: staranne przyorywanie liści buraka po zbiorze, unikanie uprawy buraka
po buraku oraz w sąsiedztwie, stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na
tę chorobę, stosowanie fungicydów podczas wegetacji (tab.).
Przykładowe fungicydy do zwalczania chwościka buraka (IOR 2006).
Fungicydy
Alert 375 SC
Antracol 70 WG
Duett 250 SC
Dawki preparatów
Uwagi
(kg, l/ha)
1
Opryskiwać w momencie
0,9
wystąpienia pierwszych
objawów choroby, następne
0,8
Horizon 250 EW
Karben 500 SC
Sarfun 500 EC
Topsin M 500 SC
0,8
0,4
0,4
1,2
zabiegi w miarę co 7-10 dni
 Brunatna plamistość liści objawia się plamami, które są większe niż w wypadku
chwościka buraka (do 10 mm średnicy), mają mniej regularny kształt, pozbawione są
obwódki. Silnie porażone liście zasychają. Choroba ta rzadko powoduje poważne
straty, a na plantacji występuje miejscowo.
Zwalczanie: stosowanie fungicydów podczas wegetacji.
 Mączniak prawdziwy buraka ostatnio nie stanowi poważnego zagrożenia. Jednak
gdy opanuje całą plantację może być powodem znacznych start plonu cukru.
Objawami są początkowo pojedyncze, białe naloty na najstarszych liściach. Z czasem
pokrywają one równomiernie całą powierzchnię liści, a grzyb poraża coraz to
młodsze liście, aż do liści sercowych włącznie.
Zwalczanie: stosowanie fungicydów podczas wegetacji.
 Zgnilizny korzeni są powodowane przez różne grzyby. Porażenie może nawet
zacząć się pod koniec czerwca. Z czasem korzenie zaczynają gnić. Zgnilizny
występują przede wszystkim na glebach o wadliwej strukturze, silnie zbitych,
zaskorupionych, o zakłóconych stosunkach wodno-powietrznych, z podeszwą płużną.
Chorobie sprzyja wysoka wilgotność i wysoka temperatura gleby.
Zwalczanie: uprawa międzyplonów ścierniskowych, głęboszowanie, stosowanie
odmian o podwyższonej odporności na grzyb Rizoctonia solani (jeden z patogenów
powodujący zgniliznę), niszczenie zaskorupienia gleby w razie wystąpienia objawów
choroby, dolistne dokarmianie zaatakowanych roślin makro- i mikroelementami.
Brak jest chemicznych metod zwalczania zgnilizn korzeni.
 Zgnilizny kopcowe to nowe zagrożenie wynikające z konieczności składowania
korzeni przed ich odstawieniem do cukrowni. Wiele gatunków grzybów atakuje
przede wszystkim korzenie uszkodzone, źle ogłowione i przemarznięte.
Zwalczanie: prawidłowe formowanie pryzmy, okrywanie włókniną, prawidłowy
zbiór buraka, unikanie składowania korzeni uszkodzonych przez szkodniki i
porażonych przez zgnilizny.
■
Choroby wirusowe
 Rizomania jest najgroźniejszą chorobą wirusową. Nosicielem wirusa jest grzyb
bytujący w glebie, co uniemożliwia chemiczne zwalczanie choroby. Jedynym
specyficznym objawem tej choroby jest żółknięcie nerwów na blaszkach liściowych.
Aby potwierdzić wystąpienie choroby, konieczne jest wykonanie testu ELISA. Silne
porażenie roślin przez rizomanię może powodować utratę nawet połowy plonu
korzeni, a także znaczne obniżenie zawartości cukru.
Zwalczanie: uprawa odmian tolerancyjnych lub odpornych.
 Mozaika wirusowa jest przenoszona głównie przez mszycę brzoskwiniowoziemniaczaną. Powoduje rozjaśnienie nerwów liści oraz charakterystyczne,
chlorotyczne plamy na blaszkach liściowych. Początkowo objawy obserwowane są
na liściach sercowych, a potem na liściach starszych.
Zwalczanie: niszczenie chemiczne nosicieli, czyli mszyc.
 Żółtaczka łagodna przenoszona jest przez mszycę brzoskwiniowo- ziemniaczaną i
burakową. Odznacza się żółtopomarańczowym zabarwieniem liści, które początkowo
pojawia się na wierzchołkach liści, a potem obejmuje kolejne części blaszki.
Zwalczanie: niszczenie chemiczne nosicieli, czyli mszyc.
 Żółtaczka nekrotyczna przenoszona jest przez mszycę brzoskwinio- woziemniaczaną i burakową. Objawia się cytrynowym zabarwieniem blaszki liściowej
pomiędzy nerwami z czerwonymi lub brązowymi plamkami. Porażone liście są
zgrubiałe, kruche i charakterystycznie „trzeszczą" przy zgniataniu.
Zwalczanie: niszczenie chemiczne nosicieli, czyli mszyc.
Fotografie chorób można znaleźć w atlasach wydanych przez firmy chemiczne oraz
Internecie.
Szkodniki i ich zwalczanie
Straty w plonie buraka cukrowego na skutek żerowania szkodników mogą wynosić 1030%. Najgroźniejsze są te, które występują we wczesnych fazach rozwojowych buraka. Do
szkodników najgroźniejszych należą: pędraki i rolnice, a do groźnych: błyszczka
jarzynówka, drobnica burakowa, drutowce, koziułkowate, mszyce, nicienie, omarlice,
pchełki, płaszczyniec burakowy, ryjkowcowate, skoczogonki, śmietki i tarczyk mgławy.
Fotografie szkodników można znaleźć w atlasach wydanych przez firmy chemiczne oraz
Internecie
Przykłady preparatów do zwalczania szkodników buraka cukrowego przedstawiono w
tabeli.
Niektóre preparaty do chemicznego zwalczania szkodników
w uprawie buraka cukrowego (IOR 2006).
Szkodnik
Nazwa
preparatu
Błyszczka
jarzynówka
Sumi-Alpha 050
EC
0,4
Cruiser 70 WS
0,06
Gaucho 70 WS
Fastac 100 EC
Karate 025 EC
0,13
0,15
0,35
Cruiser 70 WS
0,06
Gaucho 70 WS
0,13
Dursban 480 EC
1,5
Pyrinex 480 EC
1,5
Cruiser 70 WS
0,06
Gaucho 70 WS
Fastac 100 EC
Karate 025 EC
0,13
0,15
0,35
Drobnica
burakowa
Drutowce
Koziułkowate larwy
Mątwik
burakowy
Mszyca
trzmielinowoburakowa
Pchełka
burakowa
Pędraki
Sinocin AL
Dawka
(kg,l/ha)
2
Vydate 240 SL
20
Cruiser 70 WS
Gaucho 70 WS
0,06
0,13
Bi 58 Nowy
Nurelle D 550 EC
0,8
0,5
Cruiser 70 WS
0,06
Gaucho 70 WS
0,13
Nurelle D 550 EC
0,5
Pyrinex 480 EC
1,3
Gaucho 70 WS
0,13
Montur 190 FS
0,10
Uwagi
zabieg wykonać w okresie żerowania
młodych gąsienic (koniec
czerwca do połowy sierpnia)
dawki zapraw podano w kg na jednostkę
siewną nasion;
zaprawiać nasiona przed siewem
opryskiwać całą powierzchnię pola po 3-4
dniach od siewu
dawki zapraw podano w kg na jednostkę
siewną nasion;
zaprawiać nasiona przed siewem
opryskiwać glebę pasowo aplikatorem lub
specjalnym opryskiwaczem
dawki zapraw podano w kg na jednostkę
siewną nasion;
zaprawiać nasiona przed siewem
opryskiwać całą powierzchnię pola po 3-4
dniach od siewu
opryskiwać glebę bezpośrednio po siewie;
stosować 1000 l
wody na ha - zabieg grubokroplisty
opryskiwać nie wcześniej niż od fazy 1-2
liści właściwych buraka
dawki zapraw podano w kg na jednostkę
siewną nasion;
zaprawiać nasiona przed siewem
opryskiwać według sygnalizacji w okresie
nalotu form
uskrzydlonych; następne zabiegi w razie
potrzeby
dawki zapraw podano w kg na jednostkę
siewną nasion;
zaprawiać nasiona przed siewem
opryskiwać w okresie pojawienia się
pierwszych chrząszczy lub
pierwszych uszkodzeń
dawki zapraw podano w kg na jednostkę
siewną nasion;
zaprawiać nasiona przed siewem
Dursban 480 EC
2
Pyrinex 480 EC
2
Decis 2,5 EC
0,40
Pyrinex 480 EC
1,3
Gaucho 70 WS
0,13
Montur 190 FS
0,10
Fastac 100 EC
0,15
Karate 025 EC
0,35
Cruiser 70 WS
0,6
Płaszczyniec
burakowy
Rolnice
Skoczogonki
Śmietka
ćwiklanka,
śmietka
burakowa
opryskiwać całą powierzchnię pola na 3-4
dni przed siewem
buraka; następnie wymieszać z glebą
przez zabronowanie.
opryskiwać tylko na sygnał służby
ochrony roślin w ustalonym
przez nią terminie; zwalczanie prowadzić
w rejonach, w których
w roku poprzednim stwierdzono
występowanie kędzierzawki
płaszczyńcowej
dawki zapraw podano w kg na jednostkę
siewną nasion;
zaprawiać nasiona przed siewem
opryskiwać według sygnalizacji, gdy
gąsienice znajdują się
we wczesnych stadiach rozwojowych
dawki zapraw podano w kg na jednostkę
siewną nasion;
Montur Forte 230
FS
Decis 2,5 EC
Karate 025 EC
0,1
zaprawiać nasiona przed siewem
0,4
0,35
Cruiser 70 WS
0,6
opryskiwać całą powierzchnię pola po 3-4
dniach od siewu
dawki zapraw podano w kg na jednostkę
siewną nasion;
Montur Forte 230
FS
0,1
Bi 58 Nowy
0,8
Nurelle D 550 EC
0,75
Tarczyk mgławy Furadan 5 GR
15
zaprawiać nasiona przed siewem
opryskiwać według sygnalizacji, w okresie
wylęgania się larw
pierwszego pokolenia; powtarzać w miarę
potrzeby
stosować przy użyciu aplikatora w czasie
wysiewu nasion; liści nie wolno
przeznaczać na paszę przed upływem 5
miesięcy.
Oprócz walki chemicznej trzeba także stosować wiele zabiegów agrotechnicznych, które
ograniczają zagrożenie ze strony szkodników (tabela).
Agrotechniczne metody ochrony buraka cukrowego przed szkodnikami.
Szkodnik
Błyszczka
jarzynówka
Drobnica
burakowa
Drutowce
Mszyce
Metody ochrony
wczesna i głęboka orka jesienna, wiosenne
zwalczanie chwastów komosowatych
usuwanie resztek buraków z pola, zwiększenie
gęstości siewu, siew niezbyt głęboki
terminowe wykonywanie podorywek i orek,
wczesny i gęstszy siew
niszczenie chwastów (głównie komosowatych),
zbilansowane nawożenie (nadmiar azotu sprzyja
rozwojowi mszyc)
intensywna melioracja plantacji, głęboka podorywka
Koziułkowate
i orka przedzimowa, nie uprawiać buraka po
zaoranych łąkach
prawidłowy płodozmian, co najmniej 4-letnia
przerwa w uprawie buraka na danym polu, izolacja
przestrzenna od roślin kapustnych, uprawa
Mątwik
mątwikobójczych odmian gorczycy lub facelii w
międzyplonach ścierniskowych, zaniechanie uprawy
rzepaku
drenowanie pól, wapnowanie, wczesny siew,
Omarlice
prawidłowe nawożenie, zwalczanie chwastów
komosowatych, unikanie uproszczeń uprawowych
Pchetka
wczesny i niezbyt głęboki siew, zwalczanie
burakowa
chwastów komosowatych
podorywki, talerzowanie, orka, niszczenie
Pędraki
chwastów, wcześniejszy i gęstszy siew
terminowe wykonywanie podorywek i orek, izolacja
przestrzenna od roślin kapustnych i ziemniaków,
Rolnice
wczesny siew, zwalczanie chwastów, zwiększenie
normy wysiewu, intensywniejsze nawożenie
mineralne
Ryjkowcowat wczesna jesienna orka, spulchnianie międzyrzędzi w
e
okresie wegetacji
unikanie bardzo wczesnych siewów, ograniczenie
przyorywania słomy, utrzymywanie prawidłowych
Skoczogonki stosunków wodnych w glebie, częste spulchnianie
gleby, pozostawianie chwastów jako „paszy
odciągającej"
wczesny siew, prawidłowa uprawa roli,
Śmietki
zbilansowane nawożenie, częste spulchnianie
międzyrzędzi, niszczenie chwastów komosowatych
Tarczyk niszczenie chwastów komosowatych na plantacji i w
mgławy
jej pobliżu
Jednoczesne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych umożliwia
ograniczenie ilości przejazdów i zmniejsza straty spowodowane ugniataniem gleby i roślin.
Można także szybko wykonać zabiegi podczas spiętrzenia prac. Ponadto zastosowanie
niektórych preparatów łącznie z nawozami dolistnymi zwiększa ich skuteczność oraz
przedłuża okres ich działania. Zwyżkę plonu korzeni spowodowaną łącznym stosowaniem
agrochemikaliów szacuje się na 0,2-1 t/ha. Jednak zabieg ten zawsze wiąże się z ryzykiem
uszkodzenia roślin.
W uprawie buraka cukrowego łącznie można stosować:
 insektycydy (np. Bi 58 Nowy) + mikronawóz (np. Insol 4),
 fungicydy (np. Alert 375 SC) + mikronawóz (np. Ekolist Standard),
 insektycydy (np. Decis 2,5 EC) + fungicyd (Dithane M-45 80 WP) + mikronawóz
(np. Insol 4).
Zbiór
Największe plony korzeni o wysokiej jakości technologicznej uzyskuje się po 180 dniach
wegetacji. Słoneczna pogoda w sierpniu i we wrześniu przyspiesza osiągnięcie dojrzałości
technologicznej korzeni. Natomiast intensywne opady w tym okresie opóźniają zbiór i
powodują wyrastanie kolejnych liści kosztem cukru zgromadzonego w korzeniach.
Na termin zbioru wpływ ma także intensywność nawożenia azotem, zdrowotność roślin i
typ odmian. Wcześniej zbiera się korzenie z plantacji nawożonych mniejszymi dawkami
azotu oraz porażonych przez choroby i szkodniki. Podobnie odmiany należące do typu
cukrowego mogą być zbierane wcześniej niż odmiany typu plennego.
W momencie zbioru najstarsze liście powinny żółknąć i obumierać, a masa liści powinna
być mniejsza niż masa korzenia. Współczynnik ulistnienia (stosunek masy liści do masy
korzenia) powinien wynosić 0,7-0,9.
Decyzję o rozpoczęciu kampanii podejmuje cukrownia w porozumienie ze Związkiem
Plantatorów.
Ograniczenie liczby plantatorów a także powierzchni uprawy buraka cukrowego
spowodowało koncentrację produkcji. Dlatego w ostatnich latach jedynym sposobem zbioru
buraka cukrowego stał się zbiór jednoetapowy 6-rzędowym kombajnem samobieżnym
(fot.). Inne sposoby zbioru nie mają praktycznie teraz żadnego znaczenia.
Zbiór jednoetapowy buraka cukrowego
Plantację do zbioru trzeba starannie przygotować: usunąć pośpiechy, burakochwasty,
większe chwasty, kamienie, łodygi rzepaku.
Przed zbiorem trzeba wykopać korzenie na uwrociach. Ich szerokość powinna umożliwić
swobodne wykonywanie nawrotów przez kombajn.
Bardzo ważne jest staranne ogławianie. Związki utrudniające wydobycie cukru i
zwiększające powstawanie melasy gromadzą się bowiem w główce korzenia i resztkach
liści. W cukrowni rosną wówczas koszty przetwarzania z powodu konieczności stosowania
niezbędnych substancji pomocniczych. Dlatego niekorzystne jest zbyt wysokie ogławianie.
Szkodliwe jest także ogławianie zbyt niskie. Korzenie powinny być ogławiane przy
nasadzie liści w granicach szyjki korzeniowej.
W dolnej części korzeń powinien mieć średnicę ok. 1 cm. Korzenie zaraz po ogłowieniu
powinny być wykopane. Ten warunek spełnia tylko zbiór jednoetapowy. Pozostawienie
korzeni ogłowionych i nie wykopanych powoduje znaczne straty. Po 3 dniach tracą one
3,7% masy i 0,7% cukru, a po 15 dniach aż 10% masy i 1,6% cukru.
Przechowywanie
Konieczność dostarczania buraków do cukrowni w miarę potrzeb spowodowała potrzebę
przechowywania korzeni w pryzmach na polu. Powinny znajdować się one na skraju pola,
bezpośrednio przy utwardzonej drodze, co daje możliwość dojazdu niezależnie od pogody.
W pobliżu pryzm nie powinno być linii energetycznych i telefonicznych, słupów, drzew i
nasypów. Jeśli pryzma jest źle usypana lub nie można do niej dojechać, cukrownia jest
zwolniona z obowiązku odbioru buraków i rolnik sam musi je dowieźć do cukrowni.
Wybór miejsca pod pryzmę należy ustalić z cukrownią. Powinno być ono wyrównane i
wolne od zagłębień i wyniesień, co pozwala na załadunek buraków bez strat - bez
pozostawiania korzeni lub ich pocięcia. Nie może znajdować się w obniżeniach terenu,
gdzie mogłaby się gromadzić woda.
Przed czołem pryzmy powinna się znajdować minimum 12-metrowa przestrzeń
manewrowa dla doczyszczarko-ładowarki. Pozwala to uniknąć później problemów przy
załadunku buraków.
Pryzma powinna być prawidłowo uformowana. Zaleca się, by jej szerokość u podstawy nie
przekraczała 8 m, co wynika z szerokości roboczej zespołu podbierającego doczyszczarkoładowarki (fot.). Natomiast wysokość powinna wynosi 2-3 m.
Odbiór buraków z pryzmy
Przy formowaniu pryzmy ciągnik z przyczepą powinien podjeżdżać ukośnie w stosunku do
długości pryzmy. Nieprawidłowe jest podjeżdżanie równoległe (wzdłuż) lub prostopadle (w
poprzek). Powierzchnia pryzmy powinna być równa i płaska, dzięki czemu zewnętrzna
powierzchnia pryzmy jest mała i brak jest zastoisk mrozowych. Efektem tego są małe
uszkodzenia i straty powodowane przez mróz.
Podczas formowania pryzmy należy zwracać uwagę, by buraki spadały z jak najmniejszej
wysokości. Mato jest wtedy korzeni połamanych i okaleczonych, a tym samym mniejsze są
straty powodowane przez oddychanie buraków.
Coraz częściej pryzmy okrywa się specjalną włókniną TopTex. Jest ona wodoodporna i
przepuszczalna dla powietrza, a także jest dość odporna na uszkodzenia mechaniczne,
dlatego może być używana kilkakrotnie. Włókninę rolnicy kupują za pośrednictwem
cukrowni. Za okrycie pryzmy dostają dodatkową dopłatę.
Stosowanie włókniny do okrywania pryzm ma wiele zalet. Przykrycie pryzm przez miesiąc
zmniejsza straty przechowywanego surowca w porównaniu z pryzmami odkrytymi średnio
o 1%, co zwiększa plon korzeni o około 0,5 tony z hektara. Jednocześnie maleją o 0,5%
straty cukru. Dokładniejsze staje się także doczyszczenie korzeni przy ich odbiorze - nawet
o 2,5%. Okrycie włókniną zabezpiecza przed przemarznięciem korzeni. Różnica
temperatury powietrza i wnętrza prawidłowo uformowanej pryzmy może wynosić nawet
12°C.
Okrywając pryzmę, należy pamiętać o kierunku najczęściej wiejących wiatrów. Należy
również zabezpieczyć zakładki poszczególnych pasów oraz ich podstawy przed wiatrem.
Stan okrycia należy sprawdzać szczególnie po silnych wiatrach. Pryzmy nie wolno okrywać
w temperaturze powietrza powyżej 12°C. Odkrywa się ją bezpośrednio przed transportem
korzeni do cukrowni.
Włókninę po wykorzystaniu należy odpowiednio przechowywać. Przed ułożeniem na
paletach trzeba ją dokładnie oczyścić z gleby i resztek buraków. Podczas przechowywania
włóknina nie powinna być wystawiona na bezpośrednie działanie słońca.
Produkcja nasienna
W Polsce od kilku lat nie prowadzi się produkcji nasiennej buraka cukrowego, bo warunki
cieplne nie pozwalają na uzyskanie nasion o najwyższej jakości, a tylko takie mają szansę
powodzenia na rynku. W tym celu polskie firmy nasienne wynajmują specjalne farmy
hodowlane we Włoszech, a nawet w Stanach Zjednoczonych.
Download