Now Klasyfikacja FIGO z perspektywą EBM

advertisement
Now Klasyfikacja FIGO z
perspektywy EBM
Paweł Weiss
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim
wg. UpToDate 18.2
Co to jest klasyfikacja FIGO?
Klasyfikacja FIGO umożliwia lekarzom
porównanie swoich przypadków do innych
bez niejasności
Klasyfikacja FIGO umożliwia nam ustalenie
rokowania choroby nowotworowej
Klasyfikacja FIGO wskazuje nam sposób
leczenia
Kilka Uwag
Nie ma korelacji między FIGO a TNM
FIGO nie jest ustalone na podstawie nowych
metod diagnostycznych jak: CT, MRI, PET,
USG, limfoangiografia, chirgugiczna
diagnostyka. Są to opcjonalne badania.
FIGO opiera się na badaniach
przedmiotowych. Ale kolposkopia,
histeroskopia, cystoskopia oraz
proktoskopia może być również wykonana.
Rak Szyjki Macicy
Jakie jest rokowanie?
Stadium
Distribucja
pacjentów
I
62%
Odsetek
przeżycz
pięcioletnich
85%
II
18%
60%
III
11%
35%
IV
9%
15%
Jak leczyć?
Leczenie zależy od tego czy jest to rak
płaskonabłonkowy czy gruczolakorak
Leczenie zależy od stopnia FIGO
Leczenie zależy od tego czy kobieta chce
mieć dzieci
Leczenie zależy od tego czy kobieta ma inne
problemy zdrowotne
Leczenie zależy od wieku pacjenta
Rak płaskonabłonkowy IA, IB1,
IIA1 - chirurgia
Histerektomia typu 2 jest preferowana przez
jamę brzuszną
Ale histerketomia laparoskopowa przez
pochwę jest preferowana w porównaniu z
histerektomią przez jamę brzuszną
Zostawia się węzły chłonne w stopniu IA1,
1A2, oraz małe zmiany w IB1, ale usuwa
się, gdy jest podejrzenie przerzutu
Duże zmiany w IB1, IB2, IIA1 wymagają
usunięcia węzłów chłonnych
Rak płaskonabłonkowy IA, IB1,
IIA1 - elektrokonizacja
Tylko w stopniu IA1
Tylko, gdy nie ma zajęcia układu
limfatycznego oraz przestrzeni naczyniowej
Rak płaskonabłonkowy IA, IB1,
IIA1 – radioterapia oraz
chemioterapia
Te opcje są tylko dla onkologa
Rak płaskonabłonkowy IA, IB1,
IIA1 – utrzymania możliwości
rodzenia
Elektrokonizacja (IA1 tylko)
Trachelektomia pod warunkiem, że pacjentka
ma mniej niż 40 lat, rak ma mniej niż 2.5
cm, nie ma dużego zajęcia układu
limfatycznego oraz przestrzeni naczyniowej,
nie ma przerzutów do węzłów chłonnych,
oraz nie ma raka o wysokim stopniu
złośliwości (np. - neuroendokrynnych)
Rak płaskonabłonkowy IA, IB1,
IIA1 - komplikacje
Krótsza szyjka macicy
Mniej lubrykacji
Rak płaskonabłonkowy IA, IB1,
IIA1 - ciąża
W stopniu IA1 można rodzić drogą naturalną
W stopniu IB1 oraz IIA1, cięcie cesarskie jest
rekomendowane
Po trachelektomii zawsze cięcie cesarskie
Rak szyjki macicy
FIGO Stopień I a
Rak mikroinvazyjny ( ≤ 5 mm)
Rekomendowane badania
• badanie pochwy I odbytu, cytologia), kolposkopia, biopsja i/albo łyżeczkowanie szyjki macicy (ECC), konizacja lub elektrokonizacja
• Histopatologja
• WBC, badania biochemiczne
• RTG klatki piersiowej, USG miednicy oraz jamy brzusznej
Diagnoza na podstawie konizacji
Konizacja
Ważna parametry histopatologii::2
• Głebokość inwazji
• Szerokość guza
• Różnincowanie guza
• Inwazja naczyniowej przestrzeni przez limfocytów (LVSI)
• Margines resekcji
Marginesy ujemne
ECC ujemne
Stopień Ia1
LVSI ujemne
Konizacja jak pacjentka chce być płodna
lub
Prosta (type A6) hysterektomia z albo bez usunięncia
przydatków
Marginesy i/albo
ECC dodatna dysplazja
•Stopień Ia1 z dużym LVSI
Stopień Ia2
• Powtórzenie konizacji
• Modifikowana radikalna histerektomia (typ B6) jak konizacja jest nie możliwa
± miednicowa lymfadenektomja
Konizacja lub radykalna histerektomja lub radykalna trachelectomia jak pacjentka chce być płodna
lub
Modyfikowana radykalna histerektomia (type B6)
oraz
Miednicowa lymfadenektomja
Rekomendowana kontrola
Co 3 miesiące w pierwszym roku; potem co 6 miesięcy do 5 roku. Potem rocznie. Dodane badania do badania ginekologicznego łącznie z cytologią
wyników objaw, lokalnych zmian I ogólny stan pacjenta.
ESGO.
ORG
oraz kolposkopią, powiną być wykonane w zależności do
Rak szyjki macicy
FIGO Stopień Ib - IIa
Gruczalorak, Płaskobłonkowy, Gruczalokarowiec
Rekomendowane badanie
Neccessary investigations:
•badanie pochwy I odbytu, cytologia), colposkopia, biopsja i/albo łyżeczkowanie szyjki macicy (ECC), konizacja lub elektrokonizacja jak potrzebna do diagnozy
• Histopatologja
• WBC, badania biochemiczne włącznie z Hb oraz badanie wydolności nerek
• RTG klatki piersiowej, USG miednicy oraz jamy brzusznej (rozmiar oraz mjejsce guza oraz pojemność guza/proporcja do szyjki macicy)
Opcjonalne badania:
Miednicowe badania węzeł chłonnych, tomografia jamy brzusznej (PET/CT), cystoskopja, rectoskopia, IVU lub USG nerek. Przeżuty do pęcherza oraz jelit muszą być potwierdzone histopatologiczne
Radikalna chirurgia
Chemia-radioterapia
or
Neoadjuvant chemioterapia, po radioterapii lub chirurgii jest opcja dla lokalnie zaawansowanych nowotworów
(Ib2 oraz Iia2) ale się czeka na potwierdzające dowody z kontrolowanych badaniach klinicznych.
• Przecziw-wskazania do chirurgii
• Ib2/IIa2 guzy w niektórych przypadkach
• Rozrost do przedniej ściany pochwy
• Inwazyjny rak po hysterektomii
• Wybór pacjenta
• Macica z po za szyjki macicy tkanek i górnej części pochwy (radykalne, typ hysterektomii C6) + węzłów chłonnych miednicy
oraz
•Cała szyjki macicy zpo za szyjki macicy tkanek (radykalnych trachelectomia) jeżeli płodność jest pożądane + limfadenektomii miednicy
oraz
• Górna część pochwy pierścien, tkanki węzłów chłonnych miednicy paracervical + w przypadku poprzednich prostej histerektomii
* Co najmniej 2 cm od marginesu resekcji jest pożądane
** U kobiet przed menopauzą jajniki mogą być przechowywane, a jeśli tak transpozycja jest zalecane.
*** Do decyzji dalszego postępowania, wszelkich niezbędnych histopatologicznych parameters powinny być wymagane
Ujemne węzły
GOG score
Niske ryzyko
(GOG score < 120)
Niske ryzyko
(GOG score < 120)
Kontrola
Radioterapia
± Chemioterapia
• Dodatne węzły (1-3)
• Poorly differentiated or undifferentiated tumor (G3)
• LVSI dodatny
• Pierwotny guz
(tumor-cervix volume) >3 cm
• Endocervical invasion
(barrel shaped cervix)
• Nieprawidłowa chirurgia
• Nieprawidłowa HP (if report of all necessary parts is missing)
Radioterapia
± Chemoterapia
Rekomendowana kontrola
Co 3 miesiące w pierwszym roku; potem co 6 miesięcy do 5 roku. Potem rocznie. Dodane badania do badania ginekologicznego łącznie z cytologią
wyników objaw, lokalnych zmian I ogólny stan pacjenta.
ESGO.ORG
• Dodatne marginesy po resekcii
• Zaangażowanie przymacicy
• Guz pozostał
• Dużo węzęł chłonnych (>3)
Chemio-radioterapia
oraz kolposkopią, powiną być wykonane w zależności do
Pozostałe stopnie
Pozostałe stopnie powinny być leczone
wyłącznie przez onkologa.
Rak Macicy – FIGO 2010
Stopień I:
Nowotwór ściśle ograniczony do trzonu
macicy
IA: Brak nacieku lub głębokość nacieku
obejmuje <50% mięśniówki
IB: Naciek obejmuje ≥50% mięśniówki
Stopień II
Nowotwór nacieka podścielisko szyjki macicy,
ale nie wychodzi poza macicę
Rak Macicy – FIGO 2010
Stopień III
Lokalne i regionalne naciekanie
IIIA Rak nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki
IIIB Przerzuty do pochwy i/lub przymacicza
IIIC Przerzuty do węzłów miednicy i/lub węzłów
przyaortalnych
IIIC1 Zajęte węzły miednicy
IIIC2 Zajęte węzły okołoaortalne z zajętymi lub nie
węzłami miednicy
Rak Macicy - 2010
Stopień IV
Naciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki
odbytnicy i/lub odległe przerzuty
IVA Naciek pęcherza moczowego i/lub
śluzówki odbytnicy
IVB Przerzuty odlegle, obejmujące przerzuty
do węzłów chłonnych jamy brzusznej i
węzłów chłonnych pachwinowych
Jakie jest rokowanie?
Stadium
Odsetek przeżyć pięcioletnich

I
73-95%

II
50-65%

III
20-40%

IV
9%
Rak macicy - typy
Typ 1 (80%) : zależny od estrogenu
Typ 2 (20%) : niezależny od estrogenu
Rak macicy - rozpoznanie
Biopsja Pipellem jest preferowana.
Łyżeczkowanie jest preferowane gdy:
- pacjentka nie toleruje biopsii
- biopsja była ujemna u pacjentki z wysokim
ryzykiem
- biopsja była ujemna u pacjentki która
często krwawi
- nie ma wystarczajacej ilości materiału z
biopsii
Rak macicy - rozpoznanie
- gdy jest stenoza szyjki macicy
- gdy w tym samym czasie jest wykonany inny
zabieg
Histeroskopia może być opcjonalnym
badaniem.
Grubość endometrium (po menopauzie)
powyżej 5 mm w USG pochwowym nasuwa
podejrzenie raka macicy.
Rak macicy – przed leczeniem
- badanie przedmiotowe, czy macica jest
mobilna
- sprawdzenie węzłów chłonnych
(nadobojczykowych)
- MRI jest najlepszą metodą radiologiczną do
oceny zaawansowania klinicznego
- RTG j. brzusznej i miednicy są niepotrzebne
jeżeli dokona się oceny chirurgicznej
Rak macicy – przed leczeniem
- chirurgiczna ocena (rekomendowana) opiera
się na podstawie radykalnej histerektomii z
usunięciem przydatków oraz biopsii węzłów
chłonnych
- aortalne węzły chłonne mogą być zajęte
nawet jeżeli miedniczne są ujemne
- laparotomia jest preferowana w stosunku do
laparoskopii, ponieważ aortalne węzły
chłonne są trudne do zbadania
laparoskopowo
Rak macicy – CA 125
Poziom CA 125 może służyć do poszukiwania
przerzutów poza macicą.
Poziom powyżej 40 jednostek/mL jest
dodatni.
Rak macicy – ważne punkty
- 5 % pacjentek będzie miało również raka
jajników
- jak kobieta nie chce być leczona w stopniu 1
chirurgicznie, zaleca się radioterapię
- jak kobieta chce miec dzieci w 1 stopniu,
można leczyć progesteronem
Zespół Lyncha
- 22-71% pacjentek ma ryzyko raka macicy
- 3 -14% pacjentek ma ryzyko raka jajnikow
- USG pochwowe oraz CA 125 jako badania
przesiewowe powinno sie wykonywać od 30
roku życia
- usunąć macicę, gdy kobieta nie chce już
rodzić dzieci
Download