regulamin zasad rozliczania energii cieplnej w spółdzielni

advertisement
REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „DRWĘCA”
Rozdział I
Informacje ogólne
1. Dostawcy energii cieplnej do budynków SMLW „Drwęca”
1.1. Dalkia Lidzbark Warmiński Sp. z o.o.
1.2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. Pieniężno
-
budynki w Ornecie
budynki w Pieniężnie
Ustalone przez Dostawcę :
a) pkt 1.1. taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE),
b) pkt 1.2. taryfy dla ciepła nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE),
Opłaty za energię cieplną stosowane są w dwóch kategoriach :
- kategorii cen umownych stosowanych w rozliczeniach pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą (SMLW „Drwęca”)
z uwzględnieniem taryf, o których mowa wyżej ,
- kategorii opłat zaliczkowych mających zastosowanie w rozliczeniach za dostawę energii cieplnej pomiędzy
użytkownikami lokali, a SMLW „Drwęca”.
Przez użytkownika lokalu rozumie się użytkownika posiadającego spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo
odrębnej własności do lokalu oraz najemcę i użytkownika zajmującego lokal bez tytułu prawnego.
2.









Rozliczenie energii cieplnej pomiędzy Dostawcą, a Spółdzielnią oraz pomiędzy Spółdzielnią,
a indywidualnymi odbiorcami w budynkach odbywa się na podstawie :
umów o dostarczenie energii cieplnej zawartych z jej dostawcami,
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem,
Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
Statutu Spółdzielni,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody,
Obowiązujące u dostawców taryfy dla ciepła, z którymi Spółdzielnia zawarła umowy,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
Z uwagi na zróżnicowanie cen zakupu ciepła u poszczególnych dostawców, w zależności od źródła ciepła
oraz innych postanowień zawartych w taryfach dla ciepła, opłaty stałe jednostkowe i zaliczki za ciepło do
ogrzania lokali oraz podrzewu wody ustalane są przez Zarząd Spółdzielni odrębnie dla zasobów
administrowanych przez Spółdzielnię w Ornecie i Pieniężnie, a także dla poszczególnych budynków lub
grup budynków.
3.
Dostawcy wody zimnej oraz wody zimnej do podgrzania do budynków
Spółdzielnię:
administrowanych przez
3.1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Orneta.
3.2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pieniężno.
Ustalone przez dostawców taryfy opłat podlegają zatwierdzeniu odpowiednio przez Radę Miejską w Ornecie
i Radę Miejską w Pieniężnie.
4.
Wszystkie urządzenia pomiarowe , których wskazania stanowią podstawę rozliczeń pomiędzy Dostawcami
energii cieplnej, wody, a Spółdzielnią oraz między Spółdzielnią, a indywidualnymi odbiorcami
w budynkach, winny posiadać aktualne cechy legalizacyjne lub być dopuszczone do stosowania przez
odpowiednie instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
1
5.
Koszty zakupu zimnej wody , wody zimnej do podgrzania dostarczanej do budynku , w którym znajdują się
lokale mieszkalne, użytkowe są opłacane przez od indywidualnych odbiorców w lokalach znajdujących się
w budynku. Wysokość opłat jest ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych
przez Spółdzielnię kosztów zakupu u dostawcy wody zimnej i wody zimnej do podgrzania łącznie
z podatkiem VAT.
6. Koszty dostawy energii cieplnej do budynków obejmują koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz
dostawcy ciepła powiększone o podatek VAT.
Opłaty na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej dostarczanej do budynku, w którym znajdują się lokale
mieszkalne lub mieszkalne i użytkowe pobierane są od wszystkich indywidualnych odbiorców lokali
znajdujących się w tym budynku.
7.
Stawki opłat za energię cieplną Spółdzielnia ustala w taki sposób, aby zapewniały wyłącznie pokrycie
ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów zakupu energii cieplnej.
8.
W opłatach kosztów ogrzewania za powierzchnię użytkową lokalu (mieszkalnego, użytkowego), dla której
ustalona jest opłata za użytkowanie tego lokalu. Pomieszczenia, które nie posiadają grzejników, a wchodzą
w skład lokalu np. przedpokój, wc., korytarz, spiżarnie, itp. ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich
pomieszczeń wyposażonych w grzejniki traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną.
Do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się również powierzchnię zajętą pod meble wbudowane, bądź
obudowane, pomieszczenia znajdujące się na zewnątrz mieszkania np. przypisana do danego mieszkania
część korytarza zabudowanego.
Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych
do podłogi, których wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli wysokość części
pomieszczenia wynosi od 140 cm do 220 cm , to do powierzchni użytkowej lokalu wlicza się 50% powierzchni tej części pomieszczenia. Powierzchnię części lokalu o wysokości równej 220 cm i powyżej zalicza się
w 100%.
9.
Okresem rozliczeniowym zużycia wody zimnej oraz wody zimnej do podgrzania jest okres dwunastu
miesięcy tj. od 01 czerwca roku bieżącego do 31 maja roku przyszłego. W przypadku wprowadzenia przez
dostawcę zmiany cen, Spółdzielnia dokonuje dodatkowego rozliczenia niezależnie od ogólnie przyjętego
okresu rozliczeniowego.
10. Okresem rozliczeniowym zużycia energii cieplnej do ogrzania budynków i podgrzania zimnej wody jest
okres od 01 czerwca roku bieżącego do 31 maja roku przyszłego. W przypadku wprowadzenia przez
dostawcę zmiany cen, Spółdzielnia dokonuje dodatkowego rozliczenia niezależnie od ogólnie przyjętego
okresu rozliczeniowego.
11. Rozliczenie kosztów zużycia zimnej wody do podgrzania dokonuje się na podstawie odczytów wskazań
wodomierzy zainstalowanych na instalacji zasilającej budynek oraz w miejscach jej poboru w lokalach
i faktur dostawcy.
12. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej do podgrzania wody zimnej dokonuje się na podstawie
odczytów wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w węźle indywidualnym budynku, ciepłomierzy
zainstalowanych w węzłach grupowych zasilających więcej jak jeden budynek oraz odczytów wodomierzy
zainstalowanych w miejscach jej poboru w budynkach i w lokalach na instalacji ciepłej wody.
Rozliczenie kosztów zużycie energii cieplnej do ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych dokonuje się
Na podstawie odczytów wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w węźle cieplnym budynku i faktur
dostawcy.
Na koszty te składają się opłaty z taryfy dla ciepła:
- opłata za zamówioną moc cieplną, jednostką jest zł / MW ,
- opłata za ciepło, którego ilość ustalana jest na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
jednostką jest zł / GJ,
- opłata za nośnik ciepła (woda uzdatniona ) zł / m ³,
- opłaty stałe za usługi przesyłowe, jednostką jest zł / MW ,
- opłaty zmienne za usługi przesyłowe, jednostką jest zł / GJ ,
13.
Rozliczenia kosztów ogrzewania w lokalach użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych
dokonuje się stosując metodę wykorzystującą proporcję kubatury:
a) w budynku 1 Maja 48 w Ornecie - 26,84% - dla pow.uż. 619,50m2
b) w budynku Rynek 4 w Pieniężnie - 28,96% - dla pow.uż. 216,64m2
2
c) w budynku Rynek 4 w Pieniężnie - 22,73% - dla pow.uż. 159,90m2
14. Rozliczenia kosztów ogrzewania w lokalach użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Przemysłowej
15 i 1 Maja 50 w Ornecie dokonuje wg m2 powierzchni użytkowej.
Rozdział
II
Woda zimna , woda zimna do podgrzania
1.
Ilość zużytej wody w lokalach opomiarowanych ustala się na podstawie wskazań odczytów wodomierzy .
Lokal z niesprawnym wodomierzem traktuje się jak lokal nieopomiarowany.
2.
W przypadku zmiany ceny wody zimnej przez dostawcę w czasie trwania okresu rozliczeniowego może być
dokonany dodatkowy odczyt zużycia wody w lokalach.
3.
Rozliczenie:
3.1. zimnej wody w budynku bez instalacji ciepłej wody użytkowej dokonuje się :
– wg wskazań wodomierzy,
3.1.1.
w mieszkaniach opomiarowanych
3.1.1.
w mieszkaniach nieopomiarowanych – miesięczne zużycie ilości m³/osobę/miesiąc ustala się
ryczałtowo :
a) wg średniego zużycia m3 /osobę/ m-c wyliczonego z ostatnich 4 okresów
rozliczeniowych, a jeżeli okresy rozliczeniowe były krótsze niż 12 m-cy, albo np. w
tym okresie miało miejsce zatrzymanie pracy wodomierza, albo inna rzeczywista
przyczyna uniemożliwiają-ca ustalenie wiarygodnej wielkości zużycia wody (np.
użytkownik zamieszkuje w lokalu zbyt krótko) do rozliczeń przyjmuje się okres ostatnich
4 lat kalendarzowych lub zasady opisane poniżej w pkt „b”,
b) jeżeli ustalenie średniego zużycia wody m3 /osobę/ m-c wg zasad opisanych w pkt. „a”
jest niemożliwe, użytkownik lokalu obciążany jest wg normy zużycia wody określonej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody tj. 5,4 m3 /osobę/ miesiąc.
Ryczałtowe opłaty ( jak pkt „a” i „ b” nie podlegają dodatkowym rozliczeniom z użytkownikiem lokalu i korektom.
Ewentualna nadwyżka m³ wody wynikająca z różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza
głównego, a sumą ilości wody ze wszystkich lokali w danym budynku wliczana jest w koszty
eksploatacji.
3.2. zimnej wody i zimnej wody do podgrzania w budynku z instalacją ciepłej wody użytkowej dokonuje
się :
3.2.1.
w mieszkaniach opomiarowanych - wg wskazań wodomierzy,
3.2.2.
w mieszkaniach nieopomiarowanych – miesięczne zużycie ilości m³/osobę/miesiąc ustala się
ryczałtowo:
a)
wg średniego zużycia m3 / osobę / m-c wyliczonego z ostatnich 4 okresów
rozliczeniowych, a jeżeli okresy rozliczeniowe były krótsze niż 12 m-cy, albo np. w tym
okresie miało miejsce zatrzymanie pracy wodomierza, albo inna rzeczywista przyczyna
uniemożliwiają-ca ustalenie wiarygodnej wielkości zużycia wody (np. użytkownik
zamieszkuje w lokalu zbyt krótko) do rozliczeń przyjmuje się okres ostatnich 4 lat
kalendarzowych lub zasady opisane poniżej w pkt „b”,
b) jeżeli ustalenie średniego zużycia wody m3 /osobę/ m-c wg zasad opisanych w pkt. „a”
jest niemożliwe, użytkownik lokalu obciążany jest wg normy zużycia wody określonej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody tj. 5,4 m3 /osobę/ miesiąc, w tym: ciepła woda 2,4m3 i zimna woda 3m3.
3
Ryczałtowe opłaty ( jak pkt „a” i „b”) nie podlegają dodatkowym rozliczeniom z użytkownikiem lokalu i korektom.
Ewentualna nadwyżka m³ wody wynikająca z różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza
głównego, a sumą ilości wody ze wszystkich lokali w danym budynku wliczana jest w koszty
eksploatacji .
4.
W przypadku zmiany użytkownika lokalu:
a)
w drodze przekazania lokalu do Spółdzielni zgodnie z art.11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ,
rozliczenie zużycia kosztów podgrzewu zimnej wody, zdający lokal otrzyma zgodnie ze Statutem
Spółdzielni,
b) w drodze zamiany wzajemnej w zasobach administrowanych przez SMLW „Drwęca” rozliczenie
kosztów podgrzewu zimnej wody, użytkownicy otrzymają po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Użytkownik zdający lokal winien zgłosić się do działu GZM celem ustalenia terminu protokólarnego
przekazania lokalu oraz odczytu wodomierzy,
c)
w drodze zbycia lub zamiany lokali poza zasobami SMLW „Drwęca” zbywający i nabywca dokonują
rozliczenia kosztów podgrzewu zimnej wody bez udziału Spółdzielni tj. zgodnie z zapisem w Akcie
Notarialnym, że z dniem wydania lokalu nabywca przejmuje korzyści i ciężary związane z przedmiotem nabycia.
5. W przypadku nie dopełnienia formalności z pkt. 4 a, 4b tj protokolarnego odczytu wodomierzy do czasu
odczytu stanów wodomierzy przez przedstawiciela Spółdzielni, koszty zużycia wody przypisane będą
użytkownikowi lokalu zamieszkującemu w danym lokalu .
6. Termin odczytu wskazań wodomierzy w danym budynku będzie podany w formie ogłoszenia wywieszonego
na tablicy ogłoszeń na klatce schodowej, ewentualnie w drodze zawiadomień dostarczonych do skrzynki
pocztowe użytkownika lokalu z wyprzedzeniem od trzech do dziesięciu dni. Ostateczny termin dokonania
odczytów mija 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
7. Użytkownicy lokali nieobecni w terminie odczytów zobowiązani są do wcześniejszego uzgodnienia z działem
GZM Spółdzielni możliwości odczytu wskazań wodomierzy w lokalu. Dopuszcza się w wyjątkowej sytuacji
podanie przez lokatora odczytu wskazań wodomierzy w formie telefonicznej z zachowaniem terminu
określonego w pkt 6, a następnie w formie pisemnej.
8. Potwierdzeniem dokonania odczytów wskazań wodomierzy w lokalu jest protokół odczytu podpisany przez
użytkownika lokalu bądź osobę upoważnioną i osobę odczytującą. Strony mogą umieścić w protokóle uwagi
dotyczące odczytu sprawności wodomierza, oplombowania.
Potwierdzeniem dokonania odczytów jest pisemne oświadczenie złożone do Spółdzielni przez użytkownika
lokalu warz z podpisem , wskazujące odczyt wskazań wodomierzy zamontowanych lokalach.
9. W przypadku gdy użytkownik lokalu:
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
pobiera wodę przy całkowitym lub częściowym pominięciu układu pomiarowego,
samowolnie dokona przeróbki lub celowo uszkodzi wodomierz,
samowolnie usunie lub zamieni wodomierz,
uszkodzi cechy legalizacyjne lub plomby SMLW „Drwęca”
wówczas zostanie obciążony za okres rozliczeniowy ilością wody jak w pkt 3.1.2. lub 3.2.2. rozdziału II.
10. W przypadku uniemożliwienia odczytu wodomierzy w lokalu przez użytkownika lokalu w terminie
odczytu, bądź nie złożenia informacji o stanach odczytów wskazań wodomierzy, do czasu dokonania
odczytów użytkownik lokalu obciążony będzie ilością wody naliczoną zaliczkowo w opłacie za
użytkowanie lokalu mieszkalnego.
11. Miesięczny przypis zaliczkowej ilości metrów sześciennych wody zimnej , wody zimnej do podgrzania na
nowy okres rozliczeniowy dla danego lokalu oblicza się na podstawie średniego zużycia miesięcznego w danym lokalu na podstawie ostatniego okresu rozliczeniowego, ( tzn.12 miesięcy ) .
12. Na pisemny wniosek lokatora przypis ilości wody może być zmieniony. Użytkownik lokalu winien złożyć
wniosek w administracji Spółdzielni w celu uzgodnienia terminu zmian i ilości metrów sześciennych wody.
Wniosek o zmniejszenie lub zwiększenie przypisu ilości wody winien wynikać ze zmiany ilości osób
zamieszkujących w lokalu, lub ze zmiany zużycia ilości metrów sześciennych wody.
4
13. Wszelkie reklamacje dotyczące odczytów wodomierzy należy składać w dziale GZM w terminie 7 dni od
dnia odczytu.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów zużycia wody zimnej, wody zimnej do podgrzania
należy składać pisemnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia kosztów energii cieplnej w dziale
GZM Spółdzielni.
Nie podlegają reklamacji zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
Wniesienie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od uregulowania niedopłaty wynikającej
z rozliczenia .
15. Ilość metrów sześciennych zużytej wody rozlicza się co 12 miesięcy tj. od dnia 01 czerwca roku
poprzedniego do dnia 31 maja roku bieżącego. Rozliczenie zużycia wody zimnej, wody zimnej do
podgrzania użytkownik lokalu otrzyma w ciągu 45 dni od dnia w którym następuje rozliczenie.
Powiadomienie o rozliczeniu kosztów odbywa się w formie indywidualnych powiadomień dostarczonych
użytkownikom lokali poprzez roznoszenie do mieszkań przez osobę upoważnioną przez Spółdzielnię.
W przypadku nie odebrania przez użytkownika lokalu rozliczenia, zostaje ono komisyjnie dostarczone do
indywidualnych skrzynek pocztowych użytkownika lokalu. W tej sprawie komisja sporządza protokół.
W indywidualnych przypadkach rozliczenie może być przesłane pocztą. Zwrócone z powodu nie odebrania
przesyłki przez użytkownika lokalu , bądź nie zgłoszenie przez użytkownika lokalu zmiany podanego przez
niego adresu zamieszkania ma moc prawną doręczenia.
Użytkownik lokalu, bądź inna osoba zamieszkała w lokalu poświadcza pisemne otrzymanie rozliczenia.
Użytkownik, który nie otrzymał rozliczenia w terminie zobowiązany jest zgłosić ten fakt w siedzibie
Spółdzielni.
16. Niedopłatę wynikającą z rozliczenia użytkownik lokalu jest zobowiązany wpłacić na konto Spółdzielni
w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia.
17. Nadpłatę wynikającą z rozliczenia wody użytkownik lokalu może odliczyć od bieżących opłat za
użytkowanie lokalu.
W przypadku uregulowania opłat w pełnej wysokości określonych art. 4 Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, Spółdzielnia zwraca nadpłatę wynikającą z rozliczenia kosztów energii cieplnej zużytej
do podgrzania wody zimnej, użytkownikowi lokalu na jego pisemny wniosek.
18. Wodomierze w lokalach stanowią ich wyposażenie i są własnością użytkowników lokali. Użytkownicy
lokali odpowiadają za ich stan techniczny i ponoszą koszty napraw, wymiany i legalizacji.
19. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu wodomierzy należy niezwłocznie zgłaszać do działu GZM
Spółdzielni.
20. Obowiązek uiszczania opłat za dostawę energii cieplnej zużytej na potrzeby podgrzania wody powstaje
z dniem postawienia użytkownikowi lokalu do dyspozycji przydzielonego lokalu, a nie od chwili
ustanowienia prawa do lokalu mieszkalnego, albo prawa odrębnej własności.
Obowiązek uiszczenia opłat za dostawę energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody ustaje w myśl
obowiązujących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Rozdział III
Rozliczenie kosztów ciepła dostarczonego na podgrzanie wody.
5
1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej do podgrzania wody zimnej w lokalach opomiarowanych, dot. opłaty
zmiennej, dokonywane jest jednorazowo na koniec okresu rozliczeniowego, co dwanaście miesięcy.
W przypadku zmaiany ceny przez dostawcę w czasie trwania okresu rozliczeniowego dokonane będzie
dodatkowe rozliczenie.
2. Ilość energii cieplnej zużytej do podgrzania wody zimnej dla danego budynku mierzona jest ciepłomierzem
zainstalowanym w danym budynku lub grupy budynków zasilanych centralnie z węzła grupowego mierzona
jest ciepłomierzem zainstalowany w węźle grupowym .
3. Koszty zakupu ciepła rozlicza się w części dotyczącej przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej
centralnie przez instalację w budynku wielolokalowym stosując metody wykorzystujące:
a) wskazania wodomierzy w lokalach,
b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.
c) liczbę wszystkich lokali (mieszkalnych i użytkowych) w budynku.
4. W czasie trwania okresu rozliczeniowego użytkownik lokalu obciążany jest niżej wymienionymi opłatami:
4.1. Opłatą stałą wynikającą z opłat stałych ponoszonych przez Spółdzielnię dla Dostawcy energii
cieplnej z tytułu zamówionej mocy stałej ( MW ) na podgrzanie zimnej wody dla danego budynku
pobieraną przez 12 miesięcy w roku .
4.1.1. koszty opłaty stałej stanowią ilość (MW) zamówionej mocy stałej na danym budynku pomnożoną
przez cenę za zamówioną moc cieplną i stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe wynikające
z taryfy dla ciepła.
Rozliczenie opłat następuje na zasadzie podzielenia kosztów opłaty stałej przez ilość lokali (miesz –
kalnych i użytkowych) w budynku.
Koszty opłaty stałej rozlicza się oddzielnie dla każdego budynku.
Wymiarem opłaty stałej jest ilość lokali (mieszkalnych i użytkowych) w budynku ( zł/lokal).
4.2. zaliczkową opłatą zmienną ustalaną przez Zarząd Spółdzielni na podstawie :
- średniej ilości (GJ) energii cieplnej pobranej przez budynek, przeznaczonej do podgrzewu wody
z okresu 24 miesięcy tj. z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych,
- cen ciepła i stawek opłaty zmiennej za usługi przesyłowe z taryfy dla ciepła.
- ilości ( m³ ) pobranej przez dany budynek ciepłej wody z okresu 24 miesięcy tj. z dwóch ostatnich
okresów rozliczeniowych,
Zaliczkowa opłata zmienna pobierana jest przez okres 12 miesięcy.
Opłata zmienna podlega jednorazowemu rozliczeniu z użytkownikiem lokalu po zakończeniu okresu
rozliczeniowego
4.2.1. Koszt opłaty zmiennej ustalony jest w następujący sposób: ilość zakupionej energii w GJ na
danym budynku z odczytu wskazań ciepłomierza, pomnożona przez stawki cen z taryfy dla ciepła
( zł / GJ), a następnie tak wyliczony koszt energii cieplnej zużytej na potrzeby podgrzania wody
podzielony przez ilość metrów sześciennych zużytej wody w lokalach, co stanowi wyliczenie
kosztu jednego metra sześciennego ciepłej wody (zł / m³).
Rozliczenie opłaty zmiennej z użytkownikiem lokalu następuje na zasadzie: koszt ciepłej wody
użytkowej (zł/m3) pomnożony przez ilość metrów sześciennych wody z odczytu wodomierzy
w danym lokalu.
Powyższe rozliczenie dotyczy budynków wyposażonych w indywidualne węzły cieplne i urządzenia
pomiarowe.
4.2.2. Koszt opłaty zmiennej ustalany jest w następujący sposób: całkowita ilość zakupionej energii
cieplnej ( w GJ ) zużytej do podgrzania wody wg odczytu wskazań ciepłomierza zainstalowanego
w grupowym węźle cieplnym, podzielona przez sumaryczną ilość metrów sześciennych zużytej
wody w budynkach korzystających z grupowego węzła cieplnego tj. odczyt wskazań ilości metrów
sześciennych zużytej wody na głównym wodomierzu (zasilanie minus cyrkulacja).
Taki wynik daje wyliczenie ilości ciepła potrzebnego do przygotowania jednego metra sześciennego
ciepłej wody użytkowej – współczynnik GJ/m3.
Wyliczenie kosztu ciepłej wody użytkowej na poszczególnych budynkach dokonuje się poprzez
pomnożenie współczynnika GJ/m3 przez ilość metrów sześciennych wody tj. odczyt wskazań
wodomierza głównego ciepłej wody danego budynku (zasilanie minus cyrkulacja) przez stawki
opłat z taryfy dla ciepła.
Wyliczenie kosztu wody użytkowej zł/m3 dla danego budynku: koszt zakupu energii cieplnej
zużytej do podgrzewu wody na danym budynku podzielony przez ilość metrów sześciennych
zużytej wody
w lokalach danego budynku tj. suma odczytu wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach.
Rozliczenie z poszczególnymi użytkownikami następuje wg zasady: koszt ciepłej wody zużytej
6
w lokalu to iloczyn jej zużycia w metrach sześciennych i koszt ciepłej wody użytkowej zł/m 3
dla danego budynku.
Powyższe rozliczenie dotyczy budynków korzystających z grupowych węzłów cieplnych.
Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła, powodujące
istotne zmiany w wysokości kosztów (np. podwyżka cen ciepła), to dopuszczalna jest korekta opłaty
stałej przypisanej do wymiaru czynszu i ustalonych zaliczek za podrzew wody (płata zmienna),
a decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.
5. Rozliczenie końcowe kosztów podgrzania wody zimnej lokator otrzyma wspólnie z rozliczeniem
zużycia wody zimnej oraz wody zimnej do podgrzania w terminie określonym w dziale II, pkt 15.
6. W przypadku reklamacji dotyczących rozliczenia kosztów podgrzania wody zimnej obowiązują zasady
zawarte w rozdziale II, pkt 14.
7. W przypadku wystąpienia nadpłaty / niedopłaty rozliczenia kosztów podgrzania wody obowiązują
zasady zawarte w rozdziale II, pkt 16 i pkt 17.
Rozdział IV
Rozliczenie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali.
1.
Rozliczenie kosztów energii cieplnej dostarczanej do ogrzewania lokali:
mieszkalnych - dokonywane jest jednorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego trwającego
od dnia 01 czerwca roku bieżącego do dnia 31 maja roku następnego,
b) najemcy i użytkownicy lokali użytkowych - pokrywają pełne koszty w oparciu o wystawiane przez
Spółdzielnię faktury.
a)
2.
W czasie trwania okresu rozliczeniowego użytkownik lokalu obciążany jest nw opłatami ustalonymi przez
Zarząd:
2.1. Zaliczkową opłatą stałą ustalona na podstawie:
- ilości ( MW ) zamówionej mocy stałej na dany miesiąc,
- cen za zamówioną moc cieplną z taryfy dla ciepła,
- stawek opłaty stałej za usługi przesyłowe z taryfy dla ciepła,
- powierzchni użytkowej danego budynku ( m² ).
Opłata stała pobierana jest przez 12 miesięcy.
2.2. zaliczkową opłatę zmienną ustaloną na podstawie :
- średniego zużycia energii cieplnej ( ilość GJ ) w budynku z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych tj. 24 miesięcy.
- średnich wskazań nośnika ciepła ( ilość m³ ) w budynku z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych tj. 24 miesięcy.
- cen ciepła i stawek opłaty zmiennej za usługi przesyłowe z taryfy dla ciepła,
- powierzchni użytkowej danego budynku ( m ² ).
Opłata zmienna pobierana jest przez 12 miesięcy .
3.
Rozliczenie opłat zmiennych i stałych z użytkownikami lokali dokonywane jest na koniec okresu
rozliczeniowego (zł/m²).
Udział w kosztach dostawy centralnego ogrzewania poszczególnego lokalu (mieszkalnego i użytkowego)
jest proporcjonalny do jego powierzchni użytkowej w stosunku do całej powierzchni użytkowej
budynku.
Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła, powodujące istotne
zmiany w wysokości kosztów (np. podwyżka cen ciepła), to dopuszczalna jest korekta ustalonych zaliczek
za dostawę ciepła, a decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.
4.
Koszt opłaty stałej stanowi ilość (MW) zamówionej mocy cieplnej w danym budynku pomnożona przez
cenę za zamówioną moc cieplną i stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe (zł/MW) z taryfy dla ciepła.
7
Rozliczenie opłat następuje na zasadzie: koszty opłaty stałej podzielone przez metry kwadratowe
powierzchni użytkowej lokali w danym budynku ( zł / m² ).
Tak wyliczony koszt energii cieplnej ( zł/m² p.uż. ) pomnożony przez ilość m² p.uż. danego lokalu stanowi
koszt opłat za centralne ogrzewanie przypadający na dany lokal.
5.
Koszt opłaty zmiennej ustalony jest przez pomnożenie cen ciepła i stawek opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (zł/ GJ) z taryfy dla ciepła przez ilość pobranego ciepła wg odczytu wskazań ciepłomierza
(GJ) na danym budynku plus koszt nośnika ciepła .
Rozliczenie opłat następuje na zasadzie: koszty opłaty zmiennej podzielone przez metry kwadratowe
powierzchni użytkowej lokali w danym budynku.
Tak wyliczony koszt energii cieplnej ( zł/m² p.uż.) pomnożony przez ilość m² p.uż. danego lokalu stanowi
koszt opłat za centralne ogrzewanie przypadający na dany lokal.
6.
Wszelkie reklamacje dotyczące kosztów ogrzewania należy składać w formie pisemnej w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania rozliczenia. Nie podlegają reklamacji zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni.
Wniesienie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od uregulowania niedopłaty wynikającej
z rozliczenia.
7.
Rozliczenie końcowe kosztów ogrzewania za dany okres rozliczeniowy lokator otrzyma w terminie 45 dni
od dnia w którym następuje rozliczenie.
Decyzję o zmianie w/w terminu dotyczącą całych zasobów może podjąć Rada Nadzorcza w formie
uchwały.
8.
Niedopłatę wynikająca z rozliczenia kosztów użytkownik lokalu zobowiązany jest wpłacić na konto
Spółdzielni w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia.
9.
Nadpłatę wynikającą z rozliczenia kosztów użytkownik lokalu może odliczyć od bieżących opłat
za użytkowanie lokalu. W przypadku uregulowania opłat w pełnej wysokości , określonych art. 4
Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych , Spółdzielnia zwraca nadpłatę wynikającą z rozliczenia
kosztów energii cieplnej użytkownikowi lokalu, na jego pisemny wniosek.
10. W przypadku zmiany użytkownika lokalu:
a. w drodze przekazania lokalu do Spółdzielni zgodnie z art.11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ,
rozliczenie zużycia kosztów energii cieplnej, zdający lokal otrzyma zgodnie ze Statutem Spółdzielni,
b. w drodze zamiany wzajemnej w zasobach administrowanych przez SMLW „Drwęca” rozliczenie
kosztów energii cieplnej, użytkownicy otrzymają po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
c. w drodze zbycia lub zamiany lokali poza zasobami SMLW „Drwęca” w Ornecie, zbywający i nabywca
dokonują rozliczenia kosztów energii cieplnej bez udziału Spółdzielni tj. zgodnie z zapisem w Akcie
Notarialnym, że z dniem wydania lokalu nabywca przejmuje korzyści i ciężary związane z przedmiotem nabycia.
Rozdział V
Informacje końcowe
1.
Na pisemny wniosek użytkowników lokali danego budynku w odczycie wodomierzy, bądź ciepłomierzy
może uczestniczyć wybrana przez nich osoba tzw. „mąż zaufania”. Osoba ta winna zgłosić się do
administracji Spółdzielni przed terminem odczytów celem uzgodnienia terminu .
2.
Niedopuszczalne są wszelkie zmiany w instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania, zimnej wody,
ciepłej wody użytkowej bez pisemnej zgody Spółdzielni.
W szczególności niedopuszczalne jest: montaż dodatkowych grzejników, powiększanie zestawów
grzejnikowych, demontaż grzejników, demontaż odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania,
spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania, zmiana nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych.
Wyżej wymienione działania stanowią rażące naruszenie obowiązków użytkownika lokalu.
3.
Wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania w lokalach w tym grzejników, zaworów należy
wykonywać poza sezonem grzewczym, za pisemną zgoda Spółdzielni i obowiązkiem poniesienia kosztów
w pełnej wysokości.
Przy wymianie zaworów przygrzejnikowych, praca konserwatorów, koszt zakupu wody uzdatnionej i jej
uzupełnienie w instalacji centralnego ogrzewania obciąża Spółdzielnię.
4.
Wszelkie nieprawidłowości w działaniu instalacji centralnego ogrzewania , wody należy zgłaszać do działu
GZM Spółdzielni.
8
5. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany warunków dostawy ciepła powodujące istotne
zmiany w wysokości kosztów (np. podwyżka cen ciepła, zmiana przepisów wykonawczych niewystarczająca wysokość zaliczek) to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat.
Decyzję o korekcie zaliczek opłat podejmuje Zarząd Spółdzielni w formie uchwały, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Nadzorczej .
5.
Traci moc Uchwała Nr 20/kad.2008-2011/2009 Rady Nadzorczej z dnia 17.06.2009 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej w SMLW „Drwęca” oraz
Uchwała
Nr 13/kad.2008-2011/2011 z dnia 12.05.2011 r. zatwierdzająca Aneks Nr 11/2011 do ww. regulaminu.
6.
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 4/2012 Rady Nadzorczej
w dniu 09.02.2012 r., protokół Nr 6/2012 z mocą obowiązującą z dniem 01 stycznia 2012 r.
9
Download