Nacobezu_spr_dzial_7_kl_4

advertisement
NACOBEZU
Sprawdzian z działu 7: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie
1. Opisuję rodzaje wód powierzchniowych.
2. Rozpoznaję zwierzęta żyjące w rzece i jeziorze, wskazuję przystosowania ich budowy
zewnętrznej do środowiska.
3. Wskazuję przystosowania organizmów do życia w jeziorze/rzece.
4. Wskazuję cechy odróżniające środowisko wodne od lądowego.
5. Wskazuję na schematycznym rysunku przedstawiającym bieg rzeki: brzeg prawy,
brzeg lewy, źródło, ujście.
6. Obliczam prędkość przepływu wody w rzece, korzystając z informacji zawartych
w tekście.
7. Rozpoznaję na rysunku glony/pierwotniaki.
8. Omawiam warunki życia w jeziorze w zależności od pory roku.
9. Wskazuję łańcuch pokarmowy w jeziorze/oceanie.
10. Wskazuję producentów i konsumentów w łańcuchach pokarmowych.
11. Wyjaśniam, dlaczego w strefie głębinowej oceanu i strefie wód głębokich jeziora nie
występują rośliny.
Download