Odtworzenie cyklu życia marki na przykładzie marki napojów Hellena

advertisement
MiR_Marketing w praktyce.qxd
2013-06-19
21:41
Page 22
Marketing w praktyce
Krzysztof Koszela
Instytut Inżynierii Biosystemów,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bogdan Sojkin
Katedra Marketingu Produktu,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Odtworzenie cyklu życia marki
na przykładzie marki
napojów Hellena
22
Marki we współczesnej gospodarce to odpowiednik latarni morskich, które znalazły miejsce na
„rynkowym morzu” wyrobów i usług jako emanujące swoim blaskiem w wyniku pełnej akceptacji przez
konsumentów oraz odznaczające się wyróżnialnym
i zauważalnym zbiorem charakterystyk fizycznych,
funkcjonalnych i strukturalnych. Dają one konsumentowi możliwość nie tylko zaspokojenia potrzeb
konsumpcyjnych, ale także realizowania swoich
oczekiwań mentalnych, symbolicznych, środowiskowych czy społecznych oraz wyrażania tożsamości
i za ich pomocą kreowania własnego wizerunku.
Mimo że marki kojarzone są z dużymi grupami
konsumentów o bardzo zróżnicowanym zabarwieniu społecznym, to zawsze są one odwzorowaniem
indywidualnych/osobistych wartości identyfikowanych z produktem. To odwzorowanie jest traktowane jako swoiste zaangażowanie w markę i przywiązanie się do niej. Najlepsze marki mają zazwyczaj
największy udział w rynku i są bardzo wartościowe
oraz rentowne. Natomiast sam proces budowania
zbioru ich wartości jest procesem długotrwałym
i, w zależności od specyfiki rynku branżowego, bardzo kosztownym. Jednak zazwyczaj to za produkt
marki czołowej klienci zapłacą 19% więcej niż za
produkt marki słabszej1. Marka, która w swojej kategorii jest liderem, wzbudza zaufanie w większym
stopniu niż marka numer dwa, trzy czy mniej znane marki, niezależnie od powiązanych z nimi wyrobów czy usług2.
W związku z powyższym bardzo istotny dla firmy jest cały proces budowania świadomości marki,
kreowania jej wizerunku w społeczności konsumenckiej i stałego audytowania w kontekście zmian
zachodzących w mechanizmie funkcjonowania rynku oraz towarzyszących tym zmianom zachowań jego uczestników. Przykłady z rynków zarówno rodzimych, jak i zagranicznych pokazują, że firmy,
które posiadają silne marki, z różnych przyczyn —
począwszy od braku zaufania do jej potencjału rynkowego (Goplana), dostatecznego monitoringu
zmian w postawach i zachowaniach uczestników
rynku/konsumentów (EB i 10,5), decyzji rynkowych i działań biznesowych mogących doprowadzić
do utraty płynności finansowej (Frugo), znacznych
problemów ze strategicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem i doprowadzeniem do upadłości/bankructwa firmy (Hellena), działań konsolidujących
rynek, takich jak fuzje czy przejęcia (Kubuś, Tymbark), czy wreszcie najczęściej „starzenia się” marki, wynikającego z przechodzenia przez kolejne fazy cyklu jej rynkowego życia (Clippo, Gerber, Anatol) — zmuszone zostają do podjęcia bardzo różnych działań rynkowych (z reguły marketingowych) prowadzących do: utrzymania czy przywrócenia pozycji rynkowej marce, jej odnowienia (rewitalizacja, odbudowa, redesign, odświeżenie, lifting,
odmłodzenie, repozycjonowania) czy wręcz ponownego wprowadzenia na rynek (relaunch, restart, reanimacja, odtworzenie, reaktywacja)3.
1 D. Court, Uncovering the Value of Brands, „The McKinsey Quarterly”
3 Dokonany pobieżny przegląd rodzimej literatury z zakresu zarządzania
1996, No. 4.
2 T. Ambler, Do Brands Benefit Consumers? „International Journal of
Advertising” 1997, No. 3.
produktem i marką pozwolił na znalezienie wielu określeń związanych
z przywracaniem pozycji rynkowej, odnawianiem i ponownym wprowadzaniem na rynek.
MARKETING I RYNEK 7/2013
MiR_Marketing w praktyce.qxd
2013-06-19
21:41
Page 23
Marketing w praktyce
W rezultacie marka produktu, nawet ta najbardziej pożądana i poszukiwana, w najlepszym przypadku traci swoją pozycję rynkową, a w najgorszym
schodzi z rynku. Próba jej reaktywacji czasami odnosi sukces (Frugo, Goplana), a w niektórych przypadkach, mimo podejmowanych prób (EB), nie jest
to już możliwe ze względu na brak chętnych do jej
zakupu, głównie w wyniku rozmycia się lub zaniku
wartości dotychczas oczekiwanych i akceptowanych przez nabywców.
Odbudowa marki pojmowana jest jako złożony
i wieloczynnikowy zespół działań marketingowych realizowanych w obrębie całego rynku bądź w jego segmentach, który stanowi istotny element w rywalizacji
o nowego konsumenta. Odtworzenie marki, jako niematerialnego kapitału danego przedsiębiorstwa wypracowanego na drodze wieloletnich zabiegów promocyjnych, staje się w tym ujęciu warunkiem niezbędnym dla podtrzymania zainteresowania u potencjalnych nabywców i wznowienia sprzedaży. Wiąże się to
ze zmianą wyglądu, wartości smakowej, kształtu opakowania detalicznego, repozycjonowania czy segmentu docelowego, a często wszystkiego razem. Działania
takie są tym bardziej złożone, im więcej czasu minęło
od momentu zniknięcia marki z koszyka konsumenckiego lub, co gorsza, z jego świadomości.
Dużą wagę przywiązywać należy również do
zmiany trendów rynkowych, które w owym czasie
mogły się pojawić i doprowadzić do istotnych zmian
w postawach i zwyczajach konsumpcyjnych. Jeśli
przyjąć, że to bezpośrednia gra zmysłów decyduje
o codziennych wyborach klientów, to należałoby
wprowadzić rewitalizację i relaunch do katalogu
obligatoryjnych działań na rzecz wzmocnienia pozycji wybranego produktu.
Historia marki Hellena
Jedną z wielu marek na rynku napojów, które
w swojej historii rynkowej miały spektakularny
sukces, a następnie gwałtowny upadek, jest marka
Hellena. Historia tej marki ma już 21 lat, a jej kreatorem, pomysłodawcą i właścicielem był Z. Sroczyński. W 1991 r. sformalizował swój docelowy typ
działalności, zakładając firmę pod nazwą Hellena,
której nazwa powstała na cześć matki oraz teściowej (obu o imieniu Helena).
Wprowadzone na rynek w 1991 r. napoje marki
Hellena zyskały stosunkowo szybko akceptację
konsumentów napojów gazowanych oraz soków
i już w początkowej fazie marka była postrzegana
jako jedna z najpopularniejszych polskich marek
napojów, oparta na silnych korzeniach i tradycji.
W okresie wejścia na polski rynek podstawowe
portfolio Helleny stanowiły oranżady i napoje niegazowane. Produkty marki Hellena szybko zdobyły
grupę lojalnych konsumentów.
Przy czym pamiętać należy, że pod koniec lat 90.
ubiegłego wieku rynek napojów był bardzo rozdrobniony. Według szacunków produkcją napojów zajmowało się około 200 producentów w Polsce. Z badania
MEMRB wynika, że wśród napojów niegazowanych
liderem była wtedy Hellena, posiadała wówczas
31,9% udziałów ilościowych całego rynku (rysunek
1). Wówczas największym konkurentem dla Helleny
była firma Hoop, produkująca napoje pod marką
korporacyjną, z 18% udziału w rynku. Kolejni producenci mieli już poniżej 10% udziału w rynku. I tak,
Alima Gerber miała 7,7% udziału, dalej w kolejności:
Tymbark (4,8%), Agros (3%), Scan (3%), Zbyszko
(2,7%), Aronia (1,9%), Nata (1,8%). Liderzy tego rynku byli producentami marek w butelkach typu PET,
najchętniej wybieranych przez konsumentów. Natomiast według badań Centrum Badań Marketingowych Indicator Polacy najczęściej kupowali napoje
Helleny — 37% i firmy Hoop — 23,9%, dość popularne były też napoje Tymbarku — 15,2%.
W 2001 r. firma Hellena osiągnęła rekordową
sprzedaż swoich produktów, ponad 250 mln zł, co
znalazło odzwierciedlenie również w badaniach
przeprowadzonych przez SMG/KRC Poland Media
S.A. w roku 2002. Pokazały one, że wśród kategorii
napojów gazowanych marką najczęściej spożywaną
była Hellena, z udziałem 31,61%, kolejne marki to:
Hoop (24%), Fanta (15,65%), Sprite (13,9%) oraz
Mirinda (12,41%). Należy podkreślić, że wówczas
mniejsi producenci mieli przewagę rynkową nad
koncernami międzynarodowymi, takimi jak Coca-Cola czy Pepsico, co było związane z regionalizacją
produkcji i dostaw oraz organizacją kanałów dystrybucji.
Niewątpliwie największym sukcesem Helleny było wprowadzenie i wypromowanie kategorii produktowej, jaką była oranżada4. Do dziś cała branża zazdrości Hellenie tego idealnego strzału marketingowego, jakim było sięgnięcie w 1996 r. po bardzo popularny w PRL-u napój, czyli oranżadę (rysunek 2).
W roku 2003 nowoczesne urządzenia rozlewnicze
pracowały z pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych, co zaskakujące — mimo tak spektakularnego sukcesu sprzedażowego — wyniki ekonomiczne
całego przedsiębiorstwa ulegały znaczącemu pogorszeniu. Warunkiem niezbędnym do utrzymania pozycji rynkowej były wówczas dla Helleny nowości
asortymentowe. Jednak nawet najlepszy pomysł,
oparty na nostalgii za czasami PRL, który wspaniale się sprzedał, trzeba zasilać kolejnymi innowacjami
nie tylko w zakresie produktu, ale także organizacji
procesu sprzedaży czy strategii marketingowej.
4 Oranżada to napój o bardzo długiej tradycji, sięgającej XVIII w., a jej
składniki stanowiły woda, cukier lub syrop i sok pomarańczowy. Jej największa popularność przypadła na czasy PRL-u, czyli gospodarki niedoboru. Oranżada Hellena to współczesny odpowiednik kultowego napoju
minionej epoki.
MARKETING I RYNEK 7/2013
23
MiR_Marketing w praktyce.qxd
2013-06-19
21:43
Page 24
Marketing w praktyce
Rysunek 1. Ilościowe udziały w rynku napojów niegazowanych w 2000 r.
Ź r ó d ł o: MEMRB.
Rysunek 2. Opakowania oranżady
Ź r ó d ł o: Jutrzenka Colian.
W tym czasie zarząd Helleny nie potrafił zdyskontować początkowego sukcesu i przekuć go
w rynkowy atut w starciu z rodzącą się bardzo
24
szybko konkurencją. Nie posiadał wizji rozwoju
rynku FMCG, na którym sukces ma często wymiar
krótkotrwały, a jego przedłużenie zapewnia nie
rozbudowany zakład, ale perspektywiczna inwestycja w rynek, rozumiana jako budowanie z wizją
marki produktu. W tym czasie Hoop konkurował
z Pepsi o prawo do wykorzystania w reklamie swoich napojów motywów z filmu „Władca Pierścieni”,
a do promocji wody Arctic zatrudniono amerykańską top modelkę Cindy Crawford z gażą na poziomie około 500 tys. dol. Natomiast Hellena nie miała wypracowanej jasnej strategii komunikacji rynkowej (głównie reklamowej).
Według danych OBOP w roku 2004 Hellena
wydała na reklamę telewizyjną kwotę zaledwie
0,5 mln zł, co uznać należy za sumę niewielką w porównaniu z wydatkami na ten cel marek Hoop
(12 mln zł) czy Zbyszko (11,5 mln zł)5. Pomimo różnych działań zarządu, sytuacja firmy ulegała pogorszeniu, co w konsekwencji doprowadziło (w 2005 r.)
do upadłości z możliwością ugody z wierzycielami
ogłoszonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Jednak
mimo podjęcia takich działań, po roku, czyli w 2006 r.,
doszło do ogłoszenia upadłości likwidacyjnej
w związku z brakiem wywiązania się z postano-
5 W pogoni za Coca-Colą, www.nowamarka.pl.
MARKETING I RYNEK 7/2013
MiR_Marketing w praktyce.qxd
2013-06-19
21:43
Page 25
Marketing w praktyce
wień. Syndyk masy upadłościowej poszukiwał inwestora pragnącego nabyć majątek firmy (całe
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część).
Otworzenie marki i jego wpływ
na pozycję na rynku
napojów bezalkoholowych
W roku 2007, w wyniku ogłoszonego przetargu,
doszło do przejęcia spółki Hellena przez spółkę Jutrzenka, która od samego początku chciała dokonać
szybkiego wznowienia produkcji, a tym samym doprowadzić do możliwie szybkiego pojawienia się
produktu na rynku. Takie działanie było istotne
w związku z wprowadzeniem przez konkurencyjną
firmę Zbyszko podobnej marki produktu o nazwie
Halina (rysunek 3).
Rysunek 3. Etykieta oranżady firmy Zbyszko
Ź r ó d ł o: Money.pl, http://manager.money.pl/logo-znak-graficzny/halina-oranzada-polski-tradycyjny-smak-czerwona197728.html.
Ponadto istniało realne zagrożenie, że konsumenci wybierający dotychczas oranżadę Helleny
będą nabywać produkty konkurencji, co mogło spowodować utratę lojalności wobec marki. Kolejnym
zagrożeniem była zupełnie inna receptura tego produktu niż rodzimej marki Hellena, co również dodatkowo mogło wpłynąć w przyszłości na sprzedaż
w tej kategorii. Po przejęciu przez nowego właściciela rozważano szereg rozwiązań związanych z odbudową, a zarazem przywróceniem pozycji rynkowej marki Hellena.
W grudniu 2007 r. jedna z międzynarodowych
firm specjalizujących się w badaniach marketingowych przeprowadziła rozbudowane badania jakościowe. Miały one na celu wskazanie kierunków
niezbędnych działań koniecznych dla przeprowadzenia relaunchu marki Hellena, a celem głównym
było lepsze rozpoznanie konsumentów kategorii
napojów i diagnoza kondycji marki na tle konku-
rencji. Konsekwencją badań i analiz było zdefiniowanie atrakcyjnej dla konsumentów oraz różnicującej USP (unique selling proposition) dla tej marki.
Metodyka przeprowadzonych badań obejmowała
6 rozszerzonych zogniskowanych wywiadów grupowych trwających 2,5–3 godziny, po 8 uczestników
w każdym. Próbę badawczą stanowili konsumenci
napojów Zbyszko i Hoop, spożywający je przynajmniej 2–3 razy w tygodniu oraz znający markę Hellena przynajmniej ze słyszenia (w starszych grupach minimum 50% respondentów kupiło Hellenę
przynajmniej 1 raz).
Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków odzwierciedlających mocne
strony Helleny:
z wizerunek marki posiadającej długą tradycję na
rynku, oferującej produkty dobrej jakości,
z zaufanie oraz sentyment, szczególnie starszych
respondentów,
z polskość marki budująca więź emocjonalną.
Elementami odbieranymi negatywnie i osłabiającymi ówczesną pozycję marki były:
z słaba widoczność marki w ciągu ostatnich lat zarówno w mediach, jak i na półkach sklepowych,
z skojarzenia z marką, która zatrzymała się w rozwoju, mało dynamiczną, przestarzałą i w konsekwencji mało aspiracyjną, zwłaszcza dla ludzi
młodych,
z mało atrakcyjne opakowanie, przede wszystkim
mało funkcjonalny kształt i nisko oceniana estetyka etykiet napoju gazowanego.
Natomiast Hellena była silnie kojarzona z oranżadą (oranżada postrzegana jako sztandarowy produkt Helleny), niemniej budowanie pozycjonowania marki opartego na oranżadzie i wartościach
związanych z tym produktem wydawało się mieć
ograniczony potencjał. Oranżada kojarzyła się ze
sztucznością (produkt, który nie zawiera soku,
o specyficznym „landrynkowym” smaku kojarzonym ze sztucznością), co mogło mieć w efekcie negatywny wpływ na wizerunek marki w ogóle oraz
postrzeganie innych produktów marki. Istniało ryzyko budowania marki niszowej — oranżada była
postrzegana jako produkt przede wszystkim dla
dzieci (niezbyt atrakcyjny dla większości młodzieży
i dorosłych) oraz okazjonalny (kupowany głównie
dla urozmaicenia, ale nie jako główny rodzaj kupowanego napoju).
W rezultacie badań sformułowano wniosek dotyczący opakowania i rekomendujący wprowadzenie
bardziej funkcjonalnego, dobrze pasującego do ręki
opakowania dla napojów gazowanych oraz niegazowanych (niepraktyczne, ale też wpływające na obniżenie wizerunku marki). Dokonano zmiany etykiety napoju gazowanego poprzez wprowadzenie
elementów kojarzonych z dynamiką, ruchem (elementy mające silny wpływ na postrzeganą atrakcyjność i komunikujące kluczowe dla kategorii napo-
MARKETING I RYNEK 7/2013
25
MiR_Marketing w praktyce.qxd
2013-06-19
21:44
Page 26
Marketing w praktyce
jów gazowanych wartości — energię, pobudzenie,
orzeźwienie), np. spadające owoce, rozbłysk wokół
nazwy, litery umieszczone w linii wznoszącej. Logo
w dotychczasowej formie było kojarzone z brakiem
nowoczesności (klasyczny krój czcionki, wrażenie
braku lekkości). Sugerowano rozważenie zmian
wyglądu logo poprzez wykorzystanie bardziej nowoczesnego liternictwa.
Ostatecznie po analizie wszystkich „za i przeciw” podjęto decyzje o przygotowaniu kampanii relaunchowej, a jej podstawą była nie tylko zmiana
wyglądu symbolu marki, ale także ponowne zdefiniowanie wartości, na których się ona opiera. Powodem tych działań było odświeżenie marki związane z repozycjonowaniem jakościowym produktu,
pojawieniem się w okresie niedostępności Helleny
firm konkurencyjnych wykorzystujących ten fakt
oraz ze zmianą właściciela, a tym samym zmianą
portfela produktowego. Istotnym elementem było
również przywrócenie zaufania w całym łańcuchu
dystrybucyjnym dla tej marki. W wyniku powstałych rekomendacji jakościowych podjęto decyzje
o zmianie zarówno kształtu butelki, jak i wizerunku etykiety najważniejszej kategorii, jaką była
oranżada marki Hellena (rysunek 4).
formacie zarówno pod względem kształtu butelki,
jak i etykiety. Jak się okazało, po upływie kilku
miesięcy sprzedaż wprowadzonego zmienionego
produktu nie przyniosła oczekiwanych efektów.
A oranżada w „starej” etykiecie i kształcie butelki
odnotowywała bardzo wysoką sprzedaż oraz wysoką rotację na półce. Natomiast popyt oraz rotacja
w punktach sprzedaży z „nową” oranżadą były bardzo niskie. Klienci nie dokonywali zakupów „odnowionej” oranżady Hellena, pomimo zastosowania
bardzo zachęcających akcji promocyjnych.
Sytuacja ta spowodowała podjęcie decyzji o wycofaniu „nowej” oranżady Hellena i rozpoczęciu prac
nad przygotowaniem nowej koncepcji strategii
marketingowej ze względu na brak akceptacji dla
tak drastycznej zmiany tożsamości produktu.
W kolejnym etapie opracowano nową strategię, która zawierała małą zmianę tożsamości produktu
(marki) dotycząca etykiety i logotypu. Natomiast
kształt butelki pozostał taki sam jak w początkowej
fazie (rysunek 5).
Rysunek 5. Rewitalizacja opakowania oranżady
na ostateczne
Rysunek 4. Zmiana opakowania oranżady Hellena
Rewitalizacja polegająca na
większej komunikacji
w zakresie jakości produktu
(bez słodzików),
nowocześniejszym
wzornictwie
Zmianie uległy:
kształt butelki,
kolorystyka nakrętki,
logotyp
oraz wzornictwo etykiety
Ź r ó d ł o: Jutrzenka Colian.
Ź r ó d ł o: Jutrzenka Colian.
Konsekwencją podjętych decyzji było powtórne
wprowadzenie produktu na rynek. Jednak z obawy
przed dość drastyczną zmianą produktu zdecydowano się na przeprowadzeniu testu w wybranych
dwóch regionach w Polsce i na kilku kluczowych
klientach (w celu weryfikacji przyjętych hipotez
rynkowych). Natomiast w pozostałych regionach
wprowadzono na rynek produkt w niezmienionym
26
Powstała sytuacja pokazała często pojawiającą
się kwestię, wynikającą z różnic pomiędzy deklarowanymi zamierzeniami a rzeczywistością rynkową.
Innymi słowy, występuje rozbieżność pomiędzy deklarowanymi wiernością i przywiązaniem a postawami konsumentów w momencie zakupu. Przypadek ten również może być potwierdzeniem, że
klienci podejmują decyzje w sposób przemyślany
i świadomy, niemniej jednak aspekt emocjonalny
stanowi pierwotną siłę sprawczą naszego myślenia
MARKETING I RYNEK 7/2013
MiR_Marketing w praktyce.qxd
2013-06-20
20:55
Page 27
Marketing w praktyce
i zachowania. A co ważniejsze, emocje biorą udział
i mają zasadnicze znaczenie w procesie podejmowania trafnych decyzji6.
Opisana sytuacja może również być potwierdzeniem tezy o negatywnej współzależności między zadeklarowanym zamierzeniem a rzeczywistym zachowaniem. Otóż ponad 60% konsumentów biorących udział w domowym testowaniu nowego urządzenia kuchennego po wypróbowaniu produktu
stwierdziło, że dokona zakupu w najbliższych
trzech miesiącach jako „prawdopodobne” lub „bardzo prawdopodobne”. Natomiast osiem miesięcy po
wprowadzeniu produktu na rynek jedynie 12% spośród tych konsumentów rzeczywiście dokonało zakupu. Co ciekawe, większość z nich nie potrafiła
wyjaśnić swojego zachowania7.
Marka Hellena trampoliną
wzrostu kategorii oranżady
Największym sukcesem relaunchu marki Hellena jest, jak wspomniano wcześniej, rozwój kategorii oranżady. W wyniku bardzo agresywnych działań marketingowych Hellena miała znaczący
wpływ na zmianę dynamiki rynkowej całej kategorii. W momencie przejęcia marki Hellena przez
nowego właściciela rynek oranżady wykazywał
tendencje spadkową. Jeszcze w roku 2009 rynek
tej kategorii zmalał wartościowo o 7,6% w stosunku do roku poprzedniego. Dopiero za sprawą przemyślanych koncepcji marketingowych dla oranżady Hellena od roku 2010 widać sukcesywne wzrosty tej kategorii. W ciągu 2 lat — czyli od 2010 do
2012 r. — rynek całej kategorii wzrósł o prawie
20% (rysunek 6).
Obecnie rynek kategorii „oranżada” szacowany jest na około 207 mln zł i jest zdominowany
przez Hellenę, bo stanowi 38% w rynku ogółem
(rysunek 7). W kanale tradycyjnym obejmującym
sieci lokalne i dystrybutorów z wyłączeniem dużych sieci międzynarodowych udziały te przekroczyły już 50%. Można powiedzieć, że obecnie
lider rynkowy konkuruje wyłącznie z markami
własnymi, które posiadają 33,5% udziału w rynku. Dynamika ta wynika z rosnącej popularności
sieci dyskontowych i kryterium ceny, które charakteryzują marki własne. Pozostałe marki posiadają 5% udziału lub mniej, co potwierdza ich
znikome znaczenie.
Warto dodać, że jeszcze 5 lat temu oranżada nie
była tak dynamicznie rozwijającą się kategorią
wśród napojów gazowanych w Polsce, jak jest teraz.
6 A. Damasio, Błąd Kartezjusza, Rebis, Poznań 2002, s. 37.
7 G. Zaltman, Jak myślą klienci, Rebis, Poznań 2008, s. 93.
W badanym okresie AS 2007-AS 2008 jej udziały
wartościowe wzrosły o 3% (rysunek 8).
Obecnie, za sprawą Helleny, właśnie kategoria
„oranżada” jest najbardziej dynamicznie rosnącą
kategorią na rynku napojów gazowanych, szacowanym na 3,3 mld zł. Dynamika całego rynku w okresie czerwiec/lipiec 2012 r. do czerwiec/lipiec 2011 r.
wynosiła 5,7%, natomiast oranżady zanotowały
12,3% udziału w tym rynku. Następną kategorią są
napoje gazowane o smaku cytrynowo-limonkowym
z 9,9% dynamiki, a kolejną napoje typu cola z 6,7%
dynamiki wzrostu (rysunek 9).
Kultowy napój minionej, często dobrze wspominanej epoki, jakim jest oranżada, w świadomości
klientów w dalszym ciągu bardzo dobrze funkcjonuje. A oranżada Hellena jest ulubioną oranżadą
Polaków według badań Instytutu Badań Opinii
Pentor. (Do tej kategorii często kwalifikuje się
tonic oraz lemoniadę). Fundamentalnym założeniem strategii marketingowej ukierunkowanej na
przywrócenie sztandarowych produktów opatrzonych marką Hellena na polski rynek detaliczny
stała się wiara w nieprzemijalność (przynajmniej
części) oraz względnie trwały charakter przyzwyczajeń konsumentów (tradycjonalizm). Oranżada,
do tej pory postrzegana przez wielu konkurentów
w kategoriach napoju mało perspektywnicznego
(można powiedzieć anachronicznego), pojawiła się
w zupełnie nowych oraz atrakcyjnych pod względem szaty graficznej opakowaniach, ale nie utraciła swojego klasycznego smaku. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez grupę badawczą
TNS OBOP, Hellena należy obecnie do marek rozpoznawalnych przez potencjalnych nabywców we
wszystkich grupach wiekowych, o różnym poziomie wykształcenia i statusie materialnym, a co
najważniejsze jej znajomość deklaruje 9 na 10 Polaków8.
Podsumowanie
Przykład oranżady marki Hellena potwierdził
niebagatelne znacznie relaunchu jako procesu pozwalającego na odnowienie rynkowe wizerunku
uznanego producenta napojów bezalkoholowych
oraz pozwolił na „wykrzesanie” i potwierdzenie potencjału konsumpcyjnego, który drzemie w marce
sygnowanej przez biało-zielone logo. Jednocześnie
dało to nowy impuls do wzrostu i dynamicznego
rozwoju w nowych segmentach asortymentowych,
odzwierciedlonego znaczną rozbudową portfela
produktowego marki Hellena do 29 typów produktów (rysunek 10).
8 „Biuletyn Izby Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej” 2001,
nr 174.
MARKETING I RYNEK 7/2013
27
MiR_Marketing w praktyce.qxd
2013-06-19
21:45
Page 28
Marketing w praktyce
Rysunek 6. Wartość rynku oranżady w latach 2008–2012 (Polska ogółem w mln zł)
– 7,6%
– 5,8%
+ 9,4%
+ 10%
AS — miesiące sierpień/wrzesień.
Ź r ó d ł o: AC Nielsen.
Rysunek 7. Udziały marek w kategorii oranżada (Polska ogółem w %)
SOLO
OLA
BINGOO
JURAJSKA
MAXER
MR. MAX
GRAPPA
3 BRAND
PRIVATE LABEL
HELLENA
AS — miesiące sierpień/wrzesień.
Ź r ó d ł o: AC Nielsen.
28
MARKETING I RYNEK 7/2013
MiR_Marketing w praktyce.qxd
2013-06-19
21:45
Page 29
Marketing w praktyce
Rysunek 8. Dynamika sprzedaży wartościowo napojów gazowanych według kategorii
(Polska ogółem w %) w roku 2008
Ź r ó d ł o: AC Nielsen za okres AS 2007-AS 2008.
Rysunek 9. Dynamika sprzedaży wartościowo napojów gazowanych według kategorii
(Polska ogółem w%) w roku 2012
Ź r ó d ł o: AC Nielsen 2012.
Rysunek 10. Portfel produktów marki Hellena
Portfolio marki Hellena (29 SKU)
Oranżady
(8 SKU)
Napoje niegazowane
(11 SKU)
Napoje gazowane
(5 SKU)
Aqua
(5 SKU)
Ź r ó d ł o: Jutrzenka Colian.
MARKETING I RYNEK 7/2013
29
MiR_Marketing w praktyce.qxd
2013-06-20
20:55
Page 30
Marketing w praktyce
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat marka
Hellena borykała się z wieloma problemami natury rynkowej i ekonomicznej, ponieważ nie potrafiła w odpowiedni sposób zareagować na zmieniającą się koniunkturę i trendy na rynku napojów
bezalkoholowych. Rynek ten został zdominowany
przez największe światowe koncerny i w rezultacie firma była zmuszona do ogłoszenia upadłości,
a w konsekwencji została sprzedana przez syndyka masy upadłościowej firmie Jutrzenka. Proces
ponownego wprowadzenia przy jednoczesnej rewitalizacji marki Hellena udowodnił, że tylko przemyślane podejście do tożsamości oraz zmiana wizerunku rynkowego, wsparte skoordynowanymi działaniami marketingowymi opartymi na kampanii promocyjnej może przynieść wymierne efekty w postaci zwiększenia udziału w rynku bez konieczności
zrywania z produktami naznaczonymi historią.
s
Za paradoks można uznać fakt, iż odbudowa
Helleny dotyczyła kultowej oranżady, co potwierdza nowe tendencje przejawiane na rynku żywnościowym przez konsumentów, którzy często ponad innowacyjność i nowoczesność charakterystyk produktu (marek) stawiają przywiązanie do
tradycyjnego smaku. Sentymentalna tęsknota za
produktem z minionej epoki okazała się również
nową ścieżką rozwoju dla napoi dopiero co wprowadzanych do obrotu handlowego.
Odświeżenie wizerunku rynkowego Helleny
nie mogło się odbyć bez odważnych decyzji o charakterze organizacyjnym i finansowym, ponieważ bez pokaźnych nakładów na wznowienie rozlewu tradycyjnych napojów w nowej formule nie
byłby możliwy powrót marki do trójki największych uczestników rynku napojów bezalkoholowych.
UMMARY
Relaunching the brand — an example of soft carbonated drink
brand Hellena
The article describes the process of relaunching the product life-cycle of a soft carbonated drink brand Hellena, known
since 1991, which, due to the company's bankruptcy liquidation in 2006, disappeared from the market. The relaunching,
following the takeover of the company's capital by Jutrzenka Colian, took place in 2007, when intensive activities aiming
at relaunching the brand were implemented. Precise preparations and an effectively implemented marketing strategy led
to a 20% increase in value of the soft carbonated drink category segment in years 2010 through 2012. Apart from this, the
development of this category has been an impulse to a dynamic development in new product range segments reflected in
a significant expansion of Hellena brand product portfolio to 29 product types.
30
MARKETING I RYNEK 7/2013
Download