Mimo iż niewiele lat upłynęło od szerszej popularyzacji Internetu

advertisement
dr Adam Kowalski1 (Arial CE 10 pkt. + Bold)
Uniwersytet Humanistyczny w Warszawie (Arial E, 10 pkt., bez boldu)
Rola zarządzania talentami w procesie zarządzania
organizacjami (Arial 14 pkt. Tekstowe Bold)
The role of talent management in the process of
management of organizations (Arial 14 pkt. Tekstowe)
Streszczenie: Niniejsza publikacja przedstawia rolę jaką odgrywa koncepcja
zarządzania talentami w procesie zarzadzania organizacjami. Niniejsza publikacja
przedstawia rolę jaką odgrywa koncepcja zarządzania talentami w procesie
zarzadzania organizacjami. Niniejsza publikacja przedstawia rolę jaką odgrywa
koncepcja zarządzania talentami w procesie zarzadzania organizacjami. (Arial 9 pkt
Kursywa)
Słowa kluczowe: zarządzanie, talent, zarządzanie talentami (Arial 9 pkt)
Abstract: The present publication presents problems of talent management. The
present publication presents problems of talent management. The present publication
presents problems of talent management. (Arial 9 pkt Kursywa)
Key words: management, talent, talent management (Arial 9 pkt)
Wstęp (Arial 10 pkt, pogrubiona)
Tekst pierwszego rozdziału. Tekst pierwszego rozdziału. Tekst
pierwszego rozdziału. Tekst pierwszego rozdziału2. Tekst pierwszego
rozdziału. Tekst pierwszego rozdziału. Tekst pierwszego rozdziału. Tekst
pierwszego rozdziału. Tekst pierwszego rozdziału. Tekst pierwszego
rozdziału. Tekst pierwszego rozdziału 3. (Arial 10 pkt, normalna)
Adres do korespondencji: Uniwersytet Humanistyczny w Warszawie, Wydział Zarządzania, ul.
Aleje Jerozolimskie 25/16, 09-125 Warszawa, e-mail: [email protected]
2
Z. Przybylski, J. Miłosz, Zarządzanie we współczesnych organizacjach, PWN, Warszawa
2010, s. 37.
3
Tamże, s. 12-17.
1
1
Przykładowy wykres
37%
63%
Dane X
Dane Y
Rys. 1. Podpis rysunku (wykresu) (Arial 8pkt, normalna)
Źródło: K. Nowak, Zarządzanie talentami, [w:] S. Nowak (red.) Marketing w firmie, PWE
Warszawa 2002, s.10. (Arial 8pkt, normalna)
Geneza koncepcji (Arial 10 pkt, pogrubiona)
Tekst. Tekst. Tekst. Tekst. Tekst. Tekst. Tekst. Tekst. Tekst. Tekst.
Tekst. Tekst. Tekst. Prawidłowy przypis4. Numerowanie: (Arial 10pkt,
normalna)
1. Punkt 1.
2. Punkt 2.
Wypunktowanie:
 pierwsze;
 drugie
 trzecie.
Tab.1. Tytuł przykładowej tabeli (Arial 10pkt, normalna)
Tekst w tabeli (Tahoma 8pkt)
Rola klienta
MARKETING TRADYCYJNY
Bierna
E-MARKETING
Aktywna
Źródło: E. Nowak, E-marketing, „Marketing w Praktyce” Nr 4, 2002, s. 14. (Arial 8pkt, normalna)
Podsumowanie
Tekst. Tekst. Tekst.
Bibliografia (Arial 10 pkt, pogrubiona)
Kowalski A., Marketing, PWN, Warszawa 2002. (Arial 10pkt, normalna)
Przybylski Z., Miłosz J., Zarządzanie we współczesnych organizacjach,
PWN, Warszawa 2010.
Przybylski Z., Miłosz J., Zarządzanie we współczesnych organizacjach,
PWN, Warszawa 2010.
4
A. Kowalski, Marketing, PWN, Warszawa 2002, s. 224. (Arial 8pkt, normalna)
2
Download