Przydatność badania MR w ocenie budowy i czynności serca The

advertisement
PRACE POGL¥DOWE
Anna PACIOREK
Andrzej URBANIK
Agata BRZOZOWSKA-CZARNEK
Jacek PACIOREK
Izabela HERMAN-SUCHARSKA
Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloñski
Collegium Medicum
Zak³ad Diagnostyki Obrazowej
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Kierownik Katedry Radiologii UJ CM:
Prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik
Dodatkowe s³owa kluczowe:
MR serca
diagnostyka obrazowa w kardiologii
Additional key words:
cardiac MRI
imaging diagnostics in cardiology
Adres do korespondencji:
Katedra Radiologii UJ CM
31-501 Kraków, ul. Kopernika 19,
Tel.: 124247761; Fax: 124247391
e-mail: [email protected]
306
PrzydatnoϾ badania MR w ocenie budowy
i czynnoœci serca
The Role of MRI in the Assessment of the Cardiac
Anatomy and Function
Niniejsza praca omawia rolê MR w
ocenie anatomii i czynnoœci serca. MR
serca stwarza mo¿liwoœci dok³adnej
oceny iloœciowej tego narz¹du (tak¿e
pomiaru objêtoœci i masy komór serca). Charakteryzuje siê du¿¹ powtarzalnoœci¹ w porównaniu z echokardiografi¹. Do oceny serca i du¿ych naczyñ
stosuje siê sekwencje SE oraz FSE.
Obserwacja czynnoœci serca mo¿liwa
jest z zastosowaniem sekwencji GE, w
trybie cine. Sekwencje z podaniem
kontrastu pozwalaj¹ na ocenê perfuzji
serca, wykrycie oraz zakres obszaru
niedokrwienia oraz blizny pozawa³owej
jak równie¿ odró¿nienie tkanki martwiczej od miêœnia og³uszonego. W wielu schorzeniach serca MR mo¿e odegraæ wa¿n¹ rolê. Nale¿¹ do nich choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, wady serca, a tak¿e rzadziej wystêpuj¹ce patologie takie jak guzy, zapalenie miêœnia sercowego, sarkoidoza, amyloidoza oraz hemochromatoza.
Omówione zosta³o zastosowanie MR
serca w diagnostyce tych schorzeñ.
This paper discusses the role of
MRI in the assessment of the cardiac
anatomy and function. Cardiac MRI
offers the possibility of precise quantitative heart evaluation (also in measuring the volume and mass of the heart
ventricles). It is characterised by high
reproducibility compared with that of
echocardiography. For the assessment
of the heart and the great vessels the
Spin Echo and Fast Spin Echo sequences are used. The observation of
the heart function is possible in Gradient Echo sequences, in the cine
mode. Contrast enhancement sequences allow the assessment of the
heart perfusion, the detection and
scope of ischaemic area and post-infarction scar as well as the differentiation between necrotic tissue from
stunned muscle. In many cardiac conditions MRI may play an important role.
They include ischaemic heart disease,
cardiomyopathies, cardiac defects and
less common pathologies such as tumours, sarcoidosis, amyloidosis and
haemochromatosis. The use of cardiac
MRI in the diagnostics of those conditions is discussed.
Wstêp
W diagnostyce chorób serca przydatne
jest bezpieczne, optymalne cenowo oraz
³atwo dostêpne badanie, pozwalaj¹ce dok³adnie oraz w sposób powtarzalny oceniæ
budowê anatomiczn¹ i czynnoœæ serca.
Wybrana metoda powinna równie¿ wykazywaæ le¿¹c¹ u podstaw schorzenia etiologiê
i czynniki przyczyniaj¹ce siê do rozwoju chorób serca. Powinna nadawaæ siê do wielokrotnej oceny, pozwalaj¹cej na wybranie
czasu i sposobu interwencji, optymalizacjê
leczenia farmakologicznego oraz monitorowanie odpowiedzi na leczenie. ¯adna z tradycyjnych, dot¹d stosowanych metod obrazowania nie dostarcza takich mo¿liwoœci. [7]
Badanie MR serca jest stosunkowo nowym sposobem w arsenale metod obrazowania, wykazuj¹cym du¿y potencja³, które
powinno staæ siê w niedalekiej przysz³oœci
badaniem z wyboru w ocenie chorób serca.
Przede wszystkim ocena iloœciowa MR serca jest dok³adna, poniewa¿ badanie to nie
powoduje zniekszta³ceñ geometrycznych
dotycz¹cych uzyskiwanych obrazów komór
serca, jak to siê czêsto dzieje w przypadku
echokardiografii, która jest obecnie najczêœciej stosowan¹ metod¹ obrazowania. Dokonano równie¿ oceny przydatnoœci tej metody w odniesieniu do pomiaru objêtoœci i
masy komór. MR serca cechuje siê wysok¹
powtarzalnoœci¹, lepsz¹ ni¿ w przypadku
echokardiografii; ponadto jej pole obrazowania (field-of-view) dostarcza informacji na
temat struktury i funkcji serca i naczyñ wieñcowych podczas pojedynczego badania.
Jest to przy tym metoda bezpieczna, nieinwazyjna i nie wi¹¿e siê z zastosowaniem
promieniowania jonizuj¹cego [7].
Do oceny budowy serca i du¿ych naczyñ
stosuje siê najczêœciej badania w sekwencji echa spinowego (spin echo SE) lub szybkiego echa spinowego (fast spin echo FSE), oceniaj¹c g³ównie obrazy T1-zale¿ne (krew w jamach lub naczyniach ciemna brak sygna³u lub s³aby sygna³, tkanki miêkkie, w tym miêsieñ sercowy, szare, tkanka
t³uszczowa - jasna). Dla uzyskania dobrej
jakoœci obrazów MR konieczne jest bramkowanie EKG czyli rejestracja ze sta³ym
opóŸnieniem w stosunku do szczytu za³amka R (rycina 1-4, 17). [10]
Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4
A. Paciorek i wsp.
Rycina 1
Lewa komora - prawid³owy obraz dwujamowy serca; przekrój przystrza³kowy,
sekwencja FIESTA.
The left ventricle - a normal parasagittal two-chamber image of the heart; FIESTA
sequence.
Rycina 2
Prawid³owy obraz czterojamowy serca, sekwencja FIESTA
A normal four-chamber image of the heart; FIESTA sequence
Rycina 3
Lewa komora - prawid³owy obraz w przekroju
poprzecznym (w osi krótkiej); sekwencja FIESTA.
The left ventricle - a normal transverse (short axis) image
of the heart; FIESTA sequence.
Rycine 4
Lewa komora - prawid³owy obraz w przekroju
poprzecznym (w osi krótkiej); sekwencja FIESTA.
Obrysowanie epicardium, endocardium oraz miêœni
brodawkowatych (przedniego i tylnego).
The left ventricle - a normal transverse (short axis) image
of the heart; FIESTA sequence
Obserwacja pracy serca jest mo¿liwa w
sekwencjach echa gradientowego – GE
(krew jasna a tkanki ciemne), w badaniach
czynnoœciowych, tzw. kinematograficznych
(cine MR). Sekwencje GE umo¿liwiaj¹: ocenê ruchomoœci poszczególnych segmentów
œcian, pomiar masy miêœnia i objêtoœci jam
serca, badanie przep³ywu krwi w sercu,
du¿ych naczyniach oraz czynnoœci zastawek. Sekwencje wykonane po do¿ylnym
podaniu kontrastu umo¿liwiaj¹ ocenê perfuzji, wykrywanie oraz ocenê rozleg³oœci
obszaru niedokrwienia i blizny pozawa³owej,
Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4
ró¿nicowanie tkanki objêtej martwic¹ od
miêœnia og³uszonego. [10]
Nale¿y zwróciæ jednak uwagê, ¿e pomimo tak du¿ych mo¿liwoœci jakoœæ obrazu w
badaniach MR serca mo¿e byæ zmniejszona z powodu dusznoœci pacjenta w pozycji
le¿¹cej (orthopnea), artefaktów zwi¹zanych
z ruchami oddechowymi oraz arytmii. [7]
Ograniczeniem metody s¹ równie¿ przeciwwskazania do wykonywania badania MR.
Obejmuj¹ one:
1. Posiadanie rozrusznika serca.
2. Obecnoœæ metalowych klipsów
naczyniowych.
3. Spiralê embolizuj¹c¹.
4. Obecnoœæ metalowych wszczepów
(œruby, p³ytki, gwoŸdzie).
5. Protezy z elementami metalowymi.
6. Od³amki metalowe, szwy metalowe.
7. Protezê oczn¹, cia³a obce w ga³ce
ocznej (np. opi³ki ¿elaza).
8. Neurostymulator lub inne
biostymulatory.
9. Pompê insulinow¹ lub inne
urz¹dzenie podaj¹ce leki.
10. Wewnêtrzny aparat s³uchowy lub
307
Rycina 6
Kardiomiopatia przerostowa lewej komory - rekonstrukcja trójwymiarowa.
Hypertrophic cardiomyopathy of the left ventricle - a three-dimensional reconstruction.
Rycina 5
Kardiomiopatia przerostowa lewej komory - obraz czterojamowy serca,
sekwencja FIESTA.
Figure 5 Hypertrophic cardiomyopathy of the left ventricle - a normal four-chamber
image of the heart; FIESTA sequence.
Rycina 7
T³uszczak zastawki aortalnej. Obraz w przekroju poprzecznym (w osi krótkiej).
Sekwencja Double IR T1
Lipoma of the aortic valve. A transverse (short axis) view. Double IR T1 sequence.
plastykê kosteczek s³uchowych,
wszczep œlimaka
11. Sztuczn¹ zastawkê (zastawka
komorowo-¿ylna,
komorowo-otrzewnowa).
12. Filtr ¿y³y g³ównej
13. Pierwszy trymestr ci¹¿y
(przeciwwskazanie wzglêdne).
14. Spiralê antykoncepcyjn¹.
15. Tatua¿ w badanej okolicy.
16. Klaustrofobiê.
308
Rycina 8
T³uszczak zastawki aortalnej. Obraz czterojamowy. Sekwencja FIESTA.
Lipoma of the aortic valve. A four-chamber image. FIESTA sequence.
Wybrane jednostki chorobowe, w przypadku których najczêœciej wykonuje siê badania MR serca
Choroba niedokrwienna serca
Badanie MR serca najczêœciej wykonuje siê w przypadku choroby niedokrwiennej
serca, która jest g³ówn¹ przyczyn¹ jego niewydolnoœci – odpowiada za ok. 70% przypadków niewydolnoœci w krajach rozwiniêtych. Wczesne wykrycie choroby i zastosoPrzegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4
wanie odpowiedniej interwencji leczniczej
mo¿e zmniejszyæ odsetek zapadalnoœci na
niewydolnoœæ serca. Stwierdzenie ¿ywotnoœci miêœnia serca (viable myocardium) ma
du¿e znaczenie dla kardiologów interwencyjnych oraz kardiochirurgów. [7]
W celu okreœlenia ¿ywotnoœci miêœnia
serca stosuje siê obecnie kilka metod obrazowania. Nale¿¹ do nich echokardiografia
wysi³kowa, SPECT, PET oraz MR. Ze wzglêdu na wysok¹ rozdzielczoœæ przestrzenn¹ i
A. Paciorek i wsp.
Rycina 9
Œluzak lewego przedsionka. Obraz w przekroju strza³kowym. Sekwencja Double
IR T1 + C.
Myxoma of the left atrium. A sagittal image. Double IR T1 + C sequence.
Rycina 11
Przetrwa³y otwór owalny. Obraz w przekroju czterojamowym. Sekwencja FIESTA
Persistent foramen ovale. A four-chamber image. FIESTA sequence.
kontrastow¹ MR pozwala na najdok³adniejsz¹ ocenê rozleg³oœci zawa³u myocardium.
RozdzielczoϾ przestrzenna MR wynosi ok.
2 mm, co umo¿liwia okreœlenie zakresu ¿ywej tkanki w obrêbie œciany (transmural viability). [7]
Fakt, ¿e niedokrwienie i zawa³ serca prowadz¹ do regionalnego zró¿nicowania nap³ywu, wyp³ukiwania i dystrybucji kontrastu
wykorzystuje siê w badaniach z paramagnetycznym œrodkiem kontrastowym. Badanie
Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4
Rycina 10
Œluzak lewego przedsionka. Obraz w przekroju przystrza³kowym. Sekwencja
Double IR T1 + C.
FigMyxoma of the left atrium. A parasagittal image. Double IR T1 + C sequence.
Rycina 12
Zawa³ segmentu dolno-przegrodowego i dolnego lewej komory - obraz w
technice perfuzji w przekroju poprzecznym (w osi krótkiej) lewej komory.
Myocardial infarction of the infero-septal and inferior segments of the left ventricle - a
transverse (short axis) perfusion imaging of the left ventricle.
MR z do¿ylnym podaniem œrodka kontrastowego mo¿e s³u¿yæ do oceny zawa³u zarówno œwie¿ego, jak i przebytego (rycina 18,
19). W celu oceny perfuzji i ¿ywotnoœci miêœnia sercowego wykorzystuje siê tzw. efekt
pierwszego przejœcia kontrastu oraz póŸnego wzmocnienia kontrastowego. W zawale
œwie¿ym obrazy otrzymane wkrótce po podaniu kontrastu czêsto wykazuj¹ wyraŸne
obszary zmniejszonego wzmocnienia kontrastowego w obrêbie centralnej strefy za-
wa³u w nastêpstwie upoœledzonego przechodzenia kontrastu w obszarach objêtych
zawa³em, g³ównie jako skutek niedro¿noœci
mikrounaczynienia. Z drugiej strony, obrazy uzyskane póŸniej (10-15 minut) po podaniu kontrastu najczêœciej wykazuj¹ obecnoœæ stref póŸnego wzmocnienia kontrastowego, a ich zasiêg w œcianie odzwierciedla
zakres martwicy. Wspomniane obszary
opóŸnionego wzmocnienia kontrastowego
(delayed hyperenhancement) obserwuje siê
309
Rycina 13
Podwsierdziowa blizna pozawa³owa segmentu przedniego lewej komory - obraz
w technice perfuzji z opóŸnionym wzmocnieniem w przekroju poprzecznym (w
osi krótkiej).
Subendocardial post-infarction scar within the anterior segment of the left ventricle - a
transverse (short axis) delayed enhancement perfusion imaging.
Rycina 14
Niepe³noœcienna blizna pozawa³owa segmentów górno-przegrodowego,
przedniego i górno-bocznego lewej komory. Obraz w technice perfuzji z
opóŸnionym wzmocnieniem w przekroju poprzecznym (w osi krótkiej).
Subendocardial post-infarction scar of the supero-septal, anterior and supero-lateral
segments of the left ventricle. Delayed enhancement perfusion transverse (short axis)
imaging.
Rycina 15
Rozleg³a pe³noœcienna blizna pozawa³owa lewej komory. Obraz w technice perfuzji
z opóŸnionym wzmocnieniem w przekroju poprzecznym (w osi krótkiej).
Vast transmural post-infarction scar of the left ventricle. Delayed enhancement perfusion
transverse (short axis) imaging.
Rycina 16
Sposób obrysowania blizny pozawa³owej. Obraz w technice perfuzji z
opóŸnionym wzmocnieniem w przekroju poprzecznym (w osi krótkiej).
Tracing of post-infarction scar contours. Delayed enhancement perfusion transverse
(short axis) imaging.
zarówno w zawale œwie¿ym, jak i przebytym (rycina 12) [4].
MR umo¿liwia okreœlenie typu zawa³u w
zale¿noœci od zajêcia œciany w stosunku do
jej gruboœci, pozwala równie¿ na pomiar
objêtoœci blizny pozawa³owej oraz jej procentowy stosunek do masy miêœnia sercowego, co jest wa¿nym czynnikiem rokowniczym. Badanie z do¿ylnym podaniem para310
magnetycznego œrodka kontrastowego pozwala tak¿e na ró¿nicowanie blizny miokardium, która ulega póŸnemu wzmocnieniu
kontrastowemu, od miêœnia hibernowanego,
który tak¿e jest tkank¹ niekurczliw¹, ale nie
wykazuje póŸnego wzmocnienia kontrastowego. [7] Delayed Enhancement umo¿liwia
ocenê wielkoœci, lokalizacji oraz charakteru
blizny pozawa³owej (podwsierdziowa, niepe³Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4
noœcienna i pe³noœcienna) (rycina 13-16).
Zastosowanie badañ MR serca z farmakologicznymi testami prowokacyjnymi z
dobutamin¹ lub adenozyn¹ pozwala na wykrycie obszarów niedokrwienia miêœnia sercowego, niewidocznych w badaniu spoczynkowym [10].
MR serca pozwala równie¿ wykryæ inne
skutki niedokrwienia, takie jak têtniak, nieA. Paciorek i wsp.
Rycina 17
Badanie MR serca - akwizycja z tzw. bramkowaniem EKG i z zatrzymanym oddechem.
FCardiac MRI - ECG-gated breath-hold acquisition.
domykalnoœæ mitralna powsta³a na skutek
zmiany geometrii komory lub pêkniêcia
struktur zastawki mitralnej, ubytki przegrody miêdzykomorowej wraz z obecnoœci¹
skrzepliny oraz p³yn w worku osierdziowym.
[7][10] W obrêbie zawa³u serca u ludzi wystêpuje heterogennoœæ tkankowa, któr¹
mo¿na oceniæ pod wzglêdem iloœciowym w
MR. Wiêkszy zakres heterogennej tkanki
koreluje ze zwiêkszon¹ pobudliwoœci¹ komory w odpowiedzi na zaprogramowan¹ stymulacjê elektryczn¹. Heterogennoœæ tkankowa zwiêksza podatnoœæ na arytmiê komorow¹ u pacjentów po przebytym zawale serca i
z zaburzeniem czynnoœci lewej komory [8].
Badania w sekwencji echa spinowego
(spin echo - SE) pozwalaj¹ na ocenê gruboœci œcian komór serca. Prawid³owo gruboœæ œciany lewej komory w rozkurczu u doros³ego cz³owieka wynosi 6-10 mm, a przyrost gruboœci w skurczu > 2 mm. Gruboœæ
koñcoworozkurczowa œciany < 5 mm i przyrost gruboœci œciany w skurczu < 2 mm s¹
czu³ymi wskaŸnikami obecnoœci blizny i nieodwracalnoœci uszkodzenia miêœnia sercowego po zawale (braku ¿ywotnoœci) [10].
Regionaln¹ kurczliwoœæ mo¿na oceniæ
w sposób jakoœciowy przez bezpoœredni¹
wizualizacjê, oraz pó³iloœciowo przy u¿yciu
techniki znakowania miêœnia sercowego
(myocardial tagging) w spoczynku i podczas
wysi³ku. Znakowanie miêœnia sercowego
jest metod¹ pozwalaj¹c¹ na ocenê napiêcia miêœnia, bêd¹cego wyk³adnikiem kurczliwoœci œciany. Pozwala ona wykazaæ obszary hipokinezy, akinezy lub dyskinezy œciany
miêœnia po jej podziale na ma³e kwadraty
tworz¹ce ruchom¹ siatkê, która w czasie
skurczu ulega odkszta³ceniu. Upoœledzenie
kurczliwoœci powoduje zmniejszenie (hipokinezê) lub brak odkszta³cenia (akinezê)
obszarów obejmuj¹cych ca³¹ gruboœæ miêœnia lub ograniczonych tylko do warstwy
Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4
podwsierdziowej [3,10].
Kardiomiopatie
Kardiomiopatie to zró¿nicowana grupa
schorzeñ tkanki miêœniowej serca. Wœród
nich wyró¿nia siê kardiomiopatiê rozstrzeniow¹, przerostow¹, zaciskaj¹c¹ i arytmogenn¹ dysplazjê prawej komory.W celu zobrazowania zmian morfologicznych w tych
schorzeniach stosujemy technikê echa spinowego, a w celu oceny zaburzeñ czynnoœci miêœnia sercowego zastosowanie znajduje badanie MR z u¿yciem techniki cine [6].
Kardiomiopatia przerostowa jest najczêœciej wystêpuj¹cym rodzajem kardiomiopatii. Mo¿e wyst¹piæ w dowolnym wieku, daj¹c objawy niewydolnoœci serca z powodu
zaburzenia funkcji rozkurczowej serca [7].
W kardiomiopatii przerostowej, w badaniu
MR obserwujemy nieproporcjonalny, czêsto
asymetryczny przerost miêœnia sercowego,
obecnoœæ obszarów opóŸnionego wzmocnienia kontrastowego miêœnia sercowego
oraz w czasie skurczu ruch ku przodowi
przedniego p³atka zastawki dwudzielnej [2].
Na podstawie MR serca mo¿na dok³adnie
okreœliæ obecnoœæ, rozk³ad oraz nasilenie
przerostu. Jest to szczególnie przydatne w
wykrywaniu nietypowego rozk³adu przerostu miokardium w odmianach tej choroby,
jak np. kardiomiopatia koniuszkowa. Badanie dostarcza informacji na temat funkcji
skurczowej i rozkurczowej LK, stanu zastawki mitralnej, dynamiki przep³ywu oraz wykazuje ewentualne zaburzenia wyp³ywu z lewej komory (rycina 5, 6) [7].
Kardiomiopatia rozstrzeniowa jest powszechn¹ przyczyn¹ zastoinowej niewydolnoœci serca oraz najczêstszym rozpoznaniem u chorych kierowanych do przeszczepu serca. W badaniu MR widoczna jest rozstrzeñ oraz upoœledzony skurcz jednej lub
obu komór. Œciany serca s¹ cieñsze jednak
ogólna masa miêœnia sercowego zwiêksza
siê. Zobrazowanie zmniejszonego skracania w³ókien poprzecznych mo¿liwe jest w badaniach dynamicznych MR (cine MR) oraz
w badaniach ze znakowaniem miêœnia sercowego [6]. Badanie perfuzji po do¿ylnym
podaniu œrodka kontrastowego jest pomocne w wykluczeniu choroby niedokrwiennej
serca jako przyczyny [10].
Kardiomiopatiê restrykcyjn¹ definiuje siê
jako ograniczenie nape³niania komory z powodu sztywnoœci miêœnia sercowego. [2] W
badaniach obrazowych widoczne jest powiêkszenie przedsionków wspó³istniej¹ce z
komorami o wzglêdnie prawid³owych wymiarach [6]. W badaniu MR mo¿emy obserwowaæ s³abe nape³nianie komór, powiêkszenie
obu przedsionków, ciê¿k¹ dysfunkcjê rozkurczow¹, prawid³owy wymiar lewej komory oraz
prawid³ow¹ czynnoœæ skurczow¹ [2].
W arytmogennej dysplazji prawej komory tkanka miêœniowa zastêpowana jest przez
tkankê t³uszczow¹ lub w³óknist¹, co prowadzi do dysfunkcji miêœnia sercowego[6]. Pozosta³a tkanka miêœniowa rozmieszczona
jest miêdzy komórkami t³uszczowymi i tkank¹ w³óknist¹. Wy¿ej wymienione zmiany
zwyrodnieniowe s¹ punktem wyjœcia do stanowi¹cej zagro¿enie dla ¿ycia arytmii komorowej [5]. W MR widoczne s¹ nacieki t³uszczowe miêœnia sercowego, których obecnoœæ potwierdzaj¹ wykryte w sekwencji TRIPLE IR T1 obszary bezsygna³owe, œcieñczenie myocardium prawej komory, têtniaki
i pogrubione beleczki miêœniowe, a w trybie
cine - zaburzenia funkcji i dyskineza. Lewa
komora serca zwykle nie jest zajêta [6].
W obrazach T2-zale¿nych MR serca
pozwala oceniæ wielkoœæ jam serca, gruboœæ
œcian, a w kardiomiopatii przerostowej
umo¿liwia ocenê rozleg³oœci i stopnia zaawansowania przerostu. MR serca uznane
jest za badanie referencyjne w ocenie masy
miêœnia serca i objêtoœci jam. Sekwencje
cine MR dostarczaj¹ informacji o czynnoœci
i stopniu zaburzeñ hemodynamicznych (obrazowanie drogi wyp³ywu z lewej komory,
kurczliwoœci ogólnej i odcinkowej œcian, frakcji wyrzutowej lewej i prawej komory) [10].
Guzy serca
Czêstoœæ wystêpowania guzów serca
jest doœæ ma³a – 0,002%-0,3% w badaniu
poœmiertnym i 0,15% w echokardiografii.
Wiêkszoœæ pierwotnych guzów serca to
zmiany ³agodne; najczêœciej wystêpuj¹ œluzaki; rzadziej t³uszczaki i w³ókniaki.
Pierwotne guzy z³oœliwe s¹ bardzo rzadkie; wiêkszoœæ z nich ma charakter miêsakowaty. U osób doros³ych najczêstszym
guzem z³oœliwym jest angiosarcoma, natomiast u dzieci - rhabdomyosarcoma [9]. Objawy kliniczne s¹ zazwyczaj nastêpstwem
utrudnienia przep³ywu krwi, zatorów w kr¹¿eniu systemowym lub p³ucnym, czy nacieczenia s¹siaduj¹cych tkanek.
MR jest metod¹ z wyboru w diagnostyce guzów serca. Pozwala dok³adnie okreœliæ lokalizacjê guza, jego wielkoœæ, charakter wzrostu (uciskaj¹cy lub naciekaj¹cy),
okreœliæ objêcie procesem tkanek i naczyñ
s¹siaduj¹cych [10].
Zastosowanie MR do wielop³aszczyznowej oceny struktur anatomicznych, charakterystyki tkankowej oraz wp³ywu guzów ser311
Rycina 18
Prawid³owy obraz perfuzji miêœnia lewej komory. Obraz w technice perfuzji
(stan spoczynku) w przekroju poprzecznym (w osi krótkiej).
A normal image of the perfusion of the left ventricular myocardium. A transverse
(short axis) perfusion imaging (resting state).
ca lub jego okolic na czynnoœæ serca - umo¿liwia ró¿nicowanie miêdzy guzami ³agodnymi a z³oœliwymi, a co za tym idzie, tak¿e
podjêcie odpowiedniego leczenia.
W ocenie nowotworów serca stosuje siê
sekwencje T1-zale¿ne, T2-zale¿ne, sekwencje z saturacj¹ t³uszczu oraz po do¿ylnym
podaniu œrodka kontrastowego w celu oceny ich charakterystyki tkankowej, natomiast
obrazowanie metod¹ echa gradientowego
GE stosuje siê do oceny czynnoœciowej serca (rycina 9, 10).
Œluzak, najczêstszy pierwotny ³agodny
guz serca, ma wygl¹d niejednorodnej masy
zlokalizowanej wewn¹trz jam serca (najczêœciej w lewym przedsionku), która w badaniu MR charakteryzuje siê obni¿on¹ intensywnoœci¹ sygna³u w obrazach T1-zale¿nych, wysokim sygna³em w obrazach T2zale¿nych, a w badaniu po do¿ylnym podaniu kontrastu jego sygna³ ulega wyraŸnemu
wzmocnieniu.
Drugi co do czêstoœci ³agodny pierwotny guz serca - t³uszczak - charakteryzuje
siê wysok¹ intensywnoœci¹ sygna³u w obrazach T1- i T2- zale¿nych, typow¹ dla tkanki
t³uszczowej, a w sekwencjach z saturacj¹
t³uszczu jego sygna³ ulega wygaszeniu (rycina 8).
Do wskaŸników z³oœliwoœci guzów serca w MR nale¿y inwazyjny charakter, zajêcie prawej strony serca lub osierdzia, heterogennoœæ tkankowa, œrednica wiêksza ni¿
5 cm oraz wzmocnienie sygna³u po podaniu œrodka kontrastowego (jako nastêpstwo
zwiêkszonego unaczynienia tkankowego).
Towarzysz¹cy wysiêk osierdziowy lub op³ucnowy - rzadki w guzach ³agodnych - wystêpuje w ok. 50% przypadkach guzów z³oœliwych [9].
W diagnostyce ró¿nicowej guzów serca
nale¿y uwzglêdniæ skrzeplinê wewn¹trzser312
Rycina 19
WyraŸne upoœledzenie perfuzji w zakresie segmentów dolnego i dolnoprzegrodowego lewej komory. Obraz w technice perfuzji (po podaniu
adenozyny) w przekroju poprzecznym (w osi krótkiej).
Evident perfusion impairment within the inferior and infero-septal segments of the left
ventricle. Adenosine-stress perfusion transverse (short axis) imaging.
cow¹ - najczêœciej spotykan¹ patologiczn¹
masê wewn¹trz jam serca [1]. Intensywnoœæ
sygna³u skrzepliny w obrazach MR jest ró¿na w zale¿noœci od czasu jaki up³yn¹³ od jej
powstania. W ró¿nicowaniu z guzami wa¿ne jest wykonanie badania po do¿ylnym
podaniu kontrastu - w typowych przypadkach skrzeplina nie ulega wzmocnieniu. Istniej¹ doniesienia, ¿e zorganizowana skrzeplina mo¿e wykazywaæ niewielkie wzmocnienie kontrastowe na powierzchni [9].
Wady serca
Nieleczone zastawkowe wady serca s¹
czêstym stanem poprzedzaj¹cym wyst¹pienie niewydolnoœci serca. Echokardiografia
pozostaje podstawowym badaniem w diagnostyce i okreœleniu momentu podjêcia interwencji, natomiast MR serca odgrywa tu
rolê uzupe³niaj¹c¹. Bezpoœrednie uwidocznienie prawid³owych zastawek w MR jest
trudne z powodu ograniczonej rozdzielczoœci czasowej, jednak w sposób bezpoœredni mo¿na uwidoczniæ zastawki nieprawid³owe. W cine MR mo¿na wykryæ obecnoœæ
zwê¿enia lub niedomykalnoœci zastawkowej,
co objawia siê brakiem sygna³u (signal void)
z powodu turbulentnego przep³ywu. Stosuj¹c mapowanie prêdkoœci (velocity mapping)
mo¿na dok³adnie oceniæ iloœciowo objêtoœæ
i frakcjê fali zwrotnej. Jest to bardzo przydatne w okreœleniu momentu podjêcia interwencji chirurgicznej w obrazach niejednoznacznych. W przypadku zwê¿enia zastawek mo¿na dokonaæ pomiaru szczytowej
prêdkoœci przep³ywu, a tak¿e oceniæ iloœciowo wp³yw uszkodzenia zastawki na objêtoœæ, masê oraz funkcjê komory. [7]
MR jest szczególnie przydatny w diagnostyce wad wspó³istniej¹cych z patologi¹
du¿ych naczyñ, zw³aszcza aorty. U chorych
z koarktacj¹ aorty MR dok³adnie uwidaczPrzegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4
nia miejsce zwê¿enia aorty i jego po³o¿enie
w stosunku do odejœcia têtnicy podobojczykowej lewej. Nieprawid³owe przep³ywy krwi
przez zastawkê w obrazach kinematograficznych s¹ widoczne jako obszary przep³ywu o zmniejszonym sygnale lub jego braku
w zale¿noœci od prêdkoœci przep³ywaj¹cej
krwi (rycina 11) [10].
Inne choroby
W chorobach osierdzia MR serca pozwala na znacznie dok³adniejsz¹ ocenê blaszek osierdzia, obecnoœci zwapnieñ, torbieli
osierdziowych ni¿ echokardiografia. [10]
Zapalenie miêœnia sercowego w obrazach T2-zale¿nych uwidocznia siê jako strefy o hiperintensywnym sygnale (ograniczony obrzêk) z cechami wyraŸnego wzmocnienia po do¿ylnym podaniu kontrastu [10].
W sarkoidozie badanie MR serca po
wzmocnieniu gadolinowym œrodkiem kontrastowym widoczna jest zwiêkszona intensywnoœæ sygna³u w œrodkowej warstwie sierdzia
oraz w nasierdziu; rzadko natomiast w warstwie podwsierdziowej i œródœciennej. Za
pomoc¹ MR serca mo¿na oceniæ zajêcie
miokardium przez sarkoidozê oraz monitorowaæ reakcjê na leczenie [7].
W amyloidozie pierwotnej czêsto dochodzi do zajêcia serca. Dochodzi wówczas do
zaburzenia czynnoœci komór, najczêœciej o
charakterze restrykcyjnym. W badaniu MR
mo¿na zobrazowaæ przeroœniêt¹ lew¹ komorê o prawid³owej lub zmniejszonej kurczliwoœci. Wzmo¿one wzmocnienie kontrastowe ma zazwyczaj charakter rozlany. Pogrubienie œciany prawego przedsionka i przegrody miêdzyprzedsionkowej wskazuje na
du¿e prawdopodobieñstwo zajêcia amyloidoz¹ [7].
W hemochromatozie dochodzi do odk³adania zwi¹zków ¿elaza w miokardium, a w
A. Paciorek i wsp.
konsekwencji do niewydolnoœci serca. W
badaniu MR zwi¹zki (jony) ¿elaza nagromadzone w miokardium powoduj¹ utratê sygna³u w obrazach gradient-echo, które dziêki
temu mo¿na u¿yæ do oceny stopnia i rozmieszczenia nieprawid³owoœci [7].
Podsumowanie
Techniki MR w odniesieniu do diagnostyki serca przesz³y rewolucyjne zmiany w
ci¹gu ostatnich kilku lat, dziêki czemu sta³o
siê mo¿liwe uzyskanie obrazów bardzo dobrej jakoœci. Badanie MR okaza³o siê dok³adn¹, nieinwazyjn¹ metod¹ obrazowania
serca. Metoda ta umo¿liwia ca³oœciow¹ ocenê morfologii i czynnoœci serca, przep³ywu
wieñcowego, perfuzji miokardium oraz zakresu ¿ywej tkanki w pojedynczym badaniu.
Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4
Koszty, dostêpnoœæ oraz konieczna wiedza
i umiejêtnoœci wci¹¿ ograniczaj¹ jego szersze zastosowanie w praktyce klinicznej.
Piœmiennictwo
1. Brady T.J., Grist T.M., Westra S.J. i wsp.: Guzy
serca. [W]: 100 rozpoznañ. Uk³ad kra¿enia.
Medipage, Warszawa 2006.
2. Brady T.J., Grist T.M., Westra S.J. i wsp.: Kardiomiopatie. [W]: 100 rozpoznañ. Uk³ad kra¿enia.
Medipage, Warszawa 2006.
3. Edelman R.R., Hesselink J.R., Zlatkin M.B. et al.:
Cardiac Function and Flow. [In]: Clinical Magnetic
Resonance Imaging. Saunders Elsevier, Philadelphia
2006.
4. Gerber B.L., Belge B., Legros G.J. et al.: Characterization of Acute and Chronic Myocardial Infarcts
by Multidetector Computed Tomography. Circulation.
2006, 113, 823.
5. Macedo R., Prakasa K., Tichnell C. et al.: Marked
Lipomatous Infiltration of the Right Ventricle: MRI
Findings in Relation to Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia. Am J Roentgenol. 2007, 188, 423.
6. Runge V.M.: Serce. [W]: Rezonans magnetyczny w
praktyce klinicznej. Elsevier Urban & Partner,
Wroc³aw 2007.
7. Sathananthan P.P., Lakshman P., Reid S. et al.:
MRI demonstrates heart morphology and function.
Diagnostic Imaging Europe, 2007, 23, 23.
8. Schmidt A., Azevedo C.F., Cheng A. et al.: Infarct
Tissue Heterogeneity by Magnetic Resonance
Imaging Identifies Enhanced Cardiac Arrhythmia
Susceptibility in Patients With Left Ventricular Dysfunction. Circulation, 2007, 115, 2006.
9. Sparrow P.J., Kurian J.B., Jones T.R. et al.: MR
Imaging of Cardiac Tumors. Radiographics. 2005,
25, 1255.
10. Walecki J.: Rezonans magnetyczny serca. [W]:
Szczeklik A., (red.): Choroby wewnêtrzne. Medycyna
Praktyczna, Kraków 2005.
313
Download