dokumentacja techniczna

advertisement
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
1. OPIS TECHNICZNY
1
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
2
1.1 Podstawa opracowania
Umowa
Umowa nr 55/2010 z dnia 08.07.2010r. zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych,
27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15, a TARCOPOL Sp. z. o. o., 27-200 Starachowice,
ul. Składowa 16.
Wykaz norm, przepisów prawnych i innych opracowań.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie.
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2.03.1999 r.
Katalog Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich, Część I
– Wymagania. Żmigród 2002
Katalog Detali Mostowych GDDKiA opr. BPBDiM Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.,
Warszawa 2002r.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, KPED.
Dokumentacja archiwalna projektu budowy mostu przez rzekę Kamienną w Stawie
Kunowskim.
1.2 Inwestor
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice.
1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy mostu przez rzekę Kamienną w ciągu
drogi powiatowej Nr 0621T w miejscowości Staw Kunowski.
1.4 Stan istniejący
1.4.1 Lokalizacja.
Most znajduje się w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030 drogi powiatowej Nr
0621T. Przeszkodą jest rzeka Kamienna.
1.4.2 Most
Most wybudowany został w 1973 roku. Obiekt usytuowany jest na prostym odcinku drogi
powiatowej Nr 0621T poza terenem zabudowanym. Przeszkodą jest rzeka Kamienna, która
płynie pod kątem 90° w stosunku do drogi powiatowej. Niweletę na obiekcie stanowi łuk
wypukły.
Most składa się z czterech przęseł o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej.
Przekrój poprzeczny ustroju nośnego stanowi 5 prefabrykowanych belek żelbetowych CZDP
o wysokości h=70cm i długości Lt=15,0 m zespolonych z prefabrykowaną płytą żelbetową o
grubości 12cm. Szerokość całkowita obiektu wynosi 990 cm. Ustrój nośny oparty jest na
podporach za pośrednictwem stalowych łożysk stycznych.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
3
Podpory skrajne obiektu stanowią przyczółki pełnościenne, żelbetowe posadowione
na palach żelbetowych wbijanych o wymiarach 30x30 cm i długości L=650cm.
Filary dwusłupowe żelbetowe posadowione na palach żelbetowych wbijanych o
wymiarach 30x30 cm i długości L=650 cm.
Przekrój poprzeczny pomostu jest krawężnikowy. W pomoście można wyróżnić
jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,00 m, dwa chodniki szerokości 1,45 m o
nawierzchni z asfaltu lanego gr. 3 cm. Krawężniki na moście betonowe o szerokości 20 cm.
Balustrady wykonane są z kształtowników stalowych z przeciągami poziomymi zakotwione
w belce gzymsowej. Do słupków balustrady przymocowana jest prowadnica bariery
ochronnej.
Odwodnienie na obiekcie odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnego.
Brak odwodnienia z poziomu izolacji oraz urządzeń dylatacyjnych. Od strony Stawu
Kunowskiego /Górnej Wody zlokalizowane są betonowe schody skarpowe dla obsługi. Stożki
nasypu są nieumocnione.
Dane ogólne – stan istniejący:
1.4.3 Dane ogólne:
Długość całkowita (ze skrzydełkami)
Długość ustroju nośnego
Szerokość całkowita
Szerokość jezdni
Układ statyczny
Przeszkoda
Kąt skrzyżowania osi podłużnej
drogi z osią przeszkody
Konstrukcja przęsła
Nawierzchnia jezdni
Nawierzchnia chodników
Odwodnienie płyty ustroju nośnego
Urządzenia bezpieczeństwa
Lc = 69,70 m
Lk = 15,30 m+2x15,64 m+15,30 m
Bc = 9,90 m
Bj = 7,00 m
belka swobodnie podparta
rzeka Kamienna
90°.
belki żelbetowe typu „CZDP”
warstwy bitumiczne gr. 7 cm.
asfalt lany gr. 3cm
powierzchniowe za pomocą spadku podłużnego
i spadków poprzecznych poza obiekt
balustrada z kształtowników stalowych wraz z
prowadnicą bariery ochronnej
pełnościenne żelbetowe
żelbetowe dwusłupowe
brak płyt przejściowych
żelbetowe pale wbijane 30x30 cm, L = 650 cm
stalowe styczne
brak szczelnych przekryć dylatacyjnych
Przyczółki
Filary
Płyty przejściowe
Posadowienie
Łożyska
Urządzenia dylatacyjne
Urządzenia obce
Pod belką gzymsową od strony dolnej wody znajdują się następujące urządzenia obce:
- rura gazowa 90 mm
- rura wodociągowa 160 mm
Wszystkie rury podwieszone są do konstrukcji mostu za pośrednictwem wsporników z
kształtowników stalowych.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
4
1.5 Stan projektowany
Ze względu na planowany remont drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw
Kunowski – Rudnik projektuje się rozbudowę istniejącego mostu z dostosowaniem do
parametrów projektowanej drogi oraz do obecnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa
ruchu. Rozbudowa obiektu ma również służyć zwiększeniu jego trwałości i estetyki.
Rozbudowa mostu będzie polegała na wzmocnieniu istniejących dźwigarów głównych
taśmami i matami węglowymi oraz na wykonaniu nowej płyty wyrównawczo –spadkowej
wraz ze wspornikami chodnikowymi. Nowa płyta zespolona zostanie z istniejącymi belkami
CZDP. Po obu stronach obiektu wykonane zostaną kapy chodnikowe dostosowane do
zamocowania barieroporęczy sztywnej z wypełnieniem szczeblinkowym. Wyposażenie
obiektu stanowić będą również krawężniki kamienne 20x20 cm zakotwione w kapie
chodnikowej i bitumiczne przekrycia dylatacyjne zlokalizowane nad każdą z podpór.
Projekt obejmuje również poprawę systemu odwodnienia na obiekcie i w jego obrębie
poprzez wykonanie drenaży podłużnych i poprzecznych oraz zastosowanie odpowiednich
spadków poprzecznych, ścieków przykrawężnikowych, sączków i wpustów krawężnikowych.
Barieroporęcze na moście przedłużone zostaną na dojazdach barierami ochronnymi
typu SP-06 z rozstawem słupków co 2,0 m.
Rozbudowa mostu w m. Staw Kunowski polegała będzie na:


















demontażu nawierzchni jezdni, warstwy ochronnej oraz izolacji,
demontażu nawierzchni chodnika, podbudowy oraz krawężników i balustrad
z kształtowników stalowych,
odkuciu skorodowanego betonu spodu ustroju nośnego i wykonanie napraw
powierzchniowych zaprawami PCC,
przyklejeniu taśm z włókien węglowych na spodzie dźwigarów głównych,
przyklejeniu mat z włókien węglowych na końcach dźwigarów głównych,
wykonaniu podparcia pod płyty przejściowe,
wykonaniu płyt przejściowych gr.25cm i długości 400cm,
wykonaniu żelbetowej, zespolonej z istniejącą płytą pomostu płyty
wyrównawczo-spadkowej wraz ze wspornikami chodnikowymi,
wykonaniu izolacji termozgrzewalnej,
ustawieniu krawężników kamiennych kotwionych 20x20 cm,
montażu polimerobetonowych desek gzymsowych,
wykonaniu kap chodnikowych,
nadbudowie skrzydełek z dostosowaniem do zamontowania barieroporęczy
sztywnych,
zamocowaniu barieroporeczy o wys. 110 cm z wypełnieniem szczeblinkowym
po obu stronach obiektu,
usprawnieniu odwodnienia poprzez wykonanie drenaży podłużnych i
poprzecznych, poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych,
ścieku przykrawężnikowego, sączków oraz wpustów krawężnikowych,
wykonaniu warstwy ochronnej izolacji z asfaltu lanego gr. 5cm i warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) gr. 4 cm,
wykonaniu schodów skarpowych dla obsługi,
wykonaniu umocnienia stożków trylinką wklęsłą na zaprawie cem. –
piaskowej 1:4 gr. 10 cm,
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik






5
szpachlowaniu podpór oraz dźwigarów głównych,
zabezpieczeniu antykorozyjnym belek głównych, poprzecznic skrajnych
i przęsłowych oraz spodu płyty pomostu powłoką z minimalną zdolnością
pokrywania zarysowań,
zabezpieczeniu antykorozyjnym spodu wsporników oraz zewnętrznej
powierzchni dźwigarów skrajnych powłoką z podwyższoną zdolnością
pokrywania zarysowań,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych rur osłonowych
i konstrukcji wsporczych urządzeń obcych oraz nowych podwieszeń,
wykonaniu schodów skarpowych z montażem nowych balustrad rurowych,
wykonanie innych niezbędnych robót konserwacyjno-remontowych.
Niweleta na obiekcie zostanie podniesiona średnio o 3 cm.
Po wykonaniu rozbudowy nośność obiektu będzie odpowiadać klasie „C”
wg PN-85/S-10030. Zatem dopuszczalny ciężar pojazdów poruszających się po moście
wynosił będzie 30 ton.
1.5.1 Dane identyfikacyjne:
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
starachowicki
Gmina
Brody
Miejscowość
Staw Kunowski
Numer drogi
droga powiatowa nr 0621 T
Usytuowanie obiektu
prosty odcinek drogi powiatowej Nr 0621T
1.5.2 Dane ogólne:
Długość całkowita (ze skrzydełkami)
Długość ustroju nośnego
Szerokość całkowita
Szerokość użytkowa
Szerokość jezdni
Szerokość chodników
Układ statyczny
Przeszkoda
Kąt skrzyżowania osi podłużnej
drogi z osią przeszkody
Konstrukcja przęsła
Powierzchnia jezdni
Powierzchnia chodników:
Powierzchnia całkowita
Nawierzchnia jezdni
Nawierzchnia chodników
Izolacja pomostu
Odwodnienie pomostu
Lc = 69,70 m
Lk = 15,60 m+2x15,64 m+15,60 m
Bc = 10,54 m
Bu = 9,50 m
Bj = 7,00 m
Bch = 1,77 m
belka swobodnie podparta
rzeka Kamienna
90°.
belki żelbetowe typu „CZDP”
Sj = 437,4 m2
Sch = 246,3 m2
Sc= 683,7 m2
warstwa ścieralna z bet. asfalt. (AC) gr.4 cm
warstwa ochronna izolacji – MA11 gr. 5cm
nawierzchnioizolacja gr. min. 0,4 cm
izolacja termozgrzewalna gr. 0,5 cm
powierzchniowe za pomocą spadku podłużnego
i spadków poprzecznych do ścieków
przykrawężnikowych oraz do wpustów,
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
Urządzenia bezpieczeństwa
Przyczółki
Filary
6
z poziomu izolacji za pomocą drenażu
podłużnego i drenaży poprzecznych
z geowłókniny do sączków
barieroporęcze z wypełnieniem szczeblinkowym,
krawężniki, kamienne kotwione 20x20cm,
bariery ochronne
pełnościenne żelbetowe zabezpieczone
antykorozyjnie powłoką malarską
żelbetowe dwusłupowe zabezpieczone
antykorozyjnie powłoką malarską
żelbetowe o dł. L=4,0 m i gr. 0,25 m
żelbetowe pale wbijane 30x30 cm, L = 650 cm
stalowe styczne
bitumiczne przekrycia dylatacyjne szer. 50cm
Płyty przejściowe
Posadowienie
Łożyska
Urządzeni dylatacyjne
Urządzenia obce
Pod belką gzymsową od strony dolnej wody znajdują się następujące urządzenia obce:
- rura gazowa 90 mm
- rura wodociągowa 160 mm
Wszystkie rury podwieszone są do konstrukcji mostu za pośrednictwem wsporników
z kształtowników stalowych.
Ze względu na planowany zakres robót remontowych zachodzi konieczność wysokościowego
przełożenia rury gazowej 90 mm. W planie rura gazowa pozostanie bez zmian.
Po przełożeniu rura gazowa zostanie zamocowana do konstrukcji przy użyciu nowych
elementów wsporczych. Wsporniki z kształtowników stalowych rury wodociągowej zostaną
oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie powłoką malarską.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
7
1.5.3 Zakres prac:

Roboty przygotowawcze
Teren budowy należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegającymi zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP.
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy wykonać rusztowania oraz osłony
zabezpieczające. W zależności od możliwości i przyjętej technologii, Wykonawca przygotuje
projekt rusztowań, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Rusztowania powinny mieć szczelne pomosty oraz poręcze wysokości min. 1,30 m ze
szczelnym wypełnieniem w postaci np. sklejki, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia
środowiska.
Uwaga:
Wykonawca powinien uzgodnić rusztowania i sposób prowadzenia robót z Zarządcą jazu.

Organizacja ruchu i oznakowanie
W czasie rozbudowy mostu ruch będzie się odbywał wahadłowo (połówkami jezdni)
zgodnie z opracowanym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy je oznakować zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.
Projekt Czasowej Organizacji Ruchu opracuje Wykonawca. Musi być on
zsynchronizowany z tymczasową organizacją ruchu obowiązującą w czasie odnowy drogi
powiatowej Nr 062T.
Po zakończeniu robót należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
 Roboty rozbiórkowe
Nawierzchnię bitumiczną – warstwy bitumiczne na moście należy rozebrać lekkimi
frezarkami o szerokości wału roboczego do 750 mm lub za pomocą młotów pneumatycznych.
Warstwy podbudowy, warstwę ochronną oraz izolację należy rozebrać etapami przy użyciu
młotów pneumatycznych z należytą ostrożnością.
Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni jezdni nie nadaje się do powtórnego
wykorzystania i należy go odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.
Nawierzchnię chodników należy rozebrać młotami wyburzeniowymi,
Balustrady wraz prowadnica bariery nie nadają się do ponownego wbudowania i po
zdemontowaniu należy przewieźć je na składowisko złomu lub inne miejsce wskazane przez
Inwestora.
Prefabrykowane belki gzymsowe należy zdemontować przy użyciu dźwigu lub rozebrać
lekkimi młotami wyburzeniowymi.
Materiał pochodzący z rozbiórki ww. elementów nie nadaje się do powtórnego
wykorzystania i należy go odwieźć na składowisko wskazane przez Inwestora.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik

8
Niweleta na moście.
Niweleta na obiekcie zostanie podniesiona o 3-4 cm względem istniejącej. Niweletę na
moście stanowi łuk wypukły o promieniu R=2000 m. Spadki poprzeczne na jezdni wynoszą
po 2%, na chodnikach po 3%.

Zabezpieczenie urządzeń obcych
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych belek gzymsowych rury urządzeń obcych na czas
trwania prac remontowych należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem i przemieszczeniem.
Wykonawca robót opracuje projekt tymczasowego podparcia urządzeń obcych, uzgodni
go z właścicielem urządzeń i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.

Wzmocnienie dźwigarów głównych taśmami węglowymi
Ze względu na zwiększenie ciężaru własnego obiektu oraz dostosowanie go do
przenoszenia obciążeń klasy „C” projektuje się wzmocnienie strefy rozciąganej skrajnych
belek w postaci dwóch taśm CFRP (na każdą belkę) o wym. 120mm x 1,2mm i module
sprężystości E ≥ 165 000 MPa oraz po jednej taśmie CFRP (na pozostałych belkach) o wym.
120mm x 1,2mm i module sprężystości E ≥ 165 000 MPa.
Przed przystąpieniem do przyklejenia taśm węglowych powierzchnie belek należy
oczyścić metodą strumieniowo ścierną i naprawić ubytki betonowej otuliny zbrojenia.
Minimalna wytrzymałość na odrywanie betonu właściwie oczyszczonego podłoża wynosi
1,5MPa. Płaskość powierzchni należy sprawdzać przy pomocy łaty metalowej. Na odcinku
o długość 2 m mogą występować nierówności nie przekraczające 5 mm. Większe
nierówności należy wyrównać zaprawą wyrównawczą z żywicy epoksydowej zmieszanej
z piaskiem kwarcowym (około 20-30% wag. piasku). Wyrównanie nierówności należy
wykonać co najmniej 1 dzień przed zabiegiem doklejenia. Przy większych nierównościach
można zastosować mineralną zaprawę reprofilacyjną o odpowiednim module sprężystości. W
tym przypadku przerwa pomiędzy reprofilacją, a przyklejeniem taśm powinna być większa.
Przed przyklejeniem taśm należy oczyścić powierzchnię przy użyciu szczotki lub odkurzacza
tak by podłoże nie było zakurzone. Podklejenie taśm należy wykonać materiałami
przewidzianymi przez dostawcę taśm zgodnie z SST w stanie największego odciążenia
dźwigarów skrajnych (po wykonaniu prac rozbiórkowych części obiektu), przy możliwie
najmniejszym ruchu pojazdów na moście.
Po przyklejeniu taśm na spodzie belek należy wykonać warstwę ochronną na całej
powierzchni wzmocnienia dźwigarów. Należy zastosować zaprawę wygładzającą (PCC).
Wzmocnienie dźwigarów głównych taśmami węglowymi może być realizowane tylko przez
firmę dającą gwarancje wykonawcze wspólnie z dostawcą materiałów do wzmocnienia.
Uwaga:
Powyższe roboty wykonać zgodnie z SST przed betonowaniem płyty wyrównawczospadkowej.

Wzmocnienie strefy przypodporowej dźwigarów głównych matami węglowymi
Ze względu na zwiększenie ciężaru własnego obiektu oraz dostosowanie go do
przenoszenia obciążeń klasy „C” projektuje się wzmocnienie przypodporowej strefy
wszystkich dźwigarów głównych matami węglowymi o gr. min. 0,11mm, szerokości 100cm i
module sprężystości E ≥ 230 000 MPa klejonymi na każdym końcu dźwigarów głównych.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
9
Po przyklejeniu mat należy wykonać powłokę ochronną (zaprawę wygładzającą (PCC)
zmodyfikowaną dodatkiem tworzywa sztucznego, o maksymalnym uziarnieniu ok. 0,5mm, na
bazie cementu).
Uwaga:
Powyższe roboty wykonać zgodnie z SST przed betonowaniem płyty wyrównawczospadkowej

Zabezpieczenie wykopu pod płytę przejściową
Przy wykonywaniu wykopu pod płytę przejściową, za przyczółkami na granicy I etapu
robót wykop należy zabezpieczyć kształtownikami do pionowej obudowy wykopów o
wysokości 3,0 m. (Tablica 60 - "Tablice do projektowania konstrukcji stalowych"
Wydawnictwo „Arkady” 1996 rok).

Wykonanie podparcia pod płytę przejściową
Ze względu na konieczność wykonania płyty przejściowej zaprojektowano podparcie pod
płytę przejściową zespolone z istniejącym korpusem przyczółka.
Powierzchnię korpusu, do której będzie realizowane podparcie pod płytę przejściową,
należy uszorstnić metodą groszkowania.
Zamontować przy użyciu żywicy kotwy zespalające w rozstawie wg rysunku
zbrojeniowego Nr8, następnie zbrojenie i deskowanie. Przed betonowaniem powierzchnie
betonowe nasączyć wodą i przedmuchać sprężonym powietrzem.
Betonować betonem B30 (C25/30) „mostowym” F-150, W8. Beton pielęgnować min. 7
dni przez polewanie wodą.
Po zdjęciu deskowań i wyschnięciu betonu powierzchnie betonowe, które będą zasypane
gruntem należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką bitumiczną.
UWAGA:
Przed wykonaniem jakichkolwiek robót ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy
kontrolne.

Wykonanie płyt przejściowych.
Wykop pod płytę zasypać gruntem piaszczystym zwracając szczególną uwagę na
wymagany wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00. Badanie zagęszczenia powinno być wykonane
przez uprawnionego laboranta i potwierdzone protokołem.
Na przygotowanym nasypie wykonać podłoże gr. 10 cm z betonu B15 pod płyty przejściowe.
Oddylatować płytę przejściową od podparcia płyty przejściowej dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej, natomiast od konstrukcji korpusu przyczółka przekładką ze styropianu
gr. 2cm.
Po ułożeniu zbrojenia zgodnie z rys. Nr 9 i zadeskowaniu krawędzi płyty betonować betonem
B-30, W-8, F150.
Płytę przejściową pielęgnować przez 7 dni Po zdjęciu deskowań i wyschnięciu betonu,
powierzchnie betonowe, które będą zasypane gruntem należy zabezpieczyć antykorozyjnie
izolacją powłokową.
Na płycie wykonać podbudowę zgodnie z rysunkiem Nr 3 i Nr 7.
Uwaga:
Przed wykonaniem jakichkolwiek robót ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy
kontrolne.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik

10
Remont skrzydełek.
Remont istniejących skrzydełek zaprojektowano ze względu na konieczność
zamocowania przekładkowych barieroporęczy sztywnych na obiekcie.
Górną powierzchnię skrzydełek należy skuć i pozostawić istniejące zbrojenie.
Powierzchnie skrzydełek, na których wykonana zostanie nadbudowa należy uszorstnić
metodą groszkowania.
Zamontować przy użyciu żywicy, kotwy zespalające w rozstawie wg rysunku
zbrojeniowego Nr13, następnie zbrojenie i deskowanie. Przed betonowaniem, powierzchnie
betonowe nasączyć wodą i przedmuchać sprężonym powietrzem.
Betonować betonem B30 (C25/30) „mostowym” F-150, W8. Beton pielęgnować min. 7
dni przez polewanie wodą.
Po zdjęciu deskowań i wyschnięciu betonu, powierzchnie betonowe, które będą zasypane
gruntem należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką bitumiczną.

Wykonanie płyty wyrównawczo-spadkowej wraz ze wspornikiem chodnikowym
oraz gzymsem
Niweleta
Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy wykonać pomiary niwelacyjne w punktach
oznaczonych na Rys. Nr 6 „Rysunek sytuacyjno-wysokościowy” i porównać rzędne istniejące
z rzędnymi projektowanymi. W przypadku wystąpienia istotnych różnic uniemożliwiających
wykonanie projektowanej grubości płyty wyrównawczo-spadkowej należy porozumieć się z
projektantem.
Uwaga:
Niwelację kontrolną musi przeprowadzić uprawniony geodeta i udokumentować szkicem.
Osadzenie kotew zespalających i montaż zbrojenia
Kotwy zespalające należy osadzić zgodnie z rysunkami szczegółowymi zwracając uwagę
na:
 dokładne oczyszczenie otworów na kotwy,
 zachowanie określonej minimalnej głębokości zakotwienia,
 zachowanie właściwej wysokości kotew (zgodnie z niweletą).
Kotwy osadzić przy użyciu żywic epoksydowych lub specjalnych ładunków klejowych
posiadających Aprobatę Techniczną IBDiM.
Montaż zbrojenia
Zbrojenie zamontować zgodnie z rysunkiem Nr 10.
Siatki powinny być zamontowane w taki sposób, aby grubość otuliny zbrojenia wynosiła
2,5 cm od powierzchni górnej pręta.
Betonowanie płyty wyrównawczo-spadkowej
Przed betonowaniem płyty wyrównawczo-spadkowej istniejącą płytę pomostu należy
oczyścić metodą strumieniowo-ścierną, a następnie dokładnie nasączyć wodą i przedmuchać
sprężonym powietrzem.
Betonować betonem klasy B30 (C25/30), W8, F150.
Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą pielęgnację po betonowaniu przez okres
7 dni.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
11
W przypadku konieczności przyśpieszenia prac dopuszcza się użycie specjalnego primera
żywicznego aplikowanego na beton bezpośrednio po zakończeniu procesu wiązania. Primer
taki powinien posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM i być stosowany zgodnie z kartą
techniczną producenta.

Izolacja
Izolację z papy zgrzewalnej grubości minimum 0,5 cm układać można na podłożu
spełniającym n/w wymagania:
- wytrzymałość na odrywanie badana metoda pull-off:
Rśr ≥ 1.5 MPa
Rmin > 1.0 MPa
- wilgotność: poniżej 4% *
- wiek betonu: minimum 21 dni *
* Przy zastosowaniu primera żywicznego wilgotność i wiek betonu zgodnie z kartą
technologiczną.
Poszczególne warstwy izolacji należy łączyć na zakład w kierunku podłużnym
i poprzecznym, a układanie izolacji rozpocząć od miejsc najniższych.
Wytrzymałość izolacji na odrywanie powinna wynosić:
- przy temperaturze otoczenia 22ºC - R ≥ 0,4 MPa
- przy temperaturze otoczenia 8ºC - R ≥ 0,7 MPa

Odwodnienie mostu
Odwodnienie mostu zostanie usprawnione poprzez:
a) Zwiększenie spadku poprzecznego jezdni do 2%,
b) Wykonanie drenażu podłużnego z geowłókniny wg KDM ODW12,
c) Wykonanie drenaży poprzecznych (przed dylatacyjnych) z geowłókniny wg KDM
ODW12,
d) Montaż wpustów krawężnikowych z rurami spustowymi Ø 160mm
e) Montaż sączków Ø 50mm.
f) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z AL na przęsłach Nr 2 i Nr3,
g) Wykonanie na dojazdach wpustów krawężnikowych oraz studzienek
osadnikowych 425 mm. Ze studzienek osadnikowych 425 mm woda odprowadzona
zostanie przykanalikami Ø160 mm na skarpy nasypu.

Krawężniki w obrębie płyty pomostu
W obrębie płyty pomostu i skrzydełek należy ustawić krawężniki kamienne 20x20 cm,
które za pośrednictwem wklejonych kotew 14 zostaną zakotwione we wsporniku
chodnikowym i belce gzymsowej. Krawężnik ustawić należy na zaprawie niskoskurczowej po
uprzednim ułożeniu drenaży podłużnych i porzecznych z geowłókniny.
Między krawężnikiem a kapą chodnikową należy wykonać uszczelnienie masą zalewową
2x4cm. Fugi między krawężnikami wypełnić masą silikonową.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik

12
Krawężniki w obrębie skrzydełek i na dojazdach
W obrębie skrzydełek i na dojazdach należy ustawić zanikające krawężniki kamienne
20x30 na ławie z oporem. Wysokość krawężników zmienna od 14cm do 0cm na długości
6,0 m. Fugi między krawężnikami należy wypełnić masą silikonową.
 Nawierzchnia na moście
Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC o grubości 4 cm.
Warstwę ochronną izolacji wykonać z asfaltu lanego MA11 o grubości 5 cm.
Należy zwrócić uwagę na utrzymanie spadku poprzecznego 2% oraz wysokościową
zgodność z projektowaną niweletą.
W celu poprawienia jakości zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej na moście
i dojazdach do mostu po zakończeniu wszystkich prac remontowych na obiekcie.
Na wsporniku chodnikowym i belce gzymsowej należy wykonać izolacjo-nawierzchnię
z żywic epoksydowo-poliuretanowych o grubości min. 4 mm.
Nawierzchnia powinna posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM, a technologia wykonania
powinna być zgodna z kartami technologicznymi.
Przed wykonaniem nawierzchni na chodniku podłoże należy oczyścić metodą
strumieniowo-ścierną.
Podłoże powinno spełniać n/w. wymagania:
o wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 Rśr ≥ 2.0
o równość: prześwit pod łatą długości 4,00 m – max. 3 mm
o wilgotność: poniżej 4%
o podłoże gładkie – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie
przekraczają ± 1 mm.

Uszczelnienia
Pomiędzy chodnikiem a krawężnikiem oraz chodnikiem a polimerową deską gzymsową
należy wykonać uszczelnienie z masy spoinowej o wymiarach 2 x 4 cm. Uszczelnienia w
przygotowanych korytkach wykonać masą spoinową o temp. 150-170ºC. Zastosować można
masę zalewową zaaprobowaną przez IBDiM.

Dylatacje
Na obiekcie w obrębie jezdni należy wykonać bitumiczne przekrycia dylatacyjne
50/30x10 cm, natomiast w obrębie chodnika 50x5 cm w przygotowanych wnękach
dylatacyjnych.

Barieroporęcze sztywne z wypełnieniem szczeblinkowym
Na obiekcie zostaną zamontowane barieroporęcze sztywne bezprzekładkowe
z wypełnieniem szczeblinkowym. Rozstaw słupków barieroporęczy to 1,0 m i 1,33 m. Słupki
barieroporęczy należy przymocować śrubami do zabetonowanych wcześniej kotew. Stopki
powinny wystawać 20 mm nad powierzchnią chodnika i być zamocowane do kotew płaską
nakrętką od spodu i normalną nakrętką od góry. Kotwy i nakrętki powinny być fabrycznie
zabezpieczone przed korozją. Przestrzeń pod stopką należy wypełnić zaprawą
niskoskurczową lub szpachlą z żywicy epoksydowej. Taśma barieroporęczy powinna
znajdować się na wysokości 0,75 m nad powierzchnią chodnika.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
13
Po obu stronach obiektu bariery ochronne oraz barieroporęcze sztywne bezprzekładkowe
z wypełnieniem szczeblinkowym należy przedłużyć barierami drogowymi tj. odcinkami
przejściowymi o długości 12,0 m typu SP-04 z rozstawem słupków co 2,0. Odcinki
przejściowe należy dowiązać do istniejących barier drogowych z każdej strony obiektu.

Schody skarpowe
Na skarpach nasypu od strony Stawu Kunowskiego/górnej wody oraz od strony
Rudnika/dolnej wody należy wykonać „na mokro” schody skarpowe dla obsługi i dostosować
do pochylenia skarpy nasypu. W obrębie schodów skarpowych należy wykonać balustradę wg
KDM BAL6. Balustrada powinna być usytuowana po prawej stronie schodzącego.

Stożki i skarpy nasypu
Umocnienie stożków nasypu należy wykonać z trylinki wklęsłej na podsypce cementowopiaskowej 1:4 gr. 10 cm. Stożki nasypu posadowione na palach drewnianych o średnicy 1215 cm, dł. 150/190cm zwieńczonych fundamentem żelbetowym z betonu B30 (C25/30) 30x70
cm.

Elementy stykające się z gruntem
Wszystkie elementy konstrukcji betonowej stykające się z gruntem przed ich
zasypaniem należy zabezpieczyć izolacją powłokową. Izolację powłokową należy zakończyć
15cm nad powierzchnią terenu.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Przed wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych
powierzchni betonowych zaprawami typu PCC.
należy
wykonać
naprawy
Ponadto w celu poprawienia trwałości i estetyki mostu odkryte powierzchnie betonu
poniższych elementów należy zabezpieczyć antykorozyjnie:
- powierzchnię korpusu przyczółków i filarów należy oczyścić, lokalnie naprawić
zaprawami PCC i zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką malarską z minimalną zdolnością
pokrywania zarysowań,
- powierzchnię dźwigarów głównych, poprzecznic podporowych i przęsłowych oraz
spodu płyty pomostu należy oczyścić, lokalnie naprawić zaprawami PCC i zabezpieczyć
antykorozyjnie powłoką malarską z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań,
- powierzchnię spodu wsporników oraz zewnętrznej powierzchni dźwigarów skrajnych
należy oczyścić, lokalnie naprawić zaprawami PCC i zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką
malarską z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań.
Kolorystykę obiektu należy uzgodnić z Inwestorem.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik

14
Przekopy kontrolne
Przed wykonaniem jakichkolwiek robót ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy
kontrolne.

Punkty geodezyjne
Lokalizacja repera Państwowego AM-4810 o wysokości H=187,48 m n.p.m.
przedstawiona została na rysunkach Nr3, Nr6, Nr18 oraz w punkcie Nr 8 niniejszego
opracowania.
1.9. Oddziaływanie na środowisko
Rozbudowa mostu nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Materiały
z rozbiórki nie są toksyczne i powinny być wywiezione z składowisko gruzu budowlanego.
Do rozliczenia robót wykonawca powinien udokumentować utylizację materiałów
pochodzących z rozbiórki zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
Wszystkie materiały do wykonania rozbudowy mostu posiadają Aprobaty Techniczne
IBDiM i są dopuszczone do stosowania przez władze sanitarne.
1.10. Uwagi końcowe
Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne, które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania,
technologię wykonania i odbiorów technicznych oraz warunki płatności.
Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają
zgody Projektanta.
Opracował:
mgr inż. Paweł Kalista
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
15
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia
Obiekt:
Most przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej Nr 0621 T
Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Staw Kunowski
Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice
Jednostka projektowa:
TARCOPOL Sp. z o.o.
ul. Składowa 16
27-200 Starachowice
16
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
17
2.1. Zakres robót
Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowę mostu przez rzekę Kamienną w ciągu
drogi powiatowej Nr 0621 T Brody – Staw Kunowski – Rudnik w miejscowości Staw
Kunowski, gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.
Ze względu na planowany remont drogi powiatowej nr 0621 T Rudnik – Staw
Kunowski projektuje się rozbudowę istniejącego mostu z dostosowaniem do parametrów
projektowanej drogi oraz do obecnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu.
Rozbudowa obiektu ma również służyć zwiększeniu jego trwałości i estetyki.
Rozbudowa istniejącego mostu w miejscowości Staw Kunowski będzie polegała na:
 demontażu nawierzchni jezdni, warstwy ochronnej oraz izolacji,
 demontażu nawierzchni chodnika, podbudowy oraz krawężników i balustrad
z kształtowników stalowych,
 odkuciu skorodowanego betonu spodu ustroju nośnego i wykonanie napraw
powierzchniowych zaprawami PCC,
 przyklejeniu taśm z włókien węglowych na spodzie dźwigarów głównych,
 przyklejeniu mat z włókien węglowych na końcach dźwigarów głównych,
 wykonaniu podparcia pod płyty przejściowe,
 wykonaniu płyt przejściowych gr.25cm i długości 400cm,
 wykonaniu żelbetowej, zespolonej z istniejącą płytą pomostu płyty
wyrównawczo-spadkowej wraz ze wspornikami chodnikowymi,
 wykonaniu izolacji termozgrzewalnej,
 ustawieniu krawężników kamiennych kotwionych 20x20 cm,
 montażu polimerobetonowych desek gzymsowych,
 wykonaniu kap chodnikowych,
 nadbudowie skrzydełek z dostosowaniem do zamontowania barieroporęczy
sztywnych,
 zamocowaniu barieroporęczy o wys. 110 cm z wypełnieniem szczeblinkowym
po obu stronach obiektu,
 usprawnieniu odwodnienia poprzez wykonanie drenaży podłużnych i
poprzecznych, poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych,
ścieku przykrawężnikowego, sączków oraz wpustów krawężnikowych,
 wykonaniu warstwy ochronnej izolacji z asfaltu lanego gr. 5cm i warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) gr. 4 cm,
 wykonaniu schodów skarpowych dla obsługi,
 wykonaniu umocnienia stożków trylinką wklęsłą na zaprawie cem. –
piaskowej 1:4 gr. 10 cm,
 szpachlowaniu podpór oraz dźwigarów głównych,
 zabezpieczeniu antykorozyjnym belek głównych, poprzecznic skrajnych
i przęsłowych oraz spodu płyty pomostu powłoką z minimalną zdolnością
pokrywania zarysowań,
 zabezpieczeniu antykorozyjnym spodu wsporników oraz zewnętrznej
powierzchni dźwigarów skrajnych powłoką z podwyższoną zdolnością
pokrywania zarysowań,
 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych rur osłonowych
i konstrukcji wsporczych urządzeń obcych oraz nowych podwieszeń,
 wykonaniu schodów skarpowych z montażem nowych balustrad rurowych,
 wykonanie innych niezbędnych robót konserwacyjno-remontowych.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
18
Niweleta na obiekcie zostanie podniesiona średnio o 3 cm.
Po wykonaniu rozbudowy nośność obiektu będzie odpowiadać klasie „C”
wg PN-85/S-10030. Zatem dopuszczalny ciężar pojazdów poruszających się po moście
wynosił będzie 30 ton.
2.2. Wykaz obiektów istniejących
 Droga
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Numer drogi
Usytuowanie
świętokrzyskie
starachowicki
Brody
Staw Kunowski
droga powiatowa Nr 0621T
prosty odcinek drogi powiatowej Nr 0621T
 Most
Most drogowy przez rzekę Kamienną w m. Staw Kunowski:
– most czteroprzęsłowy o długości całkowitej 69,70 m,
– usytuowanie: kąt przecięcia z osią rzeki – 90º;
– długość konstrukcji nośnej – 62,48m.
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Istniejący obiekt nie spełnia aktualnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu
oraz zagrożona jest jego trwałość.
W wyniku rozbudowy mostu zostaną przywrócone konstrukcji i innym elementom
obiektu cechy utracone podczas eksploatacji, w tym zapewniona zostanie odpowiednia
trwałość konstrukcji.
2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
2.4.1. Zagrożenia związane z ruchem drogowym
W czasie realizacji zamierzonej rozbudowy mostu mogą wystąpić zagrożenia
związane z odbywającym się po drodze ruchem kołowym oraz ruchem pojazdów i
maszyn realizujących roboty budowlane. Ruch kołowy będzie odbywał się wahadłowo
jednym pasem ruchu.
Organizacja ruchu na czas wykonywania robót wiąże się z:
– utrudnieniami w ruchu związanymi z ograniczeniem prędkości jazdy oraz
zawężeniem drogi;
– koniecznością przekraczania jezdni przez pieszych w miejscach i sposób określony
oznakowaniem pionowym;
– wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z obszaru placu budowy pojazdami i maszyn
roboczych;
– pracą maszyn roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej jezdni;
– utrudnieniami w ruchu związanymi ze zmianą organizacji ruchu;
– utrudnieniami w ruchu związanymi z prowadzeniem ruchu za pomocą sygnalizacji
świetlnej (ruch wahadłowy jednym pasem ruchu);
– utrudnieniami związanymi ze zmianą pasa ruchu dopuszczonego do użytkowania;
– awarią sygnalizacji świetlnej – konieczność ręcznego sterowania ruchem;
Zmiany organizacji ruchu oraz jazda kierowców miejscowych „na pamięć”
powodować mogą najechanie na zapory drogowe zamykające odcinek drogi.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
19
2.4.2. Zagrożenia spowodowane robotami budowlanymi
Wykonywane roboty będą stwarzać ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi. Ryzyko spowodowane może być przez następujące czynniki:
a) rozbiórkę elementów obiektów budowlanych;
b) montaż barieroporęczy;
c) zabezpieczenie antykorozyjne.
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać także inne roboty i
czynności niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym:
a) prace z użyciem oraz w pobliżu pracującego ciężkiego sprzętu i transportu
budowlanego – roboty nawierzchniowe;
b) roboty z wykorzystywaniem sprzętu i urządzeń wywołujących hałas i wibrację –
rozbiórki betonu;
c) roboty nawierzchniowe wymagające kontaktu z materiałami o podwyższonej
temperaturze (masy mineralno-bitumiczne wbudowywane na gorąco);
d) prace mogące wywoływać zapylenie (czyszczenie powierzchni betonu),
e) prace na wysokości na rusztowaniach znajdujących się nad wodą,
2.4.3. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników
- montaż desek gzymsowych,
- zbrojenie i betonowanie nadbudowy chodników,
- montaż barieroporęczy,
- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań,
2.5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych
Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac remontowych przewidzianych
opracowaną przez Wykonawcę robót technologią robót, w tym prac szczególnie
niebezpiecznych, powinni zostać pozytywnie zweryfikowani w zakresie:
– ewentualnych przeciwwskazań lekarskich;
– posiadanych kwalifikacji;
– posiadanych uprawnień.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni odbyć
przeszkolenie na stanowisku pracy przez osobę posiadającą uprawnienia do
przeprowadzania takich szkoleń. Przeprowadzone szkolenie powinno być
udokumentowane.
Pracownicy powinni być instruowani przy każdej zmianie stanowiska pracy, w tym
także o konieczności używania i stosowania środków i sprzętu ochrony osobistej,
szczególnie w warunkach wykonywania czynności wysokiego ryzyka powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia.
Pracownicy powinni być poinstruowani o sposobach postępowania i powiadamiania
w przypadku:
– zagrożenia pożarem;
– zagrożenia awarią;
– zagrożenia życia i zdrowia.
Pracownicy powinni być powiadomieni o miejscu lokalizacji na placu budowy punktu
pierwszej pomocy przedlekarskiej, obsługiwanego w razie potrzeby przez wyznaczonego,
przeszkolonego pracownika.
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
20
2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie
zagrożonych
2.6.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy sporządzi w oparciu o niniejszą
informację plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę zamierzenia
budowlanego i warunki prowadzenia robót (art. 21a pkt. 1 Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126).
Plan powinien uwzględniać m.in. założone przez Wykonawcę technologie wykonania
robót, przewidziane maszyny i urządzenia, ilość i kwalifikacje zatrudnionych, organizację
placu budowy oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wnikającym z wykonywanych robót budowlanych.
Plan powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
2.6.2. Organizacja ruchu kołowego
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy je oznakować zgodnie z
Projektem Organizacji Ruchu - Tymczasowym, który opracuje Wykonawca. Projekt
powinien być zatwierdzony przez Zarząd Drogi.
Podczas rozbudowy mostu ruch kołowy będzie odbywał się połówkami jezdni z
oddzieleniem miejsca prac remontowych betonowymi barierami.
2.6.3. Roboty nad rzeką
Roboty wykonywane nad rzeką Kamienną wymagają wyposażenia w postaci:
- łodzi ratunkowej,
- kamizelek ratunkowych,
- kół ratunkowych.
Ponadto pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie niebezpieczeństw
wynikających z pracy nad wodą.
Teren budowy w obrębie obiektu należy oznakować i wygrodzić.
2.6.4. Organizacja budowy
Organizacja budowy opracowana przez Wykonawcę robót uzależniona jest od
rozwiązań organizacyjnych i technologicznych przyjętych przez niego w celu realizacji
zamierzenia.
Organizacja budowy powinna uwzględnić wszystkie aspekty prowadzenia robót w
sposób bezpieczny dla ludzi, sprzętu i środowiska.
2.6.4.1. Plac budowy
Organizacja placu budowy musi uwzględniać:
– wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót z uwzględnieniem zagrożeń,
jakie mogą one powodować;
– wydzielenie i oznakowanie placów składowych materiałów do realizacji budowy, z
uwzględnieniem wymagań p-poż, ich potencjalnej szkodliwości dla ludzi i otoczenia,
konieczności ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi itp.;
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
21
– wyznaczenia i oznakowania miejsc dla postoju sprzętu i urządzeń służących realizacji
robót;
– komunikację w ramach placu budowy;
– potrzeby socjalne pracowników i miejsca do realizacji tych potrzeb.
2.6.4.2. Dokumentacja budowy
Wykonawca robót powinien przewidzieć sposób przechowywania na budowie
dokumentacji budowy, tj. zarówno dokumentacji technicznej, jak też dokumentów
dotyczących eksploatacji sprzętu (instrukcje obsługi, dtr, świadectwa dozorowe itp.),
gospodarki materiałowej (atesty techniczne, atesty higieniczne, karty techniczne, karty
charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej itp.) oraz dokumentów dotyczących
spraw pracowniczych (dokumentacja ze szkoleń BHP, orzeczenia lekarskie dotyczących
dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych prac czy czynności,
uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu itp.).
W ramach organizacji budowy należy przewidzieć i określić sposób przepływu tych
informacji.
2.6.4.3. Prowadzenie robót
Wykonawca powinien zastosować w czasie realizacji zamierzenia wszelkie środki
techniczne, zgodnie ze współczesną wiedzą i możliwościami, zapewniające bezpieczną
realizację robót przy realizacji zamierzenia budowlanego. W tym celu należy:
– prowadzić roboty w sposób przemyślany i planowy, zgodnie z opracowanym
wcześniej szczegółowym harmonogramem robót;
– poszczególne asortymenty robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi;
– stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
uwzględniając specyfikę poszczególnych robót;
– na bieżąco monitorować wszystkie zagrożenia określone w pkt. 5.;
– utrzymywać pełną sprawność eksploatacyjną maszyn i urządzeń służących do
realizacji zamierzenia;
– używać maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
– stosować materiały o określonych w dokumentacji technicznej i specyfikacjach
technicznych parametrach, posiadających dopuszczenia do stosowania w
mostownictwie.
2.6.5. Roboty związane z urządzeniami obcymi oraz w ich okolicach
Wykonawca powinien zastosować w czasie realizacji zamierzenia wszelkie środki
techniczne, zgodnie ze współczesna wiedzą i możliwościami, zapewniające bezpieczną
realizację robót związanych z urządzeniami obcymi oraz w ich okolicach (wymiana
urządzeń obcych, wymiana rur osłonowych, wymiana podwieszeń, zabezpieczenia
antykorozyjne rur osłonowych i podwieszeń). W tym celu należy:
– prace prowadzić pod nadzorem przedstawicieli urządzeń obcych,
– urządzenia obce zabezpieczyć przed uszkodzeniem fizycznym,
– wykonać odkrywki kontrolne dla urządzeń zlokalizowanych w elementach
betonowych obiektu inżynierskiego ( np. chodniki).
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
22
2.7. Informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji obiektu
Rozwiązania projektowe zastosowane dla rozbudowywanego mostu zapewniają
optymalne pod względem bezpieczeństwa i zdrowia jego użytkowników rozwiązania.
Dotyczy to zarówno parametrów techniczno-eksploatacyjnych, jak i przewidzianych
technologii robót i stosowanych materiałów.
W trakcie eksploatacji mostu należy utrzymywać w czystości cały obiekt oraz jego
otoczenie. Należy utrzymywać kompletność oraz odpowiedni stan techniczny urządzeń
bezpieczeństwa ruchu (barieroporęcze).
Eksploatacja mostu nie będzie źródłem zwiększonej emisji hałasu, pyłów lub innych
czynników szkodliwych dla otoczenia oraz zdrowia ludzi.
Opracował:
mgr inż. Paweł Kalista
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
3. LOKALIZACJA REPERA
PAŃSTWOWEGO
23
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
LOKALIZACJA REPERA PAŃSTWOWEGO
Fot. 1. Reper Państwowy AM-4810 o wysokości H=187,48 m n.p.m. zlokalizowany jest na końcu
skrzydełka od strony Stawu Kunowskiego / DW.
Fot. 2. Reper Państwowy AM-4810 o wysokości H=187,48 m n.p.m.
Uwaga: Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych reper państwowy należy przenieść
poza obszar prowadzenia robót.
24
Projekt rozbudowy mostu na rzece Kamienna w miejscowości Staw Kunowski w km 6+030
drogi powiatowej Nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik
25
Download