Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów

advertisement
Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych
Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na
rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL
Szanowni Beneficjenci,
Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów
systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2010 roku.
Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów systemowych w 2010 roku odbywać
się będzie w oparciu o zapisy Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 9 marca 2009 r., zwane dalej
Zasadami, stanowiące część Systemu Realizacji PO KL. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca, w
przypadku zmiany Zasad lub innych dokumentów programowych przez Instytucję Zarządzającą
zastrzega możliwość zmian z tego tytułu.
1.
Podział środków
1.1 Podział środków pomiędzy JST
Instytucja Pośrednicząca, we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, dokonała
podziału środków na projekty systemowe pomiędzy gminy w ramach Poddziałania 7.1.1 - znajduje
się w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji, oraz pomiędzy powiaty w ramach Poddziałania 7.1.2 znajduje się w Załączniku nr 2. Podział został dokonany zgodnie z wytycznymi i algorytmem
rekomendowanymi w Zasadach.
1.2 Podział środków w ramach rezerwy
W ramach Poddziałania 7.1.1 w 2010 roku środki
dzielone będą w następujący sposób:
1. każdy ośrodek pomocy społecznej z ogólnej
kwoty alokacji na rok 2010 w wysokości
25 576 734 PLN otrzymał 30 000 PLN,
przeznaczone
na
realizację
projektu
systemowego, w sumie 5 070 000 PLN.
2. wydzielona została rezerwa w wysokości ok. 22%
alokacji na rok 2010 tj. ok. 5 728 673 PLN, która
zostanie przeznaczona na sfinansowanie etatów
w ramach upowszechniania aktywnej integracji i
pracy socjalnej oraz premii za partnerstwa :
 ok. 55% rezerwy tj. ok. 3 171 000 zł
przeznaczone zostanie na wsparcie kadrowe.
Sfinansowane zostanie maksymalnie 75,5
etatów pracowników socjalnych w ośrodkach
pomocy społecznej, w tym:
- utrzymanie 47,5 etatów, które powstały w
wyniku realizacji projektów systemowych
w 2008 i w 2009 roku,
- stworzenie 18 etatów dla
ośrodków
W ramach Poddziałania 7.1.2 wydzielona
została rezerwa w wysokości ok. 10% alokacji
na rok 2010, tj. ok. 1 543 423 PLN
przeznaczona na premiowanie projektów
realizowanych w partnerstwie. Ponadto
beneficjent
systemowy
w
ramach
Poddziałania 7.1.2 może przeznaczyć 20%
środków, przyznanych na realizację projektu
systemowego, na upowszechnianie aktywnej
integracji i pracy socjalnej. Środki powinny
zostać wykorzystane przede wszystkim na
utworzenie etatu doradcy ds. osób
niepełnosprawnych w powiatowym centrum
pomocy rodzinie, mając na uwadze zapisy
Zasad
dotyczące
spełniania
wymogu
organizacyjnego, a więc zatrudnienia co
najmniej jednego pracownika na stanowisku
doradcy ds. osób niepełnosprawnych w
powiatowym centrum pomocy rodzinie, z
zastrzeżeniem utworzenia nie więcej niż 2
etatów w ramach jednego powiatu. W
1
pomocy społecznej w gminach, w których
zatrudnionych jest poniżej 3 pracowników
socjalnych (cel: uzupełnienie do 3
pracowników socjalnych w każdej gminie
Dolnego Śląska);
- stworzenie 10
etatów przyznanych
gminom w których liczba mieszkańców
przypadająca na jednego pracownika
socjalnego jest największa.
W 2010 roku zostanie dokonana weryfikacja
potrzeb kadrowych i stanu zatrudnienia
wszystkich
gmin
w
województwie
dolnośląskim i podział etatów na rok 2011
może ulec zmianie.
Podział etatów na poszczególne gminy wraz z
kryteriami podziału znajduje się w Załączniku
nr 1.
przypadku,
gdy
beneficjent
utworzył
etat/etaty w wyniku realizacji projektu
systemowego w 2008 lub 2009 roku, środki
mogą być przeznaczone na utrzymanie
etatu/etatów w 2010 roku. Nie jest jednak
możliwe stworzenie dzięki środkom projektu
systemowego więcej niż 2 etatów w powiecie
w latach 2008 – 2010.
 ok. 45% rezerwy tj. ok. 2 557 673 PLN
przeznaczone jest na premiowanie projektów
realizowanych
w
partnerstwie.
Beneficjentowi, który realizować będzie
projekt systemowy w partnerstwie, zostanie
przyznana premia finansowa w wysokości
średnio 10% kwoty alokacji na 2010 rok,
przyznanej danemu beneficjentowi.
3. Pozostała kwota w wysokości 14 778 060 PLN
podzielona została pomiędzy ośrodki pomocy
społecznej algorytmem, zawartym w Załączniku
nr 1.
Premia za realizację projektów systemowych w partnerstwie zostanie przyznana:
- w przypadku partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego,
- w przypadku partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami spoza sektora
finansów publicznych lub należącymi do sektora finansów publicznych (innymi niż JST),
zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane są w partnerstwie na zasadach określonych w
art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr
84, poz. 712).
Premię proponuje iw (IP2) podczas oceny wniosku, dając beneficjentowi czas na jego poprawienie,
przy uwzględnieniu zwiększonej alokacji i ponowne przedłożenie do oceny. Beneficjent może
zrezygnować z przyjęcia dodatkowej premii finansowej.
W przypadku nie wykorzystania przez beneficjenta środków przyznanych na dodatkowe zatrudnienie,
może on przeznaczyć środki na działania w zakresie aktywnej integracji.
2.
Warunki udziału beneficjenta w projekcie systemowym
2.1 Wymogi wobec beneficjenta
2
Do projektu systemowego w 2010 roku mogą przystąpić te jednostki samorządu terytorialnego,
które spełniają wymogi:

merytoryczny - posiadanie przez gminę lub powiat dokumentu programowego - powiatowej
lub gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - w zależności od beneficjenta
realizującego projekt.

finansowy - minimalna wartość projektu wynosi 30 000 PLN. Beneficjent systemowy
zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości 10,5% wartości wydatków kwalifikowalnych
projektu.
Źródło wkładu własnego: budżet jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego – zgodnie z
zapisami zawartymi w Zasadach.
W projektach Poddziałania 7.1.1 możliwe jest pokrycie części wymaganego wkładu własnego
środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na częściowe finansowanie prac społecznie użytecznych
– zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach.
W projektach Poddziałania 7.1.2 możliwe jest pokrycie części wymaganego wkładu własnego
środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonymi na
finansowanie rehabilitacji społecznej – zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach.
Wartość środków przedstawiona w załącznikach nr 1 i 2 (w tym wartość w kolumnach
przedstawiających wartość utworzonych rezerw) uwzględnia wkład własny beneficjenta.

organizacyjny:
- zatrudnianie co najmniej jednego pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, ale nie
mniej niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej (Poddziałanie
7.1.1);
- zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na stanowisku: doradca ds. osób
niepełnosprawnych (Poddziałanie 7.1.2).
Dla beneficjentów niespełniających wymogów organizacyjnych dofinansowanie projektu jest
możliwe w 2010 roku bez spełnienia tego wymogu. Beneficjenci nie spełniający tego wymogu
w dniu składania wniosku zobowiązani są ten obowiązek zrealizować do 31 grudnia 2010 roku.
2.2
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu systemowego
Na podstawie podziału środków zawartego w Załącznikach nr 1 i 2 beneficjenci przygotowują
wniosek o dofinansowanie projektu systemowego, wypełniając go zgodnie z Zasadami, w
szczególności uwzględniając zapisy Zasad dotyczące stosowania w projekcie instrumentów aktywnej
integracji. Beneficjent zobowiązany jest wykazać we wniosku spełnienie wymogów, o których mowa
w pkt. 2.1 niniejszej informacji.
2.3 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu systemowego
Wniosek składany1 jest do IW (IP2) w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 lutego 2010
roku. Po wyznaczonym terminie środki niewykorzystane przez podmioty, które nie złożyły wniosku
oraz przez te, które złożyły wnioski, decyzją Instytucji Pośredniczącej będą realokowane na
beneficjentów systemowych, którzy złożyli wniosek - do dnia 15 maja 2010 roku Instytucja
Pośrednicząca dokona realokacji środków wykorzystując do tego celu algorytmy, które zostały
przyjęte do podziału przedstawionego w Załącznikach nr 1 i nr 2. Środki z realokacji nie mogą zostać
1
Beneficjenci działający w miastach na prawach powiatu i realizujący działania zarówno gminy jak i powiatu, składają jeden
wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.1.2.
3
przeznaczone na sfinansowanie etatu w ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy
socjalnej. Złożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (uwzględniającego środki
realokowane) możliwe będzie do 31 maja 2010 roku.
Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego zapewnią kompleksowe wsparcie
ośrodków pomocy społecznej w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
systemowego na rok 2010, ze szczególnym uwzględnieniem tych OPS, które dotychczas nie
aplikowały o środki w ramach PO KL.
4
Download