załącznik nr 1

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu
komputerowego – liczba części 2
DLA CZĘŚCI NR 1
oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z dokumentacją i wypełnioną kalkulacją ofertową
ogółem za cenę
netto:……………………..,
słownie:……………………………………………………………………………,
brutto:……………………..,
słownie:……………………………………………………………………………,
do ceny netto został doliczony podatek VAT w wysokości........................%
DLA CZĘŚCI NR 2
oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z dokumentacją i wypełnioną kalkulacją ofertową
ogółem za cenę
netto:……………………..,
słownie:……………………………………………………………………………,
brutto:……………………..,
słownie:……………………………………………………………………………,
do ceny netto został doliczony podatek VAT w wysokości........................%
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
.............................................................................
.............................................................................
Siedziba:
.............................................................................
.............................................................................
1
Adres poczty elektronicznej
.............................................................................
Strona internetowa
.............................................................................
Numer telefonu
0 (**) ..................................................................
Numer faksu
0 (**) ..................................................................
Numer REGON
.............................................................................
Numer NIP
.............................................................................
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
2) Dostawy objętej zamówieniem zamierzamy dokonać sami,
3) Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt Umowy (załącznik nr 13 do SIWZ) oraz protokół
odbioru sprzętu komputerowego i oprogramowania (załącznik nr 11 do SIWZ) został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
Umowy na wyżej wymienionych warunkach,
miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4) Warunki płatności – do 30 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę zakończenia
cząstkowych dostaw z załączeniem kopii protokołów odbioru sprzętu i oprogramowania przez
poszczególnych użytkowników.
5) Oferujemy gwarancję:
CZĘŚĆ NR 1:
NA KOMPUTERY PRZENOŚNE I TABLETY DOTYKOWE ORAZ NA URZĄDZENIA
WIELOFUNKCYJNE
a) na tablety:
TB 1 - …………… miesięcy gwarancji,
TB 2- …………… miesięcy gwarancji,
TB 3- …………… miesięcy gwarancji,
TB 4- …………… miesięcy gwarancji,
TB 5- …………… miesięcy gwarancji,
b) na notebooki:
NB 1-…………… miesięcy gwarancji,
NB 2-…………… miesięcy gwarancji,
2
NB 3- …………….miesięcy gwarancji,
NB 4- …………….miesięcy gwarancji.
NB 5- …………….miesięcy gwarancji,
NB 6- …………….miesięcy gwarancji,
NB 7- …………….miesięcy gwarancji,
NB 8- …………….miesięcy gwarancji,
NB 9- …………….miesięcy gwarancji,
c) na ultrabooki:
UB 1 - …………… miesięcy gwarancji,
UB 2- …………… miesięcy gwarancji,
UB 3- …………… miesięcy gwarancji,
d) na mobilne stacje robocze:
MWS 1- …………..miesięcy gwarancji,
MWS 2- …………..miesięcy gwarancji,
MWS 3- …………..miesięcy gwarancji,
e) na urządzenia wielofunkcyjne:
DAW 1 - …………… miesięcy gwarancji,
DAW 2 - …………… miesięcy gwarancji,
DAW 3 - …………… miesięcy gwarancji,
DLMW 1 - …………… miesięcy gwarancji,
DLMW 2 - …………… miesięcy gwarancji,
DLKW 1 - …………… miesięcy gwarancji,
DLKW 2 - …………… miesięcy gwarancji,
DLKW 3 - …………… miesięcy gwarancji,
DLKW 4 - …………… miesięcy gwarancji,
DLKW 5 - …………… miesięcy gwarancji,
CZĘŚĆ NR 2:
f) na komputery stacjonarne:
ZK 1 - …………… miesięcy gwarancji,
ZK 2 - …………… miesięcy gwarancji,
ZK 3 - …………… miesięcy gwarancji,
3
ZK 4 - …………… miesięcy gwarancji,
ZK 5 - …………… miesięcy gwarancji,
ZK 6 - …………… miesięcy gwarancji,
ZK 7 - …………… miesięcy gwarancji,
ZK 8 - …………… miesięcy gwarancji,
WS 1 - …………… miesięcy gwarancji,
WS 2 - …………… miesięcy gwarancji,
WS 3 - …………… miesięcy gwarancji,
AiO 1- …………… miesięcy gwarancji,
AiO 2- …………… miesięcy gwarancji,
AiO 3- …………… miesięcy gwarancji.
g) na monitory:
TFT 1 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 2 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 3 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 4 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 5 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 6 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 7 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 8 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 9 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 10 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 11 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 12 - …………… miesięcy gwarancji,
TFT 13 - …………… miesięcy gwarancji,
h) na drukarki:
DA 1 - …………… miesięcy gwarancji,
DA 2 - …………… miesięcy gwarancji,
DLM 1 - …………… miesięcy gwarancji,
DLM 2 - …………… miesięcy gwarancji,
DLM 3 - …………… miesięcy gwarancji,
DLK 1- …………… miesięcy gwarancji,
DLK 2- …………… miesięcy gwarancji,
4
DLK 3- …………… miesięcy gwarancji,
6) Oświadczamy, że dostawy sprzętu będziemy realizować nie później niż 21 dni od daty
otrzymania zamówienia od Zamawiającego w okresie trwania Umowy.
7) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres (fax, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8) Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające
się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
9) Załącznikami do niniejszej oferty są:*
1) ..................................................................
2) …………………………………………….…
3) ………………………………………………
4)……………………………………………….
*Należy wpisać tyle punktów ile jest to konieczne
............................. dnia ......................
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
5
Download