Pobierz plik PDF

advertisement
SPIS
TREŚCI
Funkcje systemu operacyjnego






Zapewnia obsługę dialogu między użytkownikiem a komputerem
Nadzoruje wymianę informacji między poszczególnymi urządzeniami
systemu komputerowego
Organizuje zapis informacji (plików) na dysku
Zarządza pamięcią operacyjną
Ułatwia tworzenie i uruchamianie innych programów
Sygnalizuje błędy
System operacyjny mógłby się obyć bez niektórych urządzeń
zewnętrznych, mógłby zarządzać też mniejsza pamięcią operacyjną,
musi natomiast mieć do swojej dyspozycji procesor, który zajmuje się
przetwarzaniem informacji. Od systemu zależy jak sprzęt działa i jak
porozumiewa się z użytkownikiem.
Kurs ECDL
Użytkowanie komputerów
13
Historia: CP/M → QDOS (1979, T. Petersen, Seattle Comp. Products) → MS DOS 1.0 (1981, Microsoft)
SPIS
TREŚCI
System operacyjny DOS
Disk Operating System – Dyskowy System Operacyjny




!

•
•
ostatnia samodzielna wersja - MS DOS 6.22
stawiał minimalne wymagania komputerowi (dowolny procesor i
640 KB pamięci operacyjnej)
polecenia dla systemu wprowadzane z klawiatury w tzw. wierszu
poleceń
znak gotowości systemu do pracy (informował, który dysk był
dyskiem aktualnym – bieżącym) C:\>_
polecenia w trybie tekstowym (nazwy poleceń powstały ze złożenia
pojedynczych wyrazów w j. angielskim), akceptacja klawiszem
Enter ( Przykłady poleceń w systemie DOS  prezentacja)
W systemie MS Windows 98 wybierz: Start / Programy / Tryb MSDOS (lub klawisz funkcyjny F8 w czasie startu systemu, a tam
opcja Tylko wiersz poleceń, lub Start / Uruchom / Command line
System MS Windows XP: Start / Programy / Akcesoria / Wiersz
polecenia
Kurs ECDL
Użytkowanie komputerów
14
Możliwości arkusza MS Excel
Co to jest i jak działa
BAZA DANYCH?





Elektroniczne BAZY DANYCH w przeciwieństwie do
tradycyjnych umożliwiają m. in.:
łatwy dostęp do wybranych danych,
porządkowanie dane według różnych kryteriów,
szybką zmianę formy prezentacji danych,
uzyskiwanie unikatowych zestawów danych, jak również
grupowanie danych oraz dokonywanie obliczeń,
znacznie skracają czas dołączania, uzupełniania,
modyfikowania i usuwania danych.
Baza danych, to jeden plik danych. W pliku takim informacje
podzielone są według określonego klucza na zestawy danych
i przechowywane w obiektach zwanych TABELAMI.
Tabela składa się z wierszy (REKORDÓW) i kolumn (PÓL).
Relacyjne bazy danych
Pole
kluczowe
Przykłady relacji między
tabelami
Związek dwóch tabel jest możliwy dzięki
występującemu w obu tabelach polu id_pracownika,
który zawiera unikatowy identyfikator odróżniający
poszczególne rekordy
Bazy danych (DB - Data Base)
Baza danych - ustrukturalizowany zbiór informacji
System Zarządzania Bazami Danych (SZBD, ang. DBMS-Data Base
Management System)
Powłoka otaczająca bazę danych zawierająca zbiór programów do obsługi i
zarządzania bazą danych. Może zawierać narzędzia do tworzenia baz danych
w tym specjalne języki programowania.
SZBD umożliwia:
- tworzenie nowych struktur danych ( np. tabel) w bazie, usuwanie
i modyfikacja istniejących struktur danych
- dodawanie nowych danych do istniejących struktur bazy, usuwanie danych
i ich aktualizacje
- wyszukiwanie danych w istniejących strukturach do dalszego
wykorzystania
- zapewnienie integralności danych, tzn. ich stałej poprawności
- ochrona danych, nadzorowanie użytkowników bazy, sterowanie dostępem
do
bazy
Dla zwiększenia efektywności korzystania z baz danych wykorzystuje
się architekturę „klient — serwer"
Na serwerze baz danych uruchomiony jest moduł operujący bazami danych
tzw. silnik bazy danych, który odpowiada za zapytania (polecenia) stacji
klienckich. Komunikacje umożliwia umieszczony w silniku bazy tzw.
strukturalny język zapytań SQL ( Structured Query Language).
Język SQL
Opracowany przez IBM w latach 70-ch XX w., pierwszy raz użyty w
bazie Oracle.
Możliwości języka SQL:
- definiowanie struktury tabeli i jej ograniczeń, klucza głównego i obcego
- tworzenie indeksów tabel
- modyfikowanie struktury tabeli
- wyszukiwanie danych w pojedynczej tabeli lub w wielu tabelach
jednocześnie
- modyfikowanie danych w tabeli
- tworzenie zapytań
Przykładowe Systemy Zarządzania Bazami Danych :
IBM DB2, dBase, Oracle, MySQL, Sybase, Foxbase, Ingres, StarOffice
Base, MS Access itd
Wersje rozwojowe Systemów Zarządzania Bazami Danych stanowią
wspomniane powyżej;
Hurtownie Danych (Data Warehouse): bazy danych ze standaryzowanych,
zagregowanych i usystematyzowanych hierarchicznie i tematycznie
i systemy szybkiego uzyskiwania informacji: Technologie
Eksploracji Informacji (Data Mining)
Rodzaje i języki programowania
Rodzaje programowania
- bezpośrednie ( w języku maszyny)
- proceduralne (strukturalne), proceduralność oznacza podział programu na
procedury (bloki) definiujące funkcje i elementy programu, może być
zstępujące ( od ogólnego schematu do poszczególnych podprogramów lub
modułowe ( złożone z modułów, które stanowią zamknięte, skończone części
niezależne od pozostałych
- obiektowe, punktem centralnym nie jest instrukcja, lecz obiekt o określonej
charakterystyce jak:
- metody ( określaj ą zachowanie obiektu)
- atrybuty ( strukturalizacja obiektu)
- dziedziczenie (hierarchizacja, obiektu i przechodzenie
niektórych cech)
- reguły (określaj ą warunkowo zachowanie się obiektu),
programowanie obiektowe nie ma charakteru sekwencyjnego jak poprzednie
typy, lecz współbieżny, przetwarzanie informacji jest rozproszone między
obiektami zbioru.
Język programowania
Język programowania składa się z alfabetu ( zbioru symboli), oraz reguł
składniowych (syntaktycznych) i semantycznych.
Rodzaje języków programowania
- język wewnętrzny maszyny : wymaga binarnego kodowania części
operacyjnych i adresowych rozkazów
- język symboliczny: kody operacji zastąpione skrótami literowymi
(mnemonikami), a adresy symbolami zmiennych
- języki wysokiego poziomu: oparte na ujęciu strukturalnym bądź obiektowym
- uniwersalne np. PL/1
- wyspecjalizowane np. FORTRAN, ALGOL, C (do obliczeń
numerycznych, SIMULA, GPSS, DYNAMO ( do symulacji),
COBOL ( do przetwarzania danych ekonomicznych), LISP,
PROLOG ( opis zasobów wiedzy, sztuczna inteligencja),
LOGO, BASIC (zastosowania edukacyjne) ADA (przetwarzanie
równoległe), SQL (komunikacja z bazą danych,
Yisual BASIC, DELPHI, C++ (programowanie obiektowe) -języki
narzędziowe: JAVA (interpretowany język zorientowany programowo
wykorzystywany dopisania aplikacji internetowych (apletów)), JAVA script
(język skryptowy wykorzystujący makropolecenia używany do tworzenia
dokumentów HTML)
Download