Document

advertisement
HEALTH AND WELLNESS 1/2013
HEALTH AND WELLNESS
CHAPTER IX
1
Chair of Nursing at the Faculty of Physiotherapy and Pedagogy
Higher School of Management and Administration in Zamosc
Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
2
Independent Public Regional Hospital in Chelm
Department of Internal Medicine
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Chełmie
Oddział Chorób Wewnętrznych
3
Department of Obstetrics and Perinatology
Medical University of Lublin
Klinika Położnictwa i Perinatologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
EWA KOSTRZEWA-ZABŁOCKA1, WOJCIECH KRAWCZYK2,
PIOTR RASZCZEPKIN2, MAGDALENA MICHALAK3
Educational role of the nurse in prevention
of late complications of type 2 diabetes as an example
of “Diabetes School” in Chelm
Rola edukacyjna pielęgniarki
w zapobieganiu późnym powikłaniom cukrzycy typu 2,
na przykładzie “Szkoły Cukrzycy” w Chełmie
ABSTRACT
An importatnt role in the modern treatment of diabetes plays patients education,
including giving the information about diabetes and the development of appropriate
behaviors and skills. The educational program "School of diabetes" is a good
example of efficient organization of educational activities. An educated nurse plays
a very important role in the efficient proceeding of education. Professionally
conducted education not only improves the psycho-emotional condition of patients,
the degree of independence, effectiveness of treatment, but also improves the
metabolic control of diabetes, as exemplified by the improvement of HbA1c level.
HEALTH AND WELLNESS 1/2013
Health and wellness
STRESZCZENIE
We współczesnym leczeniu cukrzycy olbrzymią rolę ogrywa edukacja chorych,
obejmująca przekazywanie wiadomości o cukrzycy oraz kształtowanie
odpowiednich zachowań i umiejętności. Program edukacyjny „Szkoła cukrzycy”
jest dobrym przykładem sprawnej organizacji działań edukacyjnych. Bardzo ważną
rolę w sprawnym prowadzeniu edukacji odgrywa wykształcona pielęgniarka.
Profesjonalnie prowadzona edukacja nie tylko poprawia psychoemocjonalny stan
chorych, stopień samodzielności, skuteczność leczenia, ale również poprawia
stopień metabolicznego wyrównania cukrzycy, czego przykładem może być
poprawa stężenia HbA1c.
Download