Prawo pracy

advertisement
Prawo pracy
Stan prawny na 2010 rok
Źródło prawa pracy
• Podstawowym aktem
prawnym regulującym
kwestie zatrudnienia jest
Ustawa z 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy
(z późniejszymi zmianami)
Zagadnienia regulowane przez
kodeks pracy
• Stosunek pracy.
• Wynagrodzenie za pracę i
inne świadczenia
• Obowiązki pracodawcy i
pracownika
• Odpowiedzialność
materialna pracowników
• Czas pracy
• Urlopy pracownicze
• Uprawnienia pracowników
związane z rodzicielstwem
Zagadnienia regulowane przez
kodeks pracy
• zatrudnianie młodocianych
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Układy zbiorowe pracy
• Rozpatrywanie sporów o
roszczenia ze stosunku pracy
• Odpowiedzialność za
wykroczenia przeciwko
prawom pracownika
Stosunek pracy
• Zgodnie z kodeksem pracy
przez nawiązanie stosunku
pracy pracownik zobowiązuje
się do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego
kierownictwem, oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca
do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
Rodzaje umowy o pracę:
• Umowa na okres próbny
• Umowa na czas określony
• Umowa na czas
nieokreślony
• Umowa na zastępstwo
• Umowa na czas
wykonywania określonej
pracy
Porównanie cech umowy o pracę
i umów cywilnoprawnych
Źródło: www.findict.pl/slownik/umowa-zlecenie-umowa-zlecenia
Sposoby rozwiązania umowy o
pracę:
Umowa o pracę rozwiązuje się:
1. na mocy porozumienia stron,
2. przez oświadczenie jednej ze stron z
zachowaniem okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę za
wypowiedzeniem) - dotyczy umowy
na okres próbny i umowy na czas
nieokreślony,
3. przez oświadczenie jednej ze stron
bez zachowania okresu
wypowiedzenia (rozwiązanie umowy
o pracę bez wypowiedzenia) ,
4. z upływem czasu, na który była
zawarta,
5. z dniem ukończenia pracy, dla której
wykonania była zawarta.
Okres wypowiedzenia umowy o
pracę zawartej na okres próbny
wynosi:
• 3 dni robocze, jeżeli okres
próbny nie przekracza 2
tygodni,
• 1 tydzień, jeżeli okres
próbny jest dłuższy niż 2
tygodnie,
• 2 tygodnie, jeżeli okres
próbny wynosi 3 miesiące.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę
zawartej na czas nie określony
jest uzależniony od okresu
zatrudnienia u danego
pracodawcy i wynosi:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był
zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik
był zatrudniony co najmniej
6 miesięcy,
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był
zatrudniony co najmniej 3 lata
Obowiązki pracodawcy
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
• zaznajamiać pracowników
podejmujących pracę z zakresem
ich obowiązków, sposobem
wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach oraz
ich podstawowymi uprawnieniami,
• organizować pracę w sposób
zapewniający pełne wykorzystanie
czasu pracy, jak również osiąganie
przez pracowników, przy
wykorzystaniu ich uzdolnień i
kwalifikacji, wysokiej wydajności i
należytej jakości pracy,
• zapewniać bezpieczne i higieniczne
warunki pracy oraz prowadzić
systematyczne szkolenie pracowników
w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
• terminowo i prawidłowo wypłacać
wynagrodzenie,
• ułatwiać pracownikom podnoszenie
kwalifikacji zawodowych,
• stwarzać pracownikom
podejmującym zatrudnienie po
ukończeniu szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe lub szkoły
wyższej warunki sprzyjające
przystosowaniu się do należytego
wykonywania pracy,
• zaspokajać w miarę
posiadanych środków socjalne
potrzeby pracowników,
• stosować obiektywne i
sprawiedliwe kryteria oceny
pracowników oraz wyników ich
pracy,
• wpływać na kształtowanie w
zakładzie pracy zasad
współżycia społecznego
Obowiązki pracownika
Pracownik jest obowiązany w szczególności:
• przestrzegać czasu pracy ustalonego
w zakładzie pracy,
• przestrzegać regulaminu pracy i
ustalonego w zakładzie pracy
porządku,
• przestrzegać przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a
także przepisów przeciwpożarowych,
• dbać o dobro zakładu pracy, chronić
jego mienie oraz zachować w
tajemnicy informacje,
którychujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę,
• przestrzegać w zakładzie pracy zasad
współżycia społecznego
Urlopy wypoczynkowe
• Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni - jeżeli pracownik
jest zatrudniony krócej niż
10 lat,
2) 26 dni - jeżeli pracownik
jest zatrudniony co
najmniej 10 lat.
Uprawnienia związane z macierzyństwem
• Art. 177. § 1. Pracodawca nie może
wypowiedzieć ani rozwiązać umowy
o pracę w okresie ciąży, a także w
okresie urlopu macierzyńskiego
pracownicy, chyba że zachodzą
przyczyny uzasadniające rozwiązanie
umowy bez wypowiedzenia z jej winy
i reprezentująca pracownicę
zakładowa organizacja związkowa
wyraziła zgodę na rozwiązanie
umowy.
• § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do
pracownicy w okresie próbnym nie
przekraczającym jednego miesiąca.
• § 3. Umowa o pracę zawarta na czas
określony lub na czas wykonania
określonej pracy albo na okres próbny
przekraczający jeden miesiąc, która
uległaby rozwiązaniu po upływie
trzeciego miesiąca ciąży, ulega
przedłużeniu do dnia porodu.
• § 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do
umowy o pracę na czas określony
zawartej w celu zastępstwa
pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.
• Art. 178. § 1. Pracownicy w ciąży
nie wolno zatrudniać w
godzinach nadliczbowych ani w
porze nocnej.
• Pracownicy w ciąży nie wolno
bez jej zgody delegować poza
stałe miejsce pracy ani
zatrudniać w systemie
przerywanego czasu pracy
Wymiar urlopu macierzyńskiego
(urlop podstawowy)
• 20 tygodni w przypadku urodzenia
jednego dziecka przy jednym
porodzie,
• 31 tygodni w przypadku urodzenia
dwojga dzieci przy jednym porodzie,
• 33 tygodni w przypadku urodzenia
trojga dzieci przy jednym porodzie,
• 35 tygodni w przypadku urodzenia
czworga dzieci przy jednym porodzie,
• 37 tygodni w przypadku urodzenia
pięciorga i więcej dzieci przy jednym
porodzie.
Urlop macierzyński - c.d.
• Pracownica, po wykorzystaniu
po porodzie co najmniej 14
tygodni urlopu
macierzyńskiego, ma prawo
zrezygnować z pozostałej
części tego urlopu; w takim
przypadku niewykorzystanej
części urlopu macierzyńskiego
udziela się pracownikowi-ojcu
wychowującemu dziecko, na
jego pisemny wniosek.
Urlop macierzyńsko dodatkowy
• Dodatkowego urlopu macierzyńskiego
udziela się na pisemny wniosek
pracownicy,
• Pracownica uprawniona do
dodatkowego urlopu macierzyńskiego
może łączyć korzystanie z tego urlopu z
wykonywaniem pracy u pracodawcy
udzielającego urlopu w wymiarze nie
wyższym niż połowa pełnego wymiaru
czasu pracy; w takim przypadku
dodatkowego urlopu macierzyńskiego
udziela się na pozostałą część
dobowego wymiaru czasu pracy.
Wymiar urlopu dodatkowego
W okresie przejściowym dodatkowy
urlop będzie miał wymiar:
• Przy urodzeniu jednego dziecka:
> w 2010 r. i w 2011 r. - do 2 tygodni;
> w 2012 r. i w 2013 r. - do 4 tygodni;
> w 2014 r. osiągnie maksymalny
wymiar - do 6 tygodni;
Wymiar urlopu dodatkowego –
c.d.
• Przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka
przy jednym porodzie:
> w 2010 r. i w 2011 r. - do 3 tygodni;
> w 2012 r. i w 2013 r. - do 6 tygodni;
> w 2014 r. osiągnie maksymalny wymiar do 8 tygodni;
Urlop będzie udzielany jednorazowo,
w wymiarze tygodnia lub jego
wielokrotności, bezpośrednio po
wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.
Download