130_Budowa_komorki_e..

advertisement
Budowa komórki eukariotycznej cz. II
Błony biologiczne
Błona komórkowa (plazmalemma) (1) występuje we wszystkich
żywych komórkach oddzielając je od środowiska zewnętrznego.
Najprostsze formy komórkowe – bakterie mają tylko jedną błonę
- błonę komórkową. Jednak komórki eukariotyczne zawierają
dodatkowo wielką ilość błon wewnętrznych (błony ER (2),
aparatu Golgiego (3), mitochondriów (4) i in.). Te dalsze błony
zbudowane są na tych samych zasadach co błona komórkowa i
podobnie jak ta ostatnia służą jako selektywne bariery pomiędzy
przestrzeniami zawierającymi odrębne zbiory cząsteczek.
1
4
SYSTEM BŁON W KOMÓRCE
2
3
Budowa błon
Wszystkie błony w komórce są zbudowane z lipidów oraz białek (1)
i mają wspólny plan budowy ogólnej. Komponent lipidowy
stanowią miliony cząsteczek lipidów ułożonych w dwie ściśle do
siebie przylegające, przeciwstawnie zorientowane warstwy
tworzące dwuwarstwę lipidową (2). Stanowi ona istotę struktury
błony i działa jako bariera przepuszczalności. Cząsteczki białek
umożliwiają pozostałe funkcje błony i nadają różnym błonom
indywidualne właściwości.
2
1
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
1
Lipidy błonowe
2
Lipidy błonowe zbudowane są z hydrofilowej („lubiącej wodę”)
głowy (1) oraz z jednego lub dwóch hydrofobowych
(„nielubiących
wody”)
ogonów
węglowodorowych
(2).
Cząsteczki o właściwościach zarówno hydrofilowych, jak i
hydrofobowych określa się jako amfipatyczne. Cechę tę
posiadają wszystkie rozdaje lipidów błonowych:
- fosfolipidy, które są najliczniej występującymi lipidami w błonie
- sterole, takie jak cholesterol w błonach komórek zwierzęcych
- glikolipidy, których hydrofilową głowę stanowią cukry.
Amfipatyczność odgrywa zasadniczą
cząsteczek lipidów w dwuwarstwę.
rolę
w
organizowaniu
Amfipatyczność cząsteczek
Cząsteczki hydrofilowe rozpuszczają się w wodzie, ponieważ
zawierają naładowane atomy lub grupy polarne (grupy o
nierównomiernym rozmieszczeniu ładunków), mogące tworzyć
wiązania z cząsteczkami wody, które same są polarne.
Cząsteczki hydrofobowe są w wodzie nierozpuszczalne, ponieważ
ich atomy są nie naładowane i niepolarne, dlatego też nie mogą
tworzyć wiązań z cząsteczkami wody.
Organizacja błony
Cząsteczki amfipatyczne są poddane zatem dwóm sprzecznie
działającym siłom: hydrofilowa głowa (1) jest przyciągana przez
wodę, natomiast hydrofobowe ogony (2) stronią od wody i dążą
do agregacji z innymi cząsteczkami hydrofobowymi.
Rozwiązanie tego konfliktu możliwe jest przez utworzenie
dwuwarstwy lipidowej, która jest formą uporządkowania
satysfakcjonującą obie strony, a zarazem najbardziej korzystną
energetycznie.
Hydrofilowe głowy (1) są zwrócone ku wodzie po obu stronach
dwuwarstwy; hydrofobowe ogony (2) są osłonięte przed wodą i
leżą tuż przy sobie we wnętrzu dwuwarstwy.
1
2
Błona jest płynną strukturą
Wodna środowisko istniejące na zewnątrz komórki i w jej wnętrzu
uniemożliwia ucieczkę lipidów błonowych z dwuwarstwy, ale nic
nie powstrzymuje tych cząsteczek od przemieszczania się i
wymieniania miejscami w obrębie jednej monowarstwy. Dlatego
też błona zachowuje się jak dwuwymiarowy płyn – mówimy, że
jest substancją (ma strukturę) płynną.
Stopień płynności błony zależy od długości i stopnia nasycenia
ogonów węglowodorowych oraz (w komórkach zwierzęcych) od
obecności cholesterolu (2). Te krótkie cząsteczki wypełniają
przestrzenie
pomiędzy
fosfolipidami
(1),
usztywniając
dwuwarstwę, zmniejszając jej płynność i przepuszczalność.
2
1
Błona jest asymetryczna
Błony są z zasady asymetryczne, eksponując na zewnątrz komórki lub
danej organelli powierzchnię zupełnie inną niż ku wnętrzu, stąd można
wyróżnić we wszystkich błonach w komórce – zarówno w błonie
komórkowej, jak i w błonach wewnątrzkomórkowych, osłaniających
organelle – dwie wyraźnie różniące się powierzchnie: wewnętrzną –
cytozolową (eksponowaną do cytoplazmy) i zewnętrzną – niecytozolową
(eksponowaną albo do otoczenia komórki, albo do zewnętrznej
przestrzeni organelli).
Dwie warstwy dwuwarstwy często zawierają różny zbiór fosfolipidów i
glikolipidów. Co więcej, białka są wtopione w błonę ze specjalną
orientacją, krytyczną dla ich funkcji.
Zasadniczą funkcją błony jest tworzenie bariery kontrolującej
przechodzenie cząsteczek przez błonę. Główną rolę odgrywa tu
hydrofobowe wnętrze dwuwarstwy lipidowej, które stanowi
barierę zapobiegającą przejściu większości cząsteczek
hydrofilowych. Ogólnie biorąc, dyfuzja przez dwuwarstwę jest
tym szybsza, im cząsteczka dyfundująca jest mniejsza i im
łatwiej rozpuszcza się w olejach (tj. im bardziej jest
hydrofobowa, czyli niepolarna).
Przepuszczalność błony
Małe cząsteczki hydrofobowe
O2, CO2, N2
Małe cząsteczki polarne bez
ładunku: woda, glicerol,
etanol
Większe cząsteczki bez
ładunku: aminokwasy,
glukoza, nukleotydy
Jony
Przepuszczalność błony
1. Małe cząsteczki niepolarne, takie jak tlen, czy dwutlenek węgla
łatwo rozpuszczają się w dwuwarstwie lipidowej i dlatego
szybko przez nią dyfundują
2. Nie naładowane cząsteczki polarne (o nierównomiernie
rozmieszczonym ładunku) również dyfundują szybko przez
dwuwarstwę, jeśli są dostatecznie małe, np. woda i etanol
przechodzą szybko, a natomiast aminokwasy i glukoza nie
dyfundują wcale
3. Dwuwarstwy lipidowe są wysoce nieprzepuszczalne dla
wszystkich jonów i cząsteczek naładowanych
Białka błonowe
Chociaż dwuwarstwa lipidowa stanowi podstawowy zrąb każdej
błony biologicznej i działa jako bariera przepuszczalności, to
większość funkcji błon pełnionych jest przez białka błonowe.
Ze względu na stopień związania z błoną dzielimy je na:
- integralne (1), które są całkowicie lub w znacznym stopniu
zanurzone w błonę i trudno je z niej usunąć
- powierzchniowe (2), które nie są zanurzone w błonie i łatwo je z
niej usunąć.
Ze względu na pełnioną funkcję można wyróżnić białka:
- transportujące
- wiążące
- receptorowe
- enzymatyczne
2
1
Powierzchnia komórki jest pokryta
cukrowcami
komórkach eukariotycznych wiele lipidów wchodzących w skład
zewnętrznej warstwy błony ma przyłączone kowalencyjnie cukry, tworząc
glikolipidy (2). Do większości białek również są przyłączone łańcuchy
cukrowe, i stąd nazwa - glikoproteiny (1).
Wszystkie cukrowce wchodzące w skład glikolipidów i glikoprotein są zatem
umieszczone tylko po jednej stronie błony i tworzą na powierzchni komórki
płaszcz cukrowy o nazwie glikokaliks. Jest ona istotnym elementem
ochrony powierzchni komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi i
chemicznymi, zapewniają śliskość komórce, a także odgrywają znaczącą
rolę we wzajemnym rozpoznawaniu komórek i ich przyleganiu.
W
2
1
Odbiór bodźców
W
stanie spoczynku powierzchnia zewnętrzna błony jest
naładowana dodatnio, a wewnętrzna ujemnie. Błona jest więc
spolaryzowana. Utrzymanie błony w stanie polaryzacji jest
warunkiem pobudliwości. Możliwe jest to dzięki istnieniu
specjalnego mechanizmu zapobiegającego wyrównaniu różnicy
stężeń jonów po obu stronach błony.
Funkcje błony:
• oddziela środowisko wewnętrzne od zewnętrznego
• otacza wszystkie żywe składniki komórki
• tworzy wewnątrz komórki przedziały, dzieli ją na sektory, po to,
aby oddzielić przeciwstawne procesy zachodzące w komórce
• chroni przed wnikaniem szkodliwych substancji i drobnoustrojów
• wybiórczo przyjmuje i oddaje różne substancje do środowiska
zewnętrznego i wewnętrznego
• odpowiada za wrażliwość
Rodzaje transportu błonowego
• Dyfuzja prosta - jest to proces
bierny (nie wymagający nakładu
energii z zewnątrz) w wyniku
którego cząsteczki roztworu
przemieszczają się zgodnie z
gradientem stężeń (z obszaru o
większym stężeniu (A) do
obszaru o mniejszym stężeniu
(B) ). Takie właściwości mają
cząstki O2, CO2.
Ruch
cząsteczek
ustaje
po
wyrównaniu się ich stężenia w
roztworze.
A
B
Rodzaje transportu błonowego
Dyfuzja ułatwiona (wspomagana) - polega
na transporcie cząsteczek zgodnie z
gradientem
stężeń,
za
pomocą
specjalnych przenośników (1). Proces
ten umożliwia przechodzenie przez
błonę cząstek, które ze względu na
wielkość nie mogą przechodzić przez
błonę na drodze dyfuzji prostej (wiele
jonów i substancji odżywczych).
Dyfuzja wspomagana nie wymaga
nakładu energii! Za pomocą dyfuzji
wspomaganej odbywa się transport
glukozy
przez
błonę
krwinek
czerwonych i mięśni szkieletowych.
A
1
B
Rodzaje transportu błonowego
Transport aktywny - transport
substancji wbrew gradientowi
stężeń z
wykorzystaniem
energii
(1)
pochodzącej
bezpośrednio z rozkładu ATP.
A
1
B
Podsumowanie
Błona biologiczna:
• budowa obu warstw nie jest równomierna – jest asymetryczna
• ma budowę mozaikową – mozaikowo rozmieszczone są w
zrębie, jak i na powierzchni różnego rodzaju białka
• wybiórczo przyjmuje i oddaje substancje – jest selektywna
• jej cząsteczki składowe mogą wykonywać względem siebie
pewne ruchy – jest strukturą dynamiczną i płynną
• jest wrażliwa na bodźce – ma zdolność odbierania i
przekazywania impulsów nerwowych
• u zwierząt umożliwia łączenie sąsiednich komórek
Literatura:
• Lewiński W., Walkiewicz J., 2000. Biologia 1. Operon, Rumia
• Biologia, 1994, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,
Warszawa
• Alberts B. i in., 1999. Podstawy biologii komórki. PWN,
Warszawa
Download