Bez tytułu slajdu

advertisement
Jak ICT jest wykorzystywana w nauczaniu
przedmiotów przyrodniczych?
Józefina Turło*, Andrzej Karbowski*, Grzegorz Osiński*, Krzysztof
Służewski*, Agnieszka Dyszczyńska**, Piotr Felski**, Tadeusz Kubiak**
* Pracownia Dydaktyki Fizyki,
Instytut Fizyki,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
e-mail: [email protected]
** Nauczyciele – uczestnicy projektu EU-ISE
„Wprowadzenie mikrokomputerów
Będzie znacznie bardziej rewolucyjne,
Niż każdy z nas się spodziewa”.
R. A. Sparkes
I.
Co rozumiemy przez ICT? (TI? TIK?)
(terminologia)
 Hardware (środki)
 Software (narzędzia)
 Teachware (metody)
II.
Dostępne narzędzia i metody TI
 edytory tekstów, grafiki i programy
do prezentacji,
 programy symulacyjne i do modelowania,
 arkusze kalkulacyjne,
 programy do zbierania danych pomiarowych
i ich opracowywania,
 bazy CD-R0M i inne komputerowe bazy
danych,
II.
Dostępne narzędzia i metody TI - cd
 pakiety zintegrowane,
 programy wspomagające pomiar
dydaktyczny,
 Internet, WWW,
 gry dydaktyczne,
 materiały pomocnicze i informacje,
o sprzęcie i oprogramowaniu.
Umiejętności informatyczne ucznia:
• gromadzenie i przekazywanie informacji
(edytory tekstu i grafiki, sieć komp., nauczanie na
odleglość, e-konferencje, listy dyskusyjne-projekty
badawcze uczniów, witryny eksperckie, prezentacje)
• przetwarzanie informacji, posługiwanie się informacją
(bazy danych CD ROM i inne, arkusze kalkulacyjne,
pakiety zintegrowane i specjalistyczne)
Umiejętności informatyczne ucznia (cd):
• pomiary i kontrola eksperymentów
(z wykorzystaniem czujników i autonomicznych
rejestratorów danych i oprogramowania wspomagającego
pomiar, np. COACH)
• modelowanie komputerowe
(środowiska progr. do symulacji i do modelowania)
• świadome użycie środków TI
(uwzględnienie pozytywnych i negatywnych efektów)
Wcześniejsze użycie IT
w poznawaniu tematu
(CD-ROM, bazy danych)
Edycja tekstów i grafiki
w redagowaniu, przedstawieniu
i opisaniu wyników
(1) Stawiaj
pytania, przewiduj,
stawiaj hipotezy
Edycja tekstów
w planowaniu
Symulacje i modele
(2) Obserwuj,
dokonuj pomiarów
i operuj nimi
(3) Interpretuj
ich wyniki i weryfikuj
ich naukową poprawność
Organizacja, prezentacja i zapis wyników
(arkusze kalkulacyjne, spec. oprogr.,
bazy danych)
Eksperymenty przyrodnicze wspomagane komputerowo
1. Mechanika

Badanie parametrów ruchu z wykorzystaniem dopplerowskiego
komputerowego miernika położenia

Badanie praw dynamiki z wykorzystaniem toru powietrznego

Badanie praw spadku swobodnego, sprawdzanie prawa Galileusza

Badanie ruchu obrotowego na wirującej tarczy
2. Akustyka

Drgania i fale akustyczne, komputerowa analiza dźwięku

Pomiar hałasu i infradźwięków w środowisku. Badanie słuchu
Eksperymenty przyrodnicze wspomagane komputerowo
3. Zjawiska cząsteczkowe, termiczne i termoelektrychne

Ruchy Browna: obserwacje, symulacje komputerowe, interaktywne
wideo

Pomiar wilgotności powietrza oraz badanie zjawisk cieplnych
z wykorzystaniem rejestratora danych

Komputerowe badanie zjawisk odwracalnych na przykładzie
efektu Peltiera, zdalne pomiary temperatury z wykorzystaniem
pirometru RAYTEK

Badanie skuteczności chłodzenia za pomoca ogniwa Peltiera
(lodówka elektroniczna)
Eksperymenty przyrodnicze wspomagane komputerowo
4. Poznanie zasady działania i sposobów wykorzystania systemu
satelitarnego GPS (Global Positioning System)
5. Elektromagnetyzm, optyka i fizyka jądrowa

Sprawdzanie zależności pomiędzy natężeniem prądu płynącym
w zwojnicy a wytworzoną indukcją pola magnetycznego

Wykorzystanie komputerowych autonomicznych rejestratorów
danych do badania promieniowania ultrafioletowego i
podczerwonego

Badanie zjawiska elektrosedymentacji miedzi - fraktale

Badanie promieniowania jonizującego wspomagane komputerowo
Toruński wielokanałowy ultradźwiękowy
miernik położenia sterowany
mikrokontrolerem Microchip PIC16C84
Charakterystyka detektora ruchu
Urządzenie do pomiaru odległości wykorzystuje metodę pomiaru bieżącej
fazy koherentnej fali ultradźwiękowej o częstotliwości 40 kHz.
Współdziała z nadrzędnym komputerem wyposażonym w standardowy
port szeregowy, z którego jest również programowane i zasilane.
Zasadnicze funkcje pomiarowe układu są realizowane przez działający
autonomicznie mikrokontroler PIC 16C84 z pamięcią EEPROM.
Urządzenie realizuje pomiar położenia w 16 niezależnych kanałach
w czasie 0,3 ms na kanał, z rozdzielczością 0.2 mm w obszarze roboczym
o średnicy ok. 6 m.
Ww. detektor ruchu sterowany jest za pomocą specjalistycznego
programu RUCH działającego w środowisku Windows.
Metody pomiarowe
1. Metoda położeń niezależnych (niezależnych pomiarów w kanałach A
i B). Pomiar jest inicjowany, a następnie przedstawiany w czasie
rzeczywistym na ekranie poprzez ruch odbiornika A lub B względem
nadajnika N.
Schemat układu doświadczalnego ilustrujący metodę pomiaru
tzw. „położeń niezależnych” w kanałach A i B.
2. Metoda położeń różnicowych A - B (dostępna jedynie przy użyciu
autonomicznego nadajnika ultradźwiękowego).
Schemat układu doświadczalnego przedstawiający metodę
tzw. „położeń różnicowych” w kanałach A i B.
Przykładowe wyniki
Wykresy parametrów ruchu wózka, który wjeżdża na równię
pochyłą ruchem jednostajnie opóźnionym, a następnie zatrzymuje
się i zjeżdża w dół równi ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Przykładowe wyniki
Wykresy parametrów ruchu harmonicznego
wahadła fizycznego.
Przykładowe wyniki
Wykres wartości położenia dla ruchu harmonicznego tłumionego
masy zaczepionej na sprężynie i zanurzonej w wodzie.
Ogniwo Peltiera
Radiator z wentylatorem
gorącej strony ogniwa Peltiera
Zasilacz prądu
stałego 12V/3A
Ogniwo Peltiera
CoachlabII
Radiator zimnej
strony ogniwa
Sonda do pomiaru
temperatury
Komora lodówki
Do komputera
Układ pomiarowy - schemat
Układ pomiarowy
Przykładowe wyniki
Spadek temperatury
w lodówce z elementem Peltier’a
Przykładowe wyniki
Temperatura w lodówce
z elementem Peltier’a sterowana termostatem
zaprogramowanym w środowisku Coach 5.
Projekt EU-ISE
Effective use of ICT in Science Education
Strona EU – ISE lokalnie Internet
http://www.fizyka.umk.pl/~pdf/EU_ISE/
Kwestionariusz (do wpisywania) lokalnie Internet
http://www.fizyka.umk.pl/test/
Kwestionariusz (dane) lokalnie Internet
http://www.fizyka.umk.pl/test/dane.php
Download