Wzór umowy

advertisement
Załącznik nr 5
do Formularza ofertowego
URZĄD PRACY
Umowa nr ……/FP/2014
zawarta w dniu ………2014 r.
pomiędzy:
1. Powiatem Lubańskim reprezentowanym przez Starostę Lubańskiego z upoważnienia, którego działa Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu – Krystyna Mucha, zwanym dalej „Urzędem” oraz
2. „……………………………………………………………………………………………………., reprezentowane przez
……………………………………… zwanym dalej „ Zleceniobiorcą”.
W oparciu o przeprowadzone postępowanie dotyczące realizacji szkolenia indywidualnego, bez stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm..) na podstawie art.
4 ust. 8 ustawy, strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
1. Nazwa i zakres szkolenia: przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkolenia 1 osoby bezrobotnej
zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu o kierunku „Glazurnik - posadzkarz” finansowanego
z Funduszu Pracy.
2. Imię i Nazwisko osoby bezrobotnej: ................................................................................................................................
PESEL: ...........................................................................................................................................................................
3. Miejsce i termin realizacji szkolenia:
a) Miejsce szkolenia:
 Teoria (adres): ………………………………………………………………………………………………..…..……
 Praktyka (adres): …………………………………………………………………………………………….…..……
b) Termin szkolenia: od …………………… do ……………..
c) Egzaminy:
 Egzamin z teorii:
Termin egzaminu (data i godzina): …………………………………………………………………………………
Miejsce przeprowadzenia egzaminu: …………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminu (imię i nazwisko, stanowisko): ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
 Egzamin z praktyki:
Termin egzaminu (data i godzina): ……………………………………………………………………………………
Miejsce przeprowadzenia egzaminu: …………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminu (imię i nazwisko, stanowisko): ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Liczba uczestników szkolenia : …………………
5. Liczba godzin szkolenia ogółem: ………………/osobę, w tym:
teoria: ……… h/osobę,
praktyka : ……………h/osobę.
§2
1. Szkolenie, zostanie przeprowadzone w oparciu o Formularz ofertowy Zleceniobiorcy i dokumenty stanowiące jego
załączniki.
§3
1. Całkowity koszt szkolenia stanowi kwota ustalona na podstawie złożonej przez Zleceniobiorcę oferty
w wysokości netto: …………zł, słownie: ………………………………… złotych (VAT zwolniony), brutto: …………zł,
słownie:………………………………… złotych, tj. ……………. euro.
2. Koszt jednostkowy na osobę stanowi ……………………. zł, słownie: ………………………………………… złotych,
obejmuje wszystkie składniki kalkulacji.
3. Koszt 1 osobogodziny szkolenia wynosi ………………….. zł., słownie:…………………………………………… złotych.
§4
1. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji szkolenia, w szczególności w zakresie kadry dydaktycznej, Planu nauczania –
Harmonogramu szkolenia wynikające z przyczyn losowych, których nie można było przewidzieć w trakcie
podpisywania umowy, a które nie wpłyną na poziom i jakość szkolenia mogą być dokonywane przez Zleceniobiorcę
wyłącznie w formie aneksu lub pisemnej akceptacji Zleceniodawcy pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji szkolenia, w szczególności w zakresie kadry dydaktycznej, Planu nauczania –
Harmonogramu szkolenia wynikające z przyczyn losowych, których nie można było przewidzieć w trakcie
podpisywania umowy, a które nie wpłyną na poziom i jakość szkolenia mogą być dokonywane przez Zleceniodawcę
wyłącznie w formie aneksu lub pisemnej akceptacji Zleceniobiorcy pod rygorem nieważności.
§5
Strony zgodnie ustalają:
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej między innymi:
a) Dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności
zawierającą imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia.
b) Protokół z egzaminu i wyniki egzaminu.
c) Rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji, zawierający : numer porządkowy, imię , nazwisko oraz numer Pesel uczestnika szkolenia,
a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania
zaświadczenia.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) Zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków określonych przepisami bhp i p. poż.
b) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia będących osobami
poszukującymi pracy, którym nie przysługuję stypendium oraz bezrobotnych skierowanych przez starostę na
szkolenie, którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
i będą kontynuowały szkolenie.
c) Wydania za pokwitowaniem w dniu rozpoczęcia zajęć dla każdego uczestnika szkolenia, materiały piśmienne
(zeszyt, długopis, itp.), materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, inne materiały niezbędne do realizacji
szkolenia). Materiały szkoleniowe, po zakończeniu szkolenia przejdą na własność uczestnika szkolenia.
d) Informowania Zleceniodawcy na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty wystąpienia, o każdej nieobecności,
rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tej
osoby.
e) Umożliwienia przeprowadzenia wizyt monitorująco – sprawdzających szkolenia (kontroli) w czasie jego trwania
przez upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy. Wizyty monitorująco – sprawdzające prowadzi się w formie:
 Wizyty bieżącej- mającej na celu stwierdzenie czy w trakcie realizacji szkolenia nie powstały lub nie
powstaną odchylenia od aktualnego stanu prawnego.
 Wizyty interwencyjnej przeprowadzonej na wniosek zainteresowanego w sprawie (osoby bezrobotnej
biorącej udział w szkoleniu) z uwagi na rażące nieprawidłowości lub ryzyko wydatkowania środków
niezgodnie z przeznaczeniem lub w wyniku powzięcia informacji o naruszenia przepisów prawa.
 Wizyty następczej – stosowanej w przypadku stwierdzenia odstępstw przy przeprowadzaniu wizyty
bieżącej. Ma na celu sprawdzenie zastosowania się podmiotu wizytowanego do prawidłowego
wykonania wydanych zaleceń i dokonanych ustaleń.
Podczas wizyt monitorująco- sprawdzających umowę o zorganizowanie szkolenia sprawdzane w szczególności:
 Zgodność adresu miejsca prowadzenia szkolenia z podanym w umowie,
 Zgodność realizatora szkolenia z podanym w umowie z organizatorem,
 Warunki szkoleniowe, jakie zobowiązał się zapewnić Zleceniobiorca (lokalowe, techniczne, pomoce
dydaktyczne , sprzęt, narzędzia, itp.) i ich zgodność z materiałami zatwierdzonymi przez Zleceniodawcę,
 Zgodność kadry prowadzącej szkolenie z zatwierdzoną przez Zleceniodawcę
 Zgodność realizacji zajęć z harmonogramem oraz metodami nauczania (wykłady warsztaty, ćwiczenia,
itp.)
 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, lista obecności)
f) Przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia w trakcie szkolenia, minimum po zrealizowaniu 50%
przewidzianych w szkoleniu godzin badania ankietowego (załącznik nr 1 do umowy).
g) Wydania za podpisem (data, czytelny podpis) 1 egzemplarza zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, w dniu zakończenia szkolenia lub w dniu przeprowadzenia egzaminu
końcowego.
h) Przekazania (oznacza to datę nadania przesyłki na poczcie lub firmie kurierskiej) Zleceniodawcy
w terminie do 5 dnia roboczego od zakończenia szkolenia / przeprowadzonego egzaminu końcowego:
 oryginału listy obecności podpisaną przez osobę upoważnioną /w przypadku kiedy szkolenie trwa na
przełomie miesięcy do drugiego dnia roboczego następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni/,
 pisemnej informacji zawierającej dane osoby, która ukończyła szkolenie wraz ze wskazaniem oceny
końcowej lub informacji o nieprzystąpieniu do egzaminu końcowego,
 1 egzemplarz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnego ze wzorem zaświadczenia stanowiącego
załącznik nr 2 do umowy, zawierający: datę i czytelny podpis osoby bezrobotnej, wraz z adnotacją
„otrzymałem 1 egzemplarz”,
 kopii dziennika zajęć edukacyjnych, zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
 kopii rejestru wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji,
 uzupełnionej przez uczestnika szkolenia ankiety „Ankiety dla uczestnika szkolenia” (załącznik nr 1),
 prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a) Możliwości przeprowadzenia wizyt monitorująco – sprawdzających szkolenia (kontroli) w czasie jego trwania
określonych w § 5 pkt. 2 e przez upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy. Z przeprowadzonych czynności
zespół wykonujący wizytę zobowiązany jest sporządzić protokół i złożyć go w czystopisie w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia wizyty do podpisu Zleceniobiorcy.
b) Analizy wyników ankiety , stanowiącej załącznik do umowy, wypełnionej przez uczestnika szkolenia.
c) Analizy dokumentacji dotyczącej szkolenia przeprowadzonego przez Zleceniobiorcę, w zakresie między innymi:
kompletności, terminowości przekazania, jakości, wywiązania się ze zobowiązań określonych niniejszą umową.
§6
1. Po zakończeniu szkolenia i sporządzeniu protokołu z zakończenia szkolenia Zleceniobiorca w ciągu 5 dnia
roboczego wystawi do zapłaty Zleceniodawcy fakturę / rachunek obejmującą faktyczne koszty danego szkolenia.
2. Wystawiona faktura / rachunek będzie podstawą zapłaty za wykonaną usługę szkolenia.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na wskazane na fakturze konto Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury / rachunku i dokumentów określonych w § 5.
§7
 W wypadku zwłoki w realizacji szkolenia – z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę
umowną w wysokości 0,5% wartości całkowitego kosztu szkolenia określonego w § 3 pkt 1, tj. kwotę ………. zł,
słownie: ………………………………………………. złotych za każdy dzień zwłoki – opóźnienia.
 Jeżeli nie wykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Zleceniobiorcy,
Zleceniodawca wyznaczy w porozumieniu ze Zleceniobiorcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.
§8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, na podstawie sporządzonego
protokołu z wizyty monitorująco – sprawdzającej (kontroli) lub innych dokumentów potwierdzających niewywiązanie
się z warunków umowy, Zleceniobiorca wyraża zgodę na pomniejszenie kwoty wynagrodzenia określonego w § 3
pkt 1, od 10% do 20%, jako karę za nie wywiązanie się z umowy.
2. W przypadku rażącego zaniedbania w wykonywaniu przedmiotu umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Zapłata za usługę szkoleniową, o której
mowa w § 3 pkt 1 niniejszej umowy nie przysługuje.
§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie
jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności związanych z realizacją szkolenia, których nie można było
przewidzieć w chwili podpisania umowy istnieje możliwość rozwiązania umowy przed rozpoczęciem jej realizacji przy
pisemnej akceptacji każdej ze stron.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe w trakcie stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla
miejsca siedziby Zleceniodawcy.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U 2013 r., poz. 674 z późn.
zm.).
2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
§ 12
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1: Ankieta dla uczestników szkolenia.
Załącznik nr 2: Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zatwierdzonego przez PUP w Lubaniu.
Załącznik nr 3: Plan nauczania – Harmonogram szkolenia.
Załącznik nr 4: Formularz ofertowy Zleceniobiorcy z dnia …………2014r., l.dz. ………/2014.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
........................................................
.......................................................
(PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ UMOWY, A JEDYNIE JĄ ZAPARAFOWAĆ. WYPEŁNIĆ NALEŻY PONIŻSZE OŚWIADCZENIE.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami umowy
i akceptuję warunki w niej zawarte.
 tak /  nie
.......................................................
data, miejscowość
.......................................................
pieczęć i podpis wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela

zaznaczyć właściwe
Załącznik nr 1 do umowy
ANKIETA dla uczestników szkolenia
Nazwa szkolenia:…………………………………………………………………………………………..
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Uzyskane informacje i wasze opinie pozwolą
zaplanować i udoskonalić następne szkolenia.
1. Czy jesteś zadowolony ze szkolenia do tej pory ? Oceń w skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza nisko a 6
wzorowo):
1
2
3
4
5
6
2. Oceń na ile są realizowane Twoje oczekiwania:
1
2
3
4
5
6
3. W jakim stopniu realizowany jest temat szkolenia?
1
2
3
4
5
6
4. Czy w zakresie tematycznym są zagadnienia, które uważasz za zbędne?
tak
nie
Jeżeli tak to jakie:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Oceń atmosferę w trakcie szkolenia:
1
2
3
4
5
6
6. W jakim stopniu zdobywana wiedza znajdzie zastosowanie w Twojej przyszłej pracy?
1
2
3
4
5
6
7. Jak oceniasz organizację zajęć pod względem:
 miejsca szkolenia:
1
2
3

6
2
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
poziomu wiedzy prowadzących :
1

5
wyposażenia technicznego:
1

4
2
sprawności realizacji szkolenia
1
2
8. Uwagi i sugestie dotyczące organizacji szkoleń:
…………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
data wypełnienia ankiety: ……………………………………………
Dziękujemy za uzupełnienie ankiety
Załącznik nr 2 do umowy
o ukończeniu szkolenia
„..........................................................................................................”
(Nazwa szkolenia)
finansowanego z Funduszu Pracy
………………………………………………..
Forma szkolenia)
Pan(i)……………………………………………………………PESEL…………………………..
….
(
Imię i Nazwisko)
urodzony(a) w dniu………………….. w……………………….…………………….…….….……
ukończył(a) szkolenie organizowane w terminie od ……………..... ....…do …………........…
przez:
…………………………………………………………….......................................…….…..
………………………………………………………………………………………………..…………...........................
z wynikiem……...………………………………………….....................................……………...
nr rejestru……………………
.........................................
miejscowość i data
…………………………………………
( pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej
przez organizatora kształcenia)
Lp.
Temat zajęć edukacyjnych
Wymiar godzin zajęć
edukacyjnych
…………..……………………………………………
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej
przez organizatora kształcenia)
Załącznik nr 3 do umowy
Plan nauczania – Harmonogram szkolenia – określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
Tematyka szkolenia.
Treść szkolenia w zakresie
poszczególnych zajęć edukacyjnych.
Dzień
szkolenia/
data
Godziny
szkolenia
/od-do/
Przerwa
/od-do/
Liczba
godzin
ogółem
praktyka
Lp.
teoria
z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, wg poniższego wzoru.
Osoba prowadząca
zajęcia
/imię i nazwisko/
RAZEM

Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę licząco średnio 15 minut .
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards