Prosimy o przekazanie do RCKiK we Wrocławiu w terminie do 11.02

advertisement
Prosimy o przekazanie do RCKiK we Wrocławiu w terminie do 11.02.2013 r. raportów
dotyczących powikłań i niepożądanych zdarzeń (tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4):
Tab. 1. Powikłania zgłoszone do RCKiK na formularzach w 2012r.
Data
powikłania
Nazwisko
i imię
pacjenta
Wiek
pacjenta
Płeć
Przetoczony
pacjenta składnik krwi
Rodzaj
powikłania*
Poziom nasilenia
odczynu**
* Rodzaj powikłania
hemoliza – niezgodność w ABO
hemoliza – obecność odpornościowych przeciwciał
poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa
alergia
wstrząs anafilaktyczny
TRALI
Duszność poprzetoczeniowa (TAD)
zakażenie – bakteryjne
szczep ...........
HIV
HBV
HCV
CMV
inny czynnik
uodpornienie antygenami, swoistość przeciwciał
krwinek czerwonych .........................................
HLA ..................................................................
HPA ..................................................................
granulocytów ...................................................
IgA
Inne
niehemolityczny odczyn gorączkowy
choroba potransfuzyjna przeszczep przeciwko biorcy
obrzęk płuc (niewydolność krążenia, przeciążenie krążenia)
hemosyderoza
Inne niewymienione
**Poziom nasilenia odczynu
0 Brak objawów
1 Objawy pojawiły się natychmiast, ale nie zagrażały życiu i całkowicie ustąpiły
2 Objawy pojawiły się natychmiast i zagrażały życiu
3 Długotrwała choroba
4 Zgon chorego
Tab. 2. Powikłania, które nie zostały zgłoszone w 2012r. do RCKiK.
Data
powikłania
Nazwisko
i imię
pacjenta
Wiek
pacjenta
Płeć
pacjenta
Przetoczony
składnik krwi
Rodzaj
powikłania*
Poziom nasilenia
odczynu**
* Rodzaj powikłania
hemoliza – niezgodność w ABO
hemoliza – obecność odpornościowych przeciwciał
poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa
alergia
wstrząs anafilaktyczny
TRALI
Duszność poprzetoczeniowa (TAD)
zakażenie – bakteryjne
szczep ...........
HIV
HBV
HCV
CMV
inny czynnik
uodpornienie antygenami, swoistość przeciwciał
krwinek czerwonych .........................................
HLA ..................................................................
HPA ..................................................................
granulocytów ...................................................
IgA
Inne
niehemolityczny odczyn gorączkowy
choroba potransfuzyjna przeszczep przeciwko biorcy
obrzęk płuc (niewydolność krążenia, przeciążenie krążenia)
hemosyderoza
Inne niewymienione
**Poziom nasilenia odczynu
0 Brak objawów
1 Objawy pojawiły się natychmiast, ale nie zagrażały życiu i całkowicie ustąpiły
2 Objawy pojawiły się natychmiast i zagrażały życiu
3 Długotrwała choroba
4 Zgon chorego
Tab. 3. Błędy niepowodujące niepożądanego zdarzenia lub zdarzenia bliskie celu
zgłoszone do RCKiK w 2012r.
Rodzaj
Data
Błędy niepowodujące
niepożądanego zdarzenia
Zdarzenia bliskie celu
Szczegółowy opis
Tab. 4. Błędy niepowodujące niepożądanego zdarzenia lub zdarzenia bliskie celu,
które nie zostały zgłoszone w 2012r. do RCKiK.
Rodzaj
Data
Błędy niepowodujące
niepożądanego zdarzenia
Zdarzenia bliskie celu
Szczegółowy opis
Zgodnie z przepisami zawartymi w „Medycznych zasadach pobierania krwi,
oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujących w jednostkach
organizacyjnych publicznej służby krwi” podmiot leczniczy powinien przysyłać
raporty o poważnych niepożądanych zdarzeniach oraz o zdarzeniach, które
mogły zagrażać bezpieczeństwu pacjenta, ale były usunięte przed transfuzją,
to znaczy o zdarzeniach bliskich celu i o błędach nie powodujących
niepożądanego zdarzenia.
- niepożądane zdarzenia – to wszystkie przypadki związane z
przechowywaniem, wydawaniem krwi oraz jej składników, które mogłyby
doprowadzić do śmierci, stanowić zagrożenie dla życia, spowodować
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta/dawcy, następstwem
którego byłaby hospitalizacja bądź choroba. Przykładami niepożądanych
zdarzeń mogą być: niewykrycie czynnika zakaźnego, błąd w oznaczeniu
grupy krwi w układzie ABO, błąd w etykiecie składnika krwi lub pobranej
próbki krwi. Niepożądane zdarzenia muszą być rejestrowane.
- zdarzenia bliskie celu (ang. near miss) to zdarzenia (błędy) wykryte w
podmiocie leczniczym i usunięte przed przetoczeniem.
Przykłady zdarzeń bliskich celu to wykrycie błędnego oznaczenia grupy krwi
i zastąpienie go prawidłowym oznaczeniem, stwierdzenie zamiany
pojemnika z krwią lub jej składnikiem przed przystąpieniem do transfuzji,
wykrycie wydania składnika krwi niezgodnego ze zleceniem i wycofanie go
przed przetoczeniem. Rejestracja tych zdarzeń jest obowiązkowa i zmierza
do zmniejszenia prawdopodobieństwa ryzyka związanego z procesem
transfuzji. Nie ma obowiązku ujawniania danych o osobie, która popełniła
błąd.
- błędy nie powodujące niepożądanego zdarzenia, to błędy dotyczące
przetoczenia nieprawidłowego składnika krwi, który nie spowodował
powikłania u biorcy. Przykładem może być zamiana krwi w następstwem
której jeden z pacjentów np. grupy A otrzymał krew grupy O. Inny przykład,
to niezgodne ze zleceniem przetoczenie nieubogoleukocytarnego składnika
krwi. Takie błędy powinny być rejestrowane, a informacja o nich
przekazywana do Centrum Krwiodawstwa.

Każde obcogrupowe przetoczenie krwi i jej składników oraz przeniesienie
przez krew i jej składniki zakażenia bakteryjnego należy traktować jako
poważne niepożądane zdarzenie zagrażające zdrowiu, nawet jeżeli nie
spowodowało ono poważnej reakcji poprzetoczeniowej.

Do niepożądanych reakcji (powikłań) związanych z przetoczeniem składników
krwi zalicza się:
- wczesne reakcje, występujące w czasie transfuzji lub do 24 godz. po
przetoczeniu; takie jak ostry odczyn hemolityczny, wstrząs anafilaktyczny,
zakażenie bakteryjne, TRALI, niehemolityczne reakcje gorączkowe, wysypka,
rumień, pokrzywka, itp.
- opóźnione reakcje poprzetoczeniowe; takie jak opóźniony odczyn
hemolityczny, GvHD, małopłytkowa plamica poprzetoczeniowa, przeniesienie
zakażenia wirusowego, pasożytniczego lub przeniesienie patologicznych
prionów, alloimmunizacja przeciwko antygenom krwinek czerwonych, HLA lub
antygenom krwinek płytkowych, itp.
W zależności od nasilenia wyróżnia się poważne i lekkie reakcje (powikłania)
poprzetoczeniowe.
- Do poważnych reakcji poprzetoczeniowych zalicza się: ostry odczyn
hemolityczny, posocznicę w następstwie zakażenia bakteryjnego, opóźniony
odczyn hemolityczny, TRALI, wstrząs anafilaktyczny, poprzetoczeniową
chorobę przeszczep przeciw biorcy, poprzetoczeniowe zakażenie wirusowe,
przeciążenie krążenia. Lekarz odpowiedzialny za transfuzję lub lekarz leczący
zgłasza taką reakcję poprzetoczeniową do Centrum Krwiodawstwa. Lekarz:
1.musi zabezpieczyć materiał do koniecznych badań, wypełnić
odpowiednia dokumentację i przesłać je do laboratorium wykonującego
odpowiednie badania, których celem jest wyjaśnienie prawdopodobnych
przyczyn zaistniałej reakcji,
2.gdy podejrzewa TRALI, powinien zlecić Rtg klatki piersiowej i BNP
(ang. Brain natriuretic peptide).
Dotychczas, w przypadku podejrzenia TRALI, obowiązywało wykonanie
tylko Rtg. klatki piersiowej, aktualnie należy wykonać także oznaczenie
BNP. BNP w TRALI nie jest podwyższony w przeciwieństwie do
niewydolności krążenia.
- Do lekkich reakcji zalicza się: niehemolityczne odczyny gorączkowe i
alergiczne (poza wstrząsem anafilaktycznym), mdłości, krótkotrwałe
samoistnie ustępujące zaburzenia układu krążenia i układu oddechowego.
Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie krwi powinien zgłosić na formularzu do
banku krwi każdą lekką reakcję, która wystąpiła podczas przetoczenia krwi lub
po jego zakończeniu, jeśli przypuszcza, że miał on związek z transfuzją. Bank
krwi powinien przekazywać okresowo (np. co 3 miesiące) do Centrum
Krwiodawstwa formularze zgłoszenia lekkiej reakcji poprzetoczeniowej oraz
dane zbiorcze dotyczące liczby poszczególnych reakcji, liczby i płci pacjentów,
u których wystąpiły, rodzaju przetoczonego składnika krwi. Dane te winny być
uzupełnione ogólna liczbą przetoczeń poszczególnych składników i liczba
pacjentów, którzy je otrzymali w danym okresie sprawozdawczym.
Download