Nr XXX-000-00/rok

advertisement
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Komunikacji i Promocji
Zespół rzecznika prasowego
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
tel. + 48 22 47 330 02
[email protected]
www.plk-sa.pl
Warszawa, 1 lipca 2014r.
Informacja prasowa
Pierwsze w Polsce testy ERTMS poziomu drugiego
PKP
Polskie
Linie
Kolejowe
S.A.
prowadzą
testy
nowoczesnego
systemu
wspomagającego pracę maszynisty ERTMS poziomu drugiego. Próby prowadzone są
na odcinku linii kolejowej E 30 między Legnicą a Bielawą Dolną. System, który
pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów,
docelowo zostanie zainstalowany na najważniejszych liniach kolejowych w Polsce
i Europie.
– 11 czerwca lokomotywa testowa wyposażona w specjalne urządzenia pokładowe, po
pozytywnej weryfikacji oraz odbiorze przez komisarza PKP Intercity S.A., została
podstawiona na odcinek kontrolny – informuje Ryszard Biernat, kierownik kontraktu w PKP
Polskich Liniach Kolejowych S.A. – Testy zgodnie z planowanymi zamknięciami torowymi
rozpoczęły się od stacji Okmiany i szlaku Okmiany – Bolesławiec i są prowadzone na
zamkniętych dla ruchu odcinkach linii między Okmianami a Zebrzydową – dodaje.
Symulacje nietypowych sytuacji
W czasie jazd próbnych sprawdzane są wszystkie aspekty działania systemu bezpiecznego
sterowania ruchem kolejowym ERTMS. – Na postawie przygotowanych scenariuszy
testowych będą symulowane nietypowe sytuacje, np. usterki, niepodjęcie hamowania przez
mechanika lub niereagowanie na wskazania urządzeń oraz sprawdzanie, czy działanie
systemu będzie prawidłowe i doprowadzi do zażegnania niebezpieczeństwa – wyjaśnia
Biernat.
Celem pierwszych testów dynamicznych systemu sterowania pociągiem ERTMS poziomu
drugiego jest weryfikacja przyjętych założeń dotyczących rozwiązań technicznych systemu.
Wyniki interakcji pomiędzy urządzeniami przytorowymi i pokładowymi posłużą do wdrożenia
ERTMS drugiego poziomu na najważniejszych liniach kolejowych w całej Polsce. Docelowo,
zgodnie z wymogami UE, wyposażone w niego będą wszystkie najważniejsze korytarze
kolejowe w Unii Europejskiej.
Co to jest system ERTMS poziomu drugiego?
ERTMS (ang. European Rail Traffic Managment System) drugiego poziomu to system
bezpiecznego sterowania ruchem kolejowym, który ma ujednolicić kolej na terenie państw
unijnych. Składa się z podsystemu ETCS, czyli Europejskiego Systemu Sterowania
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027 Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 14 237 469 000,00 zł
Pociągiem, który pozwala na przekazywanie sygnałów z semaforów bezpośrednio do kabiny
maszynisty i ciągłą kontrolę pracy prowadzącego pojazd. Druga część ERTMS to cyfrowy
system kolejowej komunikacji GSM-R, który –wykorzystując standard systemu GSM –
używany jest, zarówno do komunikacji głosowej dla pracowników kolei (dyżurnych ruchu,
dyspozytorów, maszynistów, pracowników obsługi technicznej), jak i transmisji danych
np. z semaforów do lokomotyw. Pozwala również na transmisję komunikatów tekstowych.
System ERTMS istotnie wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu
pociągów. Jego wykorzystanie jest niezbędne do podnoszenia prędkości pociągów, bowiem
maszynista, który prowadzi pociąg z prędkością przekraczającą 160 km/h ma ograniczoną
możliwość bezbłędnego dostrzeżenia wszystkich sygnałów i ostrzeżeń znajdujących się przy
torze. Zadanie to przejmują urządzenia ETCS i GSM-R, dzięki którym maszynista całą
sytuację ruchową na linii kolejowej może śledzić na monitorze w kabinie lokomotywy.
Ponadto, otrzyma od systemu wiele istotnych informacji, m.in. o maksymalnej dopuszczalnej
prędkości na danym odcinku czy o zajętości toru przez inne składy. Co ważne, w przypadku
stwierdzenia odstępstw od założeń ruchowych (np. przekroczenia maksymalnej prędkości)
system będzie mógł sam reagować i dostosować jazdę pociągu do panujących warunków.
Efektem wdrożenia na polskich liniach kolejowych Europejskiego Systemu Zarządzania
Ruchem Kolejowym – ERTMS będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu
pociągów i zmniejszenie ryzyka wypadków. Nowa technologia urządzeń łączności
i
dostosowanie
jej
do
standardów
międzynarodowych
pozwoli
na
zwiększenie
przepustowości linii kolejowej. Co więcej, bardziej elastyczne zarządzanie ruchem kolejowym
pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej E 30, etap II.
Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica –
Węgliniec – Bielawa Dolna” POIiŚ 7.1-15.1. współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
[email protected]
tel. 694 480 239
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027 Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 14 237 469 000,00 zł
Download