Cena - UM Ostrowiec

advertisement
www.um.ostrowiec.pl
Oferta inwestycyjna: Iłżecka
Podstawowe dane dotyczących terenu
Położenie
Powierzchnia
nieruchomości
Nazwa lokalizacji
ul. Iłżecka
Miasto / Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat
Ostrowiecki
Województwo
Świętokrzyskie
Maksymalna dostępna powierzchnia ha
0,7585 [ha]
Numery ewidencyjne działek
11.1-93/5
Obręb 11, ark. 1, nr 93/3
Działka ma kształt regularny, trójkątny
Cena do ustalenia
Cena
Orientacyjna cena gruntu PLN/m2
włączając 22% VAT
Informacje
dotyczące
nieruchomości
Właściciel / właściciele
Własność: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Dokument własności: KI1O/00032959/0
Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego
Teren
jest
objęty
miejscowym
zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Symbol ,,U1” – zabudowa usług nieuciążliwych
W
Wyyddzziiaałł PPllaannoow
waanniiaa ii R
Roozzw
woojjuu
TTeell..:: ++4488 4411 2266 7722 118888
FFaaxx..:: ++4488 4411 2266 7722 111111
zz..w
weessoolloow
[email protected]
@uum
m..oossttrroow
wiieecc..ppll
planem
1
www.um.ostrowiec.pl
Charakterystyka
działki
Ograniczenia
budowlane
Klasyfikacja gruntów wraz
z powierzchnią ha
Powierzchnie działki stanowią użytki gruntowe
zurbanizowane tereny
niezabudowane oznaczone
symbolem (Bp)
Różnica poziomów terenu m
Nie występuje różnica poziomów terenu pomiędzy
najniższym i najwyższym punktem działki
Obecne użytkowanie
Teren nie jest obecnie użytkowany
Odpady znajdujące się
na terenie
Na omawianym terenie nie znajdują się odpady, ani
inne szkodliwe substancje
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
Nie ma ryzyka obsunięć terenu oraz zagrożenia
powodziowego
Przeszkody podziemne
Nie występują przeszkody podziemne
Przeszkody występujące na powierzchni
terenu
Nie występują przeszkody na powierzchni terenu
Budynki i zabudowania na terenie
Teren płaski, niezabudowany
Procent dopuszczalnej zabudowy
Teren znajduje się w otoczeniu budynków
mieszkalnych i domów jednorodzinnych położonych
w osiedlu Henryków. W części wschodniej, teren
sąsiaduje z punktem zasilania napięcia dla osiedla.
W części południowej, z omawianym terenem
sąsiadują grunty rolne, łąki i nieużytki.
Nieprzekraczalna
wysokość
nowej
zabudowy
powinna być dostosowana do sąsiedniej zabudowy
Ograniczenia wysokości budynków m
Najbliższe lotnisko międzynarodowe km
Warszawa Port Lotniczy im. F. Chopina 165 km
Kraków – Balice 183 km
Katowice – Pyrzowice 226 km
Istniejąca
infrastruktura
Teren bezpośrednio nie jest uzbrojony
Elektryczność na terenie

Odległość przyłącza od granicy
terenu
Sieci niskich napięć (nN) 1 kV – 0,1 km
Sieci średnich napięć (SN) 15 kV – 0,2 km
W
Wyyddzziiaałł PPllaannoow
waanniiaa ii R
Roozzw
woojjuu
TTeell..:: ++4488 4411 2266 7722 118888
FFaaxx..:: ++4488 4411 2266 7722 111111
zz..w
weessoolloow
[email protected]
@uum
m..oossttrroow
wiieecc..ppll
2
www.um.ostrowiec.pl

Napięcie
Sieci niskich napięć (nN) 1 kV
Sieci średnich napięć (SN) 15 kV

Dostępna moc
Sieci niskich napięć (nN) 1 kV – 0,5 MW
Sieci średnich napięć (SN) 15 kV – 1 MW
Gaz na terenie
Teren bezpośrednio nie jest uzbrojony

Odległość przyłącza od granicy
działki
Przyłącze gazu do granicy działki albo bezpośrednio na
ścianę budynku

Średnica rury
Dn 100

Dostępna objętość
Gazociąg niskoprężny
120 m3/h
Woda na terenie

Odległość przyłącza od granicy
terenu

Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie
Woda dla celów socjalnych.
Wodociąg średnica Ø 150 mm od strony ul. Iłżeckiej
Magistrala średnica Ø 400 mm od strony ul. Iłżeckiej
Wodociąg średnica Ø 150 mm w odległości 50 m
przyłącza od granicy terenu
Magistrala średnica Ø 400 mm w odległości 2,5 m
przyłącza od granicy terenu
Wodociąg średnica Ø 150 mm – 180 m3/24 h
Magistrala średnica Ø 400 mm – 1200 m3/24 h
Kanalizacja sanitarna średnica Ø 600 mm w ul.
Iłżeckiej

Odległość przyłącza od granicy
terenu
Odległość 18 m przyłącza od granicy terenu

Dostępna objętość
500 m3/24 h
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w
bezpośrednim sąsiedztwie
Oczyszczalnia ścieków w odległości 9 km
Telefony
Teren z dostępem do sieci telefonicznej, linie ISDN,
linie analogowe.
W
Wyyddzziiaałł PPllaannoow
waanniiaa ii R
Roozzw
woojjuu
TTeell..:: ++4488 4411 2266 7722 118888
FFaaxx..:: ++4488 4411 2266 7722 111111
zz..w
weessoolloow
[email protected]
@uum
m..oossttrroow
wiieecc..ppll
3
www.um.ostrowiec.pl
Uwagi
Osoba
przygotowująca
ofertę
Imię, nazwisko
Stanowisko
Tel., tel. komórkowy
E-mail
Znajomość języków obcych
Data oferty
Zbigniew Wesołowski
Inspektor
+48 41 26 72 188,
[email protected]
Niemiecki, Angielski
2013
W
Wyyddzziiaałł PPllaannoow
waanniiaa ii R
Roozzw
woojjuu
TTeell..:: ++4488 4411 2266 7722 118888
FFaaxx..:: ++4488 4411 2266 7722 111111
zz..w
weessoolloow
[email protected]
@uum
m..oossttrroow
wiieecc..ppll
4
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards