12 września NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RZESZOWSKIEJ W

advertisement
12 września
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
RZESZOWSKIEJ
W diecezji rzeszowskiej: Wspomnienie obowiązkowe
W Rzeszowie: Patronki Miasta – Uroczystość
Kult łaskami słynącej figury Maryi z Dzieciątkiem, zwanej Matką Bożą
Rzeszowską, sięga początków XVI wieku, kiedy to Maryja objawiła się
rzeszowskiemu mieszczaninowi Jakubowi Ado. Od 1629 roku Matka Boża
Rzeszowska odbiera cześć w sanktuarium powierzonym duszpasterskiej trosce
bernardynów, a Jej kult został uroczyście potwierdzony w 1763 roku, gdy
arcybiskup lwowski Wacław Sierakowski dokonał akty koronacji papieskimi
koronami. W 1998 roku Matka Boża Rzeszowska została ogłoszona Patronką
Miasta Rzeszowa. Jest Ona szczególnie czczona w mieście i diecezji jako
Opiekunka i Orędowniczka Rodzin.
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Por. Jdt 13, 18. 19
Błogosławiona jesteś Maryjo przez Boga Najwyższego * więcej niż wszystkie
niewiasty na ziemi; * tak bowiem wsławił Twe imię, * że Twoja chwała nie
zejdzie z ust ludzi.
W uroczystość odmawia się Chwała na wysokości
KOLEKTA
Boże, Ty sprawiasz, że w rzeszowskim sanktuarium od wieków
rozbrzmiewa chwała Niepokalanej Matki Twojego Syna, † prosimy
Cię, aby wierni, którzy cześć Jej oddają, * za Jej wstawiennictwem
stali się godni Twoich hojnych darów. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego * Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Albo:
Wszechmogący Boże Twój Syn umierając na ołtarzu krzyża dał nam
za Matkę Najświętszą Maryję Pannę, swoją Rodzicielkę, † spraw,
abyśmy uciekając się z ufnością pod jej obronę i wzywając Jej
macierzyńskiego imienia, * nabrali otuchy. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W uroczystość odmawia się Wierzę
MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, wejrzyj na dary złożone w ofierze † i spraw,
abyśmy przeniknięci światłem Ducha Świętego, za przykładem
Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy całym sercem przylgnęli do
Chrystusa, Twojego Syna, * żyli tylko dla Niego i Jemu we
wszystkim się podobali. Który żyje i króluje na wieki wieków.
2 prefacja o NMP, nr 56
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Por. Łk 1, 48
Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * bo wejrzał Bóg na uniżenie
swojej Służebnicy.
MODLITWA PO KOMUNII
Boże, nasz Ojcze, Ty nas umocniłeś swoim słowem i Najświętszym
Sakramentem, † spraw, abyśmy pod przewodem i opieką Maryi
Dziewicy * odrzucali wszystko, co się nie zgadza z imieniem
chrześcijan, a zabiegali o to, co jest z nim zgodne. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE (Neowulg Syr 24, 23-31)
Maryja stolica Mądrości
Czytanie z Księgi Syracydesa
Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle,
a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa.
Jam matka pięknej miłości i bogomyślności,
i poznania, i nadziei świętej.
We mnie wszelka łaska drogi i prawdy,
we mnie wszystka nadzieja życia i cnoty.
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie,
nasyćcie się moimi owocami.
Nauka bowiem moja jest słodsza nad miód,
a posiadanie mnie – nad plaster miodu;
pamięć moja na pokolenia wieczne.
Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą,
a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.
Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu,
a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą.
Którzy mnie objaśniają, będą mieć życie wieczne.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY (Łk 1, 46-48. 49-50. 53-54; R.: por. Iz 61, 10b)
Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego Imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie*
nad tymi, którzy się Go boją.
Refren.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie.
DRUGIE CZYTANIE (Ga 4, 4-7)
Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego syna,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych,
którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane
synostwo.
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc
naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!». A zatem
nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i
dziedzicem z woli Bożej.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 1, 28)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Łk 1, 26-38)
Maryja pocznie i porodzi Syna
† Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewiczy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie
końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja,
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu
ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto słowo Pańskie.
MODLITWA WIERNYCH
WSTĘP
Swoim przemożnym orędownictwem Maryja wstawia się za
nami u dobrego Boga. W tym uroczystym dniu, w którym czcimy Ją
jako patronkę Miasta Rzeszowa, nasza kochająca Matka chce nas
wysłuchiwać ze szczególną troską i miłością. Pełni wiary w
skuteczność jej wstawiennictwa przedstawmy Bogu wszystkie nasze
prośby:
WEZWANIA
1. Módlmy się za święty, powszechny i apostolski Kościół,
aby dzięki wstawiennictwu Maryi, swojej Matki, prowadził
wszystkie swoje dzieci do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym
Zbawicielem świata. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za Ojca świętego Benedykta XVI, naszych
biskupów Kazimierza i Edwarda, kapłanów i osoby konsekrowane,
aby wpatrzeni w Maryję, która cała powierzyła się Bogu, z radością
i otwartymi sercami służyli Bogu w Kościele. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, która obrała sobie Maryję
na Królową, aby wierna Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii dla
narodów Europy była drogowskazem na drodze do Boga. Ciebie
prosimy…
4. Módlmy się za naszą diecezję, która cieszy się szczególnym
wstawiennictwem Rzeszowskiej Pani, aby realizując wskazania
Chrystusa wzrastała duchowo wydając wielu świętych i
błogosławionych. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za zmarłych fundatorów, dobrodziejów,
duszpasterzy i pielgrzymów rzeszowskiego sanktuarium, aby
Maryja, która jest Bramą do Nieba wyjednała im łaskę wiecznej
radości w Domu Ojca w niebie. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas tutaj obecnych, abyśmy wpatrując się w
Maryję, która dla nas wszystkich jest przykładem niezachwianej
wiary i pięknej miłości, przemieniali nasze serca żyjąc zgodnie z
zasadami Ewangelii. Ciebie prosimy…
ZAKOŃCZENIE
Wszechmogący, wieczny Boże, przed Twoje Święte Oblicze
zanosimy dzisiaj nasze pokorne błagania. Wysłuchaj nas za
wstawiennictwem Maryi która nieustannie oręduje za nami u
Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen
Download