kolos389 - pytania na kolosy - JareckiKrk

advertisement
kolos389.doc
(463 KB) Pobierz
Ćwiczenie 8,9
a)
1. Przy doborze przewodów w instalacjach niskiego napięcia decydującą ??
obciążalność prądowa długotrwała, dopuszczalny spadek napięcia i ekonomiczna gęstość prądu
b) obciążalność prądowa zwarciowa, dopuszczalny spadek napięcia i skuteczność ochrony
(?przeciwporażeniowej?)
c) obciążalność prądowa długotrwała, ulot elektryczny i wytrzymałość mechaniczna
2. Równanie bilansu cieplnego mówi o tym, że
a) ciepło wytworzone jest równe ciepłu oddanemu do otocznia
b) ciepło wytworzone jest mniejsze od sumy ciepła oddanego do otoczenia ciepła zakumulowanego?
c) Ciepło oddane do otocznia jest równe różnicy ciepła wytworzonego i ciepła zakumulowanego
3. Jednostka ciepła właściwego materiału to:
a) J/(m^3*K)
b) W/(m^2*K)
c) W*m^2*K
4. Współczynnik zbliżenia i naskórkowości wpływa na:
a) zwiększenie rezystancji przewodnika przy przepływie prądu stałego
zwiększenia minimalnego przekroju przewodu na obciążalność długotrwałą??
c) Zwiększenie dopuszczalnego prądu płynącego przez przewodnik
b)
5. W środowisku gazowym oddawanie ciepła do otoczenia odbywa się na drodze:
a) konwekcji i kondukcji
b) konwekcji, przewodzenia i promieniowania
c) promieniowania i unoszenia
6. Jednostka przewodności cieplnej izolacji
a) W/(m^2*K)
b) W/(m*K)
c) J/(m*K)
b)
b)
7. Przy nagrzewaniu przewodów prądem zwarciowym można założyć, że:
a) zjawiska cieplne mają charakter adiabatyczny
można uwzględniać tylko oddawanie ciepła do otoczenia na drodze promieniowania
c) wzrost temperatury ma charakter logarytmiczny
8. Temperatura krytyczna to:
a) najwyższa dopuszczalna temperatura przewodu lub kabla
??najwyższa temperatura gleby otaczającej kabel, powyżej której nie występuje zjawisko migracji wilgoci
c) temperatura przy której występuje mięknięcie przewodu i przekroczenie d??? napowietrznej
a)
c)
9. Temperatura graniczna to:
temperatura przy której można zaobserwować w przewodach efekt Sch...
b) najwyższa temteratura dopuszczalna długotrwale
temperatura przy której uwzględnienie temperatury otoczenia nie wpływa ???
10. Dopuszczalna temperatura graniczna dla przzewodów giętkich stosowanych ???
a) 80’C
b) 90’C
c) 100’C
a)
11. Obciążenie długotrwałe to:
obciążenie przy którym temteratura przewodu osiąga wartość ustaloną
b) obciążenie trwające nie krócej niż 5-10 stałych czasowych
c) obciążenie trwające nie krócej niż 3-5 stałych czasowych
12. Dopuszczalna obciążalność zwarciowa cieplna jednosekundowa wynosi:
a) kilkanaście do kilkudziesięciu A/mm^2
b) około 100 A/mm^2
c) około 200 A/mm^2
13. Dobór przewodów ze względu na obciążalność zwarciowa nie jest konieczny gdy:
a) przewod zasila pojedynczy odbiornik w przestrzeni o braku zagrozenia wybuchami
b) dobor przewodow na obciążalność zwarciową zawsze jest konieczny
c)
jest chroniony bezpiecznikiem lub wyłącznikiem o czasie wyłączania mniejszym niż 0,03 s
14. Obciążenie dorywcze występuje gdy:
a) czas przepływu prądu jest ograniczony przerwami bezprądowymi, wystarczającymi do (otrzymania)
temteratury dopuszczalnej
b) oznaczone jest symbolem S1
c) czas przepływu prądu jest ograniczony przerwami bezprądowymi tak długimi, że temperatura osiąga
wartość początkową
c)
15. Obciążenie przerywane występuje gdy:
a) oznaczone jest symbolem S3
b) okresy obciążenia i przerw są na tyle krótkie, że przewód nie osiąga temperatury ustalonej
czas przepływu prądu jest ograniczony przerwami bezprądowymi tak długimi, że temperatura osiąga
wartość początkową
16. Siatka Wolfa służy do :
określenia dopuszczalnych wartości obciążalności prądowej przy zmiennym obciążeniu
b) określenia temperatury osiąganej przy zmiennym obciążeniu prądowym
określenia dopuszczalnych wartości obciążalności prądowej i temperatury osiąganej przez przewód przy
zmiennym obciażeniu
a)
c)
17. Liczba płaskowników pracująca w jednym przewodzie fazowym, jako przewód ??? trzech sztuk:
a) ze względu na zjawisko naskórkowości
b) ze względu na efekt zbliżania
c) ze względu na nierównomierny rozpływ prądu w poszczególnych szynach
18. Przewody szynowe ? stacjach wnętrzowych są malowane gównie ze względu na:
a) polepszenie warunków oddawania ciepła do otoczenia na drodze przewodzenia?
b) Polepszenie warunków oddawania ciepła do otoczenia na drodze promieniowania
c) Izolacja stanowiska
b)
19. W układzie trójfazowym szyn podczas zwarcia największa siła działa na ?
a) środkową ze względu na dodawanie się sił od szyn skrajnych
na szyny skrajne ponieważ w szynie środkowej siły od szyn zewnętrznych (równoważą się)
c) wszystkie są jednakowo obciążone
20. Przy doborze szyny i sprawdzaniu jej w warunkach zwarciowych można ???
a) skutku cieplnego prądu zwarciowego
b)
zjawiska zbliżenia w szynach prądu stałego
c) sposobu ułożenia i montażu szyn
Ćwiczenie 3
1.
Czy odbiorca przemysłowy zainteresowany jest w poprawie współczynnika mocy pobieranej przez siebie
energii?
a) nie, gdyż dostawca energii (Zakład Energetyczny) nie obliguje go do tego
b) tak, gdyż dostawca energii (Zakład Energetyczny) obliguje go do tego zgodnie z warunkami umowy
c)
tak, gdyż nie stosując środków poprawy narażony może być na przeciążenie sieci zasilającej i
obniżenie napięcia zasilającego
2. Najlepiej sytuacje kompensacji mocy biernej pewnego zakładu przemysłowego przedstawia rysunek:
gdzie: I- prąd w przewodach zasilających Q-moc baterii cos fi – wspoł mocy
3. Moc bierna baterii kondensatorów o połączeniu w trójkąt w stosunku do połączenia w gwiazde jest:
a) 3 razy większa
b) sqrt(3) razy większa
c) sqrt(3) razy mniejsza
4. Siecią trójfazową 110kV o impedancji Z = (10+j40) Ohm = 41exp(j76’) Ohm przesyłana jest moc S = (???) =
50exp(j37’)MVA. W celu poprawy wartości napięcia linii na jej końcu zastosowano kompensacje ?? w szereg z
linią baterię kondensatorów o reaktancji 30 Ohm. Wartość fazowych spadków napięć ??? wynoszą około:
a) 4,8kV i 2,1 kV
b) 14,5kV i 6,4kV
c) 8,4kV i 3,7kV
5. Po zastosowaniu kompensacji z cos(fi)=0,75 na cos(fi)=0,95 straty mocy czynnej w linii zasilającej przy?
Niezmienionym poborze mocy czynnej:
a) nie zmienia się
b) zmniejszą się ok. 1,3 razy
c) zmniejszą się ok. 1,6 razy
6. W układzie jak niżej na rysunku, aby uzyskać w punkcie odbioru mocy cos(fi) = 0,95 moc baterii ?? wynosić
około:
a) 50 kVAr
b) 100 kVAr
c) 150 kVAr
7. W układzie jak wyżej na rysunku wartości prądów fazowych przed i po kompensacji wynosi około:
a) 35A i 30A
b)
c)
40A i 35A
45A i 40A
8. W układzie jak wyżej na rysunku strata napięcia przed i po kompensacji wynosi:
a) 144V i 126V
b) 162V i 144V
c) 126V i 108V
9. Jeżeli w układzie jak wyżej na rysunku bateria kompensacyjna jest połączona w gwiazde ?? rezonansu
równoległego dla harmonicznej o numerze:
a) 7
b) 11
c) 15
c)
10. ???
a) ???
b) ???
?? elektroenergetyczne
11. Lączne zapotrzebowanie mocy biernej w systemie elektroenergetycznym:
a) stanowi ok. 10%-20% zapotrzebowanie mocy czynej
b) stanowi ok. 20%-30% zapotrzebowanie mocy czynej
c) jest w przybliżeniu tego samego rzędu co mocy zapotrzebowanie czynnej
12. Istotą kompensacji mocy biernej w układzie elektroenergetycznym jest:
a) wprowadzenie w miejscach poboru mocy biernej indukcyjnej ...........??
b) wprowadzenie w miejscach poboru mocy biernej indukcyjnej ...........??
c) wprowadzenie w miejscach poboru mocy biernej indukcyjnej ...........??
13. W systemach elektroenergetycznych największy udział w wytwarzaniu mocy biernej mają:
a) silniki synchroniczne
b) kompensatory synchroniczne
c) generatory synchroniczne
14. Straty mocy czynnej w kondensatorach elektroenergetycznych należą do istotnych parametrów ?? straty te
określa:
a) współczynnik strat dielektrycznych
b) rezystancja izolacji kondensatora
c) stratność właściwa kondensatora
15. Przekompensowanie w układzie elektroenergetycznym niesie za sobą następujące zagrożenia:
a) przeciążenie prądowe baterii
b) zagrożenie przepięciowe układu
c) wzrost poziomu wyższych harmonicznych w sieci
16. Do naturalnych sposobów poprawy współczynnika mocy zalicza się
a) synchronizacja silnikow pierścieniowych
b) unikanie stanu jałowego silników indukcyjnych i transformatorów
c) wykorzystywanie pojemnośći linii kablowych
17. Nastąpił wybuch baterii kompensacyjnej przyłączonej do szyn ?? zakładu przemysłowego ?? powypadkowych
stwierdzono, że napięcie zasilające jest odkształcone, a wartość ?? stanowi 20% harmonicznej podstawowej.
Najprawdopodobniej przyczyną wybuchu baterii było (przekroczenie??):
a) dopuszczalnego prądu baterii
b) dopuszczalnej mocy baterii
c) dopuszczalnej wartości napiecia na baterii
18. Zaletą kompensacji centralnej w zakładzie przemysłowym jest
a) prostota układu i zmniejszenie trudności lokalizacji baterii kondensatorów
b) odciążenie wewnątrz zakładowej sieci
c) możliwość zainstalowania baterii kondensatorów w rozdzielni głównej po stronie wysokiego napięcia
19. W przypadku kompensacji indywidualnej mocy biernej silników indukcyjnych należy
a) kompensować moc bierną do współczynnika 0,90-0,95 przy obciążeniu mocy ?czynnej??
b) kompensować moc bierną do współczynnika 0,90-0,95 przy biegu jałowym
c) kompensować moc bierną do współczynnika 0,90-0,95 przy obciążeniu mocy ?biernej??
20. W układach elektroenergetycznych z odkształconymi przebiegami napięc i prądów pojęcie (???) :
a) nie istnieje
b) dotyczy tylko podstawowej harmonicznej napięć i prądów
c) dotyczy wszystkich harmonicznych napięć i prądów i jest stosunkiem mocy czynnej do ???
21. Do sztucznych sposobów zmiany współczynnika mocy zalicza się:
a) instalowanie baterii kondensatorów
b) wyłączanie nieobciążonych silników indukcyjnych i transformatorów
c) instalowanie silników indukcyjnych o uzwojeniach skojarzonych w trójkąt celem ich niedociążenia
22.W zakładach przemysłowych najczęstszym sposobem kompensacji jest
a) instalowanie baterii kondensatorów
b) instalowanie sil...
Plik z chomika:
JareckiKrk
Inne pliki z tego folderu:





DSC00328.JPG (514 KB)
DSC00045.JPG (330 KB)
DSC00046.JPG (405 KB)
DSC00329.JPG (434 KB)
DSC00330.JPG (580 KB)
Inne foldery tego chomika:


laborki konspekty
 projekt
 sprawozdania
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne
Zgłoś jeśli naruszono regulamin



Strona główna
Aktualności
Kontakt




Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download