Zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia

advertisement
06-300 Przasnysz, ul. B. Joselewicza 6
Grafika : drukuj / nie drukuj
http://www.pupprzasnysz.pl/firma/refundacja_skladek-30.html
Zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia przez okres 25 miesięcy oznacza to zatrudnienie
bezrobotnego przez pracodawcę , które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób
bezrobotnych do 30 roku życia na rynku pracy.
Pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę
fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
Bezrobotny może być skierowany do przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla
pracodawców.
Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą , u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Zatrudnienie - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o
pracę nakładczą.
Co to jest zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia?
Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił osobę bezrobotną część kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej,
nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu
oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego
miesiąca i składek ubezpieczenia społecznego od refundowanego wynagrodzenia.
Kto może zostać skierowany na tą formę wsparcia?
Skierowanie na tą formę wsparcia może otrzymać osoba bezrobotna do 30 roku życia o ustalonym II profilu pomocy.
Zasady organizacji i finansowania zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia:
Pracodawca składa wniosek o refundację wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych prac przed zatrudnieniem osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd
Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia
wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. Dopiero wówczas możliwe jest podpisanie umowy określającej
warunki zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Refundacja za zatrudnienie osoby bezrobotnej następuje przez okres 12 miesięcy. Po zakończeniu refundacji
pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 13 miesięcy.
Wysokość refundacji części wynagrodzenia wynosi 1830,00zł za każdego zatrudnionego oraz składka na
ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
W przypadku niedotrzymania ww. warunków pracodawca zwraca otrzymaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do
okresu w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia
otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na
podstawie art. 52 Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu
objętego refundacją albo przed upływem 13 miesięcy dalszego zatrudnienia po zakończonej refundacji starosta kieruje
na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
Pomoc na zatrudnienie osób do 30 roku życia udzielana jest są zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis.
Do wniosku o refundację wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób
bezrobotnych do 30 roku życia Pracodawca dołącza następujące dokumenty:
Aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Kserokopia umowy spółki w przypadku spółek prawa cywilnego.
Pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy jeżeli zostało ustanowione.
Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ( zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT).
W przypadku spadku zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, należy dołączyć
umowy i świadectwa pracy osób, z którymi został rozwiązany stosunek pracy w wyżej wymienionym okresie.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w tym informacji niezbędnych do
udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Akty prawne:
Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz.149 z późn. zm. Art.
150f i 150g );
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9)
Rozporządzenie Komisji (UE) (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)
Informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej pok. nr 3 - tel. (29) 756-47-35
Nazwa pliku
Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30
roku życia [ 3 ]
Wniosek o refundację wynagrodzenia oraz
składki na ubezpieczenie społeczne dla
bezrobotnych do 30 roku życia
396 KB
Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis
598 KB
Wniosek o zwrot części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
i składki na ubezpieczenie społeczne za
skierowanych bezrobotnych do 30 roku
życia
201 KB
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards