Sprawozdanie Koordynator ds. Etyki dot. 2013 r.

advertisement
Sosnowiec, 28.02.2014 rok
Sprawozdanie Koordynatora ds. Etyki za rok 2013
podstawa prawna: § 11 ust. 2 pkt. 4 Kodeksu Etyki z dnia 22.09.2010 roku
Sprawozdanie roczne Koordynatora ds. Etyki zostało sporządzone na podstawie
informacji pochodzących ze źródeł monitorowania ( skarg, ankiet, rozmów
z pracownikami i petentami Urzędu), a także uzyskanych od kierowników komórek
organizacyjnych. Zawiera przegląd stosowania zapisów „Kodeksu” w praktyce.
W roku 2013 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu Koordynator ds. Etyki:
1. Monitorował przestrzeganie przez pracowników norm zawartych w Kodeksie Etyki
i popularyzował wśród pracowników Urzędu obowiązujące zasady etyczne.
W okresie sprawozdawczym przegląd stosowania zapisów „Kodeksu” w praktyce
odbywał się systematycznie. Kryteria według których dokonywano przeglądu
dotyczyły przede wszystkim przestrzegania zasad; praworządności, bezstronności
i niezależności, uczciwości, jawności, profesjonalizmu, współodpowiedzialności za
działania oraz przejrzystości postępowania i zapobiegania korupcji.
Ustalono, że pracownicy tut. Urzędu podejmując rozstrzygnięcia:
 ściśle przestrzegali prawa i tajemnicy służbowej,
 wszystkich klientów Urzędu traktowali bezinteresownie i bezstronnie
z poszanowaniem ich prawa do prywatności,
 starali się pomagać zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami,
 dokonywali czynności w sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami,
 w pełnym zakresie (z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa)
udostępniali informację publiczną,
 dążyli do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów,
 zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, swoimi obowiązkami i kompetencjami
nie unikali trudnych decyzji.
2. Brał udział w planowaniu szkoleń dla pracowników oraz je inicjował.
W dniach 07/08 grudnia 2013 roku na wniosek Koordynatora ds. Etyki (zgodnie
z planem szkoleń przewidzianym dla pracowników na rok 2013) zorganizowano
szkolenie wyjazdowe na temat „Jak radzić sobie ze stresem i chronić przed
wypaleniem zawodowym. Praca z trudnym klientem”.
W szkoleniu udział wzięło 19 osób. Uczestnikami szkolenia była zarówno kadra
kierownicza jak również pracownicy Urzędu. Uczestnicy szkolenia mogli zgłębiać
tematykę stresu i radzenia sobie z nim, wypalenia zawodowego, a także
skutecznej komunikacji z trudnym klientem.
Powyższe szkolenie zostało przeprowadzone i zrealizowane w sposób
profesjonalny i zgodnie z oczekiwaniami.
3. Utrzymywał stały kontakt zarówno z Dyrekcją jak i pracownikami w zakresie
praktycznego stosowania postanowień Kodeksu Etyki.
Świadomość wartości etycznych wśród pracowników i ich przestrzeganie była
tematem spotkania w grudniu 2013 roku, po dokonaniu przez pracowników
samooceny ( zadania realizowanego w ramach prowadzonej kontroli zarządczej).
Pracownicy Urzędu zostali poinformowani o planowanym przeprowadzeniu
samooceny oraz wyznaczonych osobach koordynujących, ich zadaniach
i uprawnieniach. Kierownicy działów i referatów oraz losowo wybrani pracownicy
(ogółem 27 osób) zostali poproszeni o przedstawienie szczerych opinii
w ocenianych obszarach działalności Urzędu. Pracowników zapewniono, że nie
będą ponosić konsekwencji związanych z przedstawioną przez nich opinią.
Z analizy ankiet wynika, że:
 wszystkim respondentom znane są przepisy prawne, w tym Kodeks Etyki,
 95% osób pytanych wie co czynić w przypadku, gdy będą świadkiem
naruszenia zasad etycznych, 3,7% (tj. 1 osoba) stwierdziła, że trudno to ocenić.
4. Wnioskował o aktualizację i dostosowanie przepisów Kodeksu Etyki do potrzeb
i warunków panujących w PUP.
Uznając obszar relacji pracowniczych za jeden z kluczowych 25.04.2013 roku
Koordynator ds. Etyki wystąpił do Dyrektora Urzędu z prośbą o powołanie komisji
(w zaproponowanym składzie), w celu przedyskutowania potrzeby nowelizacji
Kodeksu Etyki. Efektem pracy komisji było opracowanie nowego dokumentu pn.
„Kodeks Etyczny, który uwzględnia także procedurę corocznego przeglądu
i monitoringu”. „Kodeks” (w nowym brzmieniu) został wprowadzony zarządzeniem
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu w dniu 01 lipca 2013 roku.
Aktualnie obowiązujący akt prawa wewnętrznego został upubliczniony na stronie
internetowej tut. Urzędu , udostępniony pracownikom w wersji elektronicznej za
pośrednictwem programu eDok oraz niezwłocznie przedstawiony na ogólnym
zebraniu pracowników.
W aktach osobowych znajdują się oświadczenia o zapoznaniu się pracowników
z zapisami „Kodeksu”.
W roku ubiegłym w aspekcie przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego odnotowano
dwie skargi, które wpłynęły do tut. Urzędu w marcu 2013 roku.
W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających nie stwierdzono
naruszenia przez pracowników zasad wynikających z Kodeksu Etycznego.
Pracownicy tut. Urzędu nie dopuścili się naruszenia prawa.
Reasumując: W roku 2013 nie stwierdzono dopuszczenia się przez pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu naruszeń zapisów i regulacji zawartych
w Kodeksie Etycznym.
Koordynator ds. Etyki
Alicja Chachulska
Download