Obwieszczenie Wójta Gminy Białogard o wydaniu postanowienia w

advertisement
Białogard, 31.08.2015 r.
GKOŚ.6220.4.6.2015.RJ
POSTANOWIENIE
Na podstawie:
- art. 63 ust. 1 art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
- § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.),
po zapoznaniu się z wnioskiem inwestora, tj. firmy ENERTRAG – Dunowo Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego
na: „Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Klępino w gminie Białogard,
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
postanawiam
I.
II.
Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycjipn: „budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Klępino w gminie
Białogard wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.
Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w
przedsięwzięcia oraz określić zakres raportu, zgodnie z art. 66 ust. 1, ust. 2, ust. 4 oraz ust.
6 cyt. na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) tj.:
1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia.
2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie
zabytków
i opiece nad zabytkami.
4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia.
5. Opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w pkt. a-d,
f) bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej.
8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnioi długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji.
9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
10. Dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko:
a) określenie założeń do:
- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze
planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem
planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na postawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków
archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia.
11. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych
i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie
drogi krajowej.
13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.
14. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
15. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem.
15. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
16. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.
17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;
18. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.
19. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
III.
Raport powinien również zawierać:
1. Opis zagadnień związanych z transportem materiałów budowlanych i elementów
elektrowni do miejsca realizacji inwestycji (np. częstotliwość przejazdów, ilość
i rodzaje pojazdów);
2. Mapę w skali 1:25000 przedstawiającą planowane miejsce posadowienia siłowni
wiatrowych, GPZ (jeżeli jest planowany w ramach planowanej inwestycji), przebieg
dróg, kabli, a także położenie pozostałych elementów infrastruktury, tj. place
manewrowe, montażowe, składowe, zaplecze budowy - w stopniu, w jakim jest to
możliwe na obecnym etapie planowania inwestycji;
3. Mapę poglądową przedstawiającą lokalizację, projektowanej farmy elektrowni
wiatrowych na tle kompleksów leśnych, szpalerów drzew i zadrzewień śródpolnych,
cieków powierzchniowych oraz zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie oraz
w sąsiedztwie miejsca lokalizacji przedmiotowego projektu, w skali umożliwiającej
ocenę odległości inwestycji od ww. elementów krajobrazu oraz ocenę atrakcyjności
obszaru inwestycji dla chiroptero- oraz awifauny;
4. Informacje od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu
terenów położonych w zasięgu izofony 40 dB(A) wyznaczonej w drodze modelowania
5.
6.
7.
8.
9.
a)
b)
c)
d)
wielkości i zasięgu akustycznego oddziaływania przedmiotowej farmy elektrowni
wiatrowych, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112);
Wskazanie odległości każdej projektowanej elektrowni wiatrowej od najbliższych
terenów podlegających ochronie akustycznej (zabudowań), określonych zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112);
Wydruk obliczeń z programu komputerowego zastosowanego do wyliczenia emisji
hałasu na najbliższe tereny chronione akustycznie dla wariantów przewidzianych do
realizacji (przyjmując najbardziej negatywny wariant) wraz z podaniem informacji na
temat uwzględnionych do obliczeń:
a) układu współrzędnych określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15
październik 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
(Dz.U. z 2012 r., poz.1247),
b) prędkość wiatru
c) współczynnika tłumienia gruntu (G) z uzasadnieniem przyjętej wartości tego
współczynnika,
d) minimalnej wysokości, na której umieszczona będzie gondola siłowni wiatrowej;
Mapę ewidencyjną przedstawiającą izolinię hałasu dla pory dnia i nocy z zaznaczoną
istniejącą zabudową mieszkaniową i zagrodową, w skali umożliwiającej weryfikację
przez tut. Organ wyników analizy akustycznej;
Opis zastosowanej metodyki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego
planowanego przedsięwzięcia na etapie przed inwestycyjnym ( w tym należy również
uwzględnić informację o warunkach pogodowych, w szczególności tych, które mogły
mieć wpływ na przedmioty monitoringu przed inwestycyjnego, przedstawić mapę
lokalizacja transeptów i punktów obserwacyjnych ptaków i nietoperzy, załączyć tzw.
Kartę lokalizacji przedstawiającą warunki screeningu, jeśli była sporządzona;
Analizę wpływu projektowanych elektrowni wiatrowych na ptaki oraz nietoperze we
wszystkich okresach ich rocznego cyklu życiowego, w tym należy przedstawić wyniki
przedinwestycyjnego monitoringu ornitologicznego oraz chiropterologicznego,
prowadzonego przez co najmniej okres jednego roku, ze szczególnym
uwzględnieniem:
składu gatunkowego ptaków występujących na obszarze lokalizacji farmy,
całkowitej liczebności osobników poszczególnych gatunków ptaków (suma
stwierdzeń) obserwowanych podczas liczeń podstawowych ze wszystkich okresów ich
rocznego cyklu życiowego (migracji wiosennej, okresu lęgowego, dyspersji
potęgowej, migracji jesiennej oraz zimowania),
największych stwierdzonych jednorazowo liczebności gatunków ptaków uznanych za
kluczowe, we wszystkich okresach ich rocznego cyklu życia (migracji wiosennej,
okresu lęgowego, dyspersji potęgowej, migracji jesiennej oraz zimowej),
natężenia i sposobu wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkie gatunki
ptaków (pułap przelotów, czas i sposób użytkowania terenu – np. czy jest noc
legowisko, żerowisko, teren lęgowy), wraz z przebiegiem tras i kierunków ich
przemieszczania,
e) analizy aktywności nietoperzy na terenie planowanej inwestycji (należy przedstawić
średnie indeksy aktywności ze wszystkich okresów fenologicznych nietoperzy
z transektów oraz punktów obserwacyjnych, wskazane jest przedstawienie średnich
indeksów aktywności dla każdego miesiąca osobno); w przypadku stwierdzenia
aktywności wysokiej i bardzo wysokiej, należy podać działania zapobiegawcze oraz
minimalizujące negatywny wpływ lokalizacji elektrowni wiatrowych na
chiropterofaunę,
f) wpływu elektrowni wiatrowych na śmiertelność ptaków oraz nietoperzy w wyniku
zderzeń, przy uwzględnieniu proponowanego typu siłowni wiatrowych ( tj. wysokości
wieży, średnicy wirnika, oświetlenia, osiąganej prędkości liniowej wierzchołków
śmigieł, liczby turbiny itp.),
g) oceny efektu barierowego inwestycji względem chiroptero- i awifauny, tj. oceny
wpływu inwestycji na wymuszenie zmian trasy wędrówek i przelotów ptaków (w tym
szczególnie szponiastych i migrujących) oraz wymuszenie zmiany sposobu
wykorzystania przestrzeni przez nietoperze,
h) określenia bezpośredniego zniszczenia lub uszczuplenia siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków chronionych (z uwzględnieniem miejsc skupujących znaczne liczebności
gatunków ptaków żerujących, koczujących lub odpoczywających w trakcie
wiosennych i jesiennych migracji oraz w okresie zimowania), poprzez realizację
inwestycji,
i) powyższe zagadnienia, tam gdzie ma to zastosowanie, należy przedstawić w formie
graficznej;
10. Ocenę zagrożenia negatywnymi oddziaływaniami farmy wiatrowej na chronione
siedliska przyrodnicze i gatunki roślin objętych ochroną, która powinna zawierać:
informacje o zastosowanej metodzie badań, informacje o wszystkich siedliskach
i gatunkach roślin objętych ochroną, występujących na terenie planowanej farmy, tj.
obszarze lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz pozostałych elementów farmy –
podziemnych kabli elektroenergetycznych łączących elektrownie z GPZ (jeśli jest
planowany), kabli telekomunikacyjnych, dróg dojazdowych, placów montażowych,
zaplecza budowy (jeśli jest znane miejsce jego miejsce), placów manewrowych oraz w
bezpośrednim sąsiedztwie, na które farma może powodować oddziaływania, załączyć
mapę z rozmieszczeniem ww. siedlisk i gatunków roślin chronionych na tle
projektowanej farmy wiatrowej);
11. Analizę wpływu projektowanej farmy wiatrowej na siedliska bytowania zwierząt
chronionych (poza ptakami i nietoperzami), na które może oddziaływać inwestycja,
zlokalizowanych na terenie farmy wiatrowej (tj. obszarze lokalizacji elektrowni
wiatrowych oraz pozostałych elementów farmy – podziemnych kabli
elektroenergetycznych łączących elektrownie z GPZ, kabli telekomunikacyjnych, dróg
dojazdowych, placów montażowych zaplecza budowy (jeśli znane jest jego miejsce),
placów manewrowych) w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji;
12. Analizę skumulowanych oddziaływań planowanej inwestycji na poszczególne
komponenty środowiska z innymi istniejącymi i planowanymi do realizacji
przedsięwzięciami o podobnym charakterze, znajdującym się w strefie oddziaływania
inwestycji objętej niniejszym wnioskiem (w tymnależy przedstawić w formie
graficznej przedmiotową farmę wiatrową na tle istniejących i projektowanych farm
wiatrowych, znajdujących się w pobliżu przedmiotowej inwestycji, wraz z zaznaczona
odległością między nimi – w szczególności należy uwzględnić lokalizację farm
wiatrowych na terenie gminy Białogard oraz gmin ościennych), w tym szczególnie na:
a) Chiroptero - i awifaunę- pod względem efektu barierowego,
b) ludzi - pod względem oddziaływań akustycznych;
13. Analizę wpływu farmy wiatrowej na najbliżej zlokalizowane względem projektowanej
inwestycji istniejące i proponowane do utworzenia formy ochrony przyrody oraz
korytarze ekologiczne i strefy ochronne gniazd ptaków, na etapie budowy,
eksploatacji i likwidacji farmy wiatrowej, z uwzględnieniem wpływu skumulowanego;
14. Wizualizację fotograficzną projektowanej inwestycji wkomponowanej w panoramy
krajobrazowe z dostępnych punktów i ciągów widokowych (do wizualizacji należy
zastosować przykładowy typ turbiny wiatrowej rozważany przez inwestora) oraz
ocenę wpływu projektowanej FEW na krajobraz;
15. Ocenę wpływu realizacji przedmiotowej inwestycji na jakość wód powierzchniowych
i podziemnych w kontekście założeń i ustaleń zawartych w „Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów
w dniu 22 luty 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów;
16. Analizę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany
(mityzacja, czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu) oraz wpływu
klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian
klimatu);
17. Analizę konfliktów społecznych – ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest
optymalny zarówno dla samego inwestora jak i dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości oraz określenie w jaki sposób inwestor zamierza przeciwdziałać
konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 18.05.2015 r. (data wpływu 20.05.2015 r.)ENERTRAG – Dunowo Sp.
z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin zwrócił się
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.:„budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Klępino w gminie Białogard wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wymienioną w art. 3 ust. 1
pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), poświadczoną przez właściwy organ kopię
mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz wraz z pismem z dnia 16.06.2015 r. mapę z zakresem oddziaływania
przedsięwzięcia.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 ze zm.), tj. „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej
energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 5 o całkowitej wysokości nie niższej niż
30 m”. W myśl powyżej cytowanego rozporządzenia, przedmiotowa inwestycja zalicza się do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być
wymagany.
Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty planem
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Białogard pismem
z dnia 25.06.2015 r. znak GKOŚ.6220.4.1.2015.RJ wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie orazdo
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
i ewentualnego zakresu raportu załączając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem nr WSTK.4240.156.2015.PC z dnia 10.07.2015 r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu dla planowanego
przedsięwzięcia.Organ wziął pod uwagę zapisy przedmiotowej opinii.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie pismem nr PS-NNZ/4010/9/15 z dnia 10.07.2015 r. wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i określił zakres dla planowanego przedsięwzięcia, które zostały
uwzględnione.
Jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
uwzględniłem łącznie następujące uwarunkowania:
1.Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem;
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie farmy wiatrowej w rejonie
miejscowości Klępino, w gminie Białogard, powiat białogardzki, woj. zachodniopomorskie,
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W ramach realizacji przedsięwzięcia, we
wnioskowanym wariancie planuje się budowę do 7 elektrowni wiatrowych, o maksymalnej
mocy pojedynczej turbiny do 5,0 MW, wysokości wieży do 160 m i średnicy wirnika do 140
m, maksymalnej wysokości turbiny do 220 m, mocy akustycznej do 107 dB. Na
infrastrukturę towarzyszącą składają się: kable energetyczne SN (do 30 SN), względnie WN
(110 kV), infrastruktura telekomunikacyjna, drogi dojazdowe, place montażowe / techniczne
przy każdej elektrowni wiatrowej o orientacyjnej powierzchni 2000 m2.
Inwestycja zostanie zrealizowana na następujących nieruchomościach:
Obręb
Klępino
białogardzkie
Nr
działki
Uwagi
127
wieża nr.K.2 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Klępino
białogardzkie
128
wieża nr.K.2 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Klępino
białogardzkie
129
wieża nr.K.2 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
176
wieża nr.K.2 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Klępino
białogardzkie
148/2
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
149/1
wieża nr.K.2 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
149/2
wieża nr.K.2 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Klępino
białogardzkie
150
wieża nr.K.2 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Klępino
białogardzkie
177
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
168/1
wieża nr.K.3 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
119
wieża nr.K.1, droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Klępino
białogardzkie
120
wieża nr.K.1 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
121
wieża nr.K.1 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Klępino
białogardzkie
Klępino
białogardzkie
Klępino
białogardzkie
Klępino
białogardzkie
175
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
134
droga dojazdowa
Klępino
białogardzkie
133/2
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
132
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
131
linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
130
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
191
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
138
droga dojazdowa
Klępino
białogardzkie
141
linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
164
linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
165
linia SN, linia teletechniczna
Klępino
białogardzkie
166
linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
27
droga dojazdowa
Żytelkowo
28
droga dojazdowa
Żytelkowo
31
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
32
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
33/2
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
194/1
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
37/1
wieża nr.K.4, droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
193
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
43/1
linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
205/3
linia SN, linia teletechniczna
91/1
wieża nr.K.5 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Żytelkowo
206
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
93
linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
94
linia SN, linia teletechniczna
95
wieża nr.K.6, droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Żytelkowo
96
wieża nr.K.6, droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
97
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
208/1
Żytelkowo
209
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
207
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
117/1
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
210
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
132/1
wieża nr.K.7 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
133
wieża nr.K.7 , droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
(nadwieszenie)
Żytelkowo
Żytelkowo
Żytelkowo
droga dojazdowa
Żytelkowo
105/1
droga dojazdowa
Żytelkowo
208/3
droga dojazdowa
Żytelkowo
195
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
40/1
linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
36/2
droga dojazdowa
Żytelkowo
35/2
droga dojazdowa
Żytelkowo
35/3
droga dojazdowa
Żytelkowo
35/4
droga dojazdowa
Żytelkowo
34/1
drogadojazdowa
Żytelkowo
45/2
linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
132/3
linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
85/2
turbina K.5 droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
98/1
droga dojazdowa
Żytelkowo
98/2
droga dojazdowa
Żytelkowo
98/3
droga dojazdowa
Żytelkowo
99
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
129/1
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
129/2
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
129/3
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Żytelkowo
130/1
droga dojazdowa, linia SN, linia teletechniczna
Buczek
132/1
linia SN, linia teletechniczna
Buczek
509/3
linia SN, linia teletechniczna
Buczek
132/2
linia SN, linia teletechniczna
Dobrowo
156
linia SN, linia teletechniczna
Każda elektrownia wiatrowa zajmować będzie powierzchnię około 500 - 600 m2.
Można stwierdzić, że powierzchnia terenu zajmowana przez siłownię wiatrową równa będzie
powierzchni fundamentu, na którym siłownia stanie. Łączna powierzchnia fundamentowania
wynosić będzie około: 3500-4200 m2. W trakcie budowy tworzone będą place
montażowe/techniczne, każdy o powierzchni ok. 2000 m2, powierzchnia placów wyniesie
maksymalnie ok. 14 000 m2.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane ilości
wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii na etapie budowy,
są niewielkie i nie mają praktycznie znaczenia z punktu widzenia ochrony środowiska. Są to
ilości, których nie można precyzyjnie oszacować (na obecnym etapie nie są znane wszystkie
rozwiązania organizacyjne etapu budowlanego - np. dokładny rodzaj używanego sprzętu bądź
środków transportu; źródło dostaw materiałów budowlanych – głównie betonu oraz
kruszywa). Do utwardzenia dróg oraz placów przy siłowniach przewiduje się wykorzystanie
ok. 32400 m3 kruszywa. Obszar projektowanej lokalizacji farmy wiatrowej tworzą
w zdecydowanej przewadze gruntu orne.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć
znajdujących się na obszarze, na które będzie oddziaływać
przedsięwzięcie:
Z uwagi na brak odniesienia się do skumulowanego wpływu na środowisko przedmiotowej
inwestycji, wraz z innymi planowanymi oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami,
znajdującymi się w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że
informacje przedstawione w przedłożonej „karcie informacyjnej przedsięwzięcia”, nie
pozwalają określić wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia
infrastruktury technicznej. W przedłożonej„ karcie informacyjnej przedsięwzięcia” nie
pozwalają określić wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia
infrastruktury technicznej.
c) wykorzystania zasobów naturalnych:
Elektrownie wiatrowe to urządzenia proekologiczne, które w założeniu swojego
funkcjonowania ograniczają zużycie surowców naturalnych, materiałów, a także ograniczają
emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W związku z powyższym na etapie funkcjonowania nie
przewiduje się zużycia wody, surowców naturalnych oraz paliw. W przedłożonej„ karcie
informacyjnej przedsięwzięcia” nie określono ilości w/w surowców przewidywanych do
wykorzystania na etapie realizacji planowanej inwestycji. Do utwardzenia dróg oraz placów
przy siłowniach przewiduje się wykorzystanie ok. 32400 m3 kruszywa.
d) emisji i występowania innych uciążliwości:
Z przedłożonej „karty informacyjnej przedsięwzięcia” wynika, że na etapie budowy, do
atmosfery będą wprowadzane zanieczyszczenia związane z ruchem pojazdów
samochodowych oraz pracą sprzętu budowlanego (spaliny oraz pył). Dokładnej ilości spalin
oraz pyłu nie można przewidzieć. Ilość ta będzie bowiem zależna od wielu czynników (takich
jak: rodzaju użytego sprzętu, ładowność samochodów ciężarowych oraz rodzaj ich silników,
odległość źródeł dostaw materiałów budowlanych). Praca sprzętu budowlanego będzie
źródłem hałasu. Przyjmuje się, że poziom mocy akustycznej przykładowych źródeł hałasu
związanych z prowadzeniem prac budowlanych wynosi: koparka, spychacz : 90-105 dB;
samochód ciężarowy: 85-95 dB. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia do środowiska
będzie wprowadzany hałas oraz pole elektromagnetyczne. Głównymi źródłami pola
elektromagnetycznego, związanymi bezpośrednio z elektrownią wiatrową, jest generator
turbiny wiatrowej oraz transformator wyjściowy. Wszystkie te elementy elektrowni pracują
z niskim napięciem do 690 V. Jedynie na wyjściu transformatora pojawia się napięcie średnie,
które jest przekazywane do sieci kablowej. Sieci kablowe średniego napięcia generują pole
elektromagnetyczne, którego poziom jest na tyle niski, iż nie zagraża w żaden sposób
środowisku (dopiero linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są zdolne do generowania pól
elektromagnetycznych o poziomach mogących naruszać standardy jakości klimatu
elektromagnetycznego). W przypadku typowych linii średniego napięcia poziom natężenia
pola elektrycznego sięga do 0,6 kV/m. Typowe natężenie pola magnetycznego nie przekracza
natomiast 5 A/m.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii
Planowane przedsięwzięcie nie zostało wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo
zakładu o dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002r. Nr
58, poz. 535 ze zm.).
Z etapem eksploatacji zamierzonej inwestycji wiąże się możliwość wystąpienia awarii
elektrowni, w konsekwencji czego może dojść do zanieczyszczenia gleby oraz wód
powierzchniowych i podziemnych. Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji istnieje
możliwość wycieku płynów eksploatacyjnych (w tym olejów przekładniowych i smarowych).
W konsekwencji zaistniałej sytuacji może nastąpić zanieczyszczenie środowiska gruntowowodnego.
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
-uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych
b) obszary wybrzeży:
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wybrzeży
c) obszary górskie i leśne:
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach górskich.Realizacja przedmiotowej
inwestycji przebiegać będzie natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
śródlądowych
Przedłożona dokumentacja nie zawiera informacji dotyczących usytuowania planowanej
inwestycji względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód
i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody;
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza granicami obszarów objętych programem
Natura 2000. W odległości około 2,4 km na południowy zachód od granicy działek, na
których planoweane będą siłownie wiatrowe znajduje się obszar o znaczeniu dla wspólnoty
pn. Dorzecze Parsęty PLH 320007.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Przedłożone materiały nie zawierają informacji dotyczących usytuowania planowanej
inwestycji względem obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedłożona dokumentacja nie zawiera informacji dotyczących usytuowania planowanej
inwestycji, względem obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.
h) gęstość zaludnienia:
Przedłożona dokumentacja nie zawiera informacji dotyczących gęstości zaludnienia obszarów
objętych zasięgiem oddziaływania planowanej inwestycji.
i) obszary przylegające do jezior
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest
przylegających do jezior.
zlokalizowane na obszarach bezpośrednio
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej.
3) Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie
może oddziaływać
W przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie odniesiono się do zasięgu
oddziaływania, obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą projektowane
przedsięwzięcie może oddziaływać. Przedłożona dokumentacja nie zwiera analizy
skumulowanego oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego na jakość powietrza
atmosferycznego oraz tereny chronione akustycznie, a także analizy skumulowanych
oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne czy przyrodnicze, w powiązaniu z innymi
przedsięwzięciami planowanymi lub realizowanymi w zasięgu oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze
Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację należy wykluczyć, że
planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej
Z uwagi na brak odniesienia się do skumulowanego wpływu przedmiotowej inwestycji na
środowisko z innymi planowanymi oraz realizowanymi przedsięwzięciami, znajdującymi się
w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że informacje
przedstawione w przedłożonej „karcie informacyjnej przedsięwzięcia”, nie pozwalają określić
zasięg i złożoności oddziaływania.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania
Informacje przedstawione w przedłożonej „karcie informacyjnej przedsięwzięcia” nie
pozwalają określić prawdopodobieństwa oddziaływania inwestycji na środowisko.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
W związku z faktem, że w „karcie informacyjnej przedsięwzięcia” nie odniesiono się do
skumulowanego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie
realizacji i eksploatacji projektowanej inwestycji, nie można określić czasu trwania,
częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Raport o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, powinien być
wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).
Ustalając zakres raportu organ wskazał, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą
analizę aspektów z zakresu ochrony przyrody, ochrony przed hałasem i polami
elektromagnetycznymi, a także z zakresu gospodarki odpadami, które powinny być
szczegółowo przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko. W postanowieniu wskazano na konieczność przedstawienia opisu elementów
przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko wraz z analizą wpływu na te elementy i propozycją środków
minimalizujących ewentualny negatywny wpływ. Bardzo ważne jest dokonanie analizy
powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowe
przedsięwzięcie. Ponadto, w raporcie inwestor winien opisać analizowane warianty
planowanego przedsięwzięcia, przy czym wariantowanie może dotyczyć aspektów
lokalizacyjnych, rodzajów technologii, czy rozwiązań zabezpieczających środowisko.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, wskazano na konieczność dokonania analizy
konfliktów społecznych związanych z przedmiotową inwestycją.
Po dokonaniu wnikliwej analizy materiału dowodowego, zapoznaniu się z opiniami
organów opiniujących, kierując się skalą i usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia oraz
uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, uwzględniając wniosek strony, jak
również w oparciu o wskazane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Białogard w terminie 7 dni od
daty doręczenia.
Otrzymują:
1. ENTERTAG Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013r., poz.627 ze zm.), informacja
o planowanym przedsięwzięciu został podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
obwieszczenia na tablicach ogłoszeń UG Białogard, UG Tychowo, UM Białogard oraz w Sołectwie
Klępino Białogardzkie, Żytelkowo, Buczek (gm. Białogard) oraz zamieszczenie na stronie
internetowej BIP Urzędu Gminy Białogard
3. a/a
Download