zmodyfikowany wzór wykazu robót budowlanych

advertisement
Oznaczenie sprawy: IM-ZP.042.1.4.2016. Wzór wykazu
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych
wraz z zagospodarowaniem terenu
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie).
W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt. 2 Prawa, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia
czyniącego nas zdolnymi do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty
budowlane:
Lp.
Rodzaj
Miejsce wykonania
Data
Wykonania
(dd/mm/rrrr)
Wartość
zamówienia
(brutto)
Uwagi
1.
2.
3.
4.
Do wykazu załącza się dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
1. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej:
jednego ogrodu botanicznego* lub jednej oranżerii o powierzchni co najmniej 500 m2** lub jednej
palmiarni o powierzchni co najmniej 250m²*** lub jednej szklarni doświadczalno-badawczej dla
potrzeb instytucji typu: wyższa uczelnia, ośrodek lub instytut badawczy, itp.****
* „Ogród botaniczny” - zespół upraw zewnętrznych oraz pod osłonami dla celów:
 badawczych, doświadczalnych i/lub hodowlanych;
 zachowania różnorodności biologicznej (w tym także gatunków endemicznych);
 dydaktycznych (dla szkół, uczelni i stowarzyszeń);
 komercyjnych np. ekspozycyjnych lub ekspozycyjno-rekreacyjnych (odpłatne zwiedzanie
indywidualne lub w zorganizowanych grupach z przewodnikiem ).
Obiekt gwarantujący utrzymanie warunków klimatycznych charakteryzujących strefy klimatyczne,
z których pochodzą hodowane/uprawiane rośliny (np. tropik, subtropik, pustynia, itp.). Ogród
botaniczny może się składać z kompleksu upraw polowych/zewnętrznych, palmiarni, oranżerii lub
innych upraw pod osłonami.
** „Oranżeria” - szklarnia lub wydzielona część obiektu szklarniowego przeznaczona do upraw/hodowli
roślin klimatu tropikalnego lub subtropikalnego. Obiekt wyposażony w specjalistyczne systemy
utrzymania i kontroli klimatu.
*** „Palmiarnia” - szklarnia (specjalny pawilon) lub wydzielona część obiektu szklarniowego
najczęściej o zwiększonej wysokości (nawet do kilkunastu metrów) pozwalająca na hodowlę/uprawę
wysokich drzew (w tym palm). Obiekt powinien spełniać wymagania klimatyczne
uprawianych/hodowanych w nim roślin/drzew/palm. Obiekt może być eksploatowany także jako
przechowalnia roślin/drzew/palm uprawianych w tzw. kontenerach lub wielkich donicach w okresie
występowania niskich temperatur zewnętrznych.
**** „Szklarnia doświadczalno-badawcza” - szklarnia lub zespół szklarni zaprojektowanych
i zbudowanych na potrzeby jednostki prowadzącej prace/doświadczenia z materiałem roślinnym
z zakresu swej specjalizacji.
Szklarnie tego typu muszą spełniać warunki obowiązujących w tym zakresie dyrektyw i uregulowań
prawnych (np. doświadczenia i hodowla roślin genetycznie modyfikowanych).
Szklarnie tego typu są najczęściej obiektami wielokomorowymi wyposażonymi w wysokiej klasy
urządzenia i systemy technologiczne (systemy komputerowe, klimatyzacja, dawkowanie CO2,
nawilżanie, automatyczne nawożenie wieloskładnikowe, doświetlanie asymilacyjne o kontrolowanym
lub regulowanym widmie, specjalistyczne systemy uprawowe tj. hydroponika/NFT/aeroponika/itp.,
uprawy wielopoziomowe oraz inne często specjalnie projektowane na potrzeby danego obiektu).
Użytkownikami są specjaliści z zakresu np. fizjologii roślin, biotechnologii, genetyki, mikrobiologii,
medycyny, itp. Są to obiekty o bardzo wysokim stopniu zaawansowania technicznego
i technologicznego
2. W rubryce „Uwagi” należy wskazać czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane
do dyspozycji przez inny podmiot (art. 26 ust. 2b Prawa). W przypadku wykazania doświadczenia,
które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do
udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.
Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 kodeksu karnego.
…….....………………………………….......……...........……………….
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących
Wykonawcę)
IM-ZP.042.1.4.2016
strona 2/2
Download