Nowe odkrycie Toyoty pozwoli zwiększyć zasięg

advertisement
24 listopada 2016
Nowe odkrycie Toyoty pozwoli
samochodów elektrycznych
zwiększyć
zasięg
Toyota opracowała pierwszą w świecie metodę obserwacji
zachowania jonów litu w elektrolicie. Przełomowa metoda pozwoli
zwiększyć pojemność oraz trwałość akumulatorów litowo-jonowych i
konstruować samochody wyposażone w silnik elektryczny o
większym zasięgu.
Toyota Motor Corporation opracowała pierwszą w świecie metodę1
obserwacji zachowania jonów litu w elektrolicie podczas ładowania i
rozładowania akumulatorów litowo-jonowych.
Technika ta umożliwia obserwowanie w czasie rzeczywistym procesu
zmian jonów litu, który jest jedną z przyczyn pogarszania się
parametrów akumulatorów litowo-jonowych. Toyota uważa, iż
uzyskane w ten sposób informacje przyczynią się do opracowania
akumulatorów o lepszych parametrach eksploatacyjnych i większej
trwałości, co pozwoli zwiększyć zasięg samochodów hybrydowych typu
plug-in (PHV) i elektrycznych (EV).
Akumulatory litowo-jonowe wyposażone są w katodę z tlenku metalu,
węglową anodę i organiczny elektrolit. Podczas ładowania akumulatora
jony litu przemieszczają się w elektrolicie z katody do anody, a podczas
rozładowywania z anody do katody, co jest związane z przepływem
prądu. W związku z tym przemieszczanie się jonów litu odgrywa
kluczową rolę podczas ładowania i rozładowywania akumulatora.
Strona 1 z 4
Struktura i zasada działania samochodowego akumulatora litowojonowego
Od dawna wiadomo, że ładowaniu i rozładowywaniu akumulatora
towarzyszy proces zamian jonów litu w elektrodach i elektrolicie, która
jest uważana za czynnik ograniczający obszar zastosowania
akumulatorów oraz zakres, w którym uzyskiwane są ich maksymalne
parametry. Jednak badanie procesu zmian jonów litu, potwierdzające
ich zachowanie w środowisku i warunkach takich, jakie panują w
akumulatorach, nie było możliwe przy użyciu dotychczasowych metod.
Sytuacja podczas rozładowywania
Nową metodę obserwacji opracowaną przez Toyotę wyróżniają dwie
główne cechy:
(1)
Stanowisko Toyoty2 w zakładzie synchrotronu SPring-83
udostępnia promieniowanie synchrotronowe o najwyższych w świecie
parametrach, ok. miliarda razy silniejsze od wytwarzanego przez
Strona 2 z 4
aparaturę rentgenowską. Umożliwia to uzyskiwanie rozdzielczości 0,65
mikrometra na piksel i czasu 100 milisekund na klatkę obrazu.
(2)
Zamiast elektrolitu fosforowego, używanego w wielu
akumulatorach litowo-jonowych, zastosowano nowy elektrolit z
pierwiastkami ciężkimi, zastępując w ten sposób jony zawierające
fosfor, które wiążą lit podczas jego przemieszczania się w elektrolicie,
jonami zawierającymi pierwiastki ciężkie. Pierwiastki ciężkie wysyłają
mniej promieniowania niż fosfor, w związku z czym cienie na obrazach
po naświetleniu promieniowaniem są ciemniejsze. Obserwując
zachowanie się pierwiastków ciężkich, można obserwować proces
zmian jonów litu, związanych przez nie w elektrolicie.
Nowo opracowana technika obserwacji
Korzystając z opisanej powyżej techniki i ogniwa podobnego do
używanych w rzeczywistych produktach, np. ogniwa laminowanego,
można obserwować w czasie rzeczywistym proces zmian jonów litu, jaki
zachodzi w elektrolitach podczas ładowania i rozładowywania
akumulatorów. Nowa metoda obserwacji została opracowana we
współpracy Toyota Central R&D Labs, Inc., Nippon Soken, Inc. oraz
czterech uniwersytetów4.
Strona 3 z 4
Proces zmian jonów litu w elektrolicie podczas rozładowywania
akumulatora
Kontynuując badania, Toyota będzie obserwować zachowanie jonów
litu w zależności od zastosowania katod, anod i separatorów o różnej
strukturze i wykonanych z różnych materiałów, a także różnych
elektrolitów i różnych sposobów sterowania pracą akumulatorów.
Analiza mechanizmów powodujących pogarszanie się parametrów
akumulatorów pozwoli zwiększyć pojemność oraz trwałość
akumulatorów litowo-jonowych i tworzyć samochody elektryczne o
większym zasięgu.
1
„Techniques for observing laminated cells by using high-intensity X-rays and
incorporating heavy elements into an electrolyte” (Toyota Motor Corporation,
sierpień 2016).
2
Zainstalowane jako specjalne stanowisko badawcze przez Toyota Central
R&D Labs, Inc. we współpracy z Institute of Physical and Chemical Research
(RIKEN) oraz Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI).
3
Ośrodek badawczo-doświadczalny z synchrotronem o najwyższych w
świecie parametrach promieniowania, należący do RIKEN i prowadzony przez
Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI). SPring-8 to skrót od
Super Photon ring-8 GeV.
4
Uniwersytet Hokkaido, Uniwersytet Tohoku, Uniwersytet Kyoto i
Uniwersytet Ritsumeikan.
Strona 4 z 4
Download