Uchwala Nr VIII/40/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

advertisement
Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Igliński
dnia 26 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR VIII/40/2015
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami
spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego.
Na podstawie art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz.1232 ze zmianmi) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wszystkich
jeziorach położonych w granicach Powiatu Gnieźnieńskiego, z zastrzeżeniem §3, §4 i §5.
§ 2.
Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby i przez cały rok.
§ 3.
Zakaz, o którym mowa w §1 nie dotyczy:
1) Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Rybackiej, Straży Miejskiej, Lasów Państwowych,
Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz innych służb ratowniczych,
służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody - podczas wykonywania czynności służbowych;
2) podmiotów prowadzących gospodarkę rybacką wyłącznie na użytkowanych przez nich jeziorach;
3) Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – na Jeziorze Lednica podczas wykonywania czynności służbowych
(w szczególności prac konserwacyjno – naprawczych);
4) użytkowników jachtów żaglowych pływających na silniku pomocniczym podczas manewrów podchodzenia
i odchodzenia od pomostów i brzegów jezior;
5) klubów żeglarskich i motorowodnych zorganizowanych oraz organizacji sportowych podczas zawodów, regat
żeglarskich i imprez związanych ze sportami wodnymi przy wykorzystaniu łodzi do asekuracji zawodników
· po uprzednim zgłoszeniu imprezy we właściwym urzędzie gminy; · pod następującymi warunkami:
- pływanie w godzinach od 10.00-18.00,
- w odległości nie mniejszej niż 50 m od kąpielisk i 20 m od brzegu jeziora,
- pływanie na średnim obciążeniu silnika z prędkością niewytwarzającą fali, z zastrzeżeniem przestrzegania
przepisów i regulaminów obowiązujących w szczególności na terenach parków krajobrazowych, rezerwatów
przyrody oraz obszarów wchodzących w program Natura 2000.
§ 4.
1. Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na następujących
jeziorach:
1) Jeziorze Popielewskim – Gmina Trzemeszno (z wyłączeniem części zachodniej jeziora od strony Rybakówki
w Trzemesznie); z zastrzeżeniem, że używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi
odbywać się może pod następującymi warunkami:
a) w okresach: od 1 czerwca do 30 września każdego roku,
b) w godzinach: od 10.00 do 17.00,
c) w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk,
Id: EE8E8DEB-DFBF-4D32-B758-EF1A995B6419. Podpisany
Strona 1
d) na średnim obciążeniu silnika z prędkością niewytwarzającą fali,
e) w miejscach, w których ze względu na ukształtowanie linii brzegowej występuje konieczność przepływania
w odległości mniejszej niż 50 m od kąpielisk i 20 m od brzegu jeziora wprowadza się obowiązek pływania
z prędkością niewytwarzającą fali.
2) Jeziorze Kłeckim - Gmina Kłecko (od ujścia do Dobiejewa pod warunkiem, że w części jeziora od strony
Miasta Kłecka do przewężenia dozwolona jest żegluga łodzi motorowych, ale z prędkością niewytwarzającą
fali i z zachowaniem szczególnej ostrożności z wyłączeniem pływania skuterów wodnych oraz wszystkich
łodzi w odległości nie mniejszej niż 5 m od oznakowanego na wodzie obszaru przy plaży) z zastrzeżeniem, że
używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi odbywać się może przez kluby
żeglarskie i motorowodne zorganizowane, ośrodki rekreacji i sportu, stowarzyszenia po uprzednim zgłoszeniu
pływania we właściwym urzędzie gminy lub podczas przedsięwzięć turystyczno-sportowych organizowanych,
współorganizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pod następującymi warunkami:
a) w okresach: od 15 maja do 15 października każdego roku,
b) w godzinach: od 10.00 do 18.00,
c) w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk,
d) na średnim obciążeniu silnika z prędkością niewytwarzającą fali,
f) w miejscach, w których ze względu na ukształtowanie linii brzegowej występuje konieczność przepływania
w odległości mniejszej niż 50 m od kąpielisk i 20 m od brzegu jeziora wprowadza się obowiązek pływania
z prędkością niewytwarzającą fali.
2. Jednostki pływające winny być oznakowane zgodnie z ustawą o żegludze śródlądowej, posiadać sprawny
tłumik, a także sprawny układ paliwowo – smarujący uniemożliwiający zanieczyszczenie wód.
§ 5.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, na wniosek zainteresowanego, może wydać
okresowe zezwolenie na używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach
Powiatu Gnieźnieńskiego na zasadach innych niż określone w §3 i §4.
§ 6.
1. Wprowadzenie warunkowego zakazu podlega oznakowaniu poprzez ustawienie tablic informacyjnych oraz
znaków zakazu, nakazu i informacyjnych na szlaku wodnym.
2. Koszty oznakowania strefy objętej zakazem używania jednostek pływających poniosą właściwa gmina,
powiat.
§ 7.
Naruszenie zakazów oraz ograniczeń określonych w niniejszej uchwale podlega karze grzywny.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
Id: EE8E8DEB-DFBF-4D32-B758-EF1A995B6419. Podpisany
Strona 2
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Igliński
Id: EE8E8DEB-DFBF-4D32-B758-EF1A995B6419. Podpisany
Strona 3
Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR VIII/40/2015
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 26 marca 2015 r.
Zgodnie z przepisami art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Rada Powiatu posiada kompetencje do
ograniczenia bądź zakazania użytkowania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych
wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków
akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Celowość podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z rozwoju ruchu turystycznego oraz konieczności ochrony
przyrody.
Uchwała ma na celu pogodzenie interesów zarówno mieszkańców powiatu, jak i wypoczywających nad jeziorami
oraz użytkowników sprzętu motorowodnego, a także przede wszystkim ochronę środowiska przyrodniczego na tych
terenach.
Jednym z istotnych czynników uciążliwych dla środowiska przyrodniczego na terenach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe jest hałas. Postanowienia niniejszej uchwały zmierzają do ograniczenia nadmiernego
hałasu, powodowanego używaniem sprzętu motorowodnego na określonych akwenach, a także do zapewnienia
bezpieczeństwa wypoczywających nad jeziorami.
Wprowadzenie zakazu i ograniczeń przewidzianych uchwałą będzie zapobiegać naruszaniu równowagi
przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian niekorzystnych dla środowiska roślinnego i zwierzęcego.
Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego znajdują się liczne formy ochrony przyrody takie jak np.: Lednicki Park
Krajobrazowy i Powidzki Park Krajobrazowy oraz obszary wchodzące w program Natura 2000 tj. Pojezierze
Gnieźnieńskie oraz Dolina Małej Wełny, w związku z tym zakaz lub ograniczenia używania sprzętu motorowodnego
umożliwia ochronę walorów krajobrazowych oraz wypoczynkowych środowiska przyrodniczego, a także
zabezpieczenie jezior przed zanieczyszczeniem.
Uchwała podaje sprecyzowany wykaz jednostek pływających, których zakazy nie dotyczą. Są to jednostki
pływające, których użycie konieczne jest do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków
i zbiorników wodnych.
Wyłączenia określone w § 3 realizowane będą z zastrzeżeniem przestrzegania w szczególności przepisów
i regulaminów obowiązujących na terenach parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz obszarów
wchodzących w program Natura 2000.
W celu możliwości rozwoju aktywnej turystyki jakim jest uprawianie sportów motorowodnych oraz pogodzenia
interesów wszystkich korzystających z różnych form wypoczynku dopuszczono pod warunkami określonymi
w § 4 (tj. ograniczając termin, czas, prędkość, odległości od linii brzegowej, ukształtowanie linii brzegowej) niektóre
akweny do używania na ich wodach jednostek pływających z napędem spalinowym.
Projekt uchwały został poddany szerokiej konsultacji, a jeziora i warunki korzystania zostały ustalone na
podstawie:
1) wcześniej obowiązujących przepisów w szczególności Uchwały Nr XLIV/333/2009
Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2009 r. obowiązującej do dnia 31.12.2014 r.;
Rady
Powiatu
2) sugestii i uwag zgłoszonych na spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele urzędów miast i gmin
Powiatu Gnieźnieńskiego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Polskiego Towarzystwa
Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej, przedstawiciele Stowarzyszenia „Pod Żaglami”,
dzierżawcy jezior, dyrektorzy ośrodków sportu i rekreacji oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Gnieźnie i Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego;
3) pisemnych opinii, informacji i wniosków od podmiotów zainteresowanych, które wpłynęły po podaniu projektu
uchwały do publicznej wiadomości.
Id: EE8E8DEB-DFBF-4D32-B758-EF1A995B6419. Podpisany
Strona 1
Najwięcej uwag i protestów dotyczyło możliwości dopuszczenia używania jednostek pływających napędzanych
silnikami spalinowymi na jeziorze Kamienieckim.
Szczegółowej analizie poddano: protesty złożone przez mieszkańców i osoby wypoczywające nad jeziorem, opinię
Urzędu Miejskiego w Trzemesznie, Sołectwa Kamieniec, proponującej wprowadzenie zakazu używania jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi w wydzielonej części jeziora oraz uzgodnienie z Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Trzemesznie. Mając na uwadze walory przyrodnicze regionu, położenie w pobliżu Powidzkiego Parku
Krajobrazowego, Natury 2000 oraz to, że jezioro jest miejscem wypoczynku mieszkańców naszego i sąsiednich
powiatów, którzy jednoznacznie sprzeciwiają się używaniu sprzętu motorowodnego, wprowadzono zakaz używania
jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Kamienieckim.
Przyjmowanie wszelkich ograniczeń, zakazów i nakazów odbywać się może jedynie w zakresie niezbędnym dla
zabezpieczenia i ochrony zdrowia, życia, bezpieczeństwa, środowiska itp. oraz nie może być nadmierne lub
obiektywnie nieuzasadnione.
Niniejsza uchwała wprowadzająca ograniczenia i zakazy używania jednostek pływających napędzanych silnikami
spalinowymi jest pogodzeniem interesów wszystkich korzystających ze śródlądowych wód powierzchniowych
Powiatu Gnieźnieńskiego.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Id: EE8E8DEB-DFBF-4D32-B758-EF1A995B6419. Podpisany
Strona 2
Download