Streszczenie prezentacji

advertisement
Lek. med. Piotr Eder
Tytuł prezentacji: „Ocena wpływu leczenia przeciwciałami anty-TNF-alfa na ekspresję wybranych
receptorów oraz białek biorących udział w procesie apoptozy nabłonka i limfocytów blaszki właściwej
jelita u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna”
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Linke
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych UM
w Poznaniu
Jednym z mechanizmów prowadzących do powstawania nacieków zapalnych w ścianie
przewodu pokarmowego w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C) jest zaburzona
eliminacja naciekających blaszkę właściwą śluzówki limfocytów T na drodze apoptozy. Z drugiej strony
dochodzi do nasilonej apoptozy enterocytów, co skutkuje uszkodzeniem bariery jelitowej
i niekontrolowaną stymulacją układu odpornościowego jelit przez antygeny pochodzące ze światła
przewodu pokarmowego. Defekt molekularny odpowiedzialny za ten stan nie został jednoznacznie
zdefiniowany. W ostatnich latach pojawiły się leki biologiczne, których zastosowanie stanowi znaczny
postęp w terapii ch. L-C. Chodzi o monoklonalne przeciwciała (infliksymab, adalimumab) skierowane
przeciw czynnikowi martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa. Postuluje się, że jednym z procesów, które
ulegają regulacji pod wpływem terapii anty-TNF-alfa jest zjawisko apoptozy.
Celem pracy jest ocena wpływu leczenia biologicznego na ekspresję wybranych białek i
receptorów uczestniczących w procesie apoptozy w błonie śluzowej jelit (bioptaty uzyskane
kolonoskopowo) u pacjentów z ch. L-C. Analiza obejmie ocenę ekspresji, przy pomocy metod
immunohistochemicznych, Fas i Fas Ligand, współczynnika Bax/Bcl-2, receptora dla TNF - TNFR1 i
TNFR2 oraz aktywnej kaspazy 3 w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, a także ocenę stosunku
limfocytów CD4/CD8 w blaszce właściwej śluzówki. Analiza przeprowadzona będzie dwukrotnie –
przed podaniem leku oraz 14 dni po podaniu ostatniej dawki indukcyjnej. Kontrolę stanowić będzie
zdrowa tkanka pobierana z obrzeża jelit resekowanych z powodu raka.
Wyniki badań mogą pozwolić lepiej zrozumieć patogenezę przewlekłego stanu zapalnego w
ch. L-C oraz mechanizmy działania leczniczego przeciwciał anty-TNF-alfa. Być może ułatwią
odpowiedź na pytanie dlaczego niektórzy chorzy nie reagują na zastosowaną terapię biologiczną.
Download