PORADNICTWO ZAWODOWE w NIEMCZECH

advertisement
PORADNICTWO
ZAWODOWE
w NIEMCZECH
W.Trzeciak
STRUKTURA PORADNICTWA
W NIEMCZECH
FEDERALNY URZĄD PRACY
INSTYTUT ds. RYNKU PRACY
i BADAŃ ZAWODÓW
CENTRALNY URZĄD
POŚREDNICTWA PRACY
LANDOWE URZĘDY PRACY
LOKALNE URZĘDY PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWE
CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ
SZKOŁY ŚREDNIE
W.Trzeciak
SZKOŁY WYŻSZE
ORGANIZACJA i METODY
PORADNICTWA (SZKOŁY)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 uczestnictwo uczniów w zajęciach: „PROPEDEUTYKI ZAWODOWEJ”, ”NAUKI O
PRACY”, „NAUKI O GOSPODARCE”, „TECHNIKI”,
 uczestnictwo uczniów w zajęciach organizowanych w CENTRACH INFORMACJI
ZAWODOWEJ. Oddziaływanie informacyjne i inne formy pracy:
narady ze szkołami,
spotkania z rodzicami,
prelekcje,
seminaria,
materiały drukowane i media interaktywne,
poznawanie zawodów,
doradztwo indywidualne,
doradztwo grupowe,
doradztwo zespołowe,
pośrednictwo w zakresie miejsc nauki zawodu.
W.Trzeciak
ORGANIZACJA i METODY
PORADNICTWA
(URZĘDY PRACY)
  rozmowy doradcze (także telefoniczne oraz z użyciem techniki
video),
  oddziaływanie informacyjne (systemy komputerowe i media),
  doradztwo psychologiczne,
  informacja dot. szkoleń zawodowych,
  wspieranie indywidualnej przedsiębiorczości,
  doradztwo pracy (zatrudnienia),
 
badania psychologiczne (ocena zawodowa z wykorzystaniem
systemu komputerowego testów ”DELTA”).
W.Trzeciak
ORGANIZACJA i METODY
PORADNICTWA
KOMPUTEROWE BAZY DANYCH:
  SIS – serwis informacyjny o wolnych miejscach pracy
(oferty około 400 tys. miejsc pracy w Niemczech i w
Europie),
  ASIS – serwis informacyjny o miejscach szkoleń
zawiera informacje o około 175 tys. takich miejsc),
  AIS – serwis informacyjny dla pracodawcy zawierający
informacje o kandydatach do pracy,
  KURS – bank danych o kształceniu ustawicznym.
BAZY DANYCH SĄ DOSTĘPNE W INTERNECIE.
W.Trzeciak
PUBLIKACJE FEDERALNEGO
URZĘDU PRACY i URZĘDÓW
PRACY:
 
RÓB TO DOBRZE - połączenie mediów z programami
komputerowymi w celu przygotowania indywidualnego wyboru
zawodu (uczniowie szkół średnich),
 
MAGAZYN WYBORU ZAWODU (rynek pracy dla
absolwentów – dwumiesięcznik),
 
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA (broszury o
kształceniu i zatrudnieniu za granicą),
  ULOTKI O ZAWODACH,
  JAK PODJĄĆ PRACĘ (magazyn poradnictwa zawodowego),
 
PRACA DZISIAJ (opis praktyk zawodowych i prac dla
uczniów).
W.Trzeciak
Download