2.3. Elektrociepłownia Karolin (EC-II) - stan istniejący

advertisement
Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Środowiska
Zakład Ogrzewnictwa Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
Caloring Sp. z o.o.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
III. Infrastruktura w mieście w zakresie zaopatrzenia w
energię
1. Charakterystyka ogólna
W zakresie zaopatrzenia w energię istotne są rozwiązania zapewniające bezpieczne
i niezawodne zaopatrzenie. W mieście Poznaniu historycznie rozwinęły się układy
infrastruktury, które aktualnie zapewniają względnie bezpieczne i niezawodne zaopatrzenie
w energię. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw zajmujących się produkcją
i dystrybucją: wody, energii elektrycznej, gazu sieciowego i ciepła sieciowego.
Na terenie miasta istnieją:
 w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła Zespół Elektrociepłowni Poznańskich
(ZEC-P S.A.);
 w zakresie dystrybucji i produkcji ciepła Poznańska Energetyka Cieplna S.A. (PEC S.A.);
 w zakresie dystrybucji energii elektrycznej - Energetyka Poznańska S.A. (EP S.A.);
 w zakresie gazu sieciowego - Wielkopolski Zakład Gazowniczy (WZG) jako zakład
dystrybucyjny PGNiG S.A.
Powyższe podmioty gospodarcze będące jednoosobowymi spółkami akcyjnymi skarbu
państwa (ZEC-P S.A., EP S.A., WZG PGNiG S.A.) i skarbu gminy Poznań (PEC S.A.) zajmują się dostarczaniem energii do miasta Poznania i są równocześnie właścicielami
jednostek wytwórczych i sieci dystrybucyjnych. Z podmiotami tymi jest związana
infrastruktura znajdująca się na terenie miasta Poznania.
2. Produkcja energii elektrycznej i ciepła - ZEC-P SA
2.1. Zarys gospodarki skojarzonej
Głównym i praktycznie jedynym największym producentem zawodowym energii elektrycznej
i cieplnej jest Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A (ZEC-P S.A.). Przed wojną część
aktualnego ZEC-P S.A. tj. EC-I Garbary była własnością miasta Poznania (Zakład Siły,
Światła i Wody m. Poznania istniejący do 1.09.1948). Tak więc obecny stan własnościowy
ZEC-P S.A. wchodzących w skład państwowego monopolu energetycznego nie jest wynikiem
procesów gospodarczych, ale zaszłości historycznych o charakterze politycznym.
Aktualnie ZEC-P S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w skład której wchodzą
elektrociepłownie EC-I Garbary oraz EC-II Karolin. Najstarsza z nich to EC-I Garbary, która
została uruchomiona jako elektrownia w 1929 r. W okresie lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych elektrownia Garbary została zaliczona do elektrowni szczytowych. Szansą
utrzymania ruchu tej elektrowni było wykorzystanie potencjału produkcyjnego do zasilania w
parę technologiczną pobliskich zakładów oraz potrzeba zasilania energią cieplną
nowobudowanych osiedli mieszkaniowych podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Decyzję o przebudowie elektrowni Garbary na elektrociepłownię Garbary (EC-I) podjęto w
1965 r. Natomiast w 1968 roku podjęto decyzję (decyzja Rady Ministrów) o budowie
elektrociepłowni Karolin (EC-II).
Rok 1975 to początek powstania zakładu pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Poznań.
W roku tym nastąpiło połączenie EC Garbary, ze znajdującą się w stadium budowy EC
Karolin. Zakład wchodził w skład Zachodniego Okręgu Energetycznego (do 1988 r.).
Natomiast w 1989 roku utworzono wydzielone przedsiębiorstwo państwowe Zespół
Elektrociepłowni Poznań, które w październiku 1993 zostało przekształcone w jednoosobową
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
80
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
spółkę Skarbu Państwa o nazwie Zespół Elektrociepłowni Poznańskich SA (ZEC-P SA) z
kapitałem akcyjnym 52,5 mln zł.
Przedsiębiorstwo w tym kształcie organizacyjnym jest kontynuatorem tradycji energetyki
miejskiej w Poznaniu, której początki związane są z rokiem 1904, a więc z datą uruchomienia
pierwszej elektrowni miejskiej na Grobli. W przeciągu kilku lat po uzyskaniu przez Polskę
niepodległości moc elektrowni okazała się za mała na potrzeby rozwijającego się miasta.
Władze miejskie podjęły decyzję budowy nowoczesnej elektrowni na Garbarach.
Wybudowano ją w 1929 r. Elektrownia Garbary zasilała obszar o promieniu 50 - 70 km od
centrum miasta, stanowiąc aż do wybuchu II wojny światowej oraz 3 lata po wojnie własność
komunalną.
W 1959 r. wytwarzając nadal energię elektryczną rozpoczęto pierwsze dostawy pary
technologicznej z elektrowni Garbary do pobliskich zakładów przemysłowych. Z datą tą
można wiązać początki przekształcenia się elektrowni Garbary w elektrociepłownię,
prowadzącą produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej.
W roku 1967 rozpoczęto regularne dostawy ciepła dla miejskiej sieci cieplnej (MSC), a w
1969 ostatecznie zmodernizowano turbiny kondensacyjne na ciepłownicze. Nastąpiło
stopniowe odchodzenie od wytwarzania energii elektrycznej na rzecz dostaw ciepła w postaci
gorącej wody i pary.
W roku 1970 ze względu na ograniczone możliwości rozbudowy Garbar rozpoczęto budowę
nowej elektrociepłowni w Karolinie (EC-II Karolin). Nowa elektrociepłownia (początkowo
jako ciepłownia) rozpoczęła dostawy ciepła do MSC z kotłów wodnych opalanych mazutem
w roku 1974 r. Dostawę energii elektrycznej rozpoczęto dopiero w 1985 r. po uruchomieniu
bloku ciepłowniczego BC50 (blok nr 1). Pod koniec 1991 roku uruchomiono kolejny blok
ciepłowniczy BC100 (blok nr 2). W roku 1999 uruchomiono następny blok ciepłowniczokondensacyjny BK100 (blok nr 3), który pozwala produkować energię elektryczną
niezależnie od obciążenia sieci cieplnej.
Podstawowa produkcja ZEC-P SA to:
 energia elektryczna sprzedawana za pośrednictwem PSE S.A. oraz dystrybutorowi
lokalnemu EP S.A.,
 energia cieplna w wodzie gorącej sprzedawana do miejskiej sieci ciepłowniczej (MSC) za
pośrednictwem PEC SA Poznań,
 para technologiczna sprzedawana bezpośrednio odbiorcom poprzez lokalną sieć parową
będącą własnością odbiorców.
2.2. Elektrociepłownia Garbary (EC-I) - stan istniejący
EC-I Garbary jest elektrociepłownią, w której aktualnie jeden kocioł parowy OR50 o mocy
cieplnej 29MW, opalany węglem współpracuje z turbiną ciepłowniczą z pogorszoną próżnią o
mocy elektrycznej 6 MWe.
Dodatkowo EC-I posiada trzy kotły wodne opalane węglem oraz jeden opalany gazem lub
lekkim olejem opałowym. Potrzeby odbiorców pary technologicznej pokrywa gazowy kocioł
parowy zainstalowany w EC-I w 2000 roku. Charakterystyka urządzeń energetycznych tej
elektrociepłowni zawarta jest w tablicach III2-1 i III2-2.
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
81
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III2-1. Kotły ciepłownicze i pary technologicznej w EC-I Garbary (2000)
1.
WRp23
Moc/
wydajność
23 MW
2.
WRp23
23 MW
155°C
3.
WRp23
23 MW
155°C
4.
PTWM50
58 MW
5.
ULS14000
14Mg/h
8 MW
Lp.
Typ
Parametry
155°C
200°C
1,6 MPa
Paliwo
Producent
Rok budowy
Węgiel
kamienny
Węgiel
kamienny
Węgiel
kamienny
Gaz, olej
lekki
Gaz, olej
lekki
Sefako
1989
Sefako
1989
Sefako
1988
Dorogobursk
1973
LOOS
2000
Tablica III2-2. Turbina ciepłownicza w EC-I Garbary (2000)
Lp.
1.
Typ
Akcyjno – reakcyjna z
pogorszoną próżnią
Oznacze
nie
Maksymalna
moc elektr.
Maksymalna
moc cieplna
Producent
Rok
zainstalowania
TG2
6 MW
25 MW
BBC
1929
Łączna maksymalna moc cieplna EC-I w wodzie gorącej wynosi 127 MW, w tym w
jednostkach węglowych - 69 MW i jednostce gazowo/olejowej 58 MW.
Schematy ideowe EC-I po stronie układu parowego pokazano na rys. III2-1 oraz schemat
wewnętrznej sieci ciepłowniczej ECI na rys. III2-2. Natomiast na rys. III2-3 pokazano układ
pierwotny EC-I przed przeprowadzonymi w ostatnim okresie zmianami.
Rys. III2-1. Schemat układu parowego EC-I Garbary (2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
82
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Rys. III2-2. Schemat wewnętrznej sieci ciepłowniczej EC-I Garbary (2000)
1.
2.
3.
4.
5.
kotły szczytowe OR 50
kotły pyłowe OKP 60
kotły wodne WRp 23
kocioł wodny PTWM 50
turbiny parowe
6. parowe wymienniki ciepłownicze
7. stacja redukcyjno schładzająca
8. odbiory ciepła
rurociągi i kolektory pary
rurociągi i kolektory wody grzewczej
Rys. III2-3. Schemat ideowy układu EC-I Garbary (przed zmianami)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
83
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Różnica jest znaczna, co wpływa na zmianę charakteru tego źródła w strukturze ZEC-P S.A.
(jako źródła szczytowo-rezerwowego).
2.3. Elektrociepłownia Karolin (EC-II) - stan istniejący
Elektrociepłownia EC-II Karolin jest elektrociepłownią blokową z trzema blokami
ciepłowniczymi opalanymi węglem kamiennym, przy czym blok trzeci ma możliwość pracy
w kondensacji:
 Duoblok ciepłowniczy BC 50 z dwoma kotłami OP140 i turbiną ciepłowniczą upustowoprzeciwprężną 13UP65,
 blok ciepłowniczy BC 100 z kotłem OP 430 i turbiną upustowo-przeciwprężną 13UC105,
 blok ciepłowniczy BK 100 z kotłem OP 430 i turbiną ciepłowniczą upustowoprzeciwprężną z dołączanym członem kondensacyjnym 13UC105K
Jednostki szczytowe ciepłownicze uruchamiane przy najniższych temperaturach
zewnętrznych stanowią dwa kotły wodne opalane ciężkim olejem opałowym. Podstawowe
dane urządzeń energetycznych zainstalowanych w EC-II zestawiono w tablicach III2-3,
III2-4, III2-5. Natomiast schemat ideowy EC-II po stronie cieplnej pokazano na rys. III2-4.
Tablica III2-3. Kotły energetyczne w EC-II Karolin (2000)
Lp.
1.
2.
3.
4.
Typ
OP140
OP140
OP430
OP430
Opis
Pyłowy,
opromieniowany
Pyłowy,
opromieniowany
Pyłowy,
opromieniowany
Pyłowy,
opromieniowany
Wydajność
t/h
Parametry
°C
MPa
Paliwo
Producent
Rok
zainstalowania
140
540
13,5
Węgiel
kamienny
Rafako
1984
140
540
13,5
Węgiel
kamienny
Rafako
1984
430
540
13,5
Węgiel
kamienny
Rafako
1990
430
540
13,5
Węgiel
kamienny
Rafako
1998
Tablica III2-4. Kotły ciepłownicze w EC-II Karolin (2000)
Lp.
Typ
1.
PTWM180
2.
PTWM180
Opis
Wodny,
olejowy
Wodny
olejowy
Wydajność
MW
Parametry
°C
174,5
150
174,5
150
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
Paliwo
Producent
Olej opałowy
nr 3
Olej opałowy
nr 3
Barnaul
Rok
zainstalowania
1974
Barnaul
1974
84
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III2-5. Turbiny energetyczne w EC-II Karolin (2000)
Lp.
Typ
Opis
1.
13UP65
2.
13UC105
3.
13UC105K
Upustowo przeciwprężna
Upustowo –
ciepłownicza
Upustowo –
ciepłownicza –
kondensacyjna
Maksymalna
moc cieplna
55 MW
126 MW
Zamech
Dolmel
1984
100 MW
192 MW
Zamech
Dolmel
1991
120,5 MW
196 MW
Zamech
Dolmel
1998
10
10
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
szczytowe kotły wodne PTWM 180
kotły parowe OP–140
kotły parowe OP–430
turbina parowa 13 UP 65
turbina parowa 13 UC 105
turbina parowa 13 UC 105 K
stacja redukcyjno schładzająca
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Producent
Rok
zainstalowania
Maksymalna
moc
elektryczna
Turbina Generator
wymiennik ciepłowniczy podturbinowy
wymiennik ciepłowniczy szczytowo rozruchowy
odbiory ciepła
odbiory pary technologicznej
kondensator
sieć wewnętrzna EC-I do EC-II
rurociągi i kolektory pary
rurociągi i kolektory wody grzewczej
rurociągi wody chłodzącej
Rys. III2-4. Schemat ideowy układu EC-II Karolin (2000)
Całkowita moc elektryczna zainstalowana w EC-II Karolin wynosi 275,5 MW, przy czym
w blokach BC50 i BC100 w całości wytwarzana jest w skojarzeniu z produkcją ciepła,
natomiast w bloku BK100 zależy to od trybu pracy (praca ciepłownicza lub kondensacyjna).
Całkowita moc cieplna wynosi 867 MW, z czego 514 MW w skojarzeniu z produkcją energii
elektrycznej i 349 MW w jednostkach wodnych szczytowych opalanych olejem opałowym
ciężkim.
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
85
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
2.4. Podstawowe bilanse ZEC-P SA
Zespół Elektrociepłowni Poznańskich (ZEC-P S.A.) produkuje energię elektryczną do
systemu krajowego i dla dystrybutora lokalnego EP S.A. Równolegle produkuje energię
cieplną w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej w trzech blokach energetycznych. Przy
obciążeniach szczytowych uruchamiane są wodne kotły szczytowe opalane olejem ciężkim.
Całość energii cieplnej w wodzie gorącej jest dostarczana do miejskiej sieci cieplnej (MSC).
Dodatkowo w niedużym procencie ZEC-P S.A. produkuje i dostarcza parę technologiczną dla
odbiorców przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu jednostek wytwórczych.
Najważniejsza i ilościowo największa jest produkcja energii cieplnej dla systemu
ciepłowniczego (MSC), którą kupuje PEC SA i produkcja energii elektrycznej, którą kupują
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE SA) oraz Energetyka Poznańska (EP S.A.).
Podstawowe wykresy prezentujące bilanse ZEC-P S.A. pokazano na rys. III2-5 do III2-28. Na
rys. III2-5 do III2-10 przedstawiono uporządkowane wykresy mocy cieplnych EC-I, EC-II
i ZEC-P S.A. dla lat 1996-2000. Przebiegi te wskazują przemiany jakie nastąpiły
w ZEC-P S.A. Na rys. III2-11 do III2-13. przedstawiono przebiegi zmian mocy cieplnej w
czasie rzeczywistym w ciągu całego roku również w latach 1996-2000. Widać zmienność
obciążeń w każdym roku poszczególnych jednostek wytwórczych oraz powolny spadek
obciążenia - wywołany również łagodniejszymi zimami obserwowanymi w ostatnich 5 latach.
Ten fakt również wpłynął na zmiany temperatury wody sieciowej - co dla obydwu EC za lata
1996-2000 pokazano na rys. III2-14 do III2-15. Sposób pracy MSC praktycznie w pełni
zautomatyzowany wpływa na zmienność przepływu wody sieciowej, co za lata 1996-2000
zestawiono na rys. III2-16 do III2-18. Z wykresów tych wynika, że maksymalny przepływ
wody sieciowej nie przekroczył 9500 Mg/h, a maksymalna temperatura wody sieciowej
1300C.
W zakresie produkcji energii elektrycznej również w ostatnich 5 latach nastąpiły istotne
zmiany. Wykresy zmian mocy elektrycznych w obydwu elektrociepłowniach w latach
1996-2000 pokazano na rys. III2-19 do III2-21.
Ważnym parametrem EC-I i EC-II są wielkości produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
Wielkości te decydują o obrocie ZEC-P S.A. i o kosztach produkcji, rozwoju itp. Na rys.
III2-22 do III2-24 pokazano zmianę sprzedaży energii cieplnej w wodzie gorącej i parze w
latach 1996-2000. Notuje się powolny spadek sprzedaży energii cieplnej. Natomiast na
rysunkach III2-25 do III2-27 zestawiono zmianę produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.
W tym sektorze nastąpił wzrost produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, głównie dzięki
uruchomieniu w EC-II Karolin bloku nr3 (BK100).
Zbiorczo zmiany w produkcji energii cieplnej i elektrycznej w latach 1996–2000
w ZEC-P S.A. pokazano na rys. III2-28. Notuje się wyraźny wzrost produkcji energii
elektrycznej po roku 1998 - co oznacza, że elektrociepłownia zwiększa współczynnik
skojarzenia i produkcja w skojarzeniu stanowi - zwłaszcza w EC-II podstawowy sposób
produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Spowodowało to wyraźne obniżenie produkcji ciepła
w kotłach szczytowych (olej ciężki opałowy) - co korzystnie wpływa na obniżenie emisji
związków szkodliwych do atmosfery.
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
86
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC I Garbary sezon 1997
250
200
200
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC I Garbary sezon 1996
250
150
100
150
100
50
50
0
0
576
0
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC I Garbary sezon 1999
180
160
160
140
140
120
120
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC I Garbary sezon 1998
180
100
80
60
100
80
60
40
40
20
20
0
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC I Garbary sezon 2000
90
80
moc cieplna [MW]
70
60
50
40
30
20
10
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
Rys. III2-5. Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC-I Garbary (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
87
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.1 Karolin sezon 1997
300
250
250
200
200
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.1 Karolin sezon 1996
300
150
100
150
100
50
50
0
0
0
576
0
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.1 Karolin sezon 1998
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.1 Karolin sezon 1999
250
300
250
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
200
150
100
200
150
100
50
50
0
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
0
576 1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.1 Karolin sezon 2000
300
moc cieplna [MW]
250
200
150
100
50
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
Rys. III2-6. Uporządkowany wykres mocy cieplnej Blok 1 EC-II Karolin (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
88
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.2 Karolin sezon 1997
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.2 Karolin sezon 1996
300
250
250
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
200
150
100
200
150
100
50
50
0
0
0
576
0
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.2 Karolin sezon 1998
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.2 Karolin sezon 1999
250
300
200
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
250
200
150
100
150
100
50
50
0
0
0
576 1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.2 Karolin sezon 2000
180
160
moc cieplna [MW]
140
120
100
80
60
40
20
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
Rys. III2-7. Uporządkowany wykres mocy cieplnej Blok 2 EC-II Karolin (lata 1996-2000)
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.3 Karolin sezon 1999
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II BL.3 Karolin sezon 2000
80
140
70
120
100
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
60
50
40
30
80
60
40
20
20
10
0
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
Rys. III2-8. Uporządkowany wykres mocy cieplnej Blok 3 EC-II Karolin (lata 1999-2000)
(w latach 1996-1998 Blok 3 nie był jeszcze uruchomiony)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
89
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II Karolin sezon 1997
600
500
500
400
400
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II Karolin sezon 1996
600
300
200
100
300
200
100
0
0
576
0
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II Karolin sezon 1999
500
450
450
400
400
350
350
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II Karolin sezon 1998
500
300
250
200
300
250
200
150
150
100
100
50
50
0
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II Karolin sezon 2000
500
450
400
moc cieplna [MW]
350
300
250
200
150
100
50
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
Rys. III2-9. Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC-II Karolin (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
90
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Uporządkowany wykres mocy cieplnej ZEC-P SA sezon 1997
800
700
700
600
600
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
Uporządkowany wykres mocy cieplnej ZEC-P SA sezon 1996
800
500
400
300
500
400
300
200
200
100
100
0
0
0
576
0
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej ZEC-P SA sezon 1999
700
600
600
500
500
moc cieplna [MW]
moc cieplna [MW]
Uporządkowany wykres mocy cieplnej ZEC-P SA sezon 1998
700
400
300
400
300
200
200
100
100
0
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
liczba godzin
Uporządkowany wykres mocy cieplnej ZEC-P SA sezon 2000
600
moc cieplna [MW]
500
400
300
200
100
0
0
576
1152 1728 2304 2880 3456 4032 4608 5184 5760 6336 6912 7488 8064 8640
liczba godzin
Rys. III2-10. Uporządkowany wykres mocy cieplnej ZEC-P SA (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
91
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Moc cieplna EC I Garbary
sezon grzewczy 1997
200
200
150
150
01-10-97
01-11-97
01-12-97
01-11-99
01-12-99
01-08-97
01-08-99
01-05-99
01-12-00
01-07-99
01-04-99
01-11-00
01-06-99
01-03-99
01-10-00
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
0
01-09-98
20
0
01-08-98
40
20
01-07-98
60
40
01-02-99
80
60
01-06-98
01-07-97
100
01-09-00
80
01-05-98
01-10-99
120
100
01-04-98
01-09-97
140
120
01-03-98
01-09-99
160
140
moc [MW]
180
160
01-02-98
01-06-97
Moc cieplna EC I Garbary
sezon grzewczy 1999
180
01-01-98
moc [MW]
Moc cieplna EC I Garbary
sezon grzewczy 1998
01-05-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
01-05-96
0
01-04-96
0
01-03-96
50
01-02-96
50
01-04-97
100
01-03-97
100
01-02-97
moc [MW]
250
01-01-96
moc [MW]
Moc cieplna EC I Garbary
sezon grzewczy 1996
250
Moc cieplna EC I Garbary
sezon grzewczy 2000
90
80
70
moc [MW]
60
50
40
30
20
10
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
0
Rys. III2-11. Wykres mocy cieplnej w czasie rzeczywistym EC-I Garbary (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
92
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Moc cieplna EC II Karolin
sezon grzewczy 1996
Moc cieplna EC II Karolin
sezon grzewczy 1997
600
600
EC II BL.2 Karolin
EC II BL.1 Karolin
500
400
01-09-97
01-10-97
01-11-97
01-12-97
01-10-99
01-11-99
01-12-99
01-08-97
01-07-97
01-06-97
Moc cieplna EC II Karolin
sezon grzewczy 1999
500
500
450
450
300
300
250
01-08-99
01-06-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
01-06-98
01-05-98
0
01-04-98
50
0
01-03-98
100
50
01-02-98
150
100
01-05-99
200
150
01-04-99
200
01-03-99
250
01-02-99
moc [MW]
350
01-01-98
EC II BL.3 Karolin
EC II BL.2 Karolin
EC II BL.1 Karolin
400
350
01-07-99
EC II BL.2 Karolin
EC II BL.1 Karolin
400
moc [MW]
01-09-99
Moc cieplna EC II Karolin
sezon grzewczy 1998
01-05-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
0
01-05-96
0
01-04-96
100
01-03-96
100
01-02-96
200
01-01-96
200
01-04-97
300
01-03-97
300
01-02-97
moc [MW]
400
moc [MW]
EC II BL.2 Karolin
EC II BL.1 Karolin
500
Moc cieplna EC II Karolin
sezon grzewczy 2000
500
450
EC II BL.3 Karolin
400
EC II BL.2 Karolin
moc [MW]
350
EC II BL.1 Karolin
300
250
200
150
100
50
01-12-00
01-11-00
01-10-00
01-09-00
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
0
Rys. III2-12. Wykres mocy cieplnej w czasie rzeczywistym EC-II Karolin (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
93
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Moc cieplna ZEC-P SA
sezon grzewczy 1997
Moc cieplna ZEC-P SA
sezon grzewczy 1996
800
800
ZEC-P SA
EC II Karolin
EC I Garbary
500
500
01-12-97
Moc cieplna ZEC-P SA
sezon grzewczy 1999
Moc cieplna ZEC-P SA
sezon grzewczy 1998
700
700
ZEC-P SA
EC II Karolin
600
ZEC-P SA
EC II Karolin
600
EC I Garbary
EC I Garbary
500
01-12-99
01-11-99
01-10-99
01-09-99
01-08-99
01-07-99
01-06-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
01-06-98
01-05-98
0
01-04-98
100
0
01-03-98
200
100
01-02-98
200
01-05-99
300
01-04-99
300
400
01-03-99
400
01-02-99
moc [MW]
500
01-01-98
moc [MW]
01-11-97
01-10-97
01-09-97
01-08-97
01-07-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
0
01-07-96
0
01-06-96
100
01-05-96
100
01-04-96
200
01-03-96
200
01-06-97
300
01-05-97
300
400
01-04-97
400
01-03-97
moc [MW]
600
01-02-96
moc [MW]
EC I Garbary
600
01-01-96
ZEC-P SA
EC II Karolin
700
01-02-97
700
Moc cieplna ZEC-P SA
sezon grzewczy 2000
600
ZEC-P SA
EC II Karolin
500
EC I Garbary
moc [MW]
400
300
200
100
01-12-00
01-11-00
01-10-00
01-09-00
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
0
Rys. III2-13. Wykres mocy cieplnej w czasie rzeczywistym ZEC-P SA (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
94
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC I Garbary sezon 1997
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC I Garbary sezon 1996
160
140
zasilanie
powrót
temp. zewn.
120
120
80
temperatura [0C]
60
40
20
100
80
60
40
20
0
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC I Garbary sezon 1998
01-12-97
01-11-97
01-10-97
01-09-97
01-08-97
01-07-97
01-06-97
01-05-97
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC I Garbary sezon 1999
140
140
zasilanie
powrót
temp. zewn.
120
zasilanie
powrót
temp. zewn.
120
100
temperatura [0C]
60
01-12-99
01-11-99
01-10-99
01-09-99
01-08-99
01-07-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
01-06-98
01-05-98
-20
01-04-98
-20
01-03-98
0
01-02-98
20
0
01-01-98
20
01-06-99
40
01-05-99
40
01-04-99
60
80
01-03-99
80
01-02-99
100
temperatura [0C]
01-04-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
01-05-96
01-04-96
01-03-96
-40
01-02-96
-40
01-01-96
-20
01-03-97
0
-20
01-02-97
temperatura [0C]
100
zasilanie
powrót
temp. zewn.
140
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC I Garbary sezon 2000
120
zasilanie
powrót
temp. zewn.
100
temperatura [0C]
80
60
40
20
0
01-12-00
01-11-00
01-10-00
01-09-00
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
-20
Rys. III2-14. Temperatura wody sieciowej oraz powietrza zewnętrznego EC-I Garbary
(lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
95
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC II Karolin sezon 1996
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC II Karolin sezon 1997
140
160
Z1-zasilanie
Z2-zasilanie
Z1-powrót
Z2-powrót
temp. zewn.
120
80
120
temperatura [0C]
60
40
20
100
80
60
40
20
0
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC II Karolin sezon 1998
01-12-97
01-11-97
01-10-97
01-09-97
01-08-97
01-07-97
01-06-97
01-05-97
01-04-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
01-05-96
01-04-96
01-03-96
-40
01-02-96
-40
01-01-96
-20
01-03-97
0
-20
01-02-97
temperatura [0C]
100
Z1-zasilanie
Z2-zasilanie
Z1-powrót
Z2-powrót
temp. zewn.
140
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC II Karolin sezon 1999
140
Z1-zasilanie
Z2-zasilanie
Z1-powrót
Z2-powrót
temp. zewn.
120
Z1-zasilanie
Z3-zasilanie
Z2-powrót
temp. zewn.
120
100
80
temperatura [0C]
60
40
20
Z2-zasilanie
Z1-powrót
Z3-powrót
80
60
40
01-12-99
01-11-99
01-10-99
01-09-99
01-08-99
01-07-99
01-06-99
01-05-99
01-04-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
01-06-98
01-05-98
01-04-98
01-03-98
01-02-98
-20
01-01-98
0
-20
01-03-99
20
0
01-02-99
temperatura [0C]
100
140
Temperatura wody sieciowej i powietrza zewnętrznego
EC II Karolin sezon 2000
120
Z1-zasilanie
Z3-zasilanie
Z2-powrót
temp. zewn.
100
Z2-zasilanie
Z1-powrót
Z3-powrót
temperatura [0C]
80
60
40
20
0
01-12-00
01-11-00
01-10-00
01-09-00
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
-20
Rys. III2-15. Temperatura wody sieciowej oraz powietrza zewnętrznego EC-II Karolin
(lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
96
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Przepływ wody sieciowej EC I Garbary sezon grzewczy 1997
Przepływ wody sieciowej EC I Garbary sezon grzewczy 1996
4000
4500
3500
4000
3500
przepływ [t/h]
2500
2000
1500
1000
3000
2500
2000
1500
01-12-97
01-11-97
01-10-97
01-09-97
01-08-97
01-07-97
01-06-97
01-05-97
01-04-97
Przepływ wody sieciowej EC I Garbary sezon grzewczy 1999
Przepływ wody sieciowej EC I Garbary sezon grzewczy 1998
3500
3500
3000
3000
2500
01-12-99
01-11-99
01-10-99
01-09-99
01-08-99
01-07-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
0
01-06-98
0
01-05-98
500
01-04-98
500
01-03-98
1000
01-02-98
1000
01-06-99
1500
01-05-99
1500
2000
01-04-99
2000
01-03-99
przepływ [t/h]
2500
01-01-98
przepływ [t/h]
01-03-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
01-05-96
01-04-96
01-03-96
0
01-02-96
0
01-01-96
500
01-02-97
1000
500
01-02-99
przepływ [t/h]
3000
Przepływ wody sieciowej EC I Garbary sezon grzewczy 2000
3000
przepływ [t/h]
2500
2000
1500
1000
500
01-12-00
01-11-00
01-10-00
01-09-00
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
0
Rys. III2-16. Przepływy wody sieciowej EC-I Garbary (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
97
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Przepływ wody sieciowej EC II Karolin sezon grzewczy 1996
Przepływ wody sieciowej EC II Karolin sezon grzewczy 1997
8000
6000
5000
5000
Przepływ wody sieciowej EC II Karolin sezon grzewczy 1998
01-10-97
01-09-97
01-08-97
01-07-97
Przepływ wody sieciowej EC II Karolin sezon grzewczy 1999
9000
8000
EC II Karolin Z2
EC II Karolin Z1
7000
EC II Karolin Z3
EC II Karolin Z2
EC II Karolin Z1
8000
7000
przepływ [t/h]
6000
5000
4000
3000
2000
6000
5000
4000
3000
01-12-99
01-11-99
01-10-99
01-09-99
01-08-99
01-07-99
01-06-99
01-05-99
01-04-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
01-06-98
01-05-98
01-04-98
01-03-98
01-02-98
0
01-01-98
1000
0
01-03-99
2000
1000
01-02-99
przepływ [t/h]
01-06-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
0
01-05-96
0
01-04-96
1000
01-03-96
1000
01-02-96
2000
01-05-97
3000
2000
01-04-97
3000
4000
01-03-97
4000
01-02-97
przepływ [t/h]
6000
01-01-96
przepływ [t/h]
EC II Karolin Z2
EC II Karolin Z1
7000
01-12-97
EC II Karolin Z2
EC II Karolin Z1
7000
01-11-97
8000
Przepływ wody sieciowej EC II Karolin sezon grzewczy 2000
10000
EC II Karolin Z3
EC II Karolin Z2
EC II Karolin Z1
9000
8000
przepływ [t/h]
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
01-12-00
01-11-00
01-10-00
01-09-00
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
0
Rys. III2-17. Przepływy wody sieciowej EC-II Karolin (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
98
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Przepływ wody sieciowej ZEC-P SA sezon grzewczy 1996
Przepływ wody sieciowej ZEC-P SA sezon grzewczy 1997
12000
10000
EC II Karolin Z2
EC II Karolin Z1
9000
EC II Karolin Z2
EC II Karolin Z1
EC I Garbary
8000
EC I Garbary
7000
8000
przepływ [t/h]
przepływ [t/h]
10000
6000
4000
6000
5000
4000
3000
2000
2000
1000
01-12-97
01-11-97
01-10-97
01-09-97
01-08-97
01-07-97
01-06-97
01-05-97
01-04-97
01-03-97
01-02-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
01-05-96
01-04-96
01-03-96
01-02-96
0
01-01-96
0
Przepływ wody sieciowej ZEC-P SA sezon grzewczy 1999
Przepływ wody sieciowej ZEC-P SA sezon grzewczy 1998
10000
9000
EC I Garbary
8000
II Karolin Z3
II Karolin Z2
II Karolin Z1
I Garbary
8000
7000
7000
4000
01-12-99
01-11-99
01-10-99
01-09-99
01-08-99
01-07-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
01-06-98
01-05-98
01-04-98
01-03-98
0
01-02-98
1000
0
01-01-98
2000
1000
01-06-99
3000
2000
01-05-99
3000
5000
01-04-99
4000
6000
01-03-99
5000
01-02-99
6000
przepływ [t/h]
przepływ [t/h]
EC
EC
EC
EC
10000
EC II Karolin Z2
EC II Karolin Z1
9000
Przepływ wody sieciowej ZEC-P SA sezon grzewczy 2000
10000
EC
EC
EC
EC
9000
8000
II Karolin Z3
II Karolin Z2
II Karolin Z1
I Garbary
przepływ [t/h]
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
01-12-00
01-11-00
01-10-00
01-09-00
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
0
Rys. III2-18. Przepływy wody sieciowej ZEC-P SA (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
99
6
4
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
6
4
01-09-97
01-08-97
01-07-97
01-06-97
01-12-97
8
01-12-99
10
01-11-97
10
01-11-99
Moc elektryczna EC I Garbary
sezon 1999
01-10-97
12
01-10-99
01-09-99
12
01-08-99
Moc elektryczna EC I Garbary
sezon 1998
01-07-99
14
01-06-99
0
01-12-00
0
01-05-97
2
01-05-99
2
01-04-97
4
01-04-99
4
01-03-97
6
moc [MW]
10
01-02-97
01-01-97
10
01-03-99
8
moc [MW]
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
12
01-02-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
01-06-98
01-05-96
Moc elektryczna EC I Garbary
sezon 1996
01-11-00
0
01-05-98
01-04-96
12
01-10-00
0
01-04-98
01-03-96
01-02-96
moc [MW]
14
01-09-00
2
01-03-98
01-01-96
14
01-08-00
2
01-02-98
moc [MW]
8
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
moc [MW]
01-01-98
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Moc elektryczna EC I Garbary
sezon 1997
8
6
6
Moc elektryczna EC I Garbary
sezon 2000
5
4
3
2
1
0
Rys. III2-19. Wykres mocy elektrycznej EC-I Garbary (lata 1996-2000)
100
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Moc elektryczna EC II Karolin
sezon 1997
Moc elektryczna EC II Karolin
sezon 1996
160
180
160
140
EC II BL.2 Karolin
140
moc [MW]
120
100
80
60
EC II BL.1 Karolin
100
80
60
01-10-97
01-11-97
01-12-97
01-11-99
01-12-99
01-09-97
01-08-97
01-07-97
01-06-97
Moc elektryczna EC II Karolin
sezon 1999
160
300
140
EC II BL.3 Karolin
EC II BL.2 Karolin
EC II BL.1 Karolin
250
EC II BL.2 Karolin
120
EC II BL.1 Karolin
200
100
moc [MW]
moc [MW]
01-10-99
Moc elektryczna EC II Karolin
sezon 1998
01-05-97
01-04-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
01-05-96
01-04-96
0
01-03-96
0
01-02-96
20
01-01-96
20
01-03-97
40
40
01-02-97
moc [MW]
EC II BL.2 Karolin
120
EC II BL.1 Karolin
80
60
150
100
40
50
20
0
01-09-99
01-08-99
01-07-99
01-06-99
01-05-99
01-04-99
01-03-99
01-02-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
01-06-98
01-05-98
01-04-98
01-03-98
01-02-98
01-01-98
0
Moc elektryczna EC II Karolin
sezon 2000
300
EC II BL.3 Karolin
EC II BL.2 Karolin
EC II BL.1 Karolin
250
moc [MW]
200
150
100
50
01-12-00
01-11-00
01-10-00
01-09-00
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
0
Rys. III2-20. Wykres mocy elektrycznej EC-II Karolin (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
101
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Moc elektryczna ZEC-P SA
sezon 1996
Moc elektryczna ZEC-P SA
sezon 1997
180
160
ZEC-P SA
EC II Karolin
140
EC I Garbary
180
160
ZEC-P SA
EC II Karolin
140
EC I Garbary
120
100
moc [MW]
80
60
100
80
60
40
01-10-97
01-11-97
01-12-97
01-11-99
01-12-99
01-09-97
01-08-97
01-07-97
01-06-97
01-10-99
Moc elektryczna ZEC-P SA
sezon 1998
01-05-97
01-04-97
01-01-97
01-12-96
01-11-96
01-10-96
01-09-96
01-08-96
01-07-96
01-06-96
01-05-96
01-04-96
01-03-96
01-02-96
0
01-01-96
20
0
01-03-97
40
20
01-02-97
moc [MW]
120
Moc elektryczna ZEC-P SA
sezon 1999
180
160
ZEC-P SA
EC II Karolin
140
EC I Garbary
300
EC I Garbary
200
100
moc [MW]
moc [MW]
ZEC-P SA
EC II Karolin
250
120
80
60
150
100
40
50
20
0
01-09-99
01-08-99
01-07-99
01-06-99
01-05-99
01-04-99
01-03-99
01-02-99
01-01-99
01-12-98
01-11-98
01-10-98
01-09-98
01-08-98
01-07-98
01-06-98
01-05-98
01-04-98
01-03-98
01-02-98
01-01-98
0
Moc elektryczna ZEC-P SA
sezon 2000
300
ZEC-P SA
EC II Karolin
250
EC I Garbary
moc [MW]
200
150
100
50
01-12-00
01-11-00
01-10-00
01-09-00
01-08-00
01-07-00
01-06-00
01-05-00
01-04-00
01-03-00
01-02-00
01-01-00
0
Rys. III2-21. Wykres mocy elektrycznej ZEC-P SA (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
102
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Sprzedaż ciepła przez EC I - Garbary 1996-2000
woda
para
sprzedaż miesięczna [tys. GJ]
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
I'96
VI'96
XI'96
IV'97
IX'97
II'98
VII'98
XII'98
V'99
X'99
III'00
VIII'0
Rys. III2-22. Sprzedaż ciepła (w wodzie i parze) EC-I Garbary (lata 1996-2000)
Sprzedaż ciepła przez EC II - Karolin 1996-2000
woda
sprzedaż miesięczna [tys. GJ]
1400
para
1200
1000
800
600
400
200
0
I'96
VI'96
XI'96
IV'97
IX'97
II'98
VII'98
XII'98
V'99
X'99
III'00
VIII'0
Rys. III2-23. Sprzedaż ciepła (w wodzie i parze) EC-II Karolin (lata 1996-2000)
Sprzedaż ciepła przez ZEC-P SA 1996-2000
1400
woda
sprzedaż miesięczna [tys. GJ]
para
1200
1000
800
600
400
200
0
I'96
VI'96
XI'96
IV'97
IX'97
II'98
VII'98
XII'98
V'99
X'99
III'00
VIII'0
Rys. III2-24. Sprzedaż ciepła (w wodzie i parze) ZEC-P SA (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
103
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Sprzedaż ciepła przez ZEC-P SA 1996-2000
sprzedaż miesięczna [tys. GJ]
1400
ZEC-P SA
EC II Karolin
EC I Garbary
1200
1000
800
600
400
200
0
I'96
VI'96
XI'96
IV'97
IX'97
II'98
VII'98
XII'98
V'99
X'99
III'00
VIII'0
Rys. III2-25. Sprzedaż ciepła ZEC-P SA (lata 1996-2000)
Produkcja i sprzedaż energii elekrycznej przez
EC I Garbary 1996-2000
produkcja i sprzedaż miesięczna [tys. MWh]
20
produkcja
18
sprzedaż
16
14
12
10
8
6
4
2
0
I'96
-2
V'96
IX'96
I'97
V'97
IX'97
I'98
V'98
IX'98
I'99
V'99
IX'99
I'00
V'00
IX'00
Rys. III2-26. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej EC-I Garbary (lata 1996-2000)
Produkcja i sprzedaż energii elekrycznej przez
EC II Karolin 1996-2000
produkcja i sprzedaż miesięczna [tys. MWh]
200
produkcja
sprzedaż
175
150
125
100
75
50
25
0
I'96
V'96
IX'96
I'97
V'97
IX'97
I'98
V'98
IX'98
I'99
V'99 IX'99
I'00
V'00
IX'00
-25
Rys. III2-27. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej EC-II Karolin (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
104
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Produkcja i sprzedaż energii elekrycznej przez
ZEC-P SA 1996-2000
produkcja i sprzedaż miesięczna [tys. MWh]
200
produkcja
180
sprzedaż
160
140
120
100
80
60
40
20
0
I'96
V'96
IX'96
I'97
V'97
IX'97
I'98
V'98
IX'98
I'99
V'99 IX'99
I'00
V'00
IX'00
Rys. III2-28. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej ZEC-P SA (lata 1996-2000)
Produkcja energii cieplnej i elekrycznej przez
ZEC-P SA 1996-2000
produkcja miesięczna [tys. MWh e/ tys. MWh th]
450
energia cieplna [tys. MWh th]
400
energia elektryczna [tys. MWh e]
350
300
250
200
150
100
50
0
I'96
V'96
IX'96
I'97
V'97
IX'97
I'98
V'98
IX'98
I'99
V'99
IX'99
I'00
V'00
IX'00
Rys. III2-29. Wykres łączny (lata 1996-2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
105
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
3. Miejski system ciepłowniczy PEC S.A.
3.1. Zarys rozwoju ciepłownictwa w Poznaniu
Początek centralnego ogrzewania budynków w mieście Poznaniu sięga przełomu XIX i XX
wieku. Wybudowano wówczas szereg dużych i charakterystycznych obiektów, takich jak:
Zamek, Uniwersytet, Opera, Teatr, Zespół Poczt itp., w których zainstalowano pierwsze
instalacje centralnego ogrzewania, z reguły zasilane z indywidualnych kotłowni parowych.
Pierwsze sieci cieplne (ogrzewanie zdalaczynne) pojawiły się w rejonie Fabryki Cegielskiego
w latach 50-tych, gdzie oprócz obiektów fabrycznych podłączono kilka budynków
mieszkalnych należących do Zakładów Cegielskiego i usługowych poza terenem zakładu.
O poznańskim systemie ciepłowniczym można mówić od roku 1967, kiedy powstało Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zajmujące się zawodowo dostawą ciepła dla miasta.
Początkowo większość produkcji odbywała się ze 193 lokalnych kotłowni, zasilając budynki
o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną na poziomie 85 MW. Z elektrociepłowni
wspomnianych wyżej Zakładów Cegielskiego rozpoczęto ogrzewanie pobliskiego osiedla
mieszkaniowego o mocy 15 MW. Kolejnym źródłem ciepła dla miasta Poznania stała się
miejska elektrownia kondensacyjna Garbary - uruchomiona w roku 1929, w której w roku
1969 zmodernizowano turbiny kondensacyjne na ciepłownicze (EC-I Garbary),
rozpoczynając skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej z niewielkim co prawda
skojarzeniem - 243 MWth i tylko 11 MWe.
Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego w latach 70-tych, w których powstały osiedla
mieszkaniowe: Rataje, Winogrady, Piątkowo, Kopernika itp., spowodował szybki wzrost
zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków na tych osiedlach. Spowodowało
to konieczność szybkiego rozwoju systemu ciepłowniczego, gdyż innej alternatywy
w tamtych czasach nie było. Z uwagi na ograniczone możliwości rozwojowe EC-I Garbary źródła położonego w centrum miasta, na północno-wschodnim krańcu miasta w roku 1974
otwarto drugie, największe źródło ciepła EC-II Karolin, zasilające miejską sieć cieplną.
Początkowo była to ciepłownia opalana mazutem o mocy 348 MW. W kolejnych latach 1984,
1991 i 1997 dobudowano trzy bloki energetyczne opalane węglem, umożliwiające skojarzoną
produkcję ciepła i energii elektrycznej o dużo większym skojarzeniu w stosunku do EC-I
Garbary, bo 514 MWth i 255 MWe. Najnowszy, trzeci blok jest wyposażony w instalację
odsiarczania spalin a jego turbina może być elastycznie przestawiana na pracę kondensacyjną
lub ciepłowniczą.
Zapotrzebowanie na moc cieplną budynków zasilanych z systemu ciepłowniczego
systematycznie wzrastało, aby w roku 1991 osiągnąć swoje maksimum 1042 MW (rys.
III3-1). Od tego czasu moc ta ustabilizowała się, wahając się w granicach ok. 60 MW rocznie,
z uwagi na występujące odłączenia, termorenowację budynków i podłączenia nowych
obiektów. Z uwagi na lokalizację podstawowej elektrociepłowni Karolin i braku innych
większych źródeł w zachodniej i południowej części miasta, system cechuje się znaczną
długością sieci tranzytowych o dużych średnicach 500 - 1000 mm. Łączna długość sieci
w Poznaniu osiągnęła obecnie 342 km. W chwili obecnej w starszej elektrociepłowni
zlikwidowano nie ekologiczne kotły parowe opalane węglem wraz z jedną turbiną o niedużej
mocy. Pozostawiono jedynie trzy szczytowe kotły wodne opalane węglem i jeden gazem
o mocy łącznej 127 MWth. Dla poprawienia hydrauliki systemu w roku 1999 oddano do
użytku spinającą obydwie elektrociepłownie magistralę tranzytową o średnicy 800 mm
i długości 5,2 km. Maksymalna temperatura osiągana na zasilaniu wynosi obecnie ok. 1300C,
a przepływ wody sieciowej waha się w granicach 8600 - 9500 Mg/h. Należy podkreślić,
że obie elektrociepłownie są niezależne od PEC i stanowią odrębną jednoosobową spółkę
akcyjną skarbu państwa (ZEC-P S.A.).
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
106
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
1400
1200
1000
Moc ogółem - MW
Moc msc - MW
Moc kotłowni - MW
Ilość kotłowni
800
600
400
200
99
97
95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
73
71
69
67
0
Rys. III3-1. Wzrost mocy w systemie ciepłowniczym w Poznaniu eksploatowanym
przez PEC S.A.(1967-2000)
Równolegle z eksploatacją sieci cieplnej, miejskie przedsiębiorstwo ciepłownicze zajmowało
się produkcją i dystrybucją ciepła z kotłowni i ciepłowni. Ich liczba wzrastała, od 193 w roku
1967 do 379 w roku 1980, a ich moc od 85 MW do 290 MW. Największe trzy rejonowe
ciepłownie z własnymi sieciami cieplnymi w zachodniej części miasta zasilały budynki o
łącznej mocy 92 MW. Pozostałe kotłownie to mniejsze źródła o mocy od 40 kW do 5,8 MW.
W latach 90-tych liczba kotłowni lokalnych eksploatowanych przez PEC systematycznie
malała. Aktualnie jest ich 122, z czego wiele jest zasilanych gazem ziemnym GZ-35 i zasilają
budynki o zapotrzebowaniu na moc cieplną około 137,9 MW.
3.2. Aktualna działalność techniczna PEC S.A.
Spółka akcyjna Poznańska Energetyka Cieplna S.A. (PEC S.A.) Poznań powstała w wyniku
przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Poznaniu. Aktualnie 100%
akcji jest w posiadaniu miasta Poznania. PEC S.A. obejmuje swoim zasięgiem miasto Poznań
i 4 miasta i gminy: Swarzędz, Czerwonak, Luboń1) oraz Murowaną Goślinę.
Główne elementy majątku ciepłowniczego to:
 system miejskiej sieci cieplnej i węzły ciepłownicze zasilane z dwóch źródeł
zewnętrznych EC1 i EC2 (ZEC-P SA) - o mocy cieplnej 875,4 MW - pokrywające 87,5%
zapotrzebowania na moc cieplną odbiorców zasilanych przez PEC S.A. (rys. III3-2),
 wydzielone systemy sieciowe zasilane z 14 ciepłowni własnych, o mocy cieplnej
129,7 MW - pokrywające 9,1% zapotrzebowania na moc cieplną
 kotłownie lokalne, o mocy cieplnej 52,4 MW - pokrywające 3,4% zapotrzebowania na
moc cieplną.
Działalnością eksploatacyjną PEC zajmują się:
 Zakład Energetyki Cieplnej z trzema oddziałami:
 Oddział ZEC/01 (Poznań, Czerwonak, Murowana Goślina),
 Oddział ZEC/02 (Poznań),
 Oddział ZEC/03 (Poznań, Luboń1), Karłów);
 Zakład Sieci Cieplnej z oddziałem sieci magistralnej i czterema oddziałami obsługi
klienta.
________
1)
w roku 2001 przekazane spółdzielni mieszkaniowej w Luboniu
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
107
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
II. Jednostki szczytowe/rezerwowe





ECI Garbary - ZEC-P S.A.
ECI Garbary- ZEC-P S.A.
ECII Karolin - ZEC-P S.A.
C77 Kopanina - PEC S.A.
C76 Podolany - PEC S.A.
W
G/O
OC
W
W
69 MW
58 MW
349 MW
30 MW
33 MW
ECW
ECWo
318 MW
196 MW
I. Obciążenie podstawowe i średnie


ECII Karolin BC1/2 - ZEC-P S.A.
ECII Karolin BK3 - ZEC-P S.A.
Razem
1053 MW
Oznaczenia: W - węgiel, G/O – gaz/olej, ECW – elektrociepłownia węglowa, ECWo – elektrociepłownia węglowa
z odsiarczaniem, OC – olej ciężki, BC – blok ciepłowniczy, BK – blok ciepłowniczo-kondensacyjny
Rys.III3-2. Miejski system ciepłowniczy PEC S.A. ze źródłami (stan 2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
108
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Głównym dostawcą energii cieplnej do systemu jest Zespół Elektrociepłowni Poznańskich
S.A. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pozwala na odzyskanie ciepła
traconego w procesie wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby ciepłownicze, dzięki
czemu zwiększa się sprawność układu oraz zdecydowanie zmniejsza ilość zanieczyszczeń
emitowanych do środowiska naturalnego.
Podstawowe procesy zachodzące w systemie ciepłowniczym miasta Poznania
eksploatowanym przez PEC SA, związane z dostawą energii cieplnej to:
 transformacja parametrów czynnika grzewczego w warunkach obliczeniowych
z 150/800C w węzłach cieplnych na 90/700C – dla zapewnienia dostawy ciepła o niskich
parametrach temperatury i ciśnienia dla instalacji c.o. i c.w.,
 produkcja energii cieplnej w ciepłowniach i kotłowniach własnych,
 przesył i dystrybucja energii cieplnej za pośrednictwem sieci przesyłowych magistralnych
i rozdzielczych oraz przyłączy.
Podstawowe wielkości techniczne charakteryzujące majątek produkcyjny PEC S.A.
przedstawia tablica III3-1.
Tablica III3-1. Podstawowe wielkości charakteryzujące majątek produkcyjny PEC S.A. (stan 12.2000)
Lp.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyszczególnienie
Moc źródeł ciepła
a) ZEC-P SA
b) źródła własne
- w tym ciepłownie
Zapotrzebowanie na moc cieplną
a) EC
b) źródła własne
- w tym ciepłownie
Jednostka
miary
MW
MW
Powierzchnia obiektów
- w tym mieszkalna
Liczba źródeł własnych
 ciepłownie
- w tym na gaz
 kotłownie
- w tym na gaz
- w tym na olej
Długość sieci (ZSC, ZEC)1)
Liczba węzłów ciepłowniczych
- w tym własność PEC
tys. m2
Liczba ogrzewanych obiektów2)
szt.
szt.
km
szt.
Wartość
1 149,3
987,0
162,3
115,2
1 126,4
988,5
137,9
102,4
10 015
6 907
122
13
7
109
31
8
347
3 848
1 544
Udział
[%]
100,0
85,9
14,1
71,0
100,0
87,8
12,2
74,3
100,0
69,0
100,0
10,7
53,8
89,3
28,4
7,3
100,0
40,4
5 682
ZSC – Zakład Sieci Cieplnej, ZEC – Zakład Energetyki Cieplnej w składzie PEC S.A.
2)
Łącznie z MSC oraz ciepłowni i kotłowni PEC S.A.
1)
Podstawowe dane o produkcji ciepła w ZEC-P SA w latach 1998-2000 podano w tablicy
III3-2 i na rys. III3-3.
Aktualnie PEC SA eksploatuje oprócz miejskiej sieci cieplnej, 13 ciepłowni i 109 kotłowni
(tablica III3-3). Spośród nich 7 ciepłowni jest opalanych gazem GZ-35 i 6 miałem
węglowym. W przypadku kotłowni – 31 jest opalanych gazem, 8 olejem opałowym EL,
70 paliwem stałym (węgiel lub koks).
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
109
Tablica III3-2. Dane o produkcji energii cieplnej ZEC-P S.A. w latach 1998-1999-2000 sprzedanej PEC SA
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
110
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
1200000
Energia zakupiona w ZEP S.A.
EC I
1998
EC II
[GJ]
1000000
800000
600000
400000
200000
1200000
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerw iec
Maj
Kw iecień
Marzec
Luty
Styczeń
0
Energia zakupiona w ZEP S.A.
EC I
1999
EC II
[GJ]
1000000
800000
600000
400000
200000
Listopad
Listopad
Grudzień
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerw iec
Październik
1200000
Maj
Kw iecień
Marzec
Luty
Styczeń
0
Energia zakupiona w ZEP S.A.
EC I
2000
EC II
[GJ]
1000000
800000
600000
400000
200000
Grudzień
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerw iec
Maj
Kw iecień
Marzec
Luty
Styczeń
0
Rys. III3-3a. Dane o energii cieplnej zakupionej przez PEC S.A. w ZEC-P S.A. w latach 1998-2000
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
111
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
[GJ]
1200000
1998
1100000
1999
2000
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerw iec
Maj
Kw iecień
Marzec
Luty
Styczeń
0
Rys. III3-3b. Dane o energii cieplnej zakupionej przez PEC S.A. w ZEC-P S.A. w latach 1998-2000
Tablica III3-3. Kotłownie i ciepłownie eksploatowane przez PEC S.A. (12.2000)
Rodzaj paliwa
Moc cieplna
[MW]
Moc
cieplna
[%]
Liczba
kotłowni
Zapotrzebowanie
na moc cieplną
[MW]
Zapotrzebowanie na
moc cieplną
[%]
Ciepłownie
Miał węglowy
Gaz GZ-35
Gaz GZ-35/Olej EL
Olej opałowy EL
Razem
89,3
10,4
15,5
0
115,2
77,5
9,0
13,5
0,0
100,0
6
3
4
0
13
78,6
9,6
14,2
0
102,4
32,3
0,2
7,3
1,8
5,5
47,1
68,6
0,4
15,5
3,8
11,7
100,0
69
1
30
1
8
109
21,6
0,2
7,0
1,7
5,0
35,5
76,7
9,4
13,9
0,0
100,0
Kotłownie
Koks
Miał węgl. gruby
Gaz GZ-35
Gaz GZ-35/Olej EL
Olej opałowy EL
Razem
60,8
0,6
19,7
4,8
14,1
100,0
Miejska sieć cieplna zasilana jest z dwóch elektrociepłowni, EC-I Garbary i EC-II Karolin,
będących własnością spółki ZEC-P S.A. Schemat technologiczny miejskiej sieci cieplnej
przedstawia rys. III3-4.
Zasięg pracy źródeł wynika z założeń przyjętych w programie pracy na dany sezon grzewczy,
a rzeczywiste obszary zasilania elektrociepłowni uzależnione są od programowania ich pracy
oraz oddziaływania układów automatycznej regulacji i stabilizacji hydraulicznej.
PEC S.A. świadczy usługi dla osób fizycznych, instytucji publiczno-prawnych oraz
podmiotów gospodarczych na terenie miasta Poznania i miejscowości przyległych w zakresie
dostarczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.), wentylacji (w.) i technologii. Główni odbiorcy energii cieplnej to:
 budynki mieszkalne jednorodzinne – spółdzielcze,
 budynki mieszkalne jednorodzinne – prywatne,
 budynki mieszkalne wielorodzinne – spółdzielcze,
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
112
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania







budynki mieszkalne wielorodzinne – komunalne,
budynki mieszkalne zakładowe, hotele pracownicze, internaty itp.,
obiekty użytkowe prywatne,
instytucje obsługujące dzieci do lat 7 (przedszkola, żłobki, przychodnie),
instytucje - urzędy, szpitale, przychodnie, szkoły, teatry itp.,
jednostki komunalno - bytowe prowadzące działalność gospodarczą (handel, usługi itp.),
zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa budowlane, transportowe itp.
Komory telemetryczne :
1 (J1/12)
7 (S1/12)
2 (N1/5)
8 (Z1/157)
3 (P1/7)
9 (O1/1)
4 (O1/13)
10 (EC2)
5 (O1/12)
11 (EC 1)
6 (C1/1)
12 (S1/17)
3
2
10
C 76
13
12
13 (J1/2)
14 (A1/7)
15 (Z1/133)
16 (J1/4)
17 (W2/1)
EC 2
16
7
6
EC 1
1
14
11
15
8
9
4
17
C 77
5
Legenda:
EC 1 elektrociep
łownia Garbary
EC 2 elektro ciep łownia Karolin
Bazy PEC S.A.
sie ć napowietrzna
C – 76 ciep
łownia, ul. Strzeszyńska
C – 77 ciep
łownia, ul. Kopaniana
Rys. III3-4. Schemat ideowy miejskiej sieci cieplnej PEC S.A. w Poznaniu (2000)
Sprzedaż energii cieplnej przez PEC S.A. w roku 1999 kształtowała się na poziomie
7,057 mln GJ (o 14% mniej niż w roku 1994 i 3,6% mniej niż w 1998), z czego na sieć
cieplną przypadało 85,8% a na ciepłownie i kotłownie własne PEC SA 14,2% (tablica
III3-5). Natomiast w roku 2000 proporcje te były nieco inne: sprzedaż 6,383 mln GJ (o 26%
mniej niż w 1994 i 10,5% mniej niż w 1999). Podstawowe parametry techniczne związane z
odbiorcami zestawiono w tablicy III3-6. Z danych tych wynika, że w ostatnim roku nastąpił
spadek mocy zamówionej o 3,6% i sprzedaży energii cieplnej o 10,5%. Wpływ na to miała
łagodniejsza zima, ale również działania oszczędnościowe u odbiorców. Jest to zjawisko dość
niepokojące dla utrzymania poziomu sprzedaży, jednak taka tendencja będzie się utrzymywać
w przyszłości.
Głównymi odbiorcami energii cieplnej jest budownictwo mieszkaniowe, które stanowiło
w 1999 roku 70% sprzedaży. Główna sprzedaż odbywa się na podstawie taryfy
dwuczłonowej wg licznika ciepła (93%).
Podstawowe parametry eksploatacyjne przedstawiono w tablicy III3-4.
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
113
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III3-4. Podstawowe parametry eksploatacyjne PEC S.A. (12.2000)
Jedn.
miary
tys. GJ
Lp. Wyszczególnienie
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zakup energii i produkcja

zakup energii

produkcja energii
Energia nie dostarczona

przerwy

awarie
Ubytki wody sieciowej

m.s.c. normatyw 85,0 Mg/h)

ciepłownie (normatyw 4,0 Mg/h)
Zużycie paliwa

paliwa stałe

olej

gaz
Przepływ do mocy zamówionej
Zakup energii na jednostkę
przepływu*
Zużycie paliwa umownego na
jednostkę produkcji
Liczba stopniodni
tys. GJ
Mg/h
Mg p.u.
Mg/h/MW
GJ/Mg
Rok 1998
Jedn.
[%]
8 406 100,0
7 028
83,6
1 378
16,4
18,4 100,0
9,1
49,5
9,3
50,5
54,4 100,0
51,5
94,7
2,9
5,3
72 199 100,0
70 818
98,1
363
0,5
1 018
1,4
9,3
0,148
-
Rok 1999
Jedn.
[%]
7 853 100,0
6 749
85,9
1 104
14,1
10,3 100,0
7,4
71,8
2,9
28,2
46,5 100,0
43,8
94,2
2,7
5,8
56 469 100,0
51 714
91,6
844
1,5
3 911
6,9
8,4
0,150
-
Rok 2000
Jedn.
[%]
7 239 100,0
6 358
87,8
881
12,2
2,6 100,0
1,8
69,2
0,8
30,8
32,7 100,0
31,1
95,1
1,6
4,9
41864 100,0
33135
79,1
1326
3,2
7403
17,7
8,4
0,125
Mg/GJ
0,052
-
0,051
-
0,047
STD
3 051
-
2 968
-
2 702
*wartość współczynnika odniesiono do warunków rzeczywistych
Dość ważny jest dla PEC S.A. podział sektorowy odbiorców ciepła. Dane na ten temat
zestawiono w tablicy III3-7. W tej statystyce zdecydowanie dominuje budownictwo
mieszkaniowe spółdzielcze – ponad 60% rynku PEC S.A.
Tablica III3-5. Sprzedaż ciepła PEC S.A. (1998-2000)
Rodzaj paliwa
MSC
Ciepłownie
Kotłownie
Razem
Ilość ciepła
[GJ]
1998
6 155 623
835 201
333 881
7 324 705
Udział
[%]
84,0
11,4
4,6
100,0
Ilość ciepła
[GJ]
1999
6 055 792
703 227
298 091
7 057 110
Udział
[%]
85,8
10,0
4,2
100,0
Ilość ciepła
[GJ]
2000
5 603 323
564 301
215 870
6 383 504
Udział
[%]
87,8
8,8
3,4
100,0
Uwaga: Sprzedaż ciepła PEC SA dotyczy całego obszaru działania spółki (również poza obszarem miasta Poznania)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
114
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III3-6. Podstawowe parametry techniczne związane z odbiorcami ciepła z PEC S.A.
Lp. Wyszczególnienie
l.
2.
3.
4.
5.
Jedn.
miary
Rok 1998
Jedn.
[%]
1 160,3
100,0
Rok 1999
Jedn.
[%]
1 167,5
100,0
1 010,2
685,6
324,6
150,1
110,9
39,2
87,1
67,9
32,1
12,9
73,9
26,1
1 018,4
690,4
328,0
149,0
112,3
36,7
87,2
67,8
32,2
12,8
75,4
24,6
976,4
668,5
307,9
150,0
109,3
40,7
86,7
68,5
31,5
13,3
72,9
27,1
7 324,7
100,0
7 057,1
100,0
6 383,5
100,0
5 314,4
3 618,7
1 695,6
2 010,4
1 487,2
523,2
72,6
68,1
31,9
27,4
74,0
26,0
5 083,3
3 445,8
1 637,5
1 973,8
1 476,9
496,9
72,0
67,8
32,2
28,0
74,8
25,2
4 378,9
3 009,1
1 369,8
2 004,6
1 459,9
544,7
68,6
68,7
31,3
31,4
72,8
27,2
6 509,5
88,9
6 575,8
93,2
6 262,8
98,1
tyś. m2 9 646,2
9 646,2
6 679,1
2 967,1
6 843,2
5 188,6
1 654,6
100,0
69,2
30,8
100,0
75,8
24,2
9 941,4
9 941,4
6 822,0
3 119,4
6 986,8
5 278,5
1 708,3
100,0
68,6
31,4
100,0
75,5
24,5
10 014,6
10 014,6
6 907,4
3 107,2
7 185,2
5 441,3
1 743,9
100,0
69,0
31,0
100,0
75,7
24,3
2 968
-
2 702
Zapotrzebowanie na moc cieplną
MW
w tym
a) centralne ogrzewanie

bud. mieszkaniowe

bud. pozostałe
b) ciepła woda

bud. mieszkaniowe

bud. pozostałe
Sprzedaż energii cieplnej
tys. GJ
w tym
a) centralne ogrzewanie

bud. mieszkaniowe

bud. pozostałe
b) ciepła woda

bud. mieszkaniowe

bud. pozostałe
Sprzedaż wg liczników ciepła
tys. GJ
Powierzchnia lokali zasilanych
a) centralne ogrzewanie

bud. mieszkaniowe

bud. pozostałe
b) ciepła woda

bud. mieszkaniowe

bud. pozostałe
Liczba stopniodni
STD
3 051
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
Rok 2000
Jedn.
[%]
1 126,4
100,0
115
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III3-7. Sprzedaż energii cieplnej wg segmentów rynku PEC S.A. (1999, 2000)
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rok 1999
[GJ]
[MW]
[GJ]
98 443,5
1 234,5
99 678,0
46,9
135 270
24
46 393,6
672 699,7
4 194 558,7
14 782,3
44 277,9
4 972 712,2
774,3
4 540 768
763
27 040
6
85 001
112 041
15
21
538 701,8
402 376
73
130 841,2
129 629
26
287 766,4
3 499,0
960 808,4
178,6
297 372
7 965
837 342
70
2
171
Edukacja - przedszkola
Edukacja – szkoły podst., średnie,
Edukacja – szkoły wyższe,
Edukacja – pozostałe,
Placówki kulturalno-oświatowe
576 300,2
102,4
550 884
105
Ochrona zdrowia - żłobki
Ochrona zdrowia – przychodnie,
Ochrona zdrowia – szpitale, inne
182 674,0
28,4
173 033
30
41 091,1
8,6
34 156
6
6 946 788,9
1 159,8
6 383 494
1120
Bud. mieszk. jednorodzinne prywatne
Bud. mieszk. wielorodzinne prywatne
Bud. niemieszkalne prywatne
Suma
Bud. mieszk. wspólnoty + adm. domów
Bud. mieszk. gminy (MPGM)
Bud. mieszk. jedno- i wielorodz. spółdzielcze
Bud. mieszk. spółek
Bud. mieszk. pozostałe
Suma
Placówki naukowo-badawcze
Administracja publiczna
Administracja – jedn. wojsk., obrona
Suma
Przedsiębiorstwa produkcyjne,
Przedsiębiorstwa budowlane
Przedsiębiorstwa rolnicze
Przedsiębiorstwa usługowo-transportowe
Przeds. zaopatrz. w energię (E, C, G)
Przedsiębiorstwa usługowe, komunalne
Przedsiębiorstwa usł.- prod. Pozostałe
Usługi – hotele i restauracje
Usługi – banki, usługi finansowe
Usługi – radio, telewizja, kina, teatry,
Usługi – muzea, biblioteki, kultura,
Usługi – rekreacja, sport, handel, inne
Bud. niemieszkalne niepryw. i inne
Suma
Instytucje wyznaniowe
RAZEM
29 604,1
83 920,9
113 525,0
20,7
2000
[MW]
Jak wynika z tab. III3-7 główny rynek PEC S.A. to budownictwo mieszkaniowe
zorganizowane (wspólnoty, MPGM, spółdzielnie, spółki) – 73,2% sprzedaży ciepła i 70,2%
mocy zamówionej, następnie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe – 13,1% sprzedaży i
15,2% mocy zamówionej oraz edukacja i ochrona zdrowia – 11,3% sprzedaży i 12,1% mocy
zamówionej. Jednym z wniosków z tej proporcji rynku PEC S.A., to potrzeba wzmocnienia
działań marketingowych w celu zdobywania dużych odbiorców komercyjnych.
3.3. Miejska sieć cieplna PEC S.A.
PEC S.A. jest spółka zajmującą się produkcją i dystrybucją energii cieplnej. Na te rodzaje
działalności spółka posiada koncesję Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Główne przychody
pochodzą z działalności dystrybucyjnej tj. przesyłu energii cieplnej zakupionej w
elektrociepłowniach ZEP S.A. (EC-I i EC-II). Sprzedaż energii cieplnej w 2000 wynosiła
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
116
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
6,384 mln GJ i była zrealizowana za pomocą miejskiej sieci cieplnej - 5,603 mln GJ (88%)
oraz ciepłowni i kotłowni własnych - 0,787 mln GJ (12%).
Z powyższego wynika, że sieć cieplne jest ważną częścią majątku produkcyjnego PEC S.A.
Miejska sieć cieplna (MSC) ma aktualnie 310,6 km długości o średnicach DN20 - DN1000
mm, w tym sieć magistralna ma długość - 111,3 km. Udział długości miejskiej sieci cieplnej
wykonanej w technologii rur preizolowanych wynosi ca. 9%. Miejska sieć cieplna jest
eksploatowana przez Zakład Sieci Cieplnej (ZSC). Sieć cieplna jest prowadzone na terenie
trzech gmin:
 Poznań
279,4 km (w tym magistrala 102,3 km)
 Swarzędz
24,1 km (w tym magistrala 5,5 km)
 Czerwonak
7,1 km (w tym magistrala 3,4 km)
 PEC S.A.
310,6 km (w tym magistrala 111,2 km).
Ponadto istnieją sieci lokalne związane z ciepłowniami i kotłowniami PEC, rozprowadzające
energię cieplną z ciepłowni lub kotłowni lokalnych. Łączna długość tych sieci wynosi 36,5
km o średnicach DN20 - DN300 mm. Udział długości sieci lokalnych wykonanych w
technologii rur preizolowanych wynosi 21%. Sieci lokalne wraz z ciepłowniami i
kotłowniami eksploatuje Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC) i są one zlokalizowane w
gminach: Poznań - 33,13 km; Murowana Goślina (ZEC-00K1) - 0,22 km; Czerwonak (ZEC00K1) - 0,57 km; Luboń (ZRC-00K3) - 2,39 km.
Łączna długość miejskiej sieci cieplnej i sieci lokalnych wynosi 347,1 km.
Miejska sieć cieplne jest podstawowym majątkiem produkcyjnym PEC S.A. Do tego majątku
należą:
 odcinki zasilające i powrotne sieci składające się z odcinków o różnych średnicach od
DN20 do DN1000 mm, wykonane:
 w technologii tradycyjnej kanałowej - odcinki podziemne lub zabezpieczone blachą
ocynkowaną (aluminiową) - odcinki napowietrzne,
 wykonane w technologii preizolowanej,
 komory podziemne - 325 szt.,
 komory napowietrzne - 32 szt.,
 studzienki odpowietrzające i spustowe sieci podziemnych - 164 szt.,
 studzienki odpowietrzające i spustowe sieci napowietrznych - 118 szt.,
 studzienki sieci preizolowanej - 76 szt.,
 komory z elementami telemetrii - 19 szt.(w tym stacje telemetryczne - 15),
 telemetria punktów zdawczo-odbiorczych elektrociepłowni - 2 szt.,
 luki montażowe, kanały przełazowe - 30 szt.
3.4. Węzły ciepłownicze zasilane z miejskiej sieci cieplnej
Węzły ciepłownicze są ważnym elementem systemu ciepłowniczego, gdyż biorą udział w
transformacji parametrów czynnika grzewczego u odbiorcy ciepła, dostosowując parametry
cieplne do potrzeb odbiorcy i zapewniając bezpieczeństwo dostawy ciepła, utrzymując
temperaturę i ciśnienie poniżej parametrów dopuszczalnych. Podobną rolę pełnią w systemie
ciepłowniczym eksploatowanych przez PEC S.A.
Poszczególni odbiorcy ciepła z miejskiej sieci cieplnej są zasilani poprzez węzły
ciepłownicze. Przyrost liczby węzłów i ich mocy cieplnych zmieniał się w szerokim
przedziale na przestrzeni 40 lat (rys. III3-5 i tabl. III3-8). W systemie ciepłowniczym
eksploatowanym przez PEC S.A. znajdują się węzły różnych typów - łącznie 99 typów.
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
117
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Całkowita liczba węzłów ciepłowniczych w systemie MSC wynosi 3848, a ich moc cieplna
1082,42 MW. W liczbie tej zdecydowanie przeważają węzły wymiennikowe w liczbie 3722 o
mocy 1014,14 MW (93,7% mocy). Węzły hydroelewatorowe w ostatnich czterech latach w
większości zmodernizowane i zamienione na wymiennikowe, pozostały jedynie w liczbie 20
o mocy 7,53 MW (0,7%). Istnieją jeszcze węzły zmieszania pompowego w liczbie 24 o mocy
15,54 MW (1,4%) oraz węzły bezpośrednie w liczbie 82 o mocy 45,21 MW (4,2%).
Węzły ciepłownicze w systemie MSC można podzielić wg liczby funkcji na: jednofunkcyjne,
dwufunkcyjne i trzyfunkcyjne (tablica III3-9). Zdecydowanie przeważają węzły
dwufunkcyjne: centralnego ogrzewania (c.o.) i centralnej ciepłej wody (c.w.s.) - 2973 węzły o
mocy 842,89 MW (77,87%). Zależnie od sposobu zasilania budynków węzły ciepłownicze
dzielą się na grupowe - 3364 i indywidualne - 484 (tablica III3-10).
Istotnym dla funkcjonowania systemu jest udział węzłów własnych PEC S.A. i obcych
(tablica III3-11). Węzłów własnych PEC S.A. jest 1534 (40%) o mocy 718,11 MW
(66% mocy). Węzły własne PEC S.A. są zautomatyzowane w 100%, natomiast węzły
odbiorców ciepła tylko w 50%.
Moc całkowita [W]
100 000 000
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
0
Rys. III3-5. Wiek węzłów ciepłowniczych w systemie ciepłowniczym PEC S.A. i ich moc cieplna
(1960-2000)
Uwaga: wiek węzła dotyczy roku budowy lub daty ostatniej modernizacji
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
118
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III3-8. Wiek węzłów ciepłowniczych zasilanych z MSC w PEC S.A. i ich moc (1960-2000)
Data
budowy
1960
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
SUMA:
CO [W]
1 646 000
5 705 670
3 823 000
130 000
2 776 315
1 108 000
2 699 900
1 501 036
11 381 382
7 615 020
7 770 247
20 915 841
21 306 590
27 422 256
23 418 947
31 447 911
26 751 347
32 998 092
25 740 327
33 282 999
22 841 509
46 857 325
61 165 895
38 365 695
37 079 865
24 633 455
14 227 709
30 896 793
18 930 197
21 622 088
25 155 783
24 534 952
17 083 981
8 778 982
23 597 553
75 935 181
38 041 300
36 257 618
28 369 200
6 715 500
CWS [W]
0
0
749 000
35 000
17 600
117 200
208 000
463 598
2 153 100
1 828 000
1 911 725
3 963 236
4 370 228
2 951 996
3 958 640
4 925 502
4 204 902
5 373 715
3 834 051
4 580 962
3 476 039
6 642 369
7 707 063
6 882 428
6 269 107
4 574 662
2 434 945
5 807 170
3 245 453
3 594 936
3 580 460
3 445 127
2 369 069
1 880 825
3 978 441
12 247 211
2 008 890
5 011 200
3 414 900
1 482 000
WENT [W] TECH [W]
0
0
40 820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
654 100
209 000
0
0
0
0
0
0
0
0
809 400 1 580 000
1 522 401
0
0
0
4 284 000
561 000
1 218 805
773 350
1 826 800
0
4 779 350
0
0
0
1 008 100
0
574 000
0
641 535
0
498 600
250 000
2 328 100
0
984 778
637 700
1 194 083
0
376 988
0
660 800
0
91 200
0
2 571 300
265 900
3 365 280
0
1 574 300
0
5 028 430
0
224 800
0
3 628 100
920 700
2 319 600
0
2 146 000
202 100
1 510 100
0
2 229 400
393 000
2 303 000
0
Liczba
MOC
zasilanych
całkowita [W]
obiektów
1 646 000
6
5 746 490
41
4 572 000
22
165 000
1
2 793 915
20
1 225 200
5
3 771 000
7
1 964 634
7
13 534 482
55
9 443 020
37
9 681 972
33
27 268 477
92
27 199 219
70
30 374 252
123
32 222 587
129
38 365 568
202
32 783 049
259
43 151 157
237
29 574 378
231
38 872 061
183
26 891 548
138
54 141 229
268
69 621 558
368
47 576 223
223
44 971 450
190
30 402 200
111
17 039 642
81
37 364 763
165
22 266 850
112
28 054 224
163
32 101 523
193
29 554 379
188
24 481 480
218
10 884 607
98
32 124 794
174
90 501 992
402
42 398 290
177
42 778 918
111
34 406 500
184
10 500 500
24
890 531 461 135 698 750 50 394 170 5 792 750 1 082 417 131
5 348
Liczba
węzłów
1
1
22
1
2
5
2
7
29
35
31
50
60
52
72
141
211
215
208
137
114
215
295
178
132
82
68
100
66
94
96
101
175
58
112
343
99
70
144
24
3 848
Uwaga: wiek węzła dotyczy roku budowy lub daty ostatniej modernizacji
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
119
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III3-9. Podział węzłów ciepłowniczych zasilanych z MSC w PEC S.A. wg funkcji (05.2000)
Liczba
funkcji węzła
CO
[W]
1
196 120 026
400 000 15 154 920
700 000
Liczba
Liczba
zasilanych
węzłów
obiektów
212 374 946
1 389
864
2
679 625 415 133 080 250 30 063 870
115 700
842 885 235
3 861
2 973
4 977 050
27 156 950
98
11
5 792 750 1 082 417 131
5 348
3 848
3
SUMA
14 786 020
CWS
[W]
2 218 500
WENT
[W]
5 175 380
890 531 461 135 698 750 50 394 170
TECH
[W]
Moc całkowita
[W]
Tablica III3-10. Węzły ciepłownicze indywidualne i grupowe zasilane z MSC w PEC S.A. (05.2000)
Węzeł
grupowy/
indywidualny
G
327 151 737
I
SUMA
39 624 172 21 594 873
4 066 950
Liczba
Liczba
zasilanych
węzłów
obiektów
392 437 732
1 984
484
563 379 724
96 074 578 28 799 297
1 725 800
689 979 399
3 364
3 364
890 531 461
135 698 750 50 394 170
5 792 750 1 082 417 131
5 348
3 848
CO
[W]
CWS
[W]
WENT
[W]
Moc całkowita
[W]
TECH
[W]
Tablica III3-11. Węzły ciepłownicze własne PEC S.A. oraz obce zasilane z MSC (05.2000)
Węzeł własny
/obcy
CO
[W]
W
607 742 625
O
SUMA
CWS
[W]
106 123 540
WENT
[W]
Liczba
Liczba
zasilanych
węzłów
obiektów
718 109 951
2 406
1 544
Moc całkowita
[W]
TECH
[W]
4 243 786
0
282 788 836
29 575 210 46 150 384
5 792 750
890 531 461
135 698 750 50 394 170
364 307 180
2 942
2 314
5 792 750 1 082 417 131
5 348
3 848
Średnia moc węzła własnego wynosi 477 kW, a węzła obcego 154 kW. Pewnym dość
istotnym mankamentem systemu ciepłowniczego zasilanego z ZEC-P S.A. jest duża
różnorodność odmian węzłów ciepłowniczych - jest ich łącznie 99. Wpływa to na
eksploatację węzłów – więcej elementów i części zamiennych, większa liczba niezbędnych
osób do obsługi i konserwacji. Przy modernizacji węzłów korzystna byłaby unifikacja
węzłów i uproszczenie ich struktury. Wszystkie kombinacje węzłów podano w tablicy
III3-12.
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
120
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III3-12. Odmiany węzłów ciepłowniczych PEC S.A. (05.2000)
Typ
CAEX
CAFX
CARX
CAZX
CBXC
CBXX
CHXX
CWXX
DAEX
DAFX
DAZX
DBZN
DHPX
DIPX
DWPN
DWPX
DWSX
DWZL
DWZN
DWZU
DWZX
DXFX
OWZX
RAFX
RAPX
RARX
RAVN
RAVX
RAZX
RBFN
RBPX
RBVX
RBXN
RHPX
RMPX
RMVX
RMZN
RMZX
RWCL
RWCX
RWFX
RWPI
RWPL
RWPN
RWPX
RWVX
RWXN
RWZL
RWZN
RWZX
RXPX
RXXX
SAFX
SAPX
SWPX
CO
[W]
208 848
18 758
3 770 467
5 000
369 000
400 000
773 170
3 854 400
59 600
0
20 000
689 320
998 000
6 260 000
841 100
10 421 630
872 500
4 115 095
6 709 500
1 661 790
74 675 374
0
339 596
152 500
3 790 047
254 400
86 000
218 682
3 186 975
2 518 500
4 314 675
2 531 400
983 867
181 000
364 019
4 172 102
4 455 000
996 000
933 000
11 400
87 800
661 000
9 392 000
2 261 040
36 639 886
1 125 408
2 874 500
620 200
4 414 700
7 048 240
0
0
17 000
251 959
192 000
CWS
[W]
20 800
1 600
382 600
1 600
0
0
0
462 600
3 200
1 600
1 600
449 300
310 000
1 221 000
506 900
1 582 200
100 900
401 472
1 110 500
152 988
15 273 571
8 900
94 322
19 000
500 575
23 800
22 000
8 552
361 260
188 000
541 960
388 700
0
51 000
52 102
593 059
635 000
144 000
30 000
1 900
12 800
270 000
725 900
258 980
6 461 219
205 870
0
198 850
406 500
1 457 468
3 200
1 600
3 200
23 470
25 600
WENT
[W]
0
0
0
0
470 700
0
0
0
0
0
0
1 020 880
0
0
916 100
0
0
1 106 618
4 347 900
140 000
381 300
0
0
0
0
0
26 000
0
0
654 100
0
1 159 900
1 025 400
0
0
0
925 000
0
116 000
0
0
1 569 000
8 452 300
2 104 000
184 300
0
2 542 200
543 000
2 584 300
0
0
0
0
0
0
TECH
[W]
0
0
0
0
115 700
0
0
0
0
0
0
773 350
0
0
0
0
0
0
0
0
265 900
0
0
0
0
0
0
0
0
209 000
0
0
0
0
0
0
561 000
0
0
0
0
0
0
315 000
880 000
0
0
0
637 700
0
700 000
0
0
0
0
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
Moc całkowita
[W]
229 648
20 358
4 153 067
6 600
955 400
400 000
773 170
4 317 000
62 800
1 600
21 600
2 932 850
1 308 000
7 481 000
2 264 100
12 003 830
973 400
5 623 185
12 167 900
1 954 778
90 596 145
8 900
433 918
171 500
4 290 622
278 200
134 000
227 234
3 548 235
3 569 600
4 856 635
4 080 000
2 009 267
232 000
416 121
4 765 161
6 576 000
1 140 000
1 079 000
13 300
100 600
2 500 000
18 570 200
4 939 020
44 165 405
1 331 278
5 416 700
1 362 050
8 043 200
8 505 708
703 200
1 600
20 200
275 429
217 600
Liczba
Liczba
zasilanych
węzłów
obiektów
14
12
2
1
265
254
1
1
2
2
1
1
4
4
7
4
2
2
1
1
1
1
4
1
5
5
36
36
2
2
29
23
2
2
25
6
12
5
10
2
246
132
1
1
1
1
12
12
176
169
16
16
1
1
3
3
226
208
6
1
22
9
15
3
2
2
1
1
1
1
17
16
35
1
4
3
1
1
1
1
9
9
4
1
46
14
11
6
270
180
14
11
5
5
9
2
19
5
75
54
3
3
1
1
2
2
16
16
2
2
121
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III3-12 cd. Odmiany węzłów ciepłowniczych PEC S.A. (05.2000)
Typ
CO
[W]
CWS
[W]
165 100
750 780
1 600
1 600
5 300
49 398
40 970
413 900
260 803
110 900
187 500
58 000
150 000
127 100
126 800
560 200
219 000
16 700
70 192 366
15 000
0
0
52 937
905 112
166 000
23 074 274
3 200
1 600
972 636
19 000
22 050
244 000
476 200
0
0
0
0
35 586
0
72 500
494 220
0
0
3 200
WENT
[W]
SWZN
SWZX
TAFX
TARX
TAZX
TBPX
TBZX
THPX
THZN
TMPX
TMZX
TWCX
TWFL
TWFX
TWPC
TWPL
TWPN
TWPU
TWPX
TWSX
TWXL
TWXX
TWZL
TWZN
TWZU
TWZX
XACX
XAPX
XARX
XAXX
XBPX
XBXN
XBXX
XHXX
XKXX
XMXX
XWPX
XWRX
XWXL
XWXN
XWXX
XXXL
XXXN
XXXX
550 900
3 573 500
0
11 600
65 100
122 836
103 000
2 647 600
943 728
777 300
1 569 000
302 000
605 600
418 500
1 460 000
2 341 100
1 172 900
176 000
334 011 234
46 000
35 000
39 000
227 585
4 022 430
669 955
118 599 387
30 000
0
8 002 842
10 980 743
3 477 950
3 357 000
14 544 624
788 383
792 000
6 702 809
61 210
529 200
7 550 570
1 827 100
145 564 227
0
0
33 100
0
0
0
0
0
0
0
0
158 401
0
0
0
2 043 000
0
540 000
949 900
1 851 800
316 000
1 218 650
0
300 000
0
96 988
2 534 188
166 000
125 800
0
0
0
0
197 925
1 322 000
2 448 500
0
0
0
0
0
733 420
550 000
1 029 200
2 138 600
1 404 800
0
SUMA:
890 531 461 135 698 750 50 394 170
TECH
[W]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202 100
0
393 000
0
0
0
0
0
0
250 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490 000
0
0
0
Moc całkowita
[W]
Liczba
zasilanych
obiektów
Liczba
węzłów
716 000
4 324 280
1 600
13 200
70 400
172 234
143 970
3 061 500
1 362 932
888 200
1 756 500
360 000
2 798 600
545 600
2 126 800
3 851 200
3 445 800
508 700
405 815 250
61 000
335 000
39 000
377 510
7 461 730
1 001 955
142 049 461
33 200
1 600
8 975 478
10 999 743
3 697 925
4 923 000
17 469 324
788 383
792 000
6 702 809
61 210
564 786
8 283 990
2 449 600
147 577 647
2 138 600
1 404 800
36 300
2
14
1
1
1
1
1
7
1
4
14
1
1
6
9
11
5
1
1 243
1
1
1
2
12
4
441
2
1
511
327
13
16
110
7
1
37
4
4
63
12
748
2
3
3
2
9
1
1
1
1
1
7
1
2
1
1
1
2
2
5
4
1
1 024
1
1
1
2
9
1
230
2
1
497
306
1
5
55
7
1
26
4
4
7
2
352
2
3
3
5 792 750 1 082 417 131
5 348
3 848
Oznaczenia typów węzłów:
1.
2.
3.
4.
Pozycja pierwsza kodu typu węzła - określa typ połączeń CW (ciepła woda): X - jednofunkcyjny; R - równoległy; T szeregowo-równoległy; D- pełno szeregowy; O - pełno szeregowy-odwracalny; S - pełno szeregowy bez obejścia
wymiennika CO (centralne ogrzewanie); C - inny.
Pozycja druga kodu typu węzła - określa węzeł CO (centralne ogrzewanie): X - bez CO; H - hydroelewatorowy; I indukcyjny; M - zmieszania pompowego; B - bezpośredni; W - wymiennikowy; K - ogrzewanie powietrzne (klimatyzacja); A
- rotor (wymiennik współpracujący z instalacją grawitacyjną CO); C - inny.
Pozycja trzecia kodu typu węzła - określa węzeł CW (ciepła woda): X - brak CW; P - przepływowy; Z - przepływowy z
zasobnikiem; S - przepływowy ze stabilizatorem; G - przepływowy ze zbiornikiem górnym; V - pojemnościowy; R - z
wymiennikiem pojemnościowy CW włączonym równolegle do instalacji CO; W - z wymiennikiem pojemnościowym
włączonym szeregowo do instalacji CO na przewodzie zasilającym; E - wymiennik na powrocie; F - wymiennik na
zasilaniu; C - inny.
Pozycja czwarta kodu typu węzła - wentylacja: X - brak wentylacji; L - nagrzewnica na niskie parametry zasilana z
wymiennika na CO i wentylację; N - nagrzewnica na wysokie parametry podłączona równolegle do węzła na CO i CW; U nagrzewnica na wysokie parametry podłączona równolegle do CO i 20 CW, powrót z niej skierowany do 10 CW; C - inne
podłączenia
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
122
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
3.5. Układ centralnego nadzoru i sterowania
Krótki opis systemu telemetrii MSC
System telemetrii MSC obejmuje układ centralny zlokalizowany na ul. Świerzawskiej 18 oraz
17 lokalnych stacji pomiarowo-kontrolnych, które zlokalizowane są w newralgicznych
punktach łączenia się głównych magistral cieplnych (rys. III3-4). Stacje lokalne obejmują
również punkty zdawczo-odbiorcze elektrociepłowni. Łączność pomiędzy stacjami a układem
centralnym odbywa się w oparciu o łącza dzierżawione i telefonię komórkową. W układzie
centralnym na stanowisku scada zainstalowane jest oprogramowanie Wizcon pracujące w
środowisku Windows NT, które realizuje komunikację w trybie on line ze stacjami z
wykorzystaniem urządzeń telegrafii wielokrotnej TgFM oraz modemów wielopunktowych
lub aparatów komórkowych. W zakres transmisji danych wchodzą: podstawowe parametry
technologiczne (przepływy wody, ciśnienia, temperatury) oraz alarmy (włamanie, brak
zasilania elektrycznego, zalanie wodą itp.).
Opis sytemu telemetrii ciepłowni
W skład systemu telemetrii ciepłowni wchodzą: dwa niezależne układy centralne
zlokalizowane na ul.Grochowskiej 49 i Świerzawskiej 18 oraz 5 stacji zlokalizowanych w
ciepłowniach. Stacje kontrolują podstawowe parametry pracy ciepłowni oraz umożliwiają
zdalne sterowanie układem technologicznym. Łączność ze stacjami odbywa się z
wykorzystaniem łączności komutowanej w trybie off line. W układach centralnych na
stanowiskach scada zainstalowane jest oprogramowanie PRO 2000 pracujące w środowisku
QNX. Do łączności wykorzystywane są standardowe modemy. W zakres transmisji danych
wchodzą: podstawowe parametry technologiczne (przepływy wody, ciśnienia, temperatury,
stany licznikowe) oraz alarmy (włamanie, brak zasilania elektrycznego, zalanie wodą itp.).
3.6. Ciepłownie i kotłownie własne PEC S.A.
Oprócz MSC wraz z węzłami ciepłowniczymi, PEC S.A. eksploatuje również ciepłownie
i kotłownie, które zasilają lokalne sieci cieplne lub bezpośrednio pojedyncze budynki.
W ostatnich pięciu latach liczba ciepłowni i kotłowni zmniejszyła się z 256 do 122 (w tym 2
ciepłownie są w likwidacji w sezonie 2000/01). Natomiast ze źródeł ciepła, które pozostały w
eksploatacji, wiele zamieniono na kotłownie gazowe (tabl. III3-13). Ciepłowni jest łącznie 13
i w 2000 r. wyprodukowały - 564301 GJ energii cieplnej (8,8% sprzedaży PEC S.A.).
Natomiast kotłowni lokalnych jest 109 i w 2000 r. wyprodukowały 215870 GJ energii
cieplnej (3,4% sprzedaży). Pełny zestaw ciepłowni i kotłowni zamieszczono w tablicy
III3-13. Obiekty zasilane z ciepłowni i kotłowni powinny być w najbliższej przyszłości
włączone do MSC lub zmodernizowane na źródła gazowe. Taki program w PEC S.A. istnieje
i jego realizacja powinna zapewnić w latach 2002-03 wykonanie tej restrukturyzacji.
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
123
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
Tablica III3-13. Zestawienie ciepłowni i kotłowni eksploatowanych przez PEC S.A. (12.2000)
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
124
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
III. Infrastruktura w mieście w zakresie zaopatrzenia w energię ........................................................................... 80
1. Charakterystyka ogólna ..................................................................................................................................... 80
2. Produkcja energii elektrycznej i ciepła - ZEC-P SA .......................................................................................... 80
2.1. Zarys gospodarki skojarzonej ..................................................................................................................... 80
2.2. Elektrociepłownia Garbary (EC I) - stan istniejący .................................................................................... 81
2.3. Elektrociepłownia Karolin (EC-II) - stan istniejący ................................................................................... 84
2.4. Podstawowe bilanse ZEC-P SA .................................................................................................................. 86
3. Miejski system ciepłowniczy PEC S.A. ........................................................................................................... 106
3.1. Zarys rozwoju ciepłownictwa w Poznaniu ............................................................................................... 106
3.2. Aktualna działalność techniczna PEC S.A. ............................................................................................... 107
3.3. Miejska sieć cieplna PEC S.A................................................................................................................... 116
3.4. Węzły ciepłownicze zasilane z miejskiej sieci cieplnej ............................................................................ 117
3.5. Układ centralnego nadzoru i sterowania ................................................................................................... 123
3.6. Ciepłownie i kotłownie własne PEC S.A. ................................................................................................. 123
Rys. III3-1. Wzrost mocy w systemie ciepłowniczym w Poznaniu eksploatowanym przez PEC S.A.(1967-2000)
....................................................................................................................................................................107
Rys.III3-2. Miejski system ciepłowniczy PEC S.A. (stan 2000) .......................................................................108
Rys. III3-3a. Dane o energii cieplnej zakupionej przez PEC S.A. w ZEC-P SA w latach 1998-2000 ..............111
Rys. III3-3b. Dane o energii cieplnej zakupionej przez PEC S.A. w ZEC-P SA w latach 1998-2000 ..............112
Rys. III3-4. Schemat ideowy miejskiej sieci cieplnej PEC S.A. w Poznaniu (2000) .........................................113
Rys. III3-5. Przyrost mocy węzłów ciepłowniczych w systemie ciepłowniczym PEC S.A. (1960-2000) ........118
Tablica III3-1. Podstawowe wielkości charakteryzujące majątek produkcyjny PEC S.A. (stan 12.2000) .......109
Tablica III3-2. Dane o produkcji energii cieplnej ZEC-P S.A. w latach 1998-1999-2000 sprzedanej PEC SA110
Tablica III3-3. Kotłownie i ciepłownie w eksploatacji PEC SA (12.2000).......................................................112
Tablica III3-4. Podstawowe parametry eksploatacyjne PEC SA (12.2000) ......................................................114
Tablica III3-5. Sprzedaż ciepła PEC SA (1998-2000) ......................................................................................114
Tablica III3-6. Podstawowe parametry techniczne związane z odbiorcami ciepła z PEC S.A. ........................115
Tablica III3-7. Sprzedaż energii cieplnej wg segmentów rynku PEC S.A. (1999, 2000) .................................116
Tablica III3-8. Rozwój węzłów ciepłowniczych zasilanych z MSC w PEC S.A. (1960-2000) ........................119
Tablica III3-9. Podział węzłów ciepłowniczych zasilanych z MSC w PEC S.A. wg funkcji (05.2000) ...........120
Tablica III3-10. Węzły ciepłownicze indywidualne i grupowe zasilane z MSC w PEC S.A. (05.2000) ..........120
Tablica III3-11. Węzły ciepłownicze własne PEC S.A. oraz obce zasilane z MSC (05.2000) .........................120
Tablica III3-12. Odmiany węzły ciepłowniczych PEC S.A. (05.2000).............................................................121
Tablica III3-12 cd. Odmiany węzły ciepłowniczych PEC S.A. (05.2000) ........................................................122
Tablica III3-13. Zestawienie ciepłowni i kotłowni eksploatowanych przez PEC S.A. (12.2000) ....................124
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
125
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
III. Infrastruktura w mieście w zakresie zaopatrzenia w energię ........................................................................... 80
1. Charakterystyka ogólna ..................................................................................................................................... 80
2. Produkcja energii elektrycznej i ciepła - ZEC-P SA .......................................................................................... 80
2.1. Zarys gospodarki skojarzonej ..................................................................................................................... 80
2.2. Elektrociepłownia Garbary (EC I) - stan istniejący .................................................................................... 81
2.3. Elektrociepłownia Karolin (EC II) - stan istniejący .................................................................................... 84
13UP65 .......................................................................................................................................................... 85
2.4. Podstawowe bilanse ZEC-P SA .................................................................................................................. 86
Tablica III2-1. Kotły ciepłownicze i pary technologicznej w ECI Garbary (2000) ............................................. 82
Tablica III2-2. Turbina ciepłownicza w ECI Garbary (2000) .............................................................................. 82
Tablica III2-3. Kotły energetyczne w ECII Karolin (2000) ................................................................................. 84
Tablica III2-4. Kotły ciepłownicze w ECII Karolin (2000) ................................................................................. 84
Tablica III2-5. Turbiny energetyczne w ECII Karolin (2000) ............................................................................. 85
Rys. III2-1. Schemat układu parowego ECI Garbary (2000) ................................................................................ 82
Rys. III2-2. Schemat wewnętrznej sieci ciepłowniczej ECI Garbary (2000) ........................................................ 83
Rys. III2-3. Schemat ideowy układu ECI Garbary (przed zmianami) .................................................................. 83
Rys. III2-4. Schemat ideowy układu ECII Karolin (2000) ................................................................................... 85
Rys. III2-5. Uporządkowany wykres mocy cieplnej ECI Garbary (lata 1996-2000) ............................................ 87
Rys. III2-6. Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II Bl.1 Karolin (lata 1996-2000) ................................... 88
Rys. III2-7. Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II Bl.2 Karolin (lata 1996-2000) ................................... 89
Rys. III2-8. Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II Bl.3 Karolin (lata 1996-2000) ................................... 89
Rys. III2-9. Uporządkowany wykres mocy cieplnej EC II Karolin (lata 1996-2000) .......................................... 90
Rys. III2-10. Uporządkowany wykres mocy cieplnej ZEC-P SA (lata 1996-2000) ............................................. 91
Rys. III2-11. Wykres mocy cieplnej w czasie rzeczywistym EC I Garbary (lata 1996-2000) .............................. 92
Rys. III2-12. Wykres mocy cieplnej w czasie rzeczywistym EC II Karolin (lata 1996-2000) ............................. 93
Rys. III2-13. Wykres mocy cieplnej w czasie rzeczywistym ZEC-P SA (lata 1996-2000) .................................. 94
Rys. III2-14. Temperatura wody sieciowej oraz powietrza zewnętrznego EC I Garbary (lata 1996-2000) ........ 95
Rys. III2-15. Temperatura wody sieciowej oraz powietrza zewnętrznego EC II Karolin (lata 1996-2000) ........ 96
Rys. III2-16. Przepływy wody sieciowej EC I Garbary (lata 1996-2000) ............................................................ 97
Rys. III2-17. Przepływy wody sieciowej EC II Karolin (lata 1996-2000) ............................................................ 98
Rys. III2-18. Przepływy wody sieciowej ZEC-P SA (lata 1996-2000)................................................................. 99
Rys. III2-19. Wykres mocy elektrycznej EC I Garbary (lata 1996-2000) .......................................................... 100
Rys. III2-20. Wykres mocy elektrycznej EC II Karolin (lata 1996-2000) .......................................................... 101
Rys. III2-21. Wykres mocy elektrycznej ZEC-P SA (lata 1996-2000).............................................................. 102
Rys. III2-22. Sprzedaż ciepła (w wodzie i parze) EC I Garbary (lata 1996-2000) ............................................. 103
Rys. III2-23. Sprzedaż ciepła (w wodzie i parze) EC II Karolin (lata 1996-2000) ............................................. 103
Rys. III2-24. Sprzedaż ciepła (w wodzie i parze) ZEC-P SA (lata 1996-2000).................................................. 103
Rys. III2-25. Sprzedaż ciepła ZEC-P SA (lata 1996-2000) ................................................................................ 104
Rys. III2-26. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej EC I Garbary (lata 1996-2000).................................... 104
Rys. III2-27. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej EC II Karolin (lata 1996-2000) .................................. 104
Rys. III2-28. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej ZEC-P SA (lata 1996-2000) ....................................... 105
Rys. III2-29. Wykres łączny (lata 1996-2000).................................................................................................... 105
© CALORING Sp. z o.o. Poznań & ZOKiOP Politechnika Poznańska
126
Download