Elite Plus pH /H2O2 Instrukcja obsługi

advertisement
Elite Plus pH /H2O2
Instrukcja obsługi
1. OPIS OGÓLNY
Elite Plus to nowa seria urządzeń, które proponowane są przez dostawcę do nowoczesnej
pielęgnacji wody basenowej. Urządzenie jest proste w obsłudze i pozwala na stałą kontrolę wartości
pH. Pompka perystaltyczna ma wydajność 1,5 l/h, ciśnienie do 1,5 bar. Urządzenie nie wymaga
żadnej specjalnej konserwacji. Wyposażone jest w moduł samokontroli i kontroli elektrod.
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU
UWAGA !!! przed wykonaniem jakichkolwiek prac na tablicy obsługi należy wyłączyć
urządzenie z prądu
NIEPRZESTRZEGANIE WSKAZÓWEK ZAWARTYCH W TEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ
SZKODY OSOBOWE I/LUB USZKODZENIE URZĄDZENIA.
WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ZASTOSOWANIA
Elite Plus instalować jak niżej:
zwrócić uwagę na to, aby napięcie było zgodne z wartością umieszczoną na tabliczce znamionowej
umieszczonej z tyłu urządzenia
zwrócić uwagę na to, aby ciśnienie wynosiło poniżej 1,5 bar
zwrócić uwagę na to, aby pokrywa pompy była właściwie umocowana
zwrócić uwagę na to, aby wąż ssawny zanurzony był w zbiorniku dozowanego środka i podłączony był
do pompy (symbol ▲ na pokrywie). Po kontroli przykręcić nakrętkę.
Połączyć końcówkę węża z pompą (symbol ▲ na pokrywie) a drugą końcówkę za pomocą zaworu
wtryskowego z niecką.
UWAGA: aby wtłoczyć środek do pompy, podczas pierwszego uruchomienia oraz przy każdorazowej
zmianie kanistra ustawić włącznik na pozycję wymuszenia
3. IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
LEGENDA
A. Regulator Elite Plus
B. Wąż ssawny z PVC Crystal 4x6 (4 m) x 2
C. Wąż ciśnieniowy z PE 4X6 (5 m) x 2
D. Elektroda pH/model SPH-1
E. Redukcja do zaworu wtryskowego x 2
F. Zawór lufowy z FPM (3/8” GAS) x 2
G. Stopa ssawna (wąż PVC) x 2
H. Obejma podwójna do mocowania PSS3 na wężu 2” Ø=50 mm
I. Obejma podwójna do mocowania zaworu wtryskowego na wężu 2” Ø=50 mm x 2
J. Uchwyt sond model PSS3 (1/2” GAS)
K. Wąż 3x7
L. Komplet mocowań montażowych
M. Roztwór buforowy - komplet pH 4, pH 7, H2O
N. Dziennik pracy
O. Czujnik temperatury
4. DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
100÷240 Vac 50/60 Hz 30 Watt
Włącznik:
na obudowie
Pomiary wejściowe:
pH, przez BNC
zakres pH:
0÷14,0 pH
dokładność pH:
+/- 0,1 pH
Zakres temperatur:
0÷100 °C (czujnik PT100)
Wydajność pomp z Transaxle:
pH:
1,5 l/h (wąż 6x10) 1,5 bar
H2O2:
0,4 l/h (wąż 3x7), 1,5 l/h (wąż 6x10) 1,5 bar
Czujnik pompy pH:
10 A 250 V (suchy kontakt)
Czujnik alarmu:
10 A 250 V (suchy kontakt)
Czujnik dla H2O2:
10 A 250 V (suchy kontakt)
Zasilanie pomp:
240 Vac 10 Watt
Sygnał wejściowy:
100÷240 Vac
Sonda stanu napełnienia:
pH, H2O2
Regulator Elite Plus zamontować przy pomocy dostarczonych uchwytów (odstęp między otworami
Ø 6: 95 mm) na stałe na ścianie, na której będzie łatwy dostęp dla obsługi.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac upewnić się, że włączniki znajdują się na pozycji 0.
Odkręcenie obu śrub znajdujących się na górze urządzenia o ¼ obrotu powoduje, że można
zatrzasnąć pokrywę.
5. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
Maks. długość kabla
6m – uwaga 1
Maks. ciśnienie
1,5bar – uwaga 2
Uwaga 1: jeśli pompa jest duża, kabel musi być ułożony w innym miejscu niż kabel zasilający. Pozwoli
to uniknąć zakłóceń
Uwaga 2: aby wydłużyć żywotność węża, ciśnienie nie może przekroczyć 1,5bar
5.1 PRZYKŁAD MONTAŻU
Zbiornik
wyrównawczy
Filtr
Wymiennik
ciepła
Pompa obiegowa
Wskazówka: odstęp między sondą i wtryskiem nie może być mniejszy niż 60 cm
6. OBIEG
1) Wejście pomiar pH
2) Wejście sonda temperatury
3) Wejście sonda stanu dla korektora pH
4) Wejście sonda stanu dla H2O2
5) Wejście klawiatura
6) Przepływ (pompa obiegowa)
7) Czujnik dla korektora pH, pompa zewnętrzna
8) Czujnik alarmu
9) Czujnik dla H2O2, pompa zewnętrzna
10) Wejście zasilania
11) Włącznik
12) Bezpiecznik
13) Zasilanie pompy pH
14) Zasilanie pompy H2O2
7. MENÜ KALIBRACJI
7.1 KALIBRACJA
Najpierw należy aktywować funkcję kalibracji. Po wejściu do menü
Erweitert Cal) na displayu wyświetli się:
Display Kalibrierungsmenü (menu kalibracji)
Erweitert
Cal
Off
Erweitert
Cal
Full
Einstellungen (ustawienia)
Aby wejść do menu, nacisnąć ENTER
Aby zmienić kalibrację, nacisnąć ENTER i
klawisze + i –. Wybrać Full i potwierdzić
ENTER
Opuścić menü i wrócić do normalnego statusu systemu.
7.2 KALIBRACJA SONDY PH
Nalać wodę
Zanurzyć sondę w roztworze pH 7
Kalibracja trwa minutę
Zanurzyć sondę w roztworze pH 4
Jakość sondy
Zdjąć sondę z uchwytu
Przez 3 sekundy wciskać
klawisz CAL
Jakość sondy
Aby rozpocząć kalibrację
roztworem pH 4 nacisnąć CAL
Wypłukać sondę
Wypłukać sondę
Aby rozpocząć kalibrację roztworem pH
7, nacisnąć CAL
Wypłukać sondę
Kalibracja trwa minutę
Aby zakończyć kalibrację, włożyć sondę do
uchwytu i nacisnąć CAL
8. PROGRAMOWANIE
Naciskając jednocześnie klawisze Cal i Set przez 3 sekundy uzyskujemy dostęp do menü
programowania. Po zwolnieniu klawiszy na wyświetlaczu pojawi się:
Język na wyświetlaczu
Ustawienia
Język można zmienić naciskając klawisze Enter
oraz + i -
Aby napełnić pompę pH należy co najmniej przez 3 sekundy naciskać klawisz UP. Napełnianie kończy
się po zwolnieniu klawisza. Aby napełnić pompę H2O2 należy co najmniej przez 3 sekundy naciskać
klawisz DOWN.
Klawiszem Enter uzyskujemy dostęp do następujących
podmenu:
Setpoint
Rodzaj dozowania
Czas OFA
Alarm
Rodzaj dozowania
Zmiana wartości Setpoint (0-14 pH) następuje klawiszami
+i-
Zmiana Setpoint klawiszami + i –
Kwas
Roztwór alkaliczny
Klawiszami Enter oraz + i – można ustawić czas OFA na
OFF lub od 1 do 240 min. (patrz rozdz. 9.5)
Klawiszami Enter oraz + i – można ustawić alarm między
1 a 3 pH
Klawiszami Enter oraz + i – można zmienić rodzaj
dozowania:
PROP (patrz rozdz. 9.1)
ON/OFF (patrz rozdz. 2)
OFF (dozowanie wyłączone)
Klawiszem Enter uzyskujemy dostęp do następujących
podmenu:
Wąż
Koncentracja
pompa
Klawiszem Enter można zmienić rozmiar węża (3x7 lub
6x10 mm) a system automatycznie obliczy wielkość
przepływu przez inny wąż bez zmiany jakiegokolwiek
parametru (fabrycznie zamontowany jest wąż 6x10 mm)
Wprowadzić wartość stężenia dozowanego produktu: jeśli
zamontowany jest wąż 3x7, zakres od 1 do 4 cc/m3, jeśli
wąż 6x10, zakres od 1 do 15 cc/m3
Wprowadzić wartość prędkości przepływu pompy. Zakres
od 2 do 100 m3/h.
Klawiszem Enter uzyskujemy dostęp do następujących
podmenu:
Temperatura
Przepływ
Cal
Hasło
Klawiszami Enter oraz + i – można ustawić temperaturę
kompensacyjną między 1 a 100oC. Jeśli podłączona jest
sonda temperatury, nie wyświetli się ten punkt menu.
System automatycznie kompensuje wartość z sondy
Klawiszami Enter oraz + i – można ustawić przepływ na
OFF lub ON. Ten punkt aktywuje lub inaktywuje wejście
Flow (patrz rozdz. 10.0)
Klawiszami Enter oraz + i – można ustawić kalibrację na
OFF i ON (Full)
Klawiszem Enter można wprowadzić hasło dostępu do
systemu. Zmiana liczby klawiszem +. Klawiszem przejście do następnej liczby. Potwierdzenie klawiszem
Enter
Aby opuścić menu, nacisnąć ESC, aby potwierdzić ustawienia Enter
Klawiszami + i – można wybrać JA (TAK) lub NEIN (NIE)
tzn. wybrać zapis lub brak zapisu ustawień.
Potwierdzenie klawiszem Enter
WSKAŹNIK DISPLAY Z SYSTEMEM STANDBY
Wskaźnik podzielony jest na 4 obszary:
jeśli wystąpi alarm pojawi się on po lewej stronie na górze
po prawej stronie na górze są 3 pola:
1. To system w trybie Standby
2. Wskazuje Coutdown dla dozowanego przez
pompę cc
3. Wskazuje czas oczekiwania pozostały do
następnego dozowania H2O2.
Z lewej strony na dole pojawia się temperatura z czujnika
PT 100 lub wprowadzona ręcznie
Z prawej strony na dole pojawia się wartość pH z sondy
*jeżeli Avanzato→Flusso (Erweitert→Durchfluss) = On oraz jeżeli pompa nie pracuje podczas
dozowania koagulantu a skutkiem tego nie dozuje, jak tylko zostanie włączona, zacznie dozować wg.
cc obliczonego na początku.
KLAWISZE SZYBKIEGO WYBIERANIA
Wciskając klawisz SET przez 3 sekundy wchodzimy do szybkiego menu:
Miga wartość pH , może być zmieniona klawiszem + lub –
i potwierdzona Enter.
Następnie przechodzimy do wartości H2O2, którą
potwierdzamy Enter.
9. SPOSÓB DOZOWANIA
Sterowanie pompami w skali pH odbywa się za pośrednictwem funkcji PWM.
Proporcja ustawiona jest na wartość pH = 0,8.
9.1 PROPORCJONALNE DOZOWANIE pH
Urządzenie umożliwia automatyczną kontrolę i zmianę pomiaru chemicznego Setpoint pH, przy czym
dozowanie, które można ustawić na czas proporcjonalny ustawiane będzie przez silnik pH.
Ustawiając następujące parametry uzyskujemy następujące dozowanie:
Setpoint pH = 7,20 pH
Rodzaj dozowania = roztwór alkaliczny
Proportionalband = 0,80 pH
9.2 DOZOWANIE ON/OFF PH
Urządzenie umożliwia automatyczną kontrolę i zmianę pomiaru chemicznego Setpoint pH, przy czym
dozowanie, które można ustawić na ON/OFF ustawiane będzie przez silnik pH.
Ustawiając następujące parametry uzyskujemy dozowanie jak niżej:
Setpoint pH = 7,20 pH
Rodzaj dozowania = roztwór alkaliczny
9.3 ALARM DLA SETPOINT PH
Ustawienie alarmu oznacza powstanie okna roboczego. Przy przekroczeniu dopuszczalnych granic
czujnik alarmu zamyka się i pozostaje zamknięty tak długo, aż przywrócona zostanie wartość
pomiarowa lub naciśnięty klawisz Enter inaktywujący alarm.
Ustawienie czasu OFA-Zeit (Over Feed Alarm) powoduje, że czasowo sterowane jest dozowanie pHSetpoints. Występują dwa rodzaje alarmu:
pierwszy wyświetla się przy 70% zadanego czasu a czujnik alarmu zamyka się.
Drugi wyświetla się przy 100% zadanego czasu, czujnik alarmu zamyka się a silnik pH blokuje.
Klawiszem Enter niwelujemy alarm i inicjalizujemy czas OFA.
10. AKTYWACJA
Przepływ
Za pośrednictwem pompy cyrkulacyjnej.
Wejście wysokiego napięcia 100 ÷ 240 Vac, system dozowania włączony
Wejście wysokiego napięcia na Off (pompa cyrkulacyjna wyłączona), system dozowania
pokazuje migający napis FLOW.
11. ALARMY
Lev pH
Lev H2O2
OFA pH
Banda pH
= alarm sondy stanu napełnienia dla pH
= alarm sondy stanu napełnienia dla flokulantu
= nie osiągnięty Setpoint w ustawionym czasie OFA*
= wyświetli się, gdy wartość znajduje się poza Setpoints +/-
*przy 70% ustawionego czasu system pokaże alarm i aktywuje czujnik,
przy 100% zablokuje silnik. Alarm niweluje klawisz Enter.
Naciśnięcie klawisza Enter podczas alarmu inaktywuje odpowiedni czujnik, pozostaje tylko wskazanie
na wyświetlaczu.
12. USTAWIENIA WARTOŚCI
Przywracanie wartości i parametrów Default:
odłączyć zasilanie urządzenia
jednocześnie nacisnąć klawisze + i – , przytrzymać i włączyć urządzenie do sieci
potwierdzić wybór aby przywrócić parametry Default
Parametry pracy:
język
SetPoint
H2O2
kalibracja
wejście przepływu
hasło
= UK (Englisch)
= 7,4 pH; kwas; OFF; Alr Band 3,0 pH; PROP
= 6x10; 1cc/m3; 20m3/h
= FULL
= OFF
= inaktywować
13. POTENCJALNE USTERKI I ŚRODKI ZARADCZE
Usterka
Urządzenie cały czas pokazuje
pH 7,00
Przyczyna
Uszkodzony kabel
Urządzenie stale pokazuje
wysoką lub niestabilną wartość
Uszkodzony kabel elektrody
Pęcherzyki powietrza w
membranie elektrody
Zużyta elektroda
Zbyt długi kabel
lub zbyt blisko kabla elektrody:
zakłócenia
Niemożliwa kalibracja pH 7
Nieodpowiedni roztwór
buforowy
Zły meldunek na monitorze
Pomoc
1) sprawdzić czy nie ma
zwarcia na kablu elektroda ↔
urządzenie (między żyłami
kabla a osłoną)
2) Sprawdzić, czy na łączniku
sondy lub na urządzeniu nie ma
wilgoci lub wody
kondensacyjnej
3) Sprawdzić, czy opór między
zaciskami 11 i 12 wynosi 100 Ω
Sprawdzić kabel
Lekko potrząsnąć elektrodą
trzymaną w pionie.
UWAGA: elektrodę montować
pionowo lub pod maksymalnym
kątem 45°
Wymienić elektrodę
Skrócić dystans między kablem
i elektrodą
Sprawdzić, czy zastosowany
roztwór ma wartość pH 7.
Elektronicznym miernikiem
sprawdzić wartość pH roztworu.
Użyć nowego roztworu
buforowego pH 4 i powtórzyć
kalibrację.
Jakość kalibracji sondy
pH < 20%
Resztki zanieczyszczeń w
sondzie
Upewnić się, czy
roztwór w sondzie jest w
dobrym stanie; wyczyścić
elektrodę rozcieńczonym
roztworem kwasu
i wytrzeć suchą ściereczką
Zużyta elektroda
Wymienić elektrodę
Niemożliwa kalibracja pH 4
Nieodpowiedni roztwór
buforowy
Sprawdzić, czy zastosowany
roztwór ma wartość pH 7.
Elektronicznym miernikiem
sprawdzić wartość pH roztworu.
Użyć nowego roztworu
buforowego pH 4 i powtórzyć
kalibrację.
Problem z kulką elektrody
Upewnić się, czy kulka nie jest
uszkodzona. Upewnić się, czy
kulka nie wyschła. Ostatnia
możliwość to wyczyszczenie
elektrody i zostawienie jej na
parę godzin w wodzie
Zużyta elektroda
Elektroda naładowana
elektrostatycznie
Wymienić elektrodę
Podczas kalibracji NIE
WYCIERAĆ ELEKTRODY
ręcznikiem ani papierem;
zostawić aby naturalnie wyschła
Zły meldunek na monitorze
Jakość kalibracji sondy
pH < 20%
Elektroda wolno reaguje
14. WYPOSAŻENIE
Wymiana węża:
Podnosząc lewą końcówkę,
odkręcić pokrywę
Przekręcić rolkę w
kierunku strzałki i ustawić
w pozycji 10 i 20
Przekręcić rolkę w kierunku
strzałki i ustawić w pozycji 10 i 20
Włożyć lewą końcówkę do
szyny rolki. Przekręcić
uchwyt sondy w kierunku
strzałki i jednocześnie
włożyć prawą końcówkę w
głowicę pompy
Odkręcić lewą końcówkę,
odsunąć ją na bok a rolkę
przekręcić w kierunku strzałki,
wyjąć wąż z prawej końcówki
Strzałki wskazują kierunek
przepływu.
Nałożyć pokrywę pompy
zwracając uwagę na
kierunek strzałek
(▲▼) i mocno docisnąć
15. MAGAZYNOWANIE POMPY
Przed magazynowaniem urządzenia należy wypłukać wąż czystą wodą. Uchwyt sondy przekręcić w
kierunku strzałki na pozycję 7 i 05. Ułatwi to ponowne podłączenie urządzenia.
WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE
ZALECANE PRODUKTY:
obniżanie wartości pH:
podwyższanie wartości pH:
produkt na bazie kwasu siarkowego (dostępny w handlu)
produkt alkaliczny lub kwaśny
NIEZALECANE PRODUKTY:
nie używać chloru ani wodoru
o inne produkty pytać instalatora
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI SONDY: ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
NIE WLEWAĆ DO SONDY nadmiernej ilości chemikaliów.
Przechowywanie sondy: wyjąć sondę z uchwytu. Włożyć do pojemnika w wodą wodociągową.
Jeśli to konieczne, zamknąć uchwyt zatyczką o rozmiarze 5 Cent. Zachować ostrożność, ponieważ
elektroda pH jest szkła. Wszystkie elektrody sprawdzane są przed zapakowaniem.
Elektrody nie są naprawiane w ramach gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie elektrody,
ktorych uszkodzenia stwierdzone będą podczas pierwszej aktywacji. Opakowanie nie podlega
gwarancji.
Diagnozujemy usterki sondy tylko pod warunkiem odesłania jej w oryginalnym opakowaniu, w
pojemniku z wodą. UWAGA NA OPARY!
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards