instrukcji udzielania pierwszej pomocy w nagłych

advertisement
Wójt Gminy Krupski Młyn
Zarządzenie Nr 0152/47/2004
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 17 czerwca 2004 roku
w sprawie: instrukcji udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Urzędzie Gminy
Krupski Młyn oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.
Na podstawie § 44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiącego
załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
zarządzam, co następuje:
1. Wprowadzam instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Urzędzie
Gminy Krupski Młyn oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.
2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz gminnych
jednostek organizacyjnych do przeszkolenia podwładnych pracowników.
3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Krupski Młyn
Jan Murowski
Otrzymują:
Stefan Hajda - Z-ca Wójta Gminy; Lucyna Bednorz - Skarbnik Gminy; Ewa Śleboda Sekretarz Gminy; Wanda Karaś - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej; Danuta Formann - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa,
Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska; Barbara
Furmańska - Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego
; Bogusława Miśkiewicz -
Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych; Z-ca Kierownika USC;
Aniela Kokot - Kierownik Zespołu ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego; Maria
Bania - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; Maria Hądzyńska - Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Kultury; Ewa Ziaja - Kierownik Administracyjny Domu Kultury w Potępie; Barbara Miklis Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej; Elżbieta Psiuk - Radca Prawny; Eugenia Fox Radca Prawny; Michał Biernacki - Inspektor ds. kontroli wewnętrznej; Michał NapieralskiInspektor ds. zamówień publicznych, promocji gminy i sportu
Urząd Gminy
w Krupskim
Młynie
Instrukcja
udzielania pierwszej pomocy
Wydanie 1
w nagłych wypadkach w Urzędzie Gminy
Krupski Młyn oraz w gminnych
jednostkach organizacyjnych
Zatwierdził:
Wójt Gminy
Nazwisko i imię
inż. Jan MUROWSKI
Data:
17 czerwca 2004
roku
Strona: 1
Stron: 12
Podpis:
Jan Murowski
1. Zakres stosowania
Instrukcja obejmuje podstawowe czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy
przedlekarskiej w nagłych wypadkach. W instrukcji opisano zasady postępowania
w przypadku zatruć, oparzeń, mechanicznych uszkodzeń ciała oraz porażenia prądem.
Znajomość niniejszej instrukcji oraz postępowanie zgodnie z jej zaleceniami jest
obowiązkiem każdego pracownika Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz gminnych
jednostek organizacyjnych.
2. Odpowiedzialność i kompetencje
2.1 Za przeszkolenie każdego pracownika w zakresie znajomości niniejszej instrukcji
odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych.
2.2 Za stosowanie niniejszej instrukcji w warunkach konieczności jest odpowiedzialny
każdy pracownik Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz gminnych jednostek
organizacyjnych.
3. Definicje
Brak
4. Opis postępowania.
4.1. Kolejność działań ratowniczych w nagłych wypadkach:
4.1.1. Usunięcie chorego z miejsca wypadku - przenoszenie poszkodowanego jest
konieczne tylko wtedy, gdy jego przebywanie w miejscu zdarzenia może spowodować
dalsze pogorszenie stanu jego zdrowia. Przenoszenia powinno dokonywać kilka osób
(co najmniej dwie). W wyjątkowych przypadkach (zagrożenie wybuchem, pożarem,
braku miejsca dla dwóch ratowników) dopuszcza się transport rannego przez jedną
osobę.
Przy stwierdzeniu uszkodzenia kręgosłupa, chorego wolno przenosić wyłącznie na
noszach, a w razie ich braku najlepsze unieruchomienie transportowe zapewniają
drzwi. Czynności przeniesienia rannego z uszkodzonym kręgosłupem bezwzględnie
dokonywać przy współudziale kilku osób. Przy innych uszkodzeniach ciała, chorego
można wynieść chwytając pod pachami i za kolana, lub na prowizorycznych noszach
zrobionych z koców, płaszczy, desek itp.
4.1.2. Udzielanie pierwszej pomocy ofierze wypadku - jeżeli poszkodowanych jest kilka
osób dokonać szybkiej selekcji rannych i zająć się najciężej poszkodowanymi.
Pierwsza pomoc polega na wyeliminowaniu czynnika zagrożenia życia np. zatrzymaniu
krwotoku zewnętrznego, uwolnieniu rannego spod przygniatającej go maszyny itp.
oraz na pobieżnej ocenie stanu zdrowia, polegającej na:
sprawdzeniu tętna
- tętno sprawdza się na tętnicy promieniowej.
Jeżeli nie wyczuwa się go na nadgarstku, sprawdzić
tętno na tętnicy szyjnej.
sprawdzeniu oddychania
- najprostszym sposobem jest stwierdzenie ruchów
oddechowych
klatki
piersiowej
i
nozdrzy,
lub przyłożenie ucha do ust lub nosa chorego
sprawdzeniu stanu
przytomności
- ocena polega na stwierdzeniu, czy poszkodowany
ma otwarte oczy i czy potrafi nawiązać kontakt
z otoczeniem.
4.1..3. Zabezpieczenie miejsca wypadku.
4.1.4. Wezwanie fachowej pomocy (lekarza).
Numery telefonów:
nr 999 - Wezwanie sanitarki
nr 285-70-10 lub 13 wew. 471 Zakład Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie w
godzinach od 700 lub 1800
nr 998 - Straż Pożarna
nr 992 - Pogotowie Gazowe
nr 997 - Policja
nr 112 – z telefonów komórkowych
4.2. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.
4.2.1. Zabiegi reanimacyjne:
sztuczne oddychanie
metoda usta -usta - sposób postępowania:
– przechylić głowę poszkodowanego w bok i oczyścić jamę ustną
– udrożnić drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy ratowanego do tyłu, np.
lewą rękę podłożyć pod szyję ratowanego (w przypadku urazu kręgosłupa
szyjnego najpierw naciągnąć szyję, a następnie odchylić głowę do tyłu)
– przyłożyć usta do ust ratowanego (zatykając nos palcami) i rozpocząć
wdmuchiwanie powietrza, ok. 15 wdechów na minutę.
metoda usta- nos
– jeżeli otwory nosowe są zatkane oczyścić je,
– odchylić głowę ratowanego do tyłu,
– kciuk prawej ręki ułożyć prostopadle do linii warg przyciskając je do zębów
i dziąseł, pozostałymi palcami przycisnąć żuchwę do góry,
– przyłożyć usta do nosa ratowanego i rozpocząć wdmuchiwanie powietrza.
Metoda ta stosowana jest przy rozległych obrażeniach policzków, uszkodzeniu szczęki
itp. O efektywności sztucznego oddychania świadczy zmiana zabarwienia ciałaustępowanie sinicy i pojawienie się zabarwienia różowego, najbardziej widocznego na
wargach i płatkach usznych poszkodowanego. Sztuczne oddychanie stosować do czasu
odzyskania oddechu przez poszkodowanego.
masaż serca - polega na ugniataniu serca pomiędzy mostkiem a kręgosłupem, poprzez
wywieranie miarowego ucisku na mostek (okolice wyrostka mieczykowatego) za
pomocą nadgarstków ułożonych jeden nad drugim. Kończyny górne ratującego muszą
być wyprostowane w łokciach. Pod wpływem ucisku mostek u człowieka dorosłego
powinien ulegać przemieszczeniu w głąb klatki piersiowej ( a więc zbliżać się do
kręgosłupa) o około 4-5 cm. Częstotliwość wykonywanych uciśnięć powinna wynosić
około 80 razy na minutę.
Równolegle z masażem serca prowadzi się sztuczne oddychanie. Postępowanie
ratownicze rozpoczyna się zazwyczaj od wykonania 3 do 5 szybkich wdmuchnięć
powietrza. Następnie każdą serię 5 uciśnięć mostka przedziela się jednym
wdmuchnięciem.
4.2.2. Rany
Rany dzielimy na kłute, szarpane, cięte i miażdżone. Pierwsza pomoc polega na
przemyciu rany np. woda utlenioną, zatrzymaniu krwotoku, (jeżeli takowy występuje) i
założeniu jałowego opatrunku.
4.2.3. Krwotoki
Krwotoki dzielimy na zewnętrzne (upływ krwi na zewnątrz ciała) i wewnętrzne (poza
naczynia krwionośne do wnętrza ciała, np. do klatki piersiowej lub jamy brzusznej).
Krwotoki zewnętrzne (tętnicze i żylne).
Krwotok tętniczy (uszkodzenie tętnicy) charakteryzuje się silnym, pulsującym
krwawieniem. Zabarwienie krwi jest jasnoczerwone.
Krwotok żylny (uszkodzenie żyły) charakteryzuje się powolnym, jednostajnym
krwawieniem. Zabarwienie krwi jest ciemnoczerwone.
Pierwsza pomoc przy krwotokach polega na założeniu opatrunku uciskowego (lub
opaski uciskowej - tylko gdy doszło do całkowitej amputacji kończyny).
W przypadku krwotoku tętniczego opaskę uciskową założyć powyżej miejsca
krwawienia (pomiędzy sercem a raną) a na ranę nałożyć opatrunek z gazy i bandaża
elastycznego. Natomiast w przypadku krwotoku żylnego opaskę uciskową założyć
poniżej miejsca zranienia. Maksymalny czas stosowania opaski uciskowej wynosi 1,5
godziny.
Opaski uciskające:
– opaska Esmarcha - rurka gumowa o długości ok. 125 cm.
– opaski zastępcze- gumowy dren, taśma gumowa, pasek skórzany itp.
– nie wolno używać jako opaski uciskowej sznurka, drutu, cienkich pasków itp.
– wezwać lekarza
W przypadku krwotoku wewnętrznego chorego ułożyć w pozycji leżącej, stosować
zimne okłady np. z lodu i jak najszybciej wezwać lekarza.
4.2.4. Złamania
Złamania dzielimy na:
– zamknięte - nie naruszające ciągłości skóry,
– otwarte - z przerwaniem ciągłości skóry i odsłonięciem kości
Pierwsza pomoc przy złamaniu zamkniętym polega na unieruchomieniu uszkodzonej
kończyny wraz z dwoma sąsiednimi stawami i odtransportowaniu poszkodowanego do
lekarza. Natomiast w przypadku złamania otwartego na ranę założyć jałowy opatrunek,
ostrożnie unieruchomić złamaną kończynę (wraz z dwoma sąsiednimi stawami) i
wezwać lekarza (w przypadku krwotoku tętniczego dodatkowo założyć opatrunek
uciskowy).
W żadnym wypadku nie wolno wprowadzać pod skórę lub do rany sterczących
odłamków kostnych
Chorego z podejrzeniem złamania kręgosłupa, przy udziale kilku osób, ułożyć na
twardym podłożu (twarde nosze, deski, drzwi itp.) i natychmiast wezwać lekarza.
Zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia
W w/w przypadkach uszkodzona kończynę należy unieruchomić i odtransportować
chorego do lekarza.
4.2.5. Amputacja kończyny
Postępowanie w przypadku amputacji kończyny:
– założyć opaskę uciskową
– podać choremu środki przeciwbólowe,
– na ranę nałożyć jałowy, szczelny opatrunek,
– ranną kończynę unieść do góry, w celu zmniejszenia natężenia krwawienia,
– natychmiast odtransportować rannego do szpitala (wraz z amputowanym
fragmentem kończyny, który umieścić w czystym pojemniku z lodem + woda 0
0
C)
4.2.6. Urazy głowy
Najgroźniejszym urazem głowy jest pęknięcie podstawy czaszki. Objawami tego urazu
są: krwawienie z ucha, nosa lub jamy ustnej, krwawe wylewy dookoła oczu, utrata
słuchu, zaburzenia wzroku, przejściowa utrata przytomności, wymioty, senność i
apatia. Podane objawy nie muszą występować jednocześnie. Pierwsza pomoc polega na
ułożeniu poszkodowanego w pozycji półleżącej, stosowaniu okładów z lodu i
natychmiastowemu wezwaniu lekarza. Gdy chory z obrażeniami czaszki jest
nieprzytomny, postępować z nim tak, jak przy uszkodzeniu kręgosłupa szyjnego.
1.
4.2.7. Urazy brzucha
W przypadku zamkniętego urazu brzucha poszkodowanego ułożyć w pozycji
półsiedzącej z lekko podgiętymi nogami, rozpiąć mu część ubrania uciskające brzuch,
stosować zimne okłady i wezwać lekarza. Otwarty uraz brzucha charakteryzuje się
przerwaniem powłok brzusznych, często z wypadnięciem jelit lub żołądka.
W tym przypadku chorego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nałożyć na ranę sterylny
opatrunek lub zasłonić ranę gazą i natychmiast wezwać lekarza.
W żadnym wypadku nie wolno wprowadzać wystających narządów do jamy
brzusznej ani ich dotykać.
Choremu nie wolno podawać żadnych płynów ani posiłków.
4.2.8. Oparzenia termiczne
Rozróżniamy oparzenia 3 stopni:
stopień I - piekący rumień na skórze.,
stopień II - pęcherze wypełnione płynem surowiczym (obrzęk tkanek dookoła oparzonej
powierzchni),
stopień III - sucha lub rozpływna martwica tkanek.
Pierwsza pomoc:
– jak najszybciej, długo i obficie, zlewać miejsca oparzone zimną wodą,
– owinąć miejsce oparzone suchą gazą w celu niedopuszczenia do zabrudzenia ran,
– podać środki przeciwbólowe, a jeżeli obrażenia są rozległe ciepłe płyny do picia,
– jak najszybciej przetransportować poparzonego do lekarza.
W przypadku rozległych oparzeń, bez względu na ich stopień, oparzonego kierujemy
bezpośrednio do lekarza.
4.2.9. Oparzenia kwasami
Zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej. Nie stosować
mydła. Nie stosować środków zobojętniających. Założyć na oparzenia jałowy opatrunek.
Wezwać lekarza.
W przypadku skażenia oczu płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej
wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia oka).
4.2.10.Odmrożenia
Główną zasadą udzielania pierwszej pomocy w przypadku odmrożenia jest stopniowe
ocieplanie ciała chorego. Należy pamiętać, że nie wolno podnosić temperatury ciała
powyżej 370C.
Odmrożoną (zbielałą) skórę polewać chłodną wodą aż do jej zaróżowienia a następnie
założyć jałowy opatrunek i skierować poszkodowanego do lekarza.
4.2.11. Porażenie prądem
Pierwszą czynnością przy porażeniu prądem jest odłączenie porażonego od źródła
prądu, a następnie ocena jego stanu zdrowia.
Sprawdzić czy:
– chory jest przytomny,
– chory oddycha,
– serce pracuje
– rozległość oparzeń.
Jeżeli chory zemdlał, układamy go płasko na kilkanaście sekund, a następnie unosimy
mu do góry kończyny dolne w celu poprawy ukrwienia mózgu.
Chwilowe zatrzymanie oddychania ustępuje najczęściej samoistnie po odłączeniu
poszkodowanego od źródła prądu.
W razie braku oddechu i zatrzymaniu krążenia krwi konieczna jest reanimacja
(p.4.2.1).
4.2.12. Lokalizacja apteczek
Apteczki pierwszej pomocy powinny być usytuowane w miejscu ogólnodostępnym
i odpowiednio oznakowane. Przy każdej apteczce powinna znajdować się Instrukcja
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
oraz gminnych jednostkach organizacyjnych wykaz osób przeszkolonych z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz środków opatrunkowych i leków, które
znajdują się w apteczce pierwszej pomocy.
4.2.13. Zawartość apteczki
1.
Apteczka pierwszej pomocy powinna zawierać następujące środki
opatrunkowe i sprzęt ratunkowy:
- latarkę elektryczną,
- nożyczki,
- gazę opatrunkowa sterylną(kompresy gazowe) - 4 opakowania,
- bandaż elastyczny
- 4 opakowania,
- chustkę trójkątną
- 2 sztuki,
- elastyczną siatkę opatrunkową ( Codofix, Elastofix) – 2 – 3 rozmiary,
- agrafki
- 4 sztuki,
- maseczkę do sztucznego oddychania metodą „usta-usta”,
- rękawiczki gumowe
- 3 pary,
folię termoizolacyjną srebrno-złotą (folia NRC) – 1 sztuka,
plaster zwykły
- 2 rolki,
plaster z opatrunkiem
(kilka rozmiarów),
woda utleniona 3% do przemywania ran
- 100g,
lek przeciwbólowy,przeciwgorączkowy w tabletkach
np.:APAP,SCORBOLAMID,PYRALGINUM - 2 opakowania
- krople żołądkowe - krople doustne
- 1 buteleczka 35g,
- ETOPIRYNA tabletki od ból głowy
- 1 opakowanie 10 tabletek
- CARBO MEDICINALIS 300mg w tabletkach
- węgiel leczniczy 2
opakowania,
- Panthenol – SPRAY
- 1 sztuka,
- Jodyna – Spirituosa
- 1 sztuka,
- Rivanol 0,1%
- 1 buteleczka 100g.
- Wata opatrunkowa
- sztuka.
Proponowany zestaw zakłada udzielanie pierwszej pomocy jednej
osobie(maksymalnie dwóm)przez ratownika. Ponadto jest on zgodny z
wytycznymi szkoleniowymi Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu. Zawartość apteczki powinna być sprawdzana przez osoby
przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz powinny być
uzupełniające w brakujące środki opatrunkowe o leki na bieżąco przez te osoby.
-
Opracował:
Inspektor Specjalista ds. BHP
Waldemar Nowak
Sprawdził:
lek. med. Anna Ziaja
specjalista medycyny pracy
Zatwierdził:
Wójt Gminy
inż. Jan Murowski
Download