Pierwsza pomoc - Gimnazjum nr 1 w Mosinie

advertisement
Pierwsza pomoc
• Jest zespół czynności wykonywanych w razie
wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w
celu ochrony życia lub zdrowia
poszkodowanego oraz zminimalizowania
niekorzystnych następstw, zanim możliwe
będzie udzielenie specjalistycznej pomocy
medycznej (po przewiezieniu do szpitala).
Rodzaje pierwszej pomocy:
• pierwsza pomoc- definiowana jako zespół czynności
ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące
się na miejscu zdarzenia
• kwalifikowana pierwsza pomoc- prowadzona przez
Ratownika w ramach wykonywanej pracy lub każdego
innego przypadku zagrożenia zdrowia lub życia jakiego
był świadkiem
• medyczne czynności ratunkowe- wykonywane przez
lekarza lub ratownika medycznego najczęściej w
wyniku interwencji pogotowia ratunkowego lub na
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej
wchodzą takie czynności jak (istotna kolejność):
• zabezpieczenie miejsca wypadku
• sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji
życiowych – krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie
odniesionych urazów)
• zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego
lub innych specjalistycznych służb ratowniczych
• prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie
krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe
• wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych
od stanu poszkodowanego
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli
poszkodowany jest nieprzytomny)
• Ze względu na brak specjalistycznego wykształcenia, świadek
zdarzenia u poszkodowanego zajmuje się tylko tym, co
najważniejsze, udziela tylko niezbędnej pomocy.
Przy zgłaszaniu wezwania należy podać
(istotna kolejność):
• miejsce zdarzenia
• rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w
pracy, etc.)
• liczbę poszkodowanych
• stan poszkodowanych
• imię i nazwisko wzywającego pomocy
• numer telefonu, z którego dzwonimy
• Po podaniu wszystkich informacji należy poczekać
na dodatkowe pytania dyspozytora i
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Wzywanie pomocy
• Wezwania pomocy należy dokonać po ustaleniu stanu
poszkodowanego, ale przed rozpoczęciem udzielania
pomocy (bezwzględnie dotyczy to reanimacji, ale można
poświęcić 1 minutę na opatrzenie obrażeń bezpośrednio
zagrażających życiu, jak krwotok, czy wstrząs) lub – o ile to
możliwe – równocześnie (np. prosząc przechodnia, aby
zrobił to za ratownika).
• Zwykle zawiadamia się albo pogotowie ratunkowe, albo
straż pożarną. Drugą ze służb wzywa się w wypadku, gdy
potrzebne może być użycie specjalistycznego wyposażenia
do bezpiecznego wyciągnięcia poszkodowanego, ugaszenia
pożaru, neutralizacji wycieku z cysterny, baku samochodu,
itd. Po zawiadomieniu straży pożarnej na miejsce wypadku
przybędą zarazem strażacy, karetka pogotowia, jak i inne
potrzebne służby (policja, pogotowie gazowe, itd).
Numery alarmowe w Polsce:
•
•
•
•
•
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Jednolity numer alarmowy Unii Europejskiej 112
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
985 lub 601 100 300
• Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 300
• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 100
Regulacje prawne:
• Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W
Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej
pomocy przewiduje art. 162 KK:
• § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu
grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub
innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia
przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest
konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w
warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc
ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
Najpowszechniejsze szkolenia z
zakresu pierwszej pomocy
przeprowadzają:
– Polska Rada Resuscytacji
– Czerwony Krzyż
– Maltańska Służba Medyczna
– Joannici
– Harcerska Szkoła Ratownictwa ZHP
– Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Jeśli poszkodowany nie oddycha:
• Zadzwoń na 112 (ogólnoeuropejski numer alarmowy) lub 999,
WEZWIJ POMOC! (Wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu
powinno spowodować połączenie z centrum powiadamiania
ratunkowego (CPR). Do czasu utworzenia systemu takich centrów
możliwe jest przekierowanie połączenia do najbliższej jednostki
policji, stąd w uzasadnionych przypadkach wskazane jest
skontaktowanie się od bezpośrednio z pogotowiem ratunkowym
przy pomocy numeru 999)
• 30 uciśnięć klatki piersiowej
• 2 wdechy + 30 uciśnięć
• U dzieci i niemowląt :5 wdechów , 30 uciśnięć + 2 wdechy
• U dzieci, niemowląt, topielców oraz wisielców po sprawdzeniu
oddechu należy wykonać 5 "wdechów życia" , należy również
pamiętać o intensywności ucisku - u dzieci wykonujemy je jedną
dłonią, u niemowląt dwoma palcami.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
• (w skrócie RK-O lub CPR) (ang. CardioPulmonary Resuscitation)– zespół zabiegów,
których zadaniem lub skutkiem jest
przywrócenie podstawowych funkcji
życiowych, tj. co najmniej krążenia krwi i
oddychania.
Uwagi:
• RKO przerywamy jeżeli:
–
–
–
–
Ratownik opadnie z sił
Poszkodowany odzyska funkcje życiowe
Profesjonalna pomoc przejmie od nas pacjenta
Ktoś inny będzie nas w stanie zastąpić
• Nie wykonujemy RKO na miękkiej powierzchni (łóżko, materac)
• Nie sprawdzamy tętna (jak zalecały dawniejsze wytyczne)
• Nigdy nie sprawdzamy oddechu poprzez przyłożenie lusterka do ust (wystarczy
zmiana temperatury, żeby zaparowało)
• Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa, jeśli potrafimy, drogi oddechowe
udrażniamy poprzez wysunięcie żuchwy (rękoczyn Esmarcha). W ostateczności
dozwolone jest delikatne odchylenie głowy.
• W przypadku obecności na miejscu wypadku dwóch lub więcej ratowników ten
sam ratownik powinien robić wdechy i uciśnięcia w danej serii. W takiej
sytuacji osoba prowadząca resuscytacje powinna się zmieniać co dwie minuty
(mniej więcej pięć serii uciśnięć).
• Podczas wykonywania uciśnięć należy pamiętać, aby ręce były wyprostowane
w stawach łokciowych
Pamiętaj - najważniejsze jest
bezpieczeństwo ratownika.
• Zawsze przed przystąpieniem do czynności przy
poszkodowanym zadbaj wpierw o siebie. Używaj
gumowych rękawiczek, odsuń wszystkie
niebezpieczne przedmioty, sprawdź, czy żadne
niebezpieczeństwo nie grozi ci ze strony samego
poszkodowanego. Dobry ratownik to żywy
ratownik.
• Bez odpowiedniego przeszkolenia nie masz prawa
podać poszkodowanemu jakiegokolwiek leku!
Wielu ludzi jest uczulonych nawet na zwykłą
polopirynę. Leków nie mogą podawać nawet
wykwalifikowani sanitariusze - mogą to zrobić
jedynie lekarze.
Czy potrafi Pan(i) udzielić pierwszej
pomocy?
Rodzaje urazów
•
•
•
•
•
•
Zranienie
Złamanie
Krwotok z nosa
Omdlenie
Oparzenie
Zatrucie
•
•
•
•
•
•
Ciała obce
Udławienie
Porażenie prądem
Padaczka
Uraz głowy
Atak serca
Zranienie
• Każdą ranę pozostawiamy w stanie, w jakim
ją zastaliśmy, przykrywając ją jedynie,
możliwie szybko, jałowym materiałem
opatrunkowym. W czasie opatrywania ranny
powinien leżeć lub przynajmniej siedzieć. Nie
należy usuwać ciał obcych tkwiących w ranie,
gdyż niejednokrotnie zapobiegają one
krwawieniu.
Złamania
• Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu
dwóch stawów sąsiadujących ze złamaną
kością lub dwóch sąsiednich kości, jeżeli
uszkodzony jest staw. Jeśli kość przebiła skórę i
rana obficie krwawi, zatamuj krwawienie, ale
nie próbuj nastawiać kości ani oczyszczać rany.
Załóż jałowy opatrunek i natychmiast wezwij
pogotowie. Nie przesuwaj ofiary, jeśli
podejrzewasz, że ma uszkodzony kręgosłup,
szyję lub miednicę.
Usztywnienie ręki
Krwotok z nosa
• Każ pacjentowi usiąść z głową pochyloną do
przodu i siedzieć spokojnie przez dłuższy czas.
Połóż mu na nasadzie nosa i karku zimny,
mokry ręcznik lub lód. Jeśli krwawienie nie
ustaje, włóż w obie dziurki od nosa tampony z
gazy.
Omdlenie
• Ułóż taką osobę na plecach. Upewnij się, że
oddycha. Najpierw unieś jej nogi. Rozepnij jej
ubranie, otwórz okno lub wynieś ją do
chłodnego miejsca. Jeśli omdlenie trwa dłużej
niż minutę lub dwie, przykryj
poszkodowanego i wezwij karetkę pogotowia.
Oparzenie
• Drobniejsze oparzenia jak najszybciej ozięb
zimną wodą lub przyłóż kostki lodu i trzymaj,
dopóki ból nie ustąpi. Nie stosuj żadnych
maści ani tłuszczów. Pęcherze na skórze
przykryj sterylnym opatrunkiem. Nie przebijaj
ich ani nie wyciskaj.
Zatrucia
• Jeśli kogoś bardzo boli brzuch, ma biegunkę, wymioty
lub zawroty głowy albo gorączkę, wezwij natychmiast
lekarza. Poinformuj, czym najprawdopodobniej ofiara
się zatruła – nim przyjedzie, powie Ci, co robić. Nie
wywołuj wymiotów, jeśli ofiara połknęła substancję
żrącą, a także jeśli śpi lub ma drgawki. Jeśli jest to
zatrucie pokarmowe, postaraj się dostarczyć lekarzowi
próbkę „podejrzanej” potrawy, jej analiza może
przyśpieszyć leczenie. Przy zatruciu czadem wynosimy
poszkodowanego z zagazowanego pomieszczenia
uważając na własne bezpieczeństwo.
Ciała obce
• Ciała obce mogą być usuwane z rany tylko
przez lekarza i ta czynność nie wchodzi w
zakres pierwszej pomocy. Niewprawne próby
usuwania grożą pozostawieniem w ranie
fragmentów ciała obcego, a także stanowią
niebezpieczeństwo wprowadzenia
dodatkowego zakażenia. Większe ciała obce o
gładkich brzegach często tamponują ranę i
zapobiegają tym samym powstaniu dużego
krwawienia.
Udławienia
• Spróbuj poklepać dłonią złożoną w "łódeczkę"
poszkodowanego po plecach. Jesli to nie
pomoże, zastosuj manewr Heimlicha: stojąc z
tyłu, obejmujemy poszkodowanego na
wysokości brzucha, kładziemy nasadę
złączonych dłoni między pępkiem a dolnymi
żebrami. Ściskając do siebie, lekko w górę,
wypychamy powietrze z dolnej części płuc
poszkodowanego. Wykonuje się 5 serii po 5
razy.
Porażenie prądem
• Pamiętaj, aby ratując porażonego samemu nie
zostać porażonym. Odetnij dopływ prądu
najszybciej jak to możliwe. Zadzwoń po
pogotowie i straż pożarną. Nie dotykaj
porażonego, dopóki dopływ prądu nie zostanie
odcięty. Dopiero wtedy sprawdź, czy oddycha i
czy ma tętno. Jeśli to konieczne, zastosuj
sztuczne oddychanie lub masaż serca. Upewnij
się, czy nie ma złamań lub obrażeń
wewnętrznych.
Padaczka
• Choremu grozi niebezpieczeństwo zachłyśnięcia
oraz uraz głowy, który może doznać, padając na
ziemię lub w wyniku nieskoordynowanych
ruchów w czasie napadu. Klękamy od strony
głowy chorego, a rękoma i udami przytrzymujemy
jego głowę, aby zapobiec jej urazom. W jeden
kącik ust możemy włożyć chusteczkę,
zapobiegając przygryzaniu sobie przez chorego
języka i warg (obecnie nie wkłada się już w usta
patyków bądź innych przedmiotów). Nie wolno w
czasie ataku chorego unieruchamiać siłą.
Urazy głowy
• Przy uderzeniu w głowę istnieje
niebezpieczeństwo urazu mózgowego i
późniejszych poważnych komplikacji. Jeśli
głowa krwawi, załóż opatrunek, zabandażuj i
każ rannemu leżeć, dopóki nie przyjedzie
lekarz.
Atak serca
• Najczęstsze objawy ataku serca to ból w klatce
piersiowej i okolicach, czasem promieniujący do
szyi i ramion. Ofiara może się pocić i tracić
przytomność. Wezwij pogotowie. Jeśli chory ma
kłopoty z oddychaniem, pomóż mu przybrać
wygodną pozycję. Rozepnij obcisłe ubranie.
Zachowaj spokój i spróbuj go uspokoić. W
przypadku utraty przytomności sprawdź oddech i
tętno, gdy trzeba, podejmij czynności
reanimacyjne.
"Mały Ratownik"
- pierwsza pomoc
udzielana przez
najmłodszych
W styczniu 2007 ruszył
kurs pierwszej pomocy
dla dzieci od 5 roku życia.
W każdym wieku można uczyć się
pierwszej pomocy
Nauka pierwsza pomoc oraz
ćwiczenia na fantomach
Mały
Ratownik w
przedszkolu
w Mosinie
Bezpieczna pozycja
20 marca 2010 roku, o
godzinie 11.00 w
gimnazjum nr 1 w
Mosinie odbyło się
szkolenie z zakresu
pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Bezpieczna pozycja osoby
nieprzytomnej
Wyposażenie apteczki:
•
3 x opaska dziana (bandaż) 15cm x 4m
3 x opaska dziana (bandaż) 10cm x 4m
2 x opaska elastyczna 10cm x 4m z
zapinką
2 x opaska elastyczna 15cm x 4m z
zapinką
1 x bandaż elastyczny siatkowy
„CODOFIX” – 3 rozmiary x 30 cm
1 x chusta trójkątna
3 x kompresy jałowe 5 x 5 cm (3 szt.)
3 x kompresy jałowe 7 x 7 cm (3 szt.)
3 x kompresy jałowe 9 x 9 cm (3 szt.)
2 x gaza opatrunkowa sterylna 0,50 m
kw.
1 x gaza opatrunkowa sterylna 1 m kw.
1 x folia termoizolacyjna NRC
1 x opatrunek indywidualny jałowy typ
A, pyłoszczelny
1 x opatrunek indywidualny jałowy typ
W, wodoszczelny
•
•
•
•
5 x rękawiczki lateksowe (para)
1 x maseczka do sztucznego oddychania
usta-usta z ustnikiem i zastawką
5 x gazik nasączony spirytusem „LEKO”
2 x komplet plastrów z opatr. „MINIFOL”
– 6 sztuk, 4 rozmiary
1 x plaster na rolce 2,5cm x 5m
„POLOVIS”
5 x agrafka
1 x nożyczki ratownicze
środek przeciwbólowy (np. na bazie
paracetamolu, pyralgina)
woda utleniona
cardiamid, glucardiamid, glukoza (po
omdleniach, zasłabnięciach)
aviomarin (wymioty)
Apteczka
Pierwsza pomoc przy utonięciu
• Dokładnie 33 samochody przejechały, zanim
ktoś zareagował. Aleksander Bojczuk. - radca
prawny z Warszawy. Wysiada z samochodu,
podbiega. Pyta. Wyjmuje telefon i dzwoni po
pogotowie. - Jeszcze nie zdarzyło mi się
przejechać czy też przejść obojętnie - mówił. Podstawy udzielania pierwszej pomocy znam,
ale najłatwiej jest zadzwonić
• - Mamo! Patrz! Tam leży człowiek. Zjedź- tak
na widok naszego pozoranta zaregowała
córka Ewy Litwińczuk. Panie zjechały na
pobocze. - Jesteś przytomny? Leczysz się na
coś? Masz cukrzycę? - dopytywała się pani
Ewa. To zawodowa pielęgniarka. Wiedziała
jak się zachować
• Pozorantka niespodziewanie mdleje w pasażu
Galerii Białej. Przez pierwsze kilkadziesiąt
minut nikt nie reaguje. Ludzie udają, że nie
widzą. Nadchodząca para regauje
prawidłowo - sprawdza czy jest przytomna.
Wytłumaczenie? Pan jest ratownikiem
• Kolejna scena. Przy wejściu mdleje kobieta.
Kilkadziesiąt osób przechodzi obojętnie.
Reagują dwaj mężczyźni. Nie udzielają
pierwszej pomocy. Jeden za wszelką cenę
chce wynieść kobietę na zewnątrz, drugi
wzywa karetkę
KONIEC !!
Wykonała:
Marta Nowak
Klasa IIIc
Bibliografia
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_pomoc
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Resuscytacja_kr%
C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa
• http://www.google.pl/search?hl=pl&source=h
p&q=pierwsza+pomoc&aq=f&aqi=g10&aql=&
oq=&gs_rfai=
• http://www.google.pl
Download