PROGRAM OCHRONY *RODOWISKA DLA POWIATU RYCKIEGO

advertisement
Program Ochrony Środowiska Powiatu Ryckiego wraz z Powiatowym
Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata
2008 – 2015 opracowany został przez Zarząd Powiatu Ryki.
Program w szczególności określa:
- aktualny stan środowiska,
- działania zmierzające do poprawy środowiska,
- instrumenty finansowe służące do realizacji zamierzonych celów,
- system monitoringu i oceny realizacji założonych celów w polityce ochrony
środowiska,
- ogólną koncepcję gospodarki wodno-ściekowej w powiecie.
Informacje ogólne o powiecie.
Powiat generalnie jest słabo uprzemysłowiony, koncentracja przemysłu występuje głównie
na terenie obszarów miejskich. Pozostałe gminy wchodzące w skład powiatu mają
charakter typowo rolniczy. Gleby występujące na terenie powiatu są IV klasy
bonitacyjnej. Użytki rolne stanowią 65,6 % powierzchni powiatu w tym:
- grunty orne
- sady
- użytki zielone
- lasy i zadrzewienia
- tereny różne w tym
użytki ekologiczne
- wody
- inne grunty
– 50,7 %
– 1,4 %
– 13,5 %
– 21,8 %
– 3,3 %
– 3,3 %
– 6%
Na terenie powiatu występują zasoby naturalne surowców kopalnych w postaci kruszywa,
piasku i gliny. Gminy, w których zlokalizowano kopalnie to Ryki, Kłoczew i Ułęż.
Gmina Stężyca posiada zasoby gazu ziemnego, ropy naftowej oraz pokłady torfu, piasku,
gliny i węgla brunatnego.
Jako cel nadrzędny w sektorze ochrony środowiska założono kompleksową
poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze powiatu poprzez
realizację następujących zadań:












zwiększenie obszarów prawnie chronionych,
zwiększenie skuteczności ochrony rzadkich gatunków zwierząt i roślin, w
szczególności ptaków i roślin występujących w pobliżu rzek i jezior,
zwiększenia obszarów zalesień,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii /biomasy, energii promieniowania
słonecznego, energii spadku wód, energii wiatru/,
gazyfikacja instytucji i podmiotów,
organizacja systemu segregacji odpadów wraz z ich częściowym odzyskiem i
recyklingiem,
realizacja wojewódzkiego programu małej retencji,
utworzenie programu mikro retencji wykorzystującej wody deszczowe w
gospodarstwach domowych,
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
ustalenie koncepcji i wykonanie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania odpadów
stałych,
poprawienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wisły i Wieprza,
poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
OCENA AKTUALNEGO STANU
ŚRODOWISKA
 Powiat rycki jest słabo uprzemysłowiony, jedynie obszary
położone w granicach administracyjnych miast zajmowane są
przez zakłady przemysłowe, w związku z tym większość
zanieczyszczeń kumulowanych zostaje w okolicach miejskich i
podmiejskich. Na terenie powiatu występują dwa
charakterystyczne obszary o odmiennym ukształtowaniu
terenu. Jeden z obszarów wyróżnia się pofalowaną i
pagórkowatą rzeźbą terenu, obejmuje on swoim zasięgiem
dolinę Wisły i Wieprza wraz z zachodnią częścią powiatu.
Drugi obszar posiada bardzo nieznaczne deniwelacje terenu
położony on jest w północno wschodniej części powiatu na
południowo-zachodnim fragmencie Wysoczyzny
Żelechowskiej. Granica wyznaczająca poszczególne obszary to
krawędź erozyjna dochodząca do wysokości 20 metrów.
Główną rzeką przepływającą przez teren powiatu jest
Wisła, której dopływami pierwszego rzędu są rzeki
Wieprz i Okrzejka oraz strugi wodne płynące pomiędzy
dorzeczem Wisły i Wieprza. Wisła w południowej
części powiatu utworzyła liczne rozlewiska i wyspy,
które dodają uroku krajobrazowi co zachęca do
uprawiania turystyki i sportów wodnych.
Rzeka Wieprz płynie i odwadnia centralne tereny
powiatu. Głównymi dopływami są rzeki Irenka,
Zalesianka i Świnka. Powiat rycki posiada naturalne
zasoby surowców kopalnych w postaci kruszyw
budowlanych i piasku.
Zanieczyszczenia powietrza
Emisje zanieczyszczeń do powietrza należy podzielić w
zależności od źródła emisji. Powszechnie wyróżnia się:
 emisję „wysoką”, która odbywa się z wysokich kominów
zakładów przemysłowych, zakładów wytwarzania energii
cieplnej, elektrowni węglowych,
 emisję „liniową” tzw. komunikacyjną, pochodzącą z pojazdów
poruszających się po trasach komunikacyjnych,
 emisję „niską”, która powstaje najczęściej w terenach
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
Emisja przemysłowa
Powiat rycki jest słabo uprzemysłowiony, główne punktowe emitory
zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowane są w obszarach miast Ryki i
Dęblin. Emisja przemysłowa w omawianym obszarze odbywa się w
przeważającej części z zakładów energetyki cieplnej. Wyjątkiem jest miasto
Dęblin gdzie oprócz emisji związanej z produkcją energii cieplnej występuje
emisja zanieczyszczeń z innych emitorów. Ponadto na terenie powiatu
występuje emisja zanieczyszczeń związana z produkcją masy bitumicznej.
W mieście Ryki do głównych emitorów zanieczyszczeń powietrza
zaliczymy następujące zakłady i przedsiębiorstwa:
 Spółdzielnia Mleczarska,
 Hortex Holding S.A.
 Juwent S.J.
 Kotłownie Spółdzielni Mieszkaniowej
Emisja przemysłowa





W mieście Dęblin największymi emitorami zanieczyszczeń do powietrza są
następujące zakłady i przedsiębiorstwa:
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne.
Allmiz Sp. z o.o. Chłodnia Dęblin.
PKP Lublin Lokomotywownia Pozaklasowa w Dęblinie.
S. C. LUBREM Lublin Centralna Ciepłownia Dęblin.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3.
Ponadto na terenie powiatu poza obszarami miejskimi zlokalizowane są trzy
źródła emisji punktowej tzw. wysokiej:
 Jednostka Wojskowa nr 4824 w Stawach.
 Elektro – Lamp Sp. z o.o. w Warszawie Zakład Cynkowni w Ułężu.
 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Puławach Wytwórnia Mas
Bitumicznych w Dąbi Starej.
Normy dotyczące emisji poszczególnych rodzajów i ilości zanieczyszczeń do
powietrza w latach 2001 – 2002 nie uległy przekroczeniu z żadnego
zorganizowanego emitora przemysłowego.
Gospodarka ściekowa
 System oczyszczania ścieków na terenie powiatu ryckiego
jest niewystarczający. Oparty jest na dwóch zbiorczych
oczyszczalniach ścieków, które oczyszczają ścieki w
technologii mechaniczno – biologicznej. Skanalizowane
obszary powiatu to tereny miast Ryki i Dęblin. Pozostały
obszar powiatu nie posiada systemu kanalizacyjnego.
Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych
/szamba/ bądź bezpośrednio wprowadzane do gruntu lub
cieków wodnych. Jest to jedna z głównych przyczyn
wysokiego stężenia bakterii typu fekalnego w wodach
powierzchniowych płynących jak i stojących znajdujących
się na terenie powiatu.
Gospodarka odpadami
Odpady powstające na terenie powiatu ryckiego to w większości odpady komunalne. Teren powiatu
częściowo objęty jest systemem selektywnej zbiórki odpadów. Odpady komunalne z terenów miast Ryki
i Dęblin odbierane są przez specjalistyczne firmy wywozowe, natomiast z terenów gmin odpady
dostarczane są na gminne wysypiska własnym transportem. Jedynie gmina Stężyca posiada
zorganizowany system.Wysypiska znajdujące się na terenie powiatu nie posiadają charakteru
zorganizowanego z wyjątkiem wysypiska w Rykach i Stężycy. Wysypisko w gminie Stężyca posiada
niezbędną infrastrukturę techniczną wymaganą obecnymi przepisami prawnymi. PGKiM w Rykach
eksploatuje wysypisko komunalne od 1973 roku. Odpady są składowane selektywnie, tj. oddzielnie
komunalne i skratki. Wysypisko obsługuje gminę Ryki i Kłoczew. Odpady uznane za niebezpieczne w
większości powstają w zakładach przemysłowych oraz w obiektach związanych z obronnością kraju.
Wszystkie w/w instytucje posiadają ważne pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz
zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Wszystkie odpady uznane za niebezpieczne są zbierane przez specjalistyczne firmy zajmujące się
transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów. Szczegółowy stan gospodarki odpadami wraz z
projektowanymi systemami ich zbiórki i unieszkodliwiania zawarty zostanie w załączniku pt.
„Powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu ryckiego”, który stanowi integralną część
opracowania.
Hałas
Hałas jest uznawany jako zanieczyszczenie środowiska w głównej mierze
mającej wpływ na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka.
Przekroczenie poziomów dopuszczalnych prawem powoduje negatywne
skutki dla zdrowia i życia człowieka. Najbardziej narażeni na negatywne
oddziaływanie hałasu są mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż
ruchliwych tras komunikacyjnych, oraz niektórych zakładów
przemysłowych. W powiecie ryckim zanieczyszczenia związane z hałasem
występują wzdłuż tras komunikacyjnych oraz przy lotnisku wojskowym w
Dęblinie. Zagrożenie ze strony hałasu na terenie powiatu ryckiego występuje
głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu (droga
krajowa nr 17). Ponadto na pozostałej części powiatu może występować
punktowo zagrożenie hałasem pochodzącym z zakładów przemysłowych,
położonych w pobliżu siedzib ludzkich. Hałas pochodzący ze startów,
przelotów i lądowań statków powietrznych może przekraczać progowe
wartości dopuszczalne, jednak z uwagi na okresowość źródła emisji nie
powinien on negatywnie oddziaływać na zdrowie.
Pomniki przyrody
Na terenie powiatu ryckiego występuje 49 pomników przyrody:
 gmina Ułęż – 23 szt.
Sobieszyn Brzozowa jest siedliskiem 15 dębów szypułkowych, jednego modrzewia,
wiązu i żywotnika zachodniego. Ponadto znajduje się grupa drzew utworzona z trzech
dębów szypułkowych.
 gmina Nowodwór – 1 szt.
 gmina Kłoczew - 15 pomników przyrody. (Kłoczew- pięć pomników przyrody,.
Zadybie Stare- 8 pomników przyrody, Zadybie Nowe -1 pomnik, Rzyczyna-1 pomnik
przyrody.)
Gmina Ryki:
 Zalesie-7 pomników przyrody
 Rososz- 2 pomniki przyrody
 Brusów posiada 4 lipy drobnolistne będące pomnikami przyrody.
 Miasto Ryki posiada dwa pomniki przyrody w postaci lipy drobnolistnej i sosny
czarnej.
Zasoby leśne
Teren powiatu ryckiego ma niski wskaźnik zalesienia i
wynosi on 21,8 % przy średniej lesistości kraju
wynoszącej 28,1 %. Lasy znajdujące się na obszarze
powiatu nie stanowią własności skarbu państwa w około
80 %. Nadzór nad tymi lasami sprawują służby powołane
przez Starostę Ryckiego. Pod względem gatunkowym lasy
powiatu ryckiego porośnięte są w większości sosną.
Zwierzęta powszechnie występujące w lasach to: sarna,
jeleń, dzik, zając, lis. Powierzchnie odnowione naturalnie
znajdują się w gminach: Dęblin, Stężyca i Ułęż. W
obrębie dolin rzecznych rzek Wisły i Wieprza znajdują się
lasy nadrzeczne.
PERSPEKTYWY ROZWOJU POWIATU
PRZEMYSŁ





Ważnymi elementami związanymi z
rozwojem przemysłu w powiecie są:
duże zasoby gazu ziemnego,
dobrze rozwinięta sieć zakładów
przetwórstwa rolno-spożywczego,
możliwość szybkiego transportu
poprzez obecność lotnisk oraz dróg,
kopalnie surowców mineralnych,
grunty słabych klas bonitacyjnych
umożliwiające lokalizację zakładów
przemysłowych oraz upraw
przemysłowych.
TRANSPORT
Na terenie całego powiatu jest dużo
dróg nieutwardzonych o statusie dróg
gminnych oraz powiatowych.
Działania w zakresie rozwoju
transportu,
Utwardzanie dróg przy współudziale i
wykorzystaniu naturalnych zasobów
mineralnych powiatu.
ROLNICTWO
Teren powiatu jest obszarem typowo rolniczym. Produkcja
rolnicza ukierunkowana jest głównie pod produkcję zakładów
przetwórstwa rolno – spożywczego.
Rolnictwo ekologiczne na terenie powiatu ryckiego miałoby
możliwość rozwoju na gruntach II i III klasy bonitacyjnej.
Procentowe zestawienie gruntów o wysokiej klasie
bonitacyjnej w poszczególnych gminach z ogólnej ilości
gruntów ornych w powiecie
 gmina Dęblin
ok. 18,1 %
 gmina Kłoczew
ok. 24,3 %
 gmina Nowodwór
ok. 10,9 %
 gmina Ryki
ok. 27,6 %
 gmina Stężyca
ok. 18,7 %
 gmina Ułęż
ok. 23,1 %
Turystyka i rekreacja
Teren powiatu ryckiego charakteryzuje się dużą
różnorodnością krajobrazu, utworzoną przez doliny
rzeczne rzek Wisły i Wieprza wraz z pradolinami. Ponadto
występują inne zbiorniki wodne wraz z przyległymi do
nich terenami leśnymi.
Rozwojowi turystyki sprzyja również dobra sieć
głównych dróg dojazdowych. Znajdujące się na terenie
powiatu obszary zaliczane do użytków ekologicznych wraz
z miejscami historycznymi stwarzają idealne warunki do
uprawiania turystyki rowerowej jak i pieszej, w związku z
tym proponuje się utworzenie tzw. ścieżek rowerowych
oraz szlaków pieszych łączących w/w miejsca.
Rozwój terenów miejskich
Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie powiatu znajdują się w chwili
obecnej dwie aglomeracje miejskie w postaci miast Dęblin i Ryki
należy uznać, że w perspektywie nie nastąpi rozwój kolejnego
ośrodka miejskiego. Obecnie istniejące miasta powinny się rozrastać
obszarowo i demograficznie w sposób równomierny. Jako większy i
bardziej prężny ośrodek pozostanie miasto Dęblin z uwagi na
umiejscowienie w nim większej ilości zakładów przemysłowych
oraz obiektów związanych z obronnością kraju w tym Wyższej
Szkoły Sił Powietrznych. Miasto Ryki dążąc do rozwoju powinno
skoncentrować się na rozwoju zakładów przemysłowych. Jedną z
gałęzi przemysłu, która pozwoliłaby miastu na rozwój jest
skoncentrowanie w nim zakładów wytwarzających alternatywne
paliwa na bazie biomasy pochodzącej z upraw energetycznych.
Ponadto istnieje realna szansa na rozwój miasta w przypadku
przetwórstwa żywności ekologicznej.
DŁUGOTERMINOWA POLITYKA
OCHRONY ŚRODOWISKA
Ochrona
powierzchni
ziemi
Ochrona
powietrza
Ochrona
Zasobów
wodnych
Ochrona
przed
hałasem
Ochrona
Zasobów
wodnych
Ochrona powietrza
 zmniejszenie emisji niskiej
poprzez gazyfikację gmin
 wykorzystanie paliw
odnawialnych w procesie
spalania w paleniskach
domów jednorodzinnych
 zmiana w zakresie
technologii w
poszczególnych zakładach
przemysłowych
(technologie powinny być
w większości bezpylne )
 tworzenie warunków do
wykorzystania energii
promieni słonecznych i
energii wiatrowej
Ochrona powierzchni ziemi
 Rekultywacja dzikich
wysypisk śmieci.
 Obsadzenie i
zagospodarowanie gleb
stanowiących nieużytki
poprzez zalesianie.
 Rekultywacja terenów po
byłych kopalniach
surowców mineralnych.
 Budowa stacji sortowania
odpadów w miastach Ryki
i Dęblin.
Ochrona przed hałasem
 Budowa ekranów
dźwiękochłonnych w
terenach zaludnionych,
przez które przebiegają
szlaki komunikacyjne o
dużym natężeniu ruchu.
 Budowa ekranów
dźwiękochłonnych przy
zakładach produkcyjnych
emitujących hałas o
znacznym natężeniu.
 Utworzenie pasów
ochronnych z roślin wzdłuż
szlaków komunikacyjnych o
bardzo dużym natężeniu
ruchu oraz przy zakładach
produkcyjnych emitujących
hałas o znacznym
natężeniu.
Ochrona zasobów wodnych
 Budowa sieci kanalizacyjnej.
 Modernizacja oraz budowa
ujęć wody wraz ze stacja
uzdatniania.
 Budowa przydomowych
oczyszczalni
 Propagowanie i tworzenie
warunków do wykorzystania
wód opadowych
 Budowa magistrali wodnej
Źródła:













Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, Rada Ministrów,
Warszawa, 2002 r.;
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r., Monitor Polski Nr 11,
poz. 159;
Program wykonawczy do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002 r.;
Program Ochrony Środowiska dla województwa Lubelskiego 1997 - 2010, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 1997 r.;
Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2003 r.;
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2000 r.;
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa
2002 r.;
Bilans zasobów kopalin w wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2002 r.;
Planowanie i wdrażanie polityki ochrony środowiska, OW„EL-Press”, Warszawa 2001 r.;
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2000 – 2003,
Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w regionie, red. A. Kowalkowski,
Z. Janczy, Kielce – Warszawa 2002 r.;
Wilgat T. Wody lubelszczyzny, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1998 r.:
Geografia fizyczna Polski Jerzy Kondracki, wydanie III zmienione, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978 r.;
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards