Funkcje - formuły tablicowe

advertisement
Opis
Funkcje i formuły tablicowe:
Formuły są to działania – definiowane przez użytkownika – wykonujące operacje na danych z arkusza. Operacje takie można
wykonywać używając funkcji dostępnych w arkuszu. Do takich funkcji zaliczymy funkcję JEŻELI, ORAZ, SUMA, itp.
Funkcja warunkowa JEŻELI jest stosowana w sprawdzaniu i porównywaniu danych. Wyświetla ona określone wartości w
zależności od tego, czy podany warunek jest spełniony, czy nie. Na przykład formuła =JEŻELI(A1>10;”tak”;”nie”) zwraca „tak”,
jeśli liczba w komórce A1 jest większa od 10. W przeciwnym przypadku zwracane jest „nie”.
Przykład zagnieżdżonej funkcji "i" w funkcji "jeżeli"
W arkuszu kalkulacyjnym wyróżniamy również formuły tablicowe, różniące się od standardowych formuł tym, że mogą
tworzyć więcej niż jeden wynik.
Formuły te używają jako argumentów jednej lub kilku tablic, dając w wyniku jedną lub kilka komórek, które w rezultacie tworzą
tablicę.
Aby wprowadzić formułę tablicową należy:
- zaznaczyć obszar wynikowy formuły tablicowej,
- wpisać formułę tablicową,
- zatwierdzić formułę tablicową wciskając kombinację klawiszy [Shift+Ctrl+Enter].
Po zatwierdzeniu formuły tablicowej, formuła ta pojawi się we wszystkich komórkach zaznaczonego wcześniej zakresu.
Wpisana formuła, dla zaznaczenia jej tablicowego charakteru, zostanie ujęta w klamrowe nawiasy ({=formuła}). Należy pamiętać,
aby takich nawiasów nie wprowadzać samodzielnie.
Tablica jest to grupa komórek lub wartości, które traktowane są jako jedna całość. Tablica może być zapisana w komórkach
lub może przyjmować postać stałej (tzw. tablicowej) zawierającej wiele elementów, na których można dokonywać grupowych
operacji.
Ćwiczenie
Pobierztowaru
plik z izadaniem
Stosując odpowiednie formuły tablicowe oraz funkcje opracuj arkusz ustalający cenę za przewóz
osób. Opłata za
przejazd liczona jest na podstawie przejechanych kilometrów do celu (wyjazd liczony jest z Wrocławia). Pobierz plik z zadaniem
Strona 1
Download