Statystyka opisowa w R (analizy do wykładu nr 1)

advertisement
Wczytujemy zbiór danych czasów dojazdu pracowników firmy X do pracy.
Sprawdźmy jaki jest zakres tych czasów (min, max)
Więc by zrobid szereg rozdzielczy przedziałowy, możemy zrobid podział klas co 10 jednostek. Jeśli chcemy by przedziały były
prawostronnie otwarte używamy jako 3 argument funkcji CUT „right = FALSE”
I wyświetlamy wynik
Możemy też utworzyd szereg rozdzielczy skumulowany
Możemy go też narysowad, najpierw taki wykres częstości (nie skumulowany)
A teraz skumulowany
Mediana
Wariancja I odchylenie standardowe
Skośnośd I kurtoza
Download