Materiały do licowania koron i mostów

advertisement
Materiały do licowania koron i mostów na bazie żywic.
Masy akrylowe (akryl - Parapont, akryl utwardzalny - Ivocron, Pyroplast, Biodent C+B) ,
materiały złożone (SR Isosit N, Dentacolor, Visio - Gem).
Masy akrylowe (akryl - Parapont, akryl utwardzalny - Ivocron, Pyroplast, Biodent C+B) ,
Akryle do licowania koron dzielimy na akryle do gotowania – wymagają one pierwowzoru
woskowego, który jest zamienany na akryl metodą traconego wosku. Akryl polimeryzowany
jest przez gotowanie (polimeryzacja krótko, średnio i długo czasowa). Kolorystyka tych mas
akrylowych jest określona systemem Vita (zestwy proszków odpowiadających danemu
kolorowi z klucza Vida Shade Guide – A1, A2, A3, B1.....C4) lub systemem Parapont w
kolorach podstawowych 1-biały, 5-jasno zółty, 9-ciemno żółty, 37-szary, 45-żółto-brązowy.
Poprzez zmieszanie kolorów podstawowych uzyskuję się kolory pośrednie, np.: 5+45/2=25.
Akryl do gotowania produkowany jest pod postacią proszku-polimeru oraz płynu monomer.
Masy akrylowe do modelowania z wolnej reki tzw. Akryle C+B (Crown & Bridges) do
licownia kron i mostów. Nie wymagają one pierwowzoru woskowego i wykonania gipsowej
formy polimeryzacyjnej. Po zmieszaniu proszku z płynem masa akrylowa przechodząc przez
kolejne fazy polimeryzacji wchodzi w fazę ciasta. W tej fazie żywice nakłada się
bezpośrednio na metalową podbudowę korony lub mostu pokrytego wcześniej opakerem
warstwą materiału zawierającą na tyle dużą ilość barwnika, by maskować sinoszary kolor
metalu. Nakłada się kolejno różne kolory żywicy (szyjka, zębina, szkliwo), modelując w
całości licówki. Naniesiona żywica przechodzi w fazę wstępnej polimeryzacji i w tym czasie
model jest przenoszony do plimeryzatora ciśnieniowego, gdzie w gotującej się wodzie, pod
ciśnieniem 3 atmosfer, w temperatirze około 110˚C akryl polimeryzuje w ciągu kilkunastu
minut. Ta metoda umożliwia dokonanie wielokrotnych korekt (zmiana koloru, odbudowa
punktów stycznych, podniesienie powierzchni żyjącej bądź brzegu siecznego do kontaktu
zębami siecznymi czy zmianę kształtu licówki) przy czym każda następna porcja żywicy
łączy się (polimeryzuje) z materiałem już spolimeryzowanej licówki. Kolorystyka akryli C+B
określają ststemy Vita lub Parapont.
Materiały kompozycyjne do licowania koron i mostów
Z chwilą wprowadzenia do praktyki stomatologicznej materiałów kompozycyjnych
charakteryzujących się w porównaniu z akrylem znacznie lepszymi właściwościami
mechanicznymi , większą wytrzymałością na ściskanie zrywanie, ale złaszcza na ścieranie,
lepszą estetyką , mniejszą nasiąkliwością i większą stabilnością barwy podjęto próby
wykorzystania ich także jako materiałów do licowania koron i mostów. Opracowano systemy
przeznaczone do licowania, różniące się od kompozytów do wypełnień zębów zarówno
składem jak i warunkami polimeryzacji. Materiały kompozycyjne przeznaczone do licowania
ze względu na sposób polimeryzacji można podzielić na:
1. materiały polimeryzujące pod wpływem temperatury ( Isosit N, Crystalpasta,
Monopast)
2. materiały polimeryzujące pod wpływem światła ultrafioletowego ( Dentacolor, VisioGem)
Jednakże poszczególne systemy licowania różnią się nie tylko sposobem polimeryzacji, ale
także właściwościami materiałów kompozycyjnych jak i sposobem połączenia lica
z metalową podbudową uzupełnienia. Materiały takie jak Isosit N i Dentacolor należą do
materiałów z drobnym wypełniaczen, pozwalającym uzyskać lustrzany połysk licówek, a tym
samym bardzo dobre efekty estetyczne. Z kolei grubszy wypełniacz materiałów takich jak
Crystalpasta, Monopast i Visio-Gem czyni je mniej elastycznymi i nie pozwala na uzyskanie
1
lustrzanego połysku (nie najlepsza struktura powierzchni i tym samym tendencje do
przebarwiania powierzchni licówek).
Powrównując właściwości kompozytów do wypełnień zębów i kompozytów do licowania
należy stwierdzić, że te drugie posiadają większą ilość wypełniacza, zwiększającego ich
wytrzymałość i jednocześnie zmniejszającego elastyczność ( stąd tendencje do uszkodzeń
licówek zbyt cienkich) lecz również zmiana warunków polimeryzacji (polimeryzacja
ciśnieniowa pod ciśnieniem 6 at) zwiększa jakość wytrzymałość i strukrurę powierzchni tych
materiałów. Niemniej jednak stosunkowo mała elastyczność i nie najlepsze połączenie
licówki z metalową podbudową koron sprzyja utracie ich retencji.
Praktycznie każdy z systemów do licowania posiada odmienny sposób połączenia lica
z metalową podbudową koron i mostów.
Dentacolor (Kulzer) – do połączenia wykorzystano metodę „silicoater“ w krórej poddaną
obróbce strumieniowo-ściernej (piaskowaną) powierzchnię metalu pokrywa się warstwą
ceramiczną, wypalaną na metalu, po czym nanosi się na nią silan – Kerasil. Silan jest
związkiem dwufunkcyjnym łączącym chemicznie wypaloną na metalu ceramiczną warstwę
z żywicą materiału kompozycyjnego licówki. Jest to najdoskonalszy system połączenia
licówek kompozycyjnych z metalową podbudową koron i mostów.
Isosit N (Vivadent) – połączenie wykorzystuje niewielkie perełki retencyjne wielkości 0,3
mm jako mechaniczną retencję dodatkowo wzmocnioną chemicznym primerem
zwiększającym adhezję żywiczego opakera do piaskowanego metalu. Zawodność tego
połączenia przyczyniła się do opracowania i wprowadzenia dodatkowej pośredniej warstwy
wiążącej w postaci warstwy kwasu poliakrylowego polimeryzowanego światłem
ultrafioletowym w specjalnej komorze ( SR Spectralink) z którą to następnie wiąże się żywica
licówki kompozycyjnej.
Crystalpasta i Monopast (Major) , Visio Gem (ESPE) – połączenie wykorzystyje zaczepy
mechaniczne w postaci prerłek retencyjnych i innych zaczepów np. Systemu Rocatek.
Wady
1.
2.
3.
4.
5.
Systemy skomplikowane w użyciu
Stosunkowo krótki czas przydatności materiałów,
Konieczność użycia katalizatorów ochronnych i ścisłego pzrestrzegania procedury
Zawodność połączenia lica z metalem
Konieczność bardziej radykalnego niż przy licowaniu ceramiką szlifowania zębów
filarowych w przypadku licowania zębów bocznych – licówka kompozycyjna wymaga
zdecydowanie większej grubości niż ceramiczna. Cienka licówka kompozycyjna łatwo
ulega uszkodzeniu.
6. Systemy wymagają drogiego osprzętu – polimeryzatory ciśnieniowe a żywice są
drogie.
7. Łatwość odkładania się płytki nazębnej
Zalety
1. Ścieralność licówek bardziej zbliżona do ścieralności szkliwa i zębiny niż licówek
ceramicznych i akrylowych
2. Dobry efekt estetyczny za wyjątkiem meteriałów z grubszym wypełniaczem
3. Niewielka nasiąkliwość materiału
2
Download