Wzór nr 2 Części III SIWZ

advertisement
CZĘŚĆ III SIWZ
WZORY FORMULARZY
SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III:
Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY .............................................................. 3
Wzór nr 2 Części III SIWZ TABELA OFEROWANYCH CEN………………………………….7
Wzór nr 3 Części III SIWZ WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW PRZEKŁADNIKÓW ......... 13
Wzór nr 4 Części III SIWZ TABELE DANYCH GWARANTOWANYCH .............................. 14
Wzór nr 5 Części III SIWZ DOKUMENTY I RYSUNKI PRZEKŁADNIKÓW
31
Wzór nr 6 Części III SIWZ ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA ...................................................................................................................... 32
Wzór nr 7 Części III SIWZ GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA NA WADIUM .................................................................................... 33
Wzór nr 8 Części III SIWZ GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ............ 35
Wzór nr 1 Części III SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Postępowanie nr DU/15/2016/MMK
I. OFERTĘ składa:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie1
Adres
Nr telefonu
Nr faxu
Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Osoba uprawniona do kontaktu
z Zamawiającym w trakcie postępowania
Imię:
Nazwisko:
Adres:
e-mail:
nr Fax:
dla
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wzoru Umowy, jak też
przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących
przedmiotem zamówienia,
wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie: „Zakup i dostawa przekładników na
rezerwę magazynową oraz na potrzeby zadań eksploatacyjnych i remontowych realizowanych
w roku 2016 na terenie wszystkich Oddziałów PSE S.A.”
*wypełnić dla oferowanego Pakietu/Pakietów
PAKIET I*
za cenę netto ........................................................................................... zł
kwota podatku VAT2............................................................................... zł
za cenę brutto...................................................................................................zł.
1
jeżeli dotyczy.
2
uwaga – Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający
obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania
oferty, z zastrzeżeniem pkt XVI. 3) Części I SIWZ.
PAKIET II*
za cenę netto ........................................................................................... zł
kwota podatku VAT2.............................................................................. zł
za cenę brutto....................................................................................................zł.
PAKIET III*
za cenę netto ........................................................................................... zł
kwota podatku VAT2.............................................................................. zł
za cenę brutto....................................................................................................zł.
PAKIET IV*
za cenę netto ........................................................................................... zł
kwota podatku VAT2.............................................................................. zł
za cenę brutto....................................................................................................zł.
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
2) Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.
4) Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania
zamówienia.
5) Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni.
6) Zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
a) ……………………………………………………………
b) ……………………………………………………………..
(…).
*Jeżeli ma zastosowanie (zaznaczyć którego Pakietu dotyczy)
7) Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług***.
** Niewłaściwe skreślić.
*** Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i
niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który
w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto, obowiązany jest również złożyć powyższe
oświadczenie.
W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego poniżej podajemy****:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania:…………………………………………………………………………………;
- wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi:…………………………………………….
****nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium RP i niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na
terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto.
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:
1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % ceny oferty
brutto.
2) Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym
Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach.
3) Udzielić ………. * gwarancji i rękojmi na dostarczone przekładniki w ramach Pakietu I.
Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od daty protokolarnego odbioru końcowego dostawy.
Udzielić ………. * gwarancji i rękojmi na dostarczone przekładniki w ramach Pakietu II.
Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od daty protokolarnego odbioru końcowego dostawy.
Udzielić ………. * gwarancji i rękojmi na dostarczone przekładniki w ramach Pakietu III.
Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od daty protokolarnego odbioru końcowego Partii, w ramach
której dostarczony został dany Przekładnik.
Udzielić ………. * gwarancji i rękojmi na dostarczone przekładniki w ramach Pakietu IV.
Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od daty protokolarnego odbioru końcowego Partii, w ramach
której dostarczony został dany Przekładnik.
* Wykonawca podaje okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach wskazanych w pkt.
XVII.1 a) oraz 1)b) Części I SIWZ (dla oferowanego Pakietu).
4) Dostarczyć przekładniki w ramach Pakietu III w terminie ……….** tygodni od podpisania umowy.
Dostarczyć przekładniki w ramach Pakietu IV w terminie ……….** tygodni od podpisania umowy.
** Wykonawca podaje termin dostawy w pełnych tygodniach wskazanych w pkt. XVII.1 a) oraz
1)b) Części I SIWZ (dla oferowanego Pakietu).
IV. Jednocześnie po zapoznaniu się z treścią SIWZ oświadczamy, że :
1)
Wszystkie urządzenia dostarczane przez nas w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą
spełniały wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w
szczególności wymagania techniczne i funkcjonalne wyspecyfikowane w Części II SIWZ oraz
Specyfikacjach Technicznych.
2)
Udział towarów w dostawie będącej przedmiotem zamówienia, pochodzących z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którym Wspólnota Europejska zawarła
umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców przekracza 50 % na zaoferowany Pakiet.
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do
……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
…………………………………………..
miejscowość i data
Załączniki do oferty:
1) ................................
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis, pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Wzór nr 2 Części III SIWZ
TABELE CENOWE – wypełnić dla każdego oferowanego Pakietu
2A TABELA OFEROWANYCH CEN – PAKIET I (zgodnie z ceną netto, brutto podaną w
Formularzu oferty dla Pakietu I)
K1
K2
K3
K4
Lp.
Opis Pakietu
Miejsce Liczba
dostawy
szt.
K5
K6
K7
Cena
Cena netto Kwota
jednostko w zł
VAT w zł
wa netto
w zł
K6=K4xK5
K8
K9
Cena brutto Kraj
w zł 3
pochodzenia
towaru 4
K8=K6+K7
Przekładnik
400/√3 0,1/√3
0,1/√3 0,1/√3
0,1/3 kV
moce rdzeni:
I: 5 VA
II: 10 VA
III: 50 VA
IV: 25 VA
1
3
SE
TARNÓW
3
Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty, z
zastrzeżeniem pkt XVI. 3) Części I SIWZ.
4
W przypadku, gdy towar został całkowicie uzyskany w danym kraju lub na danym terytorium uznawany jest za pochodzący z
tego kraju lub terytorium (zgodnie z art. 60 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9
października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny). W przypadku towaru, w produkcję którego zaangażowane są więcej
niż jeden kraj lub więcej niż jedno terytorium, uznaje się towar za pochodzący z kraju lub terytorium, w którym towar ten został
poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie przystosowanym
do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania (art. 60 ust 2 rozporządzenia
952/2013).
…………………………………………..
miejscowość i data
……………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy
TABELA OFEROWANYCH CEN – PAKIET II (zgodnie z ceną netto, brutto podaną w
Formularzu oferty dla Pakietu II)
2B
K1
K2
K3
K4
K5
K6
Lp.
Opis Pakietu
Miejsce
dostawy
Liczba
Cena
jednostkowa
netto w zł
Cena netto Kwot Cena brutto w Kraj
w zł
a VAT zł 3
pochodzenia
w zł
towaru 4
szt.
K6=K4xK5
K7
K8
K9
K8=K6+K7
Przekładnik
6001200//1/1/1/1/1
A/A
moce rdzeni:
I: 45 VA
II: 60 VA
III:60 VA
IV:60 VA
V: 60 VA
1
6
SE KIELCE
3
Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty, z
zastrzeżeniem pkt XVI. 3) Części I SIWZ.
4
W przypadku, gdy towar został całkowicie uzyskany w danym kraju lub na danym terytorium uznawany jest za pochodzący z
tego kraju lub terytorium (zgodnie z art. 60 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9
października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny). W przypadku towaru, w produkcję którego zaangażowane są więcej
niż jeden kraj lub więcej niż jedno terytorium, uznaje się towar za pochodzący z kraju lub terytorium, w którym towar ten został
poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie przystosowanym
do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania (art. 60 ust 2 rozporządzenia
952/2013).
…………………………………………..
miejscowość i data
……………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy
2C
TABELA OFEROWANYCH CEN – PAKIET III (zgodnie z ceną netto, brutto podaną w
Formularzu oferty dla Pakietu III)
K1
K2
K3
K4
K5
K6
Lp.
Opis Pakietu
Miejsce
dostawy
Liczba
Cena
jednostkowa
netto w zł
Cena netto Kwota
w zł
VAT
Cena brutto Kraj
w zł 4
pochodzeni
a towaru 4
K6=K4xK5
K8=K6+K7
szt.
Przekładnik
1
200SE
400//1/1/1/1/1 A/A POŁANIEC
moce rdzeni:
I: 60 VA
II: 60 VA
III:90 VA
IV:90 VA
V: 45 VA
2
Przekładnik
3
3
300SE
600//1/1/1/1/1 A/A
KOZIENICE
moce rdzeni:
I: 45 VA
II: 45 VA
III:90 VA
IV:45 VA
V: 45 VA
3
Przekładnik
57
300600//1/1/1/1/1 A/A
moce rdzeni:
I: 60 VA
II: 60 VA
III:90 VA
IV:90 VA
V :45 VA
SE
KROSNO
ISKRZYNIA
SE
POŁANIEC
SE
RZESZÓW
SE
GDAŃSK
BŁONIA
4
Przekładnik
8001600//1/1/1/1/1
A/A
moce rdzeni:
I: 60 VA
II:60 VA
III:90 VA
IV:90 VA
V: 45 VA
MAGAZYN
CENTRALN
Y
27
SE
KROSNO
ISKRZYNIA
SE
RZESZÓW
SE
GDAŃSK
BŁONIA
SE
OLSZTYN
MĄTKI
MAGAZYN
CENTRALN
Y
K7
K8
K9
Przekładnik
5
8001600//5/5/5/5/5
A/A
moce rdzeni:
I: 60 VA
II:60 VA
III:90 VA
IV:90 VA
V: 45 VA
SE
GRUDZIĄD
Z
WĘGROW
O
Razem
6
96
3
Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty, z
zastrzeżeniem pkt XVI. 3) Części I SIWZ.
4
W przypadku, gdy towar został całkowicie uzyskany w danym kraju lub na danym terytorium uznawany jest za pochodzący z
tego kraju lub terytorium (zgodnie z art. 60 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9
października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny). W przypadku towaru, w produkcję którego zaangażowane są więcej
niż jeden kraj lub więcej niż jedno terytorium, uznaje się towar za pochodzący z kraju lub terytorium, w którym towar ten został
poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie przystosowanym
do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania (art. 60 ust 2 rozporządzenia
952/2013).
…………………………………………..
miejscowość i data
……………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy
2D
TABELA OFEROWANYCH CEN – PAKIET IV (zgodnie z ceną netto, brutto podaną w
Formularzu oferty dla Pakietu IV)
K1
K2
K3
K4
K5
K6
Lp.
Opis
Pakietu
Miejsce
dostawy
Liczba
Cena
jednostkowa
netto w zł
Cena netto Kwota VAT Cena brutto Kraj
w zł
w zł
w zł 3
pochodzeni
a towaru 4
szt.
K6=K4xK5
Przekładnik
1
100/√3 0,1/√3
0,1/√3 0,1/√3
0,1/3 kV
moce rdzeni:
I: 100 VA
II: 100 VA
III: 30 VA
IV: 25 VA
SE OLSZTYN 69
MĄTKI
SE GDAŃSK
BŁONIA
SE
KĘDZIERZY
N
SE
TRĘBACZEW
SE NAREW
SE
MOŚCISKA
MAGAZYN
CENTRALNY
2
Przekładnik
100⁄ ; 0,1⁄ ; SE PLEWISKA
√3
√3
0,1
0,1
⁄ ; ⁄ ;
√3
√3
0,1⁄ 𝑘𝑉
3
3
moce rdzeni:
I: 75 VA
II: 75 VA
III: 30 VA
IV: 25 VA
3
Przekładnik
SE
GDAŃSK 36
BŁONIA
100⁄ ; 0,1⁄ ;
√3
√3 MAGAZYN
0,1
0,1
⁄ ; ⁄ ; CENTRALNY
√3
√3
0,1⁄ 𝑘𝑉
3
moce rdzeni:
I: 120 VA
II: 120 VA
III: 50 VA
IV: 25 VA
4
Przekładnik
100⁄ ; 0,1⁄ ;
√3
√3
0,1
0,1
⁄ ; ⁄ ;
√3
√3
0,1⁄ 𝑘𝑉
3
moce rdzeni:
I: 150 VA
II: 100 VA
III: 50 VA
IV: 25 VA
SE PLEWISKA
3
K7
K8
K8=K6+K7
K9
5
Przekładnik
6
100⁄ ; 0,1⁄
√3
√3
0,1
0,1
⁄ ; ⁄ ;
√3
√3
0,1⁄ 𝑘𝑉
3
moce rdzeni:
I: 200 VA
II: 30 VA
III: 50 VA
IV: 25 VA
Przekładnik
SE KROSNO
ISKRZYNIA
100⁄ ; 0,1⁄ ;
√3
√3
0,1
0,1
⁄ ; ⁄ ;
√3
√3
0,1⁄ 𝑘𝑉
3
moce rdzeni:
I: 100 VA
II: 30 VA
III: 50 VA
IV: 25 VA
SE
GRUDZIĄDZ
; WĘGROWO
Razem
6
15
132
3
Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty, z
zastrzeżeniem pkt XVI. 3) Części I SIWZ.
4
W przypadku, gdy towar został całkowicie uzyskany w danym kraju lub na danym terytorium uznawany jest za pochodzący z
tego kraju lub terytorium (zgodnie z art. 60 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9
października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny). W przypadku towaru, w produkcję którego zaangażowane są więcej
niż jeden kraj lub więcej niż jedno terytorium, uznaje się towar za pochodzący z kraju lub terytorium, w którym towar ten został
poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie przystosowanym
do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania (art. 60 ust 2 rozporządzenia
952/2013).
…………………………………………..
miejscowość i data
……………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy
Wzór nr 3 Części III SIWZ
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy
niż 3 lata, to w tym okresie, dostaw odpowiadających opisowi w pkt VI.2) lit a), b), c), d) Części I SIWZ wraz z załączeniem dowodów potwierdzających,
że dostawy te zostały wykonane należycie, w ramach każdego zaoferowanego Pakietu
1.
2.
3.
4.
Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw.
…………………………………………..
miejscowość i data
Nazwa i adres
Wykonawcy lub
podmiotu
udostępniającego
potencjał*
Napięcie
znamionowe (kV)
Typ oraz
sztuk
Nazwa,
kraj
adres
Zamawiającego
dd/mm/rrrr
Data dostawy
i
liczba
Wykonawca wypełnia poniższą tabelę oddzielnie dla każdego oferowanego Pakietu.
Pakiet ………….
……………………………………………
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
5.
Wzór nr 4 Części III SIWZ
TABELE DANYCH GWARANTOWANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań zestawionych, poniżej i wymienionych w
specyfikacjach technicznych obowiązujących u Zamawiającego w tym:


Specyfikacji technicznej PSE–ST.Przekładniki_Napięciowe_110_220_400 kV/2014
Specyfikacji technicznej PSE-ST.Przekładniki_Prądowe_110_220_400kV/2014
Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań, w kolumnie Gwarantowane wpisując:
 „TAK” lub „NIE” w tych wierszach, w których w kolumnie Wymagane jest określona wartość;
W
pozostałych
przypadkach
wpisując
informację
zgodnie
z
zaleceniem
zawartym
w kolumnie Wymagane, gdzie zaznaczono (informacja) lub „TAK”.
Udzielenie odpowiedzi, która będzie wskazywała na niespełnienie minimalnego wymagania będzie
skutkowała odrzuceniem oferty.
W przypadku niewypełnienia którejkolwiek pozycji lub wypełnienia niezrozumiałego, Zamawiający
będzie wymagał przedłożenia przez Wykonawcę stosownej informacji.
Poniżej przedstawione zostały Tabele danych gwarantowanych dla poszczególnych Pakietów:
1. Pakiet I
Tabela nr 1. Dane ogólne i techniczne
Lp.
Parametr
Wymagane
1.
Nazwa producenta
(informacja)
2.
Adres fabryki, w której przekładnik będzie
produkowany
(informacja)
3.
Liczba faz
wykonanie
jednofazowe
4.
Środowisko pracy
wykonanie
napowietrzne
5.
Sposób instalacji
wykonanie
wolnostojące
6.
Minimalny czas życia przekładnika
7.
Rodzaj izolacji zewnętrznej
40 lat
kompozytowa – „C”
porcelanowa – „P”
*) Wymagania odnośnie do izolacji zewnętrznej porcelanowej – „P”
8.
1. Materiał ceramiczny
2. Spoiwo
C 130
cement portlandzki
Gwarantowane
3. Kolor porcelany
brązowy
*)Wymagania odnośnie do izolacji zewnętrznej kompozytowej – „C”
1. Rdzeń
9.
1.1. Składniki
żywica epoksydowa
1.2. Włókno szklane
szkło typu E, wolne
od boru
1.3. Minimalna zawartość szkła w rdzeniu
2. Osłona i klosze
3. Spoiwo
4. Kolor
10.
Rodzaj izolacji wewnętrznej
70% masy
guma silikonowa
HTV
silikon metastabilny
szary
gazowa SF6 – „G”
olejowa – „M”
*) Wymagania odnośnie do izolacji wewnętrznej, gazowej – „G”
1. Rodzaj
gaz SF6
11.
2. Wymaganie
3. Ubytek gazu w ciągu roku
IEC 60376
≤0,5 %
*) Wymagania odnośnie do izolacji wewnętrznej olejowej – „M”
1. Rodzaj izolacji
2. Wymaganie
olejowo – papierowa
(celulozowa)
IEC 60296
3. Typ oleju
12.
3.1. Nieinhibitowany olej transformatorowy
wolny od siarki
korozyjnej,
o parametrach nie
gorszych niż
Nytro Taurus
3.2. Inhibitowany olej transformatorowy
wolny od siarki
korozyjnej,
o parametrach nie
gorszych niż
Nytro Gemini X lub
Nytro Lyrax
13.
Droga upływu izolatora
≥25 mm/kV
14.
Stosunek drogi upływu do odległości łukowej
≤4,0
15.
Stopień ochrony skrzynek zaciskowych
IP 54
16.
Napięcie znamionowe sieci Un
400 kV
17.
Najwyższe napięcie robocze przekładnika Um
420 kV
Znamionowy współczynnik napięciowy:
18.
1. bez ograniczenia czasu (ciągły),
1,2
2. przy ograniczeniu czasu do 30 sekund.
1,5
19.
Znamionowe napięcie strony pierwotnej – Upr
400 / √3 kV
20.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej strony pierwotnej
(GN) na sucho i pod deszczem
630 kV
21.
Znamionowe napięcie probiercze udarowe,
piorunowe strony pierwotnej; udar pełny
1425 kVm
22.
Znamionowe napięcie probiercze udarowe,
piorunowe strony pierwotnej; udar ucięty
1640 kVm
23.
Znamionowe napięcie probiercze udarowe,
łączeniowe strony pierwotnej
1050 kVm
24.
Dopuszczalny
poziom
wyładowań
niezupełnych przy napięciu Um i zastosowaniu
izolacji olejowej
≤5 pC
25.
Dopuszczalny
poziom
wyładowań
niezupełnych przy napięciu Um i zastosowaniu
izolacji gazowej (SF6)
≤1 pC
26.
Zakłócenia radioelektryczne (RIV) w zakresie
0,16-30 MHZ przy napięciu 1.1*Um / √3
pomierzone wg normy CISPR/TR 18-2
≤500 µV
27.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej izolacji uzwojeń
wtórnych (do ziemi i między uzwojeniami)
3,0 kV
28.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej izolacji miedzy
sekcjami uzwojeń pierwotnych i wtórnych
(jeśli występują)
3,0 kV
29.
Rezystancja
izolacji doziemnej strony
pierwotnej w temperaturze +200C i wilgotności
powietrza ≤80%, przy napięciu probierczym
1,0 kV w trakcie prób i w całym okresie pracy
≥200 MΩ
30.
Rezystancja izolacji doziemnej strony wtórnej
(poszczególnych uzwojeń wtórnych) w
temperaturze +200C i wilgotności powietrza
≤80%, przy napięciu probierczym 1 kV w
trakcie prób i w całym okresie pracy.
≥100 MΩ
31.
Wytrzymałość statyczna na zginanie zacisków
przyłączeniowych strony pierwotnej
≥3000 N
32.
Wytrzymałość statyczna + dynamiczna na
zginanie zacisków przyłączeniowych strony
pierwotnej
≥5000 N
*) Stosownie do zastosowanego rodzaju izolacji.
Tabela nr 2. Dane przekładni
Lp.
1.
Parametr
Wymagane
Znamionowe napięcie strony pierwotnej
– Upr
400 / √3 kV
Gwarantowane
Parametry znamionowe uzwojeń wtórnych: napięcie, moc, klasa dokładności:
uzwojenie do pomiarów:
100 / √3 V, 5 VA, klasa 0,2
uzwojenie do pomiarów i
zabezpieczeń:
III. uzwojenie do zabezpieczeń:
100 / √3 V, 10 VA, klasa 0,2 oraz 3P
I.
2.
II.
IV. uzwojenie napięcia resztkowego:
100 / √3 V, 50 VA, klasa 3P
100 / 3 V, 25 VA, klasa 3P
2. Pakiet II
Tabela nr 1. Dane ogólne i techniczne
Lp.
Parametr
Wymagane
1.
Nazwa producenta
(informacja)
2.
Adres fabryki, w której przekładnik będzie
produkowany
(informacja)
3.
Liczba faz
wykonanie
jednofazowe
4.
Środowisko pracy
wykonanie
napowietrzne
5.
Sposób instalacji
wykonanie
wolnostojące
6.
Minimalny czas życia przekładnika
7.
Rodzaj izolacji zewnętrznej
40 lat
kompozytowa – „C”
porcelanowa – „P”
*) Wymagania odnośnie do izolacji zewnętrznej porcelanowej – „P”
1. Materiał ceramiczny
C 130
8.
2. Spoiwo
3. Kolor porcelany
cement portlandzki
brązowy
*)Wymagania odnośnie do izolacji zewnętrznej kompozytowej – „C”
9.
1. Rdzeń
1.1. Składniki
żywica epoksydowa
Gwarantowane
szkło typu E, wolne
od boru
1.2. Włókno szklane
1.3. Minimalna zawartość szkła w rdzeniu
guma silikonowa
HTV
2. Osłona i klosze
3. Spoiwo
silikon metastabilny
4. Kolor
10.
70% masy
szary
gazowa SF6 – „G”
Rodzaj izolacji wewnętrznej
olejowa – „M”
*) Wymagania odnośnie do izolacji wewnętrznej, gazowej – „G”
1. Rodzaj
gaz SF6
11.
2. Wymaganie
IEC 60376
3. Ubytek gazu w ciągu roku
≤0,5 %
*) Wymagania odnośnie do izolacji wewnętrznej olejowej – „M”
olejowo – papierowa
(celulozowa)
1. Rodzaj izolacji
2. Wymaganie
IEC 60296
3. Typ oleju
12.
3.1. Nieinhibitowany olej transformatorowy
wolny od siarki
korozyjnej,
o parametrach nie
gorszych niż
Nytro Taurus
3.2. Inhibitowany olej transformatorowy
wolny od siarki
korozyjnej,
o parametrach nie
gorszych niż
Nytro Gemini X lub
Nytro Lyrax
13.
Droga upływu izolatora
≥25 mm/kV
14.
Stosunek drogi upływu do odległości łukowej
≤4,0
15.
Stopień ochrony skrzynek zaciskowych
IP 54
16.
Znamionowy prąd pierwotny rozszerzonego
zakresu w stosu do prądu znamionowego
strony pierwotnej
150 %
17.
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny strony
pierwotnej Ith (wartość skuteczna)
50 kA
18.
Znamionowy
prąd
pierwotnej Idyn
dynamiczny
strony
125 kAm
19.
Prąd znamionowy
wtórnych - Isr
wszystkich
20.
Napięcie znamionowe sieci Un
220 kV
21.
Najwyższe napięcie robocze Um
245 kV
22.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej strony pierwotnej
(GN) na sucho i pod deszczem
460 kV
23.
Znamionowe napięcie probiercze udarowe,
piorunowe strony pierwotnej; udar pełny
1050 kVm
24.
Znamionowe napięcie probiercze udarowe,
piorunowe strony pierwotnej; udar ucięty
1200 kVm
25.
*)
Dopuszczalny
poziom
wyładowań
niezupełnych przy napięciu Um i zastosowaniu
izolacji olejowej
≤5 pC
26.
*)
Dopuszczalny
poziom
wyładowań
niezupełnych przy napięciu Um i zastosowaniu
izolacji gazowej (SF6)
≤1 pC
27.
Zakłócenia radioelektryczne (RIV) w zakresie
0,16-30 MHZ przy napięciu 1.1*Um / √3
pomierzone wg normy CISPR/TR 18-2
≤500 µV
28.
Znamionowe napięcie
międzyzwojowej
4,5 kVm
29.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej izolacji uzwojeń
wtórnych (do ziemi i między uzwojeniami)
3,0 kV
30.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej izolacji miedzy
sekcjami uzwojeń pierwotnych i wtórnych
3,0 kV
31.
Rezystancja
izolacji doziemnej strony
pierwotnej
(uzwojeń
pierwotnych)
w
temperaturze +200C i wilgotności powietrza
≤80%, przy napięciu probierczym 2,5 kV w
trakcie prób wg pkt 2.3 i w całym okresie pracy
wg tabl. 4. Lp 4
≥3000 MΩ
32.
Rezystancja izolacji doziemnej strony wtórnej
(poszczególnych uzwojeń wtórnych) w
temperaturze +200C i wilgotności powietrza
≤80%, przy napięciu probierczym 1 kV w
trakcie prób wg pkt 2.3 i w całym okresie pracy
wg tabl. 4. Lp 4
≥100 MΩ
33.
Wytrzymałość statyczna na zginanie zacisków
przyłączeniowych strony pierwotnej
≥3000 N
probiercze
uzwojeń
izolacji
1A
34.
Wytrzymałość statyczna + dynamiczna na
zginanie zacisków przyłączeniowych strony
pierwotnej
≥5000 N
*) Stosownie do zastosowanego rodzaju izolacji.
Tabela nr 2. Dane przekładni
Lp.
Parametr
Wymagane
1.
Prąd znamionowy strony pierwotnej - Ipr
[A]
600-1200
2.
Znamionowy długotrwały prąd cieplny,
strony pierwotnej - Icth [A]
900-1800
Gwarantowane
Parametry uzwojeń pomiarowych: prąd znamionowy, moc, klasa dokładności, prąd rozszerzonego
zakresu, współczynnik bezpieczeństwa przyrządu
3.
uzwojenie nr 1,
1 A, 45 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
uzwojenie nr 2.
1 A, 60 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
Parametry uzwojeń do zabezpieczeń: prąd znamionowy, moc, graniczny współczynnik dokładności
4.
uzwojenie nr 3,
1 A, 60 VA, 5P20
uzwojenie nr 4,
1 A, 60 VA, 5P20
uzwojenie nr 5.
1 A, 60 VA, 5P20
3. Pakiet III
Tabela nr 1. Dane ogólne i techniczne
Lp.
Parametr
Wymagane
1.
Nazwa producenta
(informacja)
2.
Adres fabryki, w której przekładnik będzie
produkowany
(informacja)
3.
Liczba faz
wykonanie
jednofazowe
4.
Środowisko pracy
wykonanie
napowietrzne
5.
Sposób instalacji
wykonanie
wolnostojące
6.
Minimalny czas życia przekładnika
40 lat
Gwarantowane
7.
Rodzaj izolacji zewnętrznej
kompozytowa – „C”
porcelanowa – „P”
*) Wymagania odnośnie do izolacji zewnętrznej porcelanowej – „P”
1. Materiał ceramiczny
C 130
8.
2. Spoiwo
3. Kolor porcelany
cement portlandzki
brązowy
*)Wymagania odnośnie do izolacji zewnętrznej kompozytowej – „C”
1. Rdzeń
9.
1.1. Składniki
żywica epoksydowa
1.2. Włókno szklane
szkło typu E, wolne
od boru
1.3. Minimalna zawartość szkła w rdzeniu
2. Osłona i klosze
3. Spoiwo
4. Kolor
10.
Rodzaj izolacji wewnętrznej
70% masy
guma silikonowa
HTV
silikon metastabilny
szary
gazowa SF6 – „G”
olejowa – „M”
*) Wymagania odnośnie do izolacji wewnętrznej, gazowej – „G”
1. Rodzaj
gaz SF6
11.
2. Wymaganie
3. Ubytek gazu w ciągu roku
IEC 60376
≤0,5 %
*) Wymagania odnośnie do izolacji wewnętrznej olejowej – „M”
1. Rodzaj izolacji
2. Wymaganie
olejowo – papierowa
(celulozowa)
IEC 60296
3. Typ oleju
12.
3.1. Nieinhibitowany olej transformatorowy
wolny od siarki
korozyjnej,
o parametrach nie
gorszych niż
Nytro Taurus
3.2. Inhibitowany olej transformatorowy
wolny od siarki
korozyjnej,
o parametrach nie
gorszych niż
Nytro Gemini X lub
Nytro Lyrax
13.
Droga upływu izolatora
≥25 mm/kV
14.
Stosunek drogi upływu do odległości łukowej
≤4,0
15.
Stopień ochrony skrzynek zaciskowych
IP 54
16.
Znamionowy prąd pierwotny rozszerzonego
zakresu w stosu do prądu znamionowego
strony pierwotnej
150 %
17.
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny strony
pierwotnej Ith (wartość skuteczna)
50 kA
18.
Znamionowy
prąd
pierwotnej Idyn
20.
Napięcie znamionowe sieci Un
110 kV
21.
Najwyższe napięcie robocze Um
123 kV
22.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej strony pierwotnej
(GN) na sucho i pod deszczem
230 kV
23.
Znamionowe napięcie probiercze udarowe,
piorunowe strony pierwotnej; udar pełny
550 kVm
24.
Znamionowe napięcie probiercze udarowe,
piorunowe strony pierwotnej; udar ucięty
630 kVm
25.
*)
Dopuszczalny
poziom
wyładowań
niezupełnych przy napięciu Um i zastosowaniu
izolacji olejowej
≤5 pC
26.
*)
Dopuszczalny
poziom
wyładowań
niezupełnych przy napięciu Um i zastosowaniu
izolacji gazowej (SF6)
≤1 pC
27.
Zakłócenia radioelektryczne (RIV) w zakresie
0,16-30 MHZ przy napięciu 1.1*Um / √3
pomierzone wg normy CISPR/TR 18-2
≤500 µV
28.
Znamionowe napięcie
międzyzwojowej
4,5 kVm
29.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej izolacji uzwojeń
wtórnych (do ziemi i między uzwojeniami)
3,0 kV
30.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej izolacji miedzy
sekcjami uzwojeń pierwotnych i wtórnych
3,0 kV
31.
Rezystancja
izolacji doziemnej strony
pierwotnej
(uzwojeń
pierwotnych)
w
temperaturze +200C i wilgotności powietrza
≤80%, przy napięciu probierczym 2,5 kV w
trakcie prób wg pkt 2.3 i w całym okresie pracy
wg tabl. 4. Lp 4
≥3000 MΩ
dynamiczny
probiercze
strony
izolacji
125 kAm
32.
Rezystancja izolacji doziemnej strony wtórnej
(poszczególnych uzwojeń wtórnych) w
temperaturze +200C i wilgotności powietrza
≤80%, przy napięciu probierczym 1 kV w
trakcie prób wg pkt 2.3 i w całym okresie pracy
wg tabl. 4. Lp 4
≥100 MΩ
33.
Wytrzymałość statyczna na zginanie zacisków
przyłączeniowych strony pierwotnej
≥3000 N
34.
Wytrzymałość statyczna + dynamiczna na
zginanie zacisków przyłączeniowych strony
pierwotnej
≥5000 N
*) Stosownie do zastosowanego rodzaju izolacji.
Tabela nr 2. Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 1 Tabeli nr 2c (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
Parametr
Wymagane
1.
Prąd znamionowy strony pierwotnej - Ipr
[A]
200-400
2.
Znamionowy długotrwały prąd cieplny,
strony pierwotnej - Icth [A]
300-600
Gwarantowane
Parametry uzwojeń pomiarowych: prąd znamionowy, moc, klasa dokładności, prąd rozszerzonego
zakresu, współczynnik bezpieczeństwa przyrządu
3.
uzwojenie nr 1,
1 A, 60 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
uzwojenie nr 2.
1 A, 60 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
Parametry uzwojeń do zabezpieczeń: prąd znamionowy, moc, graniczny współczynnik dokładności
4.
uzwojenie nr 3,
1 A, 90 VA, 5P20
uzwojenie nr 4,
1 A, 90 VA, 5P20
uzwojenie nr 5.
1 A, 45 VA, 5P20
Tabela nr 3. Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 2 Tabeli nr 2c (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
1.
Parametr
Prąd znamionowy strony pierwotnej - Ipr
[A]
Wymagane
300-600
Gwarantowane
2.
Znamionowy długotrwały prąd cieplny,
strony pierwotnej - Icth [A]
450-900
Parametry uzwojeń pomiarowych: prąd znamionowy, moc, klasa dokładności, prąd rozszerzonego
zakresu, współczynnik bezpieczeństwa przyrządu
3.
uzwojenie nr 1,
1 A, 45 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
uzwojenie nr 2.
1 A, 45 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
Parametry uzwojeń do zabezpieczeń: prąd znamionowy, moc, graniczny współczynnik dokładności
4.
uzwojenie nr 3,
1 A, 90 VA, 5P20
uzwojenie nr 4,
1 A, 45 VA, 5P20
uzwojenie nr 5.
1 A, 45 VA, 5P20
Tabela nr 4. Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 3 Tabeli nr 2c (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
Parametr
Wymagane
1.
Prąd znamionowy strony pierwotnej - Ipr
[A]
300-600
2.
Znamionowy długotrwały prąd cieplny,
strony pierwotnej - Icth [A]
450-900
Gwarantowane
Parametry uzwojeń pomiarowych: prąd znamionowy, moc, klasa dokładności, prąd rozszerzonego
zakresu, współczynnik bezpieczeństwa przyrządu
3.
uzwojenie nr 1,
1 A, 60 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
uzwojenie nr 2.
1 A, 60 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
Parametry uzwojeń do zabezpieczeń: prąd znamionowy, moc, graniczny współczynnik dokładności
4.
uzwojenie nr 3,
1 A, 90 VA, 5P20
uzwojenie nr 4,
1 A, 90 VA, 5P20
uzwojenie nr 5.
1 A, 45 VA, 5P20
Tabela nr 5. Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 4 Tabeli nr 2c (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
1.
Parametr
Prąd znamionowy strony pierwotnej - Ipr
[A]
Wymagane
800-1600
Gwarantowane
2.
Znamionowy długotrwały prąd cieplny,
strony pierwotnej - Icth [A]
1200-2400
Parametry uzwojeń pomiarowych: prąd znamionowy, moc, klasa dokładności, prąd rozszerzonego
zakresu, współczynnik bezpieczeństwa przyrządu
3.
uzwojenie nr 1,
1 A, 60 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
uzwojenie nr 2.
1 A, 60 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
Parametry uzwojeń do zabezpieczeń: prąd znamionowy, moc, graniczny współczynnik dokładności
4.
uzwojenie nr 3,
1 A, 90 VA, 5P20
uzwojenie nr 4,
1 A, 90 VA, 5P20
uzwojenie nr 5.
1 A, 45 VA, 5P20
Tabela nr 6. Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 6 Tabeli nr 2c (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
Parametr
Wymagane
Prąd znamionowy strony pierwotnej - Ipr
[A]
800-1600
Znamionowy długotrwały prąd cieplny,
strony pierwotnej - Icth [A]
1200-2400
Gwarantowane
Parametry uzwojeń pomiarowych: prąd znamionowy, moc, klasa dokładności, prąd rozszerzonego
zakresu, współczynnik bezpieczeństwa przyrządu
uzwojenie nr 1,
5 A, 60 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
uzwojenie nr 2.
5 A, 60 VA, klasa 0,2 ext. 150% FS≤5
Parametry uzwojeń do zabezpieczeń: prąd znamionowy, moc, graniczny współczynnik dokładności
uzwojenie nr 3,
5 A, 90 VA, 5P20
uzwojenie nr 4,
5 A, 90 VA, 5P20
uzwojenie nr 5.
5 A, 45 VA, 5P20
4. Pakiet IV
Tabela nr 1. Dane ogólne i techniczne
Lp.
Parametr
Wymagane
1.
Nazwa producenta
(informacja)
2.
Adres fabryki, w której przekładnik będzie
produkowany
(informacja)
3.
Liczba faz
wykonanie
jednofazowe
4.
Środowisko pracy
wykonanie
napowietrzne
5.
Sposób instalacji
wykonanie
wolnostojące
6.
Minimalny czas życia przekładnika
7.
Rodzaj izolacji zewnętrznej
40 lat
kompozytowa – „C”
porcelanowa – „P”
*) Wymagania odnośnie do izolacji zewnętrznej porcelanowej – „P”
1. Materiał ceramiczny
C 130
8.
2. Spoiwo
3. Kolor porcelany
cement portlandzki
brązowy
*)Wymagania odnośnie do izolacji zewnętrznej kompozytowej – „C”
1. Rdzeń
9.
1.1. Składniki
żywica epoksydowa
1.2. Włókno szklane
szkło typu E, wolne
od boru
1.3. Minimalna zawartość szkła w rdzeniu
2. Osłona i klosze
3. Spoiwo
4. Kolor
10.
Rodzaj izolacji wewnętrznej
70% masy
guma silikonowa
HTV
silikon metastabilny
szary
gazowa SF6 – „G”
olejowa – „M”
*) Wymagania odnośnie do izolacji wewnętrznej, gazowej – „G”
1. Rodzaj
gaz SF6
11.
2. Wymaganie
3. Ubytek gazu w ciągu roku
IEC 60376
≤0,5 %
Gwarantowane
*) Wymagania odnośnie do izolacji wewnętrznej olejowej – „M”
1. Rodzaj izolacji
2. Wymaganie
olejowo – papierowa
(celulozowa)
IEC 60296
3. Typ oleju
12.
3.1. Nieinhibitowany olej transformatorowy
wolny od siarki
korozyjnej,
o parametrach nie
gorszych niż
Nytro Taurus
3.2. Inhibitowany olej transformatorowy
wolny od siarki
korozyjnej,
o parametrach nie
gorszych niż
Nytro Gemini X lub
Nytro Lyrax
13.
Droga upływu izolatora
≥25 mm/kV
14.
Stosunek drogi upływu do odległości łukowej
≤4,0
15.
Stopień ochrony skrzynek zaciskowych
IP 54
16.
Napięcie znamionowe sieci Un
110 kV
17.
Najwyższe napięcie robocze przekładnika Um
121 kV
Znamionowy współczynnik napięciowy:
18.
1. bez ograniczenia czasu (ciągły),
1,2
2. przy ograniczeniu czasu do 30 sekund.
1,5
19.
Znamionowe napięcie strony pierwotnej – Upr
110 / √3 kV
20.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej strony pierwotnej
(GN) na sucho i pod deszczem
230 kV
21.
Znamionowe napięcie probiercze udarowe,
piorunowe strony pierwotnej; udar pełny
550 kVm
22.
Znamionowe napięcie probiercze udarowe,
piorunowe strony pierwotnej; udar ucięty
630 kVm
23.
Dopuszczalny
poziom
wyładowań
niezupełnych przy napięciu Um i zastosowaniu
izolacji olejowej
≤5 pC
24.
Dopuszczalny
poziom
wyładowań
niezupełnych przy napięciu Um i zastosowaniu
izolacji gazowej (SF6)
≤1 pC
25.
Zakłócenia radioelektryczne (RIV) w zakresie
0,16-30 MHZ przy napięciu 1.1*Um / √3
pomierzone wg normy CISPR/TR 18-2
≤500 µV
26.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej izolacji uzwojeń
wtórnych (do ziemi i między uzwojeniami)
3,0 kV
27.
Znamionowe
napięcie
probiercze
o
częstotliwości sieciowej izolacji miedzy
sekcjami uzwojeń pierwotnych i wtórnych
(jeśli występują)
3,0 kV
28.
Rezystancja
izolacji doziemnej strony
pierwotnej w temperaturze +200C i wilgotności
powietrza ≤80%, przy napięciu probierczym
1,0 kV w trakcie prób i w całym okresie pracy
≥200 MΩ
29.
Rezystancja izolacji doziemnej strony wtórnej
(poszczególnych uzwojeń wtórnych) w
temperaturze +200C i wilgotności powietrza
≤80%, przy napięciu probierczym 1 kV w
trakcie prób i w całym okresie pracy.
≥100 MΩ
30.
Wytrzymałość statyczna na zginanie zacisków
przyłączeniowych strony pierwotnej
≥2000 N
31.
Wytrzymałość statyczna + dynamiczna na
zginanie zacisków przyłączeniowych strony
pierwotnej
≥4000 N
*) Stosownie do zastosowanego rodzaju izolacji.
Tabela nr 2 Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 1 Tabeli nr 2d (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
1.
Parametr
Wymagane
Znamionowe napięcie strony pierwotnej
– Upr
110 / √3 kV
Parametry znamionowe uzwojeń wtórnych: napięcie, moc, klasa dokładności:
uzwojenie do pomiarów:
100 / √3 V, 100 VA, klasa 0,2
uzwojenie do pomiarów i
zabezpieczeń:
III. uzwojenie do zabezpieczeń:
100 / √3 V, 100 VA, klasa 0,2 oraz 3P
I.
2.
II.
IV. uzwojenie napięcia resztkowego:
100 / √3 V, 30 VA, klasa 3P
100 / 3 V, 25 VA, klasa 3P
Gwarantowane
Tabela nr 3 Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 2 Tabeli nr 2d (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
1.
Parametr
Wymagane
Znamionowe napięcie strony pierwotnej
– Upr
110 / √3 kV
Gwarantowane
Parametry znamionowe uzwojeń wtórnych: napięcie, moc, klasa dokładności:
uzwojenie do pomiarów:
100 / √3 V, 75 VA, klasa 0,2
uzwojenie do pomiarów i
zabezpieczeń:
III. uzwojenie do zabezpieczeń:
100 / √3 V, 75 VA, klasa 0,2 oraz 3P
I.
2.
II.
IV. uzwojenie napięcia resztkowego:
100 / √3 V, 30 VA, klasa 3P
100 / 3 V, 25 VA, klasa 3P
Tabela nr 4 Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 3 Tabeli nr 2d (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
1.
Parametr
Wymagane
Znamionowe napięcie strony pierwotnej
– Upr
110 / √3 kV
Gwarantowane
Parametry znamionowe uzwojeń wtórnych: napięcie, moc, klasa dokładności:
uzwojenie do pomiarów:
100 / √3 V, 120 VA, klasa 0,2
uzwojenie do pomiarów i
zabezpieczeń:
III. uzwojenie do zabezpieczeń:
100 / √3 V, 120 VA, klasa 0,2 oraz 3P
I.
2.
II.
IV. uzwojenie napięcia resztkowego:
100 / √3 V, 50 VA, klasa 3P
100 / 3 V, 25 VA, klasa 3P
Tabela nr 5 Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 4 Tabeli nr 2d (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
1.
Parametr
Wymagane
Znamionowe napięcie strony pierwotnej
– Upr
110 / √3 kV
Gwarantowane
Parametry znamionowe uzwojeń wtórnych: napięcie, moc, klasa dokładności:
uzwojenie do pomiarów:
100 / √3 V, 150 VA, klasa 0,2
uzwojenie do pomiarów i
zabezpieczeń:
III. uzwojenie do zabezpieczeń:
100 / √3 V, 100 VA, klasa 0,2 oraz 3P
I.
2.
II.
IV. uzwojenie napięcia resztkowego:
100 / √3 V, 50 VA, klasa 3P
100 / 3 V, 25 VA, klasa 3P
Tabela nr 6 Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 5 Tabeli nr 2d (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
1.
Parametr
Wymagane
Znamionowe napięcie strony pierwotnej
– Upr
110 / √3 kV
Gwarantowane
Parametry znamionowe uzwojeń wtórnych: napięcie, moc, klasa dokładności:
uzwojenie do pomiarów:
100 / √3 V, 200 VA, klasa 0,2
uzwojenie do pomiarów i
zabezpieczeń:
III. uzwojenie do zabezpieczeń:
100 / √3 V, 30 VA, klasa 0,2 oraz 3P
I.
2.
II.
IV. uzwojenie napięcia resztkowego:
100 / √3 V, 50 VA, klasa 3P
100 / 3 V, 25 VA, klasa 3P
Tabela nr 7. Dane przekładni
Dla przekładników wskazanych poz. 6 Tabeli nr 2d (TABELA OFEROWANYCH CEN) – Wzór 2 Część
III SIWZ
Lp.
1.
Parametr
Wymagane
Znamionowe napięcie strony pierwotnej
– Upr
110 / √3 kV
Parametry znamionowe uzwojeń wtórnych: napięcie, moc, klasa dokładności:
uzwojenie do pomiarów:
100 / √3 V, 100 VA, klasa 0,2
uzwojenie do pomiarów i
zabezpieczeń:
III. uzwojenie do zabezpieczeń:
100 / √3 V, 30 VA, klasa 0,2 oraz 3P
I.
2.
II.
IV. uzwojenie napięcia resztkowego:
100 / √3 V, 50 VA, klasa 3P
100 / 3 V, 25 VA, klasa 3P
Gwarantowane
Wzór nr 5 Części III SIWZ
TABELA DOKUMENTÓW
RAZEM Z OFERTĄ
I RYSUNKÓW
PRZEKŁADNIKÓW KTÓRE BĘDĄ DOSTARCZONE
Niżej wymienione rysunki i dokumenty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć razem z ofertą
oddzielnie dla każdego oferowanego Pakietu.
Lp.
Opis
1.
Protokół z prób typu i prób specjalnych oferowanych przekładników wymienionych
w specyfikacji w języku polskim.
2.
Protokół z prób specjalnych potwierdzających antyeksplozyjną budowę oferowanych
przekładników w języku polskim zgodnie z wymaganiami specyfikacji
3.
Rysunki wymiarowe przekładnika z przedstawioną dopuszczalną wytrzymałością
statyczną i dynamiczną na zginanie zacisków przyłączeniowych
4.
Schemat zastępczy przekładnika z podanymi wartościami parametrów elektrycznych
w tym wartości granicznych uchybów oraz charakterystyk magnesowania
5.
Rysunki prezentujące budowę wewnętrzną przekładnika prądowego
Wzór nr 6 Części III SIWZ
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY
ZASOBÓW
NIEZBĘDNYCH
DO
WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę przekładników na rezerwę magazynową oraz na potrzeby zadań
eksploatacyjnych i remontowych realizowanych w roku 2016 na terenie wszystkich Oddziałów PSE S.A.”, my:
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu
………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w
………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych
przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:
……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane
zasoby)
……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane
zasoby)
……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane
zasoby)
Sposób
i
zakres
w
jaki
powyższe
zasoby
będą
udostępnione:
…………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(należy
wskazać na sposób udostępnienia zasobów)
Charakter
stosunku,
jaki
będzie
nas
łączył
z
Wykonawcą:
……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… (proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty,
podstawowe zobowiązania podmiotu udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki została zawarta)
Okres
naszego
udziału
w
wykonywaniu
zamówienia:
………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
(W
przypadku
udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach zamówienia, jakie zostaną powierzone
podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia
innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, oraz w
jakim okresie).
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez
Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy
wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Upoważniamy Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów oraz oświadczeń
dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby
do reprezentacji podmiotu
uprawnionej
Wzór nr 7 Części III SIWZ
GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA
WADIUM
…………………, dnia………………201..
Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa nr...................... na Wadium
Zostaliśmy poinformowani, że w związku z ogłoszeniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-27-48-966, o kapitale
zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, (zwaną dalej „Zamawiającym”) zamówieniu
publicznym na:
............................................................... [nazwa zamówienia]
w którym wysokość wadium wynosi .............. zł (słownie..............................zł) (zwanego dalej
„Przetargiem”) ................. (zwany dalej „Wykonawca”) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej „Ofertą”).
My, ......................... z siedzibą w …………… zarejestrowany w dniu …………… w Sądzie Rejonowym
dla miasta …………… Wydział …………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS ……………, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo
do zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do wysokości: ......................... zł (słownie
............................. zł)
w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, oraz
pisemnego oświadczenia, że Wykonawca:
1) nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, tj. będąc poinformowany o wyborze jego
Oferty w okresie jej ważności:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
Ofercie lub
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c) nie zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ stało się to niemożliwe z
przyczyn leżących po Jego stronie, lub
2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
W oświadczeniu Zamawiający wskazać powinien, która z okoliczności uzasadniająca zapłatę sumy
gwarancyjnej wystąpiła.
Żądanie zapłaty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w siedzibie naszego Oddziału w
......................................................(zwanego dalej „Oddziałem")
Żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam przedstawione za pośrednictwem Banku
prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji Bank potwierdzi, że podpisy złożone na
żądaniu zapłat należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Zamawiającego.
Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia: ........................................
Oznacza to, że żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam doręczone do siedziby Oddziału w
lub przed tym dniem.
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
1) gdyby żądanie zapłaty oraz oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności
gwarancji,
2) zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji,
przed upływem terminu jej ważności,
3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji,
4) zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności.
Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie:
1) jeżeli upłynął termin jej ważności,
2) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem, kiedy Oferta
Wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza,
3) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia zażądaliście, w przypadku gdy oferta
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.
Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy, który
wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia
jej nam.
Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna. Gwarancja wchodzi w życie z dniem.......
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego.
…………………………………………..
miejscowość i data
Wykonawcy
……………………………………………
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wzór nr 8 Części III SIWZ
GWARANCJA
BANKOWA/GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
NR
…………
NA
W związku z faktem, iż nasz Klient ……………………. siedzibą w …………… adres:
………………………………….. REGON:
, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………………….. wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….., zwany dalej
Wykonawcą,
zawarł w dniu ……………………r. z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (uprzednio działającą
pod firmą PSE-Operator SA) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520
Konstancin – Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596,
NIP 526-27-48-966, o kapitale zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, zwaną dalej
Zamawiającym,
Umowę nr………… na ……………………………………………… (dalej zwaną Umową), która
przewiduje, że na Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
w wysokości ……………. zł,
my, …………………….., z siedzibą w ………………, REGON:…………,wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
……………………………….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
………………..zwany dalej Bankiem/Ubezpieczycielem, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo
gwarantujemy zapłacić każdą kwotę, do łącznej wysokości nie przekraczającej:
…………. zł (słownie: …………………………..)
w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty
stwierdzającego, że Wykonawca:

nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub

nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu
rękojmi za wady.
Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek z
dokumentów Umowy w żaden sposób nie zwalania nas z odpowiedzialności w ramach niniejszej
gwarancji i niniejszym rezygnujemy z powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu czy
modyfikacji.
Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu ……………… roku o 70%, tj. do kwoty ………………… zł
(słownie: …………….. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie usunięcia
lub niewłaściwego usunięcia wad lub usterek, powstałych w okresie rękojmi za wady.
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu …. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu
………………. roku o godzinie …………, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do
Banku/Ubezpieczyciela do tego dnia.
Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Banku/ Ubezpieczyciela przed
terminem jej wygaśnięcia.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego.
…………………………………………..
miejscowość i data
Wykonawcy
……………………………………………
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Download