Wielgomłyny, dnia 06.11.2014 r. Do wszystkich Wykonawców

advertisement
Wielgomłyny, dnia 06.11.2014 r.
Do
wszystkich Wykonawców
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ODPADY-01/14 w trybie
przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny.
MODYFIKACJA
treści SIWZ
Wójt Gminy Wielgomłyny, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907)
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny.
Zakres modyfikacji jest następujący:
Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst (sekcja, punkt) 7.1
W specyfikacji jest:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna przedmiotowy
warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy posiadają wpis do rejestru
działalności regulowanej oraz zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 41
ustawy z dnia 14 grudnia2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) w związku z art.
233 tej ustawy w zakresie:
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 Opakowania z drewna
- 15 01 04 Opakowania z metali,
- 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 Opakowania ze szkła,
- 15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
- 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczonych ( np. środki ochrony roślin)
- 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest)
- 16 01 03 Zużyte opony,
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 19 12 12 Pozostałości z sortowania,
- 20 01 01 Makulatura,
- 20 01 02 Szkło,
- 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 01 33* Baterie i akumulatory,
1
- 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 Metale,
- 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe.
W specyfikacji powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna przedmiotowy
warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy posiadają wpis do rejestru
działalności regulowanej oraz zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 41
ustawy z dnia 14 grudnia2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) w związku z art.
233 tej ustawy w zakresie:
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 Opakowania z drewna
- 15 01 04 Opakowania z metali,
- 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 Opakowania ze szkła,
- 15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
- 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczonych ( np. środki ochrony roślin)
- 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest)
- 16 01 03 Zużyte opony,
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 20 01 01 Makulatura,
- 20 01 02 Szkło,
- 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 01 33* Baterie i akumulatory,
- 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 Metale,
- 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe.
Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst (sekcja, punkt) 3.4 II Realizacja
przedmiotu zamówienia, punkt 5 ppkt 2) lit.a.
W specyfikacji jest:
szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach
medycznych i truciznach przez cały rok jeden raz na sześć miesięcy.
W specyfikacji powinno być:
szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach
medycznych i truciznach przez cały rok jeden raz na trzy miesiące.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje
niezmieniona.
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards