Kodeks przedszkolaka - czyli normy i zasady zachowań

advertisement
Kodeks Przedszkolaka
- czyli normy i zasady zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu
Na początku roku szkolnego każda z grup przedszkolnych z pomocą nauczyciela opracowuje swój
Kontrakt Zachowań, który ma za zadanie wspierać i motywować dzieci do przestrzegania
ustalonych norm i zasad postępowania, jak również konsekwentnie je egzekwować. Poprzez
kolejne lata pobytu dziecka w przedszkolu zasady te są utrwalane i pomagają dzieciom w ich
prawidłowym rozwoju.
Uzgodnione przez dzieci normy i zasady są dla wszystkich jednakowe a dotyczą między
innymi:
• zachowania podczas posiłków
• zachowania w łazience
• zachowania w szatni
• zachowania w sali
• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
• zachowania podczas wycieczek i spacerów
• zachowania podczas imprez i uroczystości
Formą nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania są:
• pochwały wobec grupy
• pochwały indywidualne
• pochwały przed rodzicami
• atrakcyjne zabawa według pomysłu dziecka
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, dyplomy
Nagradzamy za:
• stosowanie ustalonych umów i zasad,
• wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania,
• wypełnienie podjętych obowiązków,
• bezinteresowną pomoc innym,
• stosowanie zasad ochrony przyrody,
• aktywny udział w pracach grupy.
Po ustaleniu norm i zasad postępowania ustalamy także konsekwencje za brak
podporządkowania się im. Formą karania za niestosowanie się do ustalonych zasad jest:
• upomnienie słowne
• rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
• wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
• odsunięcie na krótki czas od zabawy,
• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
Przedszkolak ma prawo:
- Posiadać i wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia
- Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
- Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
- Zdobywać wiedzę i bawić się
- Do swojej prywatności, samotności i niezależności
- Do snu i wypoczynku
- Do nienaruszalności cielesnej
- Do zaspokojenia swoich potrzeb
- Do indywidualnego tempa rozwoju
- Do pomocy ze strony nauczyciela gdy tylko tego potrzebuje
Przedszkolak ma obowiązek:
- Stosować formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych
- Być uprzejmym
- Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów
- Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
- Respektować polecenia nauczyciela
- Dbać o książki i zabawki
- Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie
- Nieść pomoc rówieśnikom, a szczególnie młodszym kolegom
- Wywiązywać się z powierzonych zadań
- Szanować własność innych
- Jasno okazywać co myśli i czuje
- Szanować godność i wolność drugiej osoby
Zasady zachowań obowiazujace w naszym przedszkolu
I. Sala







Nie biegam po sali,
Nie biję innych,
Sprzątam po sobie zabawki,
Używam słów: proszę, przepraszam, dziękuję;
Mówię umiarkowanym głosem;
Uśmiecham się do innych.
Zawsze po śniadaniu, obiedzie, odpoczynku, podwieczorku grupa zbiera się na dywanie.
1. Zasady zachowań w sali:











Wrzucam śmieci do kosza.
Sprzątam zabawki i odkładam na miejsce.
Odkładam na miejsce przybory i zabawki.
Na zajęciu odnoszę rękę do góry, jak chce coś powiedzieć.
Siedzę poprawnie przy stoliku lub na dywanie w czasie organizowanych zajęć.
Dzielę się zabawkami i materiałami.
Jestem cicho gdy:
 - inni cicho pracują,
 - bawią się,
 - czytamy i słuchamy,
 - inni są zmęczeni;
 - inni odpoczywają.
Układanki, książki oglądam przy stole.
Po skończonym układaniu sprawdzamy czy nic z układanki nie spadło pod stół.
Klocki wyjmuje z pojemników ( nie wysypuję wszystkich na dywan).
Pełnię obowiązki na rzecz grupy- dyżur przez dzieci 5-6 letnich (łazienka, kąciki zabaw,
przybory, szatnia).
2. Zasady zachowań podczas spożywania posiłków:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi, nie kręcimy się.
Jemy w ciszy, (tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy), nad talerzykiem.
Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli, każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
Sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
Jeśli chcemy „ dokładkę” podnosimy rękę.
To czego nie lubimy, odkładamy na brzeg talerza.
Nie bawimy się jedzeniem.
Odchodząc od stołu, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
Cicho siadamy i wstajemy od stołu.
II. W Łazience:





Nie biegamy po łazience.
Nie rozchlapujemy wodę,
Cierpliwie oczekujemy na swoją kolej,
Najpierw korzystamy z toalety a potem myjemy ręce.
Myjemy ręce: przed oglądaniem książek, przed i po posiłkach, po przyjściu z podwórka, po
pracach plastycznych
 Oszczędnie zużywamy wodę, mydło i ręcznik.
 W miarę możliwości myjemy ręce sprawnie i szybko.
1. Etapy mycia rąk:







podwijamy rękawy.
wyciskamy mydło w pianie na rękę,
trzemy namydlone ręce,
płuczemy ręce wodą, aby całkowicie spłukać piane mydlaną,
zakręcamy kran.
otrząsamy ręce z wody nad zlewem,
wyciągamy ręcznik papierowy z dozownika i wycieramy dokładnie dłonie, zużyty ręcznik
wyrzucamy do kosza.
 odwijamy rękawy i wychodzimy z łazienki.
2. Etapy mycia zębów :







do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.
dwu – lub trzykrotnie płuczemy usta.
na szczoteczkę wyciskamy pastę.
myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek.
kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą.
płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.
wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.
3. Zasady korzystania z toalety:





Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.
Wkładamy bieliznę w toalecie.
Pamiętamy o papierze toaletowym.
Jeżeli dziecko potrzebuje pomocy w toalecie, zgłasza potrzebę nauczycielce.
III. W szatni:





Do szatni wchodzimy parami (zorganizowaną grupą).
Nie biegamy po szatni.
Po ubraniu lub rozebraniu się ustawiamy się w pary w wyznaczonym przez Panią miejscu.
Nie hałasujemy.
Pamiętamy aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.
1. Zasady zachowań w szatni:
 Odzież wieszamy na wieszaczku, buty (kapcie) ustawiamy na półce,
 Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko ( spodnie, buty,
sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki)
 Przed wejściem do budynku otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu i wycieramy o
wycieraczkę.
 Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy
ubieraniu).
IV. W ogrodzie przedszkolnym:
 Przed wyjściem na podwórko korzystamy z toalety,




Do ogrodu wchodzimy i wychodzimy w parach,
Bawimy się w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu,
Nie oddalamy się od grupy;
Dzieci starsze bawią się tak, aby nie powodować zagrożenia młodszym.
V. Zasady zachowań w ogrodzie przedszkolnym:








nie sypiemy piaskiem na inne dzieci,
nie wynosimy piasku z piaskownicy,
bawimy się zgodnie dzieląc się zabawkami,
na zjeżdżalnię wchodzimy pojedynczo bez popychania innych dzieci, z właściwej strony;
nie podchodzimy blisko do huśtawek, gdy na nich są dzieci;
huśtamy się niezbyt wysoko!.
korzystamy z przestrzeni wcześniej ustalonej przez nauczyciela.
bawimy się tak, by nie stwarzać zagrożenia innym.
VI. Zasady zachowania podczas wycieczek i spacerów:
Zgodne z regulaminem obowiązującym w przedszkolu.
1. Na spacerze:
 przed wyjściem z budynku przedszkola sprawdzamy, czy ubranie jest prawidłowo nałożone
( buty, czapka, rękawiczki, zapięta kurtka). - spacerujemy idąc w parach i trzymając się za
ręce.
 w miarę możliwości idziemy sprawnie, nie depcząc dzieci idących przed nami.
 nie rozmawiamy zbyt głośno.
 słuchamy poleceń nauczycielki.
 idziemy jedną stroną chodnika – prawą.
2. Na wycieczce:






do autokaru wchodzimy pojedynczo.
siadamy na miejscach wyznaczonych przez nauczycielkę.
podczas przejazdu wyłącznie siedzimy na swoich miejscach.
przed wejściem i po wyjściu z autokaru ustawiamy się parami.
jeśli wchodzimy do pomieszczeń (teatr, muzeum) nie oddalamy się od grupy.
ubranie wieszamy w wyznaczonym przez nauczycielkę miejscu, pamiętając aby rękawiczki
schować do kieszeni a czapkę i szalik do rękawa.
 chęć skorzystania z toalety zawsze zgłaszamy nauczycielce.
Stosowane wzmocnienia pozytywne:
 pochwała indywidualna,
 pochwała przed całą grupą,
 pochwała przed rodzicami,
 nagroda przez sprawienie dziecku przyjemności (np: ciekawa zabawka, ulubiona książka,
gadżet i inne według możliwości).
 ustalenie wzmocnienia pozytywnego przez rodziców, po konsultacji z nauczycielem.
Stosowane wzmocnienia negatywne:
 zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,
 odmówienie dziecku przyjemności,
 czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
 „krzesełko do myślenia” - chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia
swojego postępowania.
 rozmowa z rodzicami.
 zastosowanie wzmocnienia negatywnego w domu przez rodziców po konsultacji z
nauczycielem.
 włączenie rodziców w proces wychowawczy i wspólne ustalenie działań o charakterze
długofalowym, przy częstym niestosowaniu się przez dziecko do zasad zachowania
obowiązujących w przedszkolu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards